Teksti suurus:

Taimekaitseseadme kasutamise, puhastamise, hooldamise ning hoidmise ohutusnõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.05.2013, 5

Taimekaitseseadme kasutamise, puhastamise, hooldamise ning hoidmise ohutusnõuded1

Vastu võetud 20.04.2006 nr 49
RTL 2006, 36, 626
jõustumine 15.05.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.04.2013RT I, 03.05.2013, 106.05.2013
29.04.2013RT I, 03.05.2013, 101.06.2015

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 84 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse taimekaitseseadme kasutamise, puhastamise, hooldamise ning hoidmise ohutusnõuded.

§ 2.   Taimekaitseseadme kasutamise, puhastamise, hooldamise ning hoidmise üldnõuded

  (1) Taimekaitseseadme (edaspidi seade) kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel peab järgima taimekaitsevahendi pakendi märgistusel toodud juhiseid ja seadme kasutusjuhendit ning «Masina ohutuse seadusest» tulenevaid nõudeid.

  (2) Seadme kasutamisel, puhastamisel ning hooldamisel kasutatakse kaitseriietust ja teisi isikukaitsevahendeid. Isikukaitsevahendeid ei pea kasutama traktori või liikurpritsi kabiinis, mis on varustatud asjakohaste kaitsevahenditega.

§ 3.   Seadme kasutamise ohutusnõuded

  (1) Enne seadme kasutuselevõttu pannakse see kokku kasutusjuhendi kohaselt ning kontrollitakse puhta veega osaliselt täidetud paagi abil seadme kõikide sõlmede toimimist ja lekete puudumist tootja lubatud maksimumrõhul.

  (2) Seadet võib kasutada ainult eesmärgipäraselt.

  (3) Töötava seadme läheduses on keelatud viibida kõrvalisel isikul.

  (4) Seadmega töötamise ajal ilmnenud rikke või ummistuse kõrvaldamiseks peatatakse pritsimine ja sõidetakse taimekaitsevahendiga töötlemata alale.

  (5) Kõik seadme osad peavad olema töökorras ning peavad vastama tootja esitatud nõuetele.

  (6) Taimekaitseseadme kasutamisel peavad ettenähtud kaitseseadmed võimaliku ohu vältimiseks olema korralikult kinnitatud ning töökorras.

  (7) Ripp-taimekaitsepritsi kasutamise korral paigaldatakse traktori esiosale piisav lisaraskus, et tagada traktori juhitavus täidetud paagiga sõitmise ajal.

§ 4.   Seadme puhastamise ja hooldamise ohutusnõuded

  (1) Seade puhastatakse kohe pärast selle kasutamist, vältides seadme paaki sisenemist.

  (2) Seadet võib pesta ja puhastada ainult selleks ettenähtud kohas.

  (3) Seadme pesuvesi pritsitakse lõikes 2 nimetatud koha puudumise korral hajutatult taimekaitsevahendiga töödeldud alale nii, et oleks välditud selle sattumine kaevu ja lahtisesse veekogusse.

  (4) Vajaduse korral kogutakse pritsimislahuse jäägid kokku ning antakse üle ohtlike jäätmete käitlejale.

§ 5.   Seadme hoidmise ohutusnõuded

  (1) Hoiule võib paigutada ainult täielikult puhastatud seadme, et vältida ohtu ümbritsevale keskkonnale ning inimese ja looma tervisele.

  (2) Ilmastikust või muust põhjusest tingitud vältimatu töökatkestuse korral võib seadet hoida koos pritsimislahusega. Sellisel juhul tuleb välistada kõrvalise isiku ligipääs seadmele.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. mail 2006. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/128/EL, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, lk 71–86).
[RT I, 03.05.2013, 1 - jõust. 01.06.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json