Teksti suurus:

Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord

Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 03.05.2013, 10

Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord

Vastu võetud 21.02.2013 nr 10
RT I, 25.02.2013, 1
jõustumine 28.02.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.04.2013RT I, 03.05.2013, 606.05.2013

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 1 lõike 3, § 14 lõike 21, § 15 lõike 2, § 17 lõike 4, § 18 lõigete 3 ja 4, § 20 lõike 2 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 30, 31.01.2009, lk 16–99), artiklite 122, 132 ja 133a alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 16 lõike 1 punktides 1, 2 või 6 sätestatud alustel määratud toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord.

2. peatükk Ühtse pindalatoetuse saamiseks esitatavad nõuded 

§ 2.  Nõuded ühtse pindalatoetuse saamise kohta

 (1) Ühtset pindalatoetust saab taotleda taotleja, kes täidab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 14 lõikes 2 sätestatud nõudeid.

 (2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 14 lõike 1 kohaselt täidab taotleja kogu majapidamise põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 23 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ning lõike 3 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.

 (3) Põld, millel kasvatatakse kanepit (Cannabis), on ühtse pindalatoetuse toetusõiguslik, kui on täidetud nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklis 39 kehtestatud nõuded, sealhulgas kanepi tetrahüdrokannabinooli (edaspidi THC) sisaldus ei ületa 0,2% ja kasutatav sort on avaldatud taotluse esitamise aasta 15. märtsi seisuga Euroopa Liidu ühtses põllukultuuride sordilehes.

 (4) Põld, millel kasvatatakse lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa, on ühtse pindalatoetuse toetusõiguslik, kui see vastab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 14 lõikes 21 sätestatud nõuetele ning sellel tehakse raiet hiljemalt igal viiendal aastal arvates istandiku rajamisest. Kui hiljemalt viiendal aastal arvates istandiku rajamisest põllul raiet ei tehta, loetakse, et põld ei ole olnud toetusõiguslik ka eelmisel neljal aastal.

3. peatükk Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamiseks esitatavad nõuded 

§ 3.  Nõuded põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse saamise kohta

  Põllumajandusliku tegevusega tegelev isik, kes taotleb ühtset pindalatoetust, võib taotleda põllumajanduskultuuri üleminekutoetust talle Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 16 lõike 1 punktides 1 ja 6 määratud toetusõiguse alusel või sama seaduse §-s 17 sätestatud juhtudel.

§ 4.  Nõuded heinaseemne üleminekutoetuse saamise kohta

  Põllumajandusliku tegevusega tegelev isik, kelle põllumajanduslik majapidamine vastab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 13 lõikes 2 sätestatud nõuetele, võib taotleda heinaseemne üleminekutoetust talle sama seaduse § 16 lõike 1 punktis 2 määratud toetusõiguse alusel.

4. peatükk Toetuse taotlemine ning taotleja ja taotluse kontrollimine 

§ 5.  Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse taotlemine

 (1) Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse taotluste vastuvõtmist alustatakse 2. mail. Taotleja esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) 21. maiks:
 1) lisas 1 toodud vormi kohase taotluse;
 2) taotluse lisas esitatud põldude loetelu, millele on kantud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta, ning asjakohaste põldude kohta on märgitud, millist toetust taotletakse;
 3) põllumassiivi kaardi, millele on märgitud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride ning püsirohumaa põldude numbrid ja põldude piirid;
 4) katastri kaardi või muu kaardimaterjali, millele on märgitud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride ning püsirohumaade põldude numbrid, piirid ja katastritunnused juhul, kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse;
 5) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 17 lõikes 4 sätestatud alusel ja korras koostatud toetusõiguse üleandmise vormi, kui taotleja on omandanud põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse või pärinud heinaseemne üleminekutoetuse toetusõiguse.

 (2) Ühtse pindalatoetuse taotleja esitab koos taotlusega PRIA-le lisas 2 toodud vormi kohase nõuetele vastavuse küsimustiku.

 (3) Kui ühtset pindalatoetust taotletakse põllu kohta, millel kasvatatakse kanepit, teeb taotleja järgmised toimingud:
 1) märgib taotlusele sortide nimed ja esitab koos taotlusega või hiljemalt taotluse esitamise aasta 30. juuniks ametlikud seemnepakendi etiketid. PRIA teeb etiketile märke tehtud kontrolli kohta ja tagastab etiketid taotlejale;
 2) teavitab viivitamata PRIA-t kanepi õitsemise algusest, et PRIA saaks teha toetusõiguslikkuse kontrolli, ning kasvatab kanepit vähemalt seni, kuni selle õitsemise lõpust on möödunud kümme päeva.

 (4) Kui ühtset pindalatoetust taotletakse põllu kohta, millel kasvatatakse lühikese raieringiga paju madalmetsa ning mis asub kaitstaval loodusobjektil, esitab taotleja koos taotlusega PRIA-le looduskaitseseaduse § 14 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kaitstava loodusobjekti valitseja nõusoleku.

 (5) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos taotlusega PRIA-le Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 90 lõikes 1 nimetatud avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

 (6) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 lõike 3 punktis a nimetatud ülevõtmisperiood ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse puhul on 22. maist kuni 1. septembrini. Põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik esitab PRIA-le majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotleb toetuse maksmist.

§ 6.  Taotluse kontrollimine

 (1) PRIA vaatab pindalatoetuste taotluse koos teiste §-s 5 nimetatud dokumentidega läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust nõuetele.

 (2) PRIA kontrollib ühtse pindalatoetuse taotlemise korral nõuete täitmist komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT L 316, 2.12.2009, lk 65–112), III jaotise I ja II peatüki kohaselt, kontrollides kohapeal vähemalt 5% ühtse pindalatoetuse taotlejatest.

