Teksti suurus:

Surveseadme, tõsteseadme, gaasipaigaldise ja masina kasutamise järelevaataja ning surveseadmetöid, tõsteseadmetöid, gaasitöid, masinatöid juhtiva isiku, tehnilist kontrolli teostava töötaja ning gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.11.2012
Avaldamismärge:RT I, 03.05.2011, 6

Surveseadme, tõsteseadme, gaasipaigaldise ja masina kasutamise järelevaataja ning surveseadmetöid, tõsteseadmetöid, gaasitöid, masinatöid juhtiva isiku, tehnilist kontrolli teostava töötaja ning gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord
[RT I 2010, 59, 402 - jõust. 28.08.2010]

Vastu võetud 19.06.2008 nr 54
RTL 2008, 56, 773
jõustumine 07.07.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.11.2009RTL 2009, 87, 126029.12.2009
19.08.2010RT I 2010, 59, 40228.08.2010
28.04.2011RT I, 03.05.2011, 306.05.2011

Määrus kehtestatakse «Surveseadme ohutuse seaduse» § 30 lõike 6, «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 20 lõike 6, «Masina ohutuse seaduse» § 22 lõike 5, «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» § 20 lõike 6 alusel.
[RTL 2009, 87, 1260 - jõust. 29.12.2009]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus kehtestab järgmiste isikute nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korra:
  1) surveseadme kasutamise järelevaataja ja surveseadmetöid juhtiv isik;
  2) masina kasutamise järelevaataja ja masinatöid juhtiv isik;
  3) tõsteseadme kasutamise järelevaataja ja tõsteseadmetöid juhtiv isik;
  4) gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja ja gaasitöid juhtiv isik;
  5) gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegev isik, kelle nõuetele vastavust ei ole hinnatud «Surveseadme ohutuse seaduse» §-s 12 nimetatud tunnustatud erapooletu asutuse poolt;
  6) tehnilist kontrolli teostav töötaja «Surveseadme ohutuse seaduse», «Küttegaasi ohutuse seaduse», «Masina ohutuse seaduse» ning «Lifti- ja köistee ohutuse seaduse» tähenduses (edaspidi ekspert).
[RT I 2010, 59, 402 - jõust. 28.08.2010]

  (2) Isiku nõuetele vastavust hindab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja (edaspidi personali sertifitseerimisasutus) pädevuseksamil ning nõuetele vastavust tõendatakse pädevustunnistusega.

  (3) Gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isiku nõuetele vastavust hinnatakse vastavalt §-s 7 sätestatule.

§ 2.   Pädevustunnistuse saamise eeldused

  (1) Personali sertifitseerimisasutus väljastab pädevustunnistuse, kui isik vastab pädevustunnistuse saamise eeldustele. Pädevustunnistuse saamise eeldusteks on:
  1) edukalt sooritatud pädevuseksam või gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isiku puhul läbitud vajalikud hindamised ja katsed;
  2) surveseadme kasutamise järelevaatajana tegutsemise soovi korral vastavus «Surveseadme ohutuse seaduse» § 20 lõikes 2 toodud nõuetele ja surveseadmetöid juhtiva isikuna tegutsemise soovi korral vastavus «Surveseadme ohutuse seaduse» § 25 lõikes 2 toodud nõuetele;
  3) masina kasutamise järelevaatajana tegutsemise soovi korral vastavus «Masina ohutuse seaduse» § 13 lõikes 2 toodud nõuetele ja masinatöid juhtiva isikuna tegutsemise soovi korral vastavus «Masina ohutuse seaduse» § 18 lõikes 2 toodud nõuetele;
  4) tõsteseadme kasutamise järelevaatajana tegutsemise soovi korral vastavus «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» § 14 lõikes 2 toodud nõuetele ja tõsteseadmetöid juhtiva isikuna tegutsemise soovi korral vastavus «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» § 17 lõikes 2 toodud nõuetele;
  5) gaasipaigaldise kasutamise järelevaatajana tegutsemise soovi korral vastavus «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 13 lõikes 2 toodud nõuetele ja gaasitöid juhtiva isikuna tegutsemise soovi korral vastavus «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 16 lõikes 2 toodud nõuetele ning gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isikuna tegutsemise soovi korral vastavus «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 161 lõikes 1 toodud nõuetele;
  6) surveseadme tehnilise kontrolli eksperdina tegutsemise soovi korral vastavus «Surveseadme ohutuse seaduse» § 29 lõike 1 punktis 1 toodud nõuetele;
  7) masina tehnilise kontrolli eksperdina tegutsemise soovi korral vastavus «Masina ohutuse seaduse» § 21 lõike 2 punktis 1 toodud nõuetele;
  8) gaasipaigaldise ja -seadme tehnilise kontrolli eksperdina tegutsemise soovi korral vastavus «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 18 lõike 2 punktis 1 toodud nõuetele;
  9) lifti ja köistee tehnilise kontrolli eksperdina tegutsemise soovi korral vastavus «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» 19 lõike 2 punktis 1 toodud nõuetele.

