Teksti suurus:

Nõuded vedelkütusele

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.08.2013
Avaldamismärge:RT I, 03.05.2012, 4

Nõuded vedelkütusele

Vastu võetud 17.03.2010 nr 16
RTL 2010, 13, 243
jõustumine 26.03.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.11.2010RT I, 02.12.2010, 305.12.2010
12.01.2011RT I, 19.01.2011, 1022.01.2011
26.04.2012RT I, 03.05.2012, 306.05.2012

Määrus kehtestatakse «Vedelkütuse seaduse» § 8 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määruse reguleerimisalasse kuuluvad järgmised vedelkütused (edaspidi kütus):
  1) bensiin – kütus, mille nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1–675) kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) kaheksa numbrit on 2710 12 41, 2710 12 45 või 2710 12 49;
[RT I, 03.05.2012, 3 - jõust. 06.05.2012]
  2) diislikütus – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 29, 2710 19 43 või 2710 20 11;
[RT I, 03.05.2012, 3 - jõust. 06.05.2012]
  3) biodiislikütus – rasvhapete metüülestrid (FAME), mida kasutatakse kas 100%-lises kontsentratsioonis diislikütusena või diislikütuse segukomponendina.

  (2) Raske ja kerge kütteõli keskkonnaohtlike ainete sisaldus on sätestatud keskkonnaministri 19. mai 2005. a määruses nr 38 «Vedelkütustele esitatavad keskkonnanõuded».

  (3) Käesolevas määruses nimetatud kaubakoodid põhinevad KN-il seisuga 2012. aasta 1. jaanuar.
[RT I, 03.05.2012, 3 - jõust. 06.05.2012]

§ 2.   Nõuded kütusele

  (1) Bensiin peab vastama Eesti standardile EVS-EN 228 ja diislikütus Eesti standardile EVS-EN 590.
[RT I, 02.12.2010, 3 - jõust. 05.12.2010]

  (2) Biodiislikütus peab vastama Eesti standardile EVS-EN 14214.
[RT I, 02.12.2010, 3 - jõust. 05.12.2010]

  (21) ) Standardi EVS-EN 590 rahvusliku lisa punkti NA.5.5 kliimatingimustest olenevate nõuete ajaperioode ei rakendata diislikütuse käitlemisel.
[RT I, 19.01.2011, 10 - jõust. 22.01.2011]

  (22) Ajavahemikul 1. detsembrist kuni 1. märtsini peab diislikütust müüvates tanklates olema müügil talvise diislikütuse nõuetele vastavat kütust.
[RT I, 19.01.2011, 10 - jõust. 22.01.2011]

  (3) Standardite kohta annab teavet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

§ 3.   Kütuse tähistus

  Bensiini tähistusena kasutatakse oktaaniarvu järgnevalt:
  1) bensiin 91 – oktaaniarvuga uurimismeetodil 91 ja rohkem, kuid alla 95;
  2) bensiin 95 – oktaaniarvuga uurimismeetodil 95 ja rohkem, kuid alla 98;
  3) bensiin 98 – oktaaniarvuga uurimismeetodil min 98.
[RT I, 03.05.2012, 3 - jõust. 06.05.2012]

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json