 (3) Põllumajandusmaa kohapealse kontrolli tegemiseks teeb PRIA paikvaatlust või kaugseiret nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 20 lõike 2 kohaselt.

 (4) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 25 nimetatud asutused kontrollivad taotleja põllumajanduslikus majapidamises sama seaduse § 23 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavust komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 III jaotise III peatüki kohaselt.

 (5) PRIA esitab Põllumajandusametile nende põldude loetelu, mille kohta taotletakse ühtset pindalatoetust lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamiseks ning mille kohta puuduvad PRIA-l andmed mulla perspektiivse boniteedi kohta ning lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamise maaparandusseadusele vastavuse kohta. Põllumajandusamet teatab PRIA-le mulla perspektiivse boniteedi andmed ja annab seisukoha lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamise maaparandusseadusele vastavuse kohta 14 tööpäeva jooksul põldude loetelu saamisest arvates.

 (6) Kui Põllumajandusameti andmetel on mulla perspektiivne boniteet kõrgem kui 35 hindepunkti või Põllumajandusametil puuduvad andmed mulla perspektiivse boniteedi kohta, teavitab PRIA taotlejat ja annab talle võimaluse teha mõistliku aja jooksul mulla boniteedi hindamine. Mulla boniteedi hindamine tellitakse asjaomase pädevusega asutusest ning vajaduse korral tellitakse mulla boniteedi hindamiseks vajalikud analüüsid akrediteeritud laboratooriumist.

 (7) Kui taotleja või tema esindaja viibib kohapealse kontrolli juures, näitab ta vajaduse korral järelevalveametnikule ette põllu piiri.

 (8) PRIA kontrollib kanepi THC sisaldust komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 40 kohaselt, kontrollides kasvatatava kanepi THC sisaldust vähemalt 30% aladest, millel kanepit kasvatatakse. PRIA kontrollib lisaks kanepi seemnepakendi etiketile kantud seemnete koguse ja taotlusele märgitud kanepi põllu pindala vastavust. Vajaduse korral võib PRIA taotleda Põllumajandusametilt (edaspidi PMA) kohapealse kontrolli tegemisel ametiabi halduskoostöö seaduse kohaselt.

 (9) PRIA kontrollib, kas põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse taotleja omab asjaomase toetuse toetusõigust põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmete alusel taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga.

§ 7.  Põllumajandusliku tegevuse kontrollimine

 (1) PRIA kontrollib, kas heinaseemne üleminekutoetuse taotleja on põllumajandusliku tegevusega tegelev isik, tehes kindlaks, et tema põllumajanduslikus majapidamises on:
 1) taotleja kasutuses taotluse esitamise aastal vähemalt 1 ha ühtse pindalatoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud põllumajandusmaad või;
 2) põllumajandusloomade registri andmete alusel taotleja nimele registreeritud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 13 lõike 2 kohaselt vähemalt 1 loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi taotluse esitamise aasta 2. mai seisuga.

 (2) Kui lõikes 1 nimetatud kontrolli tulemusena ei selgu, kas heinaseemne üleminekutoetuse taotleja on põllumajandusega tegelev isik, kontrollib PRIA taotlejat vajaduse korral kohapeal.

 (3) Lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 nimetatud kontrollide käigus põllumajandusloomade loomühikute arvestamiseks korrutatakse põllumajandusloomade arv Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 13 lõikes 3 sätestatud põllumajandusloomade loomühikute arvestuse alusel saadud koefitsiendiga.

5. peatükk Toetuse vähendamine 

§ 8.  Ühtse pindalatoetuse vähendamine

 (1) Kui pindalatoetuste taotlus esitatakse pärast taotluse esitamise tähtpäeva, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 23 kohaselt.

 (2) Kui taotleja ei esita kõiki § 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud andmeid põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, kuid mille kohta ta ei taotle toetust, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 55 lõike 1 kohaselt.

 (3) Kui taotluse kontrollimisel tehakse kindlaks, et maa tegelik pindala erineb taotlusel märgitud pindalast, mille kohta toetust taotleti, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 58 kohaselt.

 (4) Kui § 6 lõikes 4 nimetatud asutused on kohapealse kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on rikkunud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 23 lõikes 1 nimetatud nõudeid või on teinud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 23 lõikes 1 nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklite 70–72 kohaselt ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 26 kohaselt.

 (5) Taotletud toetuse vähendamise otsustamise korral kohaldab PRIA komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklit 73.

§ 9.  Põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse vähendamine

 (1) Põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse toetussumma arvutamisel võrreldakse taotlejale Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 16 lõike 1 punkti 1 või 6 või mõlema alusel määratud või sama seaduse § 17 alusel üle võetud toetusõiguste arvu eraldi taotluse esitamise aastal kindlaks määratud ühtse pindalatoetuse hektarite arvuga.

 (2) Kui põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse taotlejal on taotluse esitamise aastal ühtse pindalatoetuse kindlaksmääratud hektareid sama palju või rohkem kui Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 16 lõike 1 punkti 1 või 6 või mõlema alusel määratud või sama seaduse § 17 alusel üle võetud toetusõigusi, siis võetakse põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse toetussumma arvutamise aluseks nimetatud toetusõiguste summa.

 (3) Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud kindlaks, et taotlejal on taotluse esitamise aastal ühtse pindalatoetuse toetusõiguslikke hektareid vähem kui Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 16 lõike 1 punkti 1 või 6 või mõlema alusel talle määratud või sama seaduse § 17 alusel üle võetud toetusõiguste arv, siis võetakse põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse toetussumma arvutamise aluseks ühtse pindalatoetuse toetusõiguslike hektarite arv taotlejale määratud eraldi mõlema asjaomase toetusõiguse