  (2) Lõike 1 punktides 6–9 nimetatud isikute hariduse ja töökogemuse täpsustatud nõuded on esitatud alljärgnevas tabelis:

Tehnilise kontrolli valdkond Valdkonna alagrupid Haridus Töökogemus antud valdkonnas
Surveseadmed Auru-, kuumavee- ja vedelikukatlad, auru ja kuumavee torustikud soojustehniline kõrgharidus 4 aastat
Aurukatlad töörõhuga kuni 20 baari, kuumavee- ja vedelikukatlad, auru ja kuumavee torustikud tehniline kõrgharidus

3 aastat

Surveanumad ja meditsiinigaasisüsteemid, ohtliku gaasi torustikud
Ohtliku vedelikku sisaldavad paiksed anumad ja ohtliku vedeliku torustikud
Ohtliku vedeliku veoanumad
Surveseadme paigaldus ja remondi projekti hindamine
Tõsteseadmed Liftid, kaubaliftid, platvormtõstukid, kabiiniga ehitustõstukid, köisteed
Liikurnoolkraanad, raudteekraanad
Tornkraanad, statsionaarsed noolkraanad, portaalkraanad
Sild-, pukk- ja konsoolkraanad
Hüdrotõstukid, korvtõstukid
Atraktsioonid
Gaasipaigaldised ja -seadmed A- ja B-kategooria gaasipaigaldised
A-, B-, C- ja D-kategooria gaasipaigaldised

[RT I 2010, 59, 402 - jõust. 28.08.2010]

  (3) Personali sertifitseerimisasutus võtab arvesse muid isiku pädevust tõendavaid dokumente ja võib põhjendatud juhtumitel väljastada pädevustunnistuse lihtsustatud korras eksamit korraldamata või vähendades eksami mahtu.
[RT I, 03.05.2011, 3 - jõust. 06.05.2011]

  (4) Gaasipaigaldise projekteerimise õigus kaasneb gaasitöid juhtiva isiku pädevustunnistusega erialase kõrghariduse olemasolul.
[RT I, 03.05.2011, 3 - jõust. 06.05.2011]

§ 3.   Pädevuseksam

  (1) Pädevuseksami (edaspidi eksam) korraldab personali sertifitseerimisasutus §-s 5 nimetatud eksamijuhendis kindlaks määratud korras.

  (2) Eksam on kirjalik.

