Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 16 „Nõuded vedelkütusele” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.05.2012
Avaldamismärge:RT I, 03.05.2012, 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 16 „Nõuded vedelkütusele” muutmine

Vastu võetud 26.04.2012 nr 34

Määrus kehtestatakse „Vedelkütuse seaduse” § 8 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2010. a määruses nr 16 „Nõuded vedelkütusele” (RT I, 19.01.2011, 24) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) bensiin – kütus, mille nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1–675) kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) kaheksa numbrit on 2710 12 41, 2710 12 45 või 2710 12 49;
2) diislikütus – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 29, 2710 19 43 või 2710 20 11;”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesolevas määruses nimetatud kaubakoodid põhinevad KN-il seisuga 2012. aasta 1. jaanuar.”;

3) paragrahvi 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) bensiin 98 – oktaaniarvuga uurimismeetodil min 98.”.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json