Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2012
Avaldamismärge:RT I, 03.05.2012, 2

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” muutmine

Vastu võetud 26.04.2012 nr 14

Määrus kehtestatakse „Ravimiseaduse” § 33 lõike 7 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” (RT I, 23.12.2010, 11) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Retsepte ja tellimislehti võib välja kirjutada Eestis kehtiva müügiloaga ravimitele, ravimi ekstemporaalseks valmistamiseks apteegis ning „Ravimiseaduse” § 21 lõigetes 1 ja 7 ettenähtud juhul müügiloata ravimitele. Kui ravimi väljakirjutamise õigust omav isik kirjutab retsepti välja müügiloata ravimile ravimiseaduse § 21 lõike 1 alusel, peab ta esitama Ravimiametile taotluse müügiloata ravimi kasutamiseks.”;

2) määruse paragrahvi 2 lõiked 6 ja 61 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Ühele retseptile kirjutatakse ravimit koguses, mis on vajalik ägeda haigestumise korral ühe ravikuuri läbimiseks ning kroonilise või pikaajalise haiguse korral kahe- kuni kolmekuulise ravi jaoks. Kroonilise või pikaajalise haiguse korral võib ravimit välja kirjutada vähem kui kahekuuliseks raviks vajaliku koguse vaid ravi alustamisel või muutmisel.

(61) Patsiendile narkootilise ravimi retsepti alusel väljakirjutatava ravimi kogus ei tohi ületada temale üheks kuuks vajaminevat kogust. Kui ravimi ühele retseptile välja kirjutatava suurima koguse suhtes on kehtestatud piirang käesoleva määruse lisas 4, lähtutakse alati sellest. Kui välja kirjutatakse mitu retsepti bensodiasepiinile või bensodiasepiinisarnasele ainele, ei tohi summaarne kogus ületada kahekordset lisas 4 toodud kogust.”;

3) määruse paragrahvi 2 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Retsepti alusel ei ole lubatud välja kirjutada ketamiini, fentanüüli, tiopentaali, naatriumoksübaati, alfentaniili, sufentaniili ja remifentaniili sisaldavaid süstitavaid ravimvorme ning buprenorfiini suukaudseid ravimvorme.”;

4) määruse paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 92 järgmises sõnastuses:

„(92) Narkootilise ravimi retseptile kirjutatakse ravimeid, mis sisaldavad sotsiaalministri määrusega kehtestatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I ja II nimekirja kuuluvaid aineid.”;

5) määruse paragrahvi 3 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Mittenarkootilise ravimi retsept on kehtiv 60 päeva, narkootilise ravimi retsept 30 päeva ja korduvretsept 180 päeva pärast väljakirjutamist, kui retseptil ei ole näidatud lühemat kehtivusaega.”;

6) määruse paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) ravimi väljakirjutamise aluseks oleva diagnoosi kolme- või neljakohaline kood vastavalt Rahvusvaheliste Haiguste Klassifikatsiooni 10. versioonile (RHK-10);”;

7) määruse paragrahvi 4 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) soodustuse määr (100%, 90%, 75%, 50%) või soodustuse puudumine (täishind);”;

8) määruse paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktidega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„31) töövõimetuspensioni olemasolu tulenevalt „Riikliku pensionikindlustuse seadusest”;
32) märge patsiendi kindlustatuse kohta;”;

9) määruse paragrahvi 4 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) retsepti väljakirjutaja nimi (trükitähtedega, trükituna või pitsatina), Terviseameti registreerimistõendi number, eriala (digiretseptil), telefon ja allkiri (paberretseptil);”;

10) määruse paragrahvi 4 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

11) määruse paragrahvi 5 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) retseptile ei tohi kanda teisi kui § 4 lõikes 1 nimetatud andmeid ega kasutada lühendeid;”;

12) määruse paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Narkootilisi aineid on isikutele üld- ja veterinaarapteekidest lubatud väljastada ainult narkootilise ravimi retsepti või narkootilise ravimi veterinaarretsepti alusel, arvestades selle juures käesoleva määruse lisas 4 ravimite väljastamisele kehtestatud koguselisi piiranguid ning § 2 lõigetes 61, 62, 7 ja 91 kehtestatud väljakirjutamise piiranguid.”;

13) määruse paragrahvi 6 lõike 10 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ravimi väljastamise ajal kannab väljastaja retseptile järgmised andmed:”;

14) määruse paragrahvi 6 lõige 161 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(161) Kui metüülfenidaati sisaldava ravimi retsept on välja kirjutatud selleks õigust mitteomava arsti poolt või kui välja on kirjutatud ravimit, mille väljastamine retsepti alusel ei ole lubatud, ei tohi apteek retsepti alusel ravimit väljastada. Sellisest retseptist tuleb teavitada Ravimiametit, paberretsepti puhul tuleb võtta retsept apteeki hoiule.”;

15) määruse paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Narkootilise ravimi tellimisleht peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetele sisaldama tervishoiuteenuse osutaja, veterinaararsti või veterinaarpraksisega tegeleva ettevõtte poolt määratud narkootiliste ravimite käitlemise eest vastutava isiku nime ja allkirja.”;

16) määruse paragrahvi 8 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) apteegi tegutsemiskoha aadress ja telefoninumber, v.a väljastamisel apteegist haruapteegile või haiglaapteegist sama haigla osakonnale;”;

17) määruse paragrahvi 10 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Enne 2011. a 1. oktoobrit trükitud retseptiplankide vorme võib väljastada ja kasutada kuni 30.09.2013.”;

18) määruse lisade 1, 2 ja 3 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13. Väljakirjutaja allkiri ja pitser”;

19) määruse lisade 1, 2 ja 3 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14. Tervishoiuteenuse osutaja nimi, tegevuskoha aadress ja registri- või isikukood”;

20) määruse lisade 1, 2 ja 3 punkt 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„20. Apteegi nimi ja tegutsemiskoha aadress”;

21) määruse lisade 1 ja 2 alajaotuse „Informatsiooniks patsiendile” punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1. Kui Eestis on müügil erinevaid sama toimeainet sisaldavaid ravimeid, peab ravimi väljastaja pakkuma ravimi saajale kõige soodsamat temale sobivat ravimit.”;

22) määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Määrus jõustub 1. oktoobril 2012. a.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa Narkootilised ja psühhotroopsed ained, mille väljakirjutamisel ja apteegist retsepti alusel väljastamisel kehtivad koguselised piirangud

/otsingu_soovitused.json