  (3) Eksperdina tegutsemise soovi korral sooritatakse lisaks kirjalikule eksamile praktiliste oskuste eksam. Praktiliste oskuste eksam seisneb valdkonda esindava seadme või paigaldise tehnilises kontrollis.
[RT I 2010, 59, 402 - jõust. 28.08.2010]

  (4) Eksperdi eksamil osaleb Tehnilise Järelevalve Ameti esindaja ja kinnitab eksamiprotokolli.
[RT I 2010, 59, 402 - jõust. 28.08.2010]

§ 4.   Eksamile lubamine

  (1) Isik, kes soovib pädevustunnistust, esitab personali sertifitseerimisasutusele vastavasisulise taotluse. Nimetatud taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, aadress ning muud kontaktandmed;
  2) millist pädevustunnistust taotletakse ja taotletav pädevuse ulatus;
  3) kinnitust käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 2–9 esitatud nõuetele vastavuse kohta, olenevalt asjaolust, millist pädevustunnistust taotletakse;
[RT I 2010, 59, 402 - jõust. 28.08.2010]
  4) eksperdi pädevustunnistuse taotlemise puhul kinnitust, et isik on läbinud tehnilise kontrolli praktilise väljaõppe kestvusega vähemalt kolm kuud. Kinnituse annab tehnilise kontrolli praktilist väljaõpet juhendanud vastava pädevusega ekspert. Kinnitus sisaldab andmeid taotletavale pädevusulatusele vastavate tehnilise kontrolli objektide ja tehnilise kontrolli liikide kohta. Kui eelnev töökogemus on otseselt seotud mõne käesolevas määruses nimetatud valdkonnaga, siis võib tehnilise kontrolli praktilise väljaõppe kestvust vähendada kuni 50% ulatuses.
[RT I 2010, 59, 402 - jõust. 28.08.2010]

  (2) Personali sertifitseerimisasutus võib pädevustunnistuse taotlejat eksamile mitte lubada, kui:
  1) isiku erialane ettevalmistus või töökogemus ei vasta pädevustunnistuse väljastamise eeldustele;
  2) isik on taotluses esitanud ebaõigeid andmeid.

  (3) Personali sertifitseerimisasutus võib taotluse esitajalt nõuda täiendavaid andmeid, kui see on vajalik isiku nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks.

  (4) Kui taotluse esitajat ei lubata eksamile, peab personali sertifitseerimisasutus oma otsust kirjalikult motiveerima ning vastavasisulise otsuse taotluse esitajale teatavaks tegema.

§ 5.   Eksamijuhend

  (1) Personali sertifitseerimisasutus koostab kirjaliku eksamijuhendi, milles määrab kindlaks eksami korralduse, eksami kestuse, eksamineeritavate ja eksamineerijate õigused ja kohustused, eksami positiivse soorituse nõuded, hindamismetoodika ja muud eksami korralduses olulised asjaolud. Eksamijuhend peab sisaldama ka eksamitulemuste vaidlustamise võimaluse ja korra kirjelduse.

  (2) Eksamijuhend peab võimaldama saada ammendav ülevaade eksami korraldusest.

  (3) Eksamineeritavale peab võimaldama eksamijuhendiga tutvuda.

  (4) Eksamijuhend peab olema kooskõlastatud Tehnilise Järelevalve Ametiga. Kooskõlastuse andmisel hindab Tehnilise Järelevalve Amet eksamijuhendi vastavust käesoleva määruse nõuetele. Kooskõlastatud eksamijuhendis võib muudatusi teha vaid Tehnilise Järelevalve Ametiga kooskõlastatult.

§ 6.   Eksamiküsimustik

  (1) Eksamiküsimustik peab võimaldama adekvaatselt hinnata isiku teadmiste piisavust ja vastavust asjakohase õigusakti nõuetele.

  (2) Eksamiküsimustik koostatakse vastavate õigusaktide ja vastavaid seadmeid puudutavate dokumentide ning kirjanduse alusel.

  (3) Eksamiküsimustiku temaatika peab katma kogu eksamineeritavalt nõutavate teadmiste ulatust. Eksamiküsimustiku temaatika peab olema kooskõlastatud Tehnilise Järelevalve Ametiga. Eksamineeritavale peab võimaldama eksamiküsimustiku temaatikaga tutvuda.

