Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. detsembri 2009. a määruse nr 118 „Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.05.2012
Avaldamismärge:RT I, 03.05.2012, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. detsembri 2009. a määruse nr 118 „Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele” muutmine

Vastu võetud 26.04.2012 nr 33

Määrus kehtestatakse „Elektroonilise side seaduse” § 123 lõike 4 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. detsembri 2009. a määruses nr 118 „Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord (EÜT L 204, 21.07.1998, lk 37–48), muudetud direktiiviga 98/48/EÜ (EÜT L 217, 05.08.1998, lk 18–26) ja direktiiviga 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/5/EÜ raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta (EÜT L 91, 07.04.1999, lk 10–28), muudetud määrusega 1882/2003/EÜ (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1–53) ja määrusega 596/2009/EÜ (ELT L 188, 18.07.2009, lk 14–92).”;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „lisas 1” tekstiosaga „lisades 1 kuni 3”;

3) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „lisas 2” tekstiosaga „ lisas 4”;

4) lisad 1 ja 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisadega;

5) määrust täiendatakse lisadega 3 ja 4 käesoleva määruse lisade sõnastuses.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Ringhääling

Lisa 2 Liikuv maaside

Lisa 3 Lennuside

Lisa 4 Määruses esinevate tähiste ja lühendite selgitused ning ingliskeelsed vasted

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json