§ 7.   Gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

  (1) Gaasipaigaldise terastorustiku survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isiku hindamiseks ja tõendamiseks korraldab personali sertifitseerimisasutus asjakohastes standardites ette nähtud või muud samaväärsed hindamised ja katsed.

  (2) Gaasipaigaldise terastorustiku survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isiku pädevustunnistusele kantakse lisaks § 8 lõikes 1 loetletud andmetele isiku hindamise aluseks olevates standardites nõutud andmed.

  (3) Gaasipaigaldise terastorustiku survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isiku pädevustunnistuse kehtivuse määratlemisel ja pikendamisel lähtutakse asjakohastes standardites sätestatust.

§ 8.   Pädevustunnistus

  (1) Pädevustunnistus vormistatakse turvapõhjal blanketile ja sellele peavad olema kantud järgmised andmed:
  1) pädevustunnistuse registreerimisnumber ja väljaandmise kuupäev;
  2) pädevustunnistuse välja andnud personali sertifitseerimisasutuse nimi, kontaktandmed ning majandustegevuse registri registreerimisnumber;
  3) pädevustunnistuse saanud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  4) pädevus, millele isik vastab ja pädevustunnistuse ulatus;
  5) pädevustunnistuse kehtivuse aeg;
  6) vajadusel eritingimused, millega pädevustunnistus väljastatakse;
  7) pädevustunnistuse allkirjastaja ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus.

  (2) Isiku, kellele pädevustunnistus väljastati, nõudel väljastatakse pädevustunnistuse duplikaat. Duplikaadile kantakse kõik lõikes 1 nimetatud andmed ja ülemisele parempoolsele nurgale kirjutatakse sõna «DUPLIKAAT». Duplikaadi allkirjastab isiku personali sertifitseerimisasutuse selleks volitatud isik.

  (3) Pädevustunnistus kehtib viis aastat. «Masina ohutuse seaduse» § 44 lõike 3 alusel väljastatud pädevustunnistus kehtib ühe aasta.
[RTL 2009, 87, 1260 - jõust. 29.12.2009]

  (4) Personali sertifitseerimisasutus sõlmib sertifitseeritud isikutega sertifitseerimistingimuste täitmise lepingu.
[RT I 2010, 59, 402 - jõust. 28.08.2010]

  (5) Eksperdi pädevustunnistusele kantakse pädevusulatus lähtudes käesoleva määruse § 2 lõikes 2 esitatud tabelis märgitud valdkondade alagruppidest.
[RT I 2010, 59, 402 - jõust. 28.08.2010]

§ 9.   Pädevustunnistuse kehtivuse pikendamine

  (1) Pädevustunnistuse kehtivust pikendab selle väljaandja järgmiste tingimuste üheaegsel esinemisel:
  1) pikendamist on taotletud enne pädevustunnistuse kehtivusaja lõppu;
  2) pädevustunnistusel märgitud pädevuse ulatus ei laiene ja isik kinnitab, et ta vastab jätkuvalt asjakohasest õigusaktist tulenevatele nõuetele, sealhulgas tunneb antud valdkonda reguleerivate õigusaktide nõudeid;
  3) isik on sooritanud uue eksami vastava valdkonna õigusaktide tundmise osas või osalenud täienduskoolitusel;
  4) eksperdi pädevustunnistuse puhul isik tõendab, et on pädevustunnistuse pikendamisele eelneva kaheteistkümne kuu jooksul töötanud tehnilise kontrolli eksperdina oma pädevustunnistusel märgitud pädevuse valdkonnas.
[RT I 2010, 59, 402 - jõust. 28.08.2010]

  (2) Täienduskoolituse mahuks loetakse vähemalt 6 akadeemilist koolitustundi järelevaatajate puhul, vähemalt 12 akadeemilist koolitustundi töid juhtivate isikute puhul ja vähemalt 24 akadeemilist koolitustundi pädevusvaldkonna kohta ekspertide puhul. Täienduskoolitus peab olema läbitud viimase kahe aasta jooksul enne tunnistuse kehtivuse pikendamise taotluse esitamist.
[RT I 2010, 59, 402 - jõust. 28.08.2010]

  (3) Täienduskoolituse teemad peavad seonduma antud valdkonnaga ja sisaldama muuhulgas pädevustunnistuse kehtivuse ajal toimunud õigusaktide muudatusi. Täienduskoolituseks loetakse ka täienduskoolitusel lektorina esinemist.

  (4) Personali sertifitseerimisasutus võib pädevustunnistuse pikendamiseks taotluse esitajalt nõuda täiendavaid andmeid, kui see on vajalik lõigetes 2 ja 3 sätestatud täienduskoolituse sobivuse hindamiseks.
[RTL 2009, 87, 1260 - jõust. 29.12.2009]

  (5) Personali sertifitseerimisasutus võib täienduskoolitust mitte arvestada, kui isik on esitanud ebaõigeid andmeid või täienduskoolitus ei vasta lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele, ning nõuda lõike 1 punktis 3 nimetatud eksami sooritamist.
[RTL 2009, 87, 1260 - jõust. 29.12.2009]

§ 91.   Pädevustunnistuse pädevusulatuse laiendamine

  (1) Pädevustunnistusel märgitud pädevuse ulatust laiendab selle väljaandja isiku taotluse alusel, kui isik sooritab vastavasisulise eksami.

  (2) Personali sertifitseerimisasutus väljastab isikule uue pädevustunnistuse, laiendades olemasolevat pädevusulatust.

  (3) Pädevustunnistuse pädevusulatuse laiendamisel määratakse uus pädevustunnistuse kehtivuse aeg.
[RT I 2010, 59, 402 - jõust. 28.08.2010]

§ 92.   Personali sertifitseerimisasutuse poolne järelevalve

  Personali sertifitseerimisasutus teostab järelevalvet enda väljastatud pädevustunnistusega isikute jätkuva nõuetele vastavuse üle. Selline järelevalve võib hõlmata isiku kohta esitatud tööalaste kaebuste läbivaatamist ja erialasel täienduskoolitusel osalemise hindamist. Järelevalve täpsemates tingimustes võidakse kokku leppida sertifitseerimistingimuste täitmise lepingus.
[RT I 2010, 59, 402 - jõust. 28.08.2010]

§ 93.   Rakendussätted

  (1) Isikutele, kes on enne 2010. aasta 1. oktoobrit teostanud tehnilist kontrolli «Surveseadme ohutuse seaduse», «Küttegaasi ohutuse seaduse», «Masina ohutuse seaduse» ning «Lifti- ja köistee ohutuse seaduse» alusel, antakse eksperdi pädevustunnistus järgmistel tingimustel:
  1) isikud esitavad pädevustunnistuse saamiseks personali sertifitseerimisasutusele vastavasisulise taotluse ja tööandja kinnituse 2010. aasta 1. oktoobrile eelnenud 12 kuu jooksul teostatud tehniliste kontrollide kohta, lähtudes käesoleva määruse § 2 lõikes 2 esitatud tehnilise kontrolli valdkondadest ja valdkonna alagruppidest;
  2) isikud ei pea sooritama käesoleva määruse §-s 3 sätestatud praktiliste oskuste eksamit.
[RT I 2010, 59, 402 - jõust. 28.08.2010]

  (2) Kuni 2012. aasta 15. aprillini võib gaasipaigaldist projekteerida ka ehitise projekteerimisõigusega vastutav spetsialist ehitusseaduse tähenduses, kellel on sobivad teadmised ja kogemused gaasipaigaldise projekteerimiseks.
[RT I, 03.05.2011, 3 - jõust. 06.05.2011]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Paragrahvi 9 lõike 1 punkt 3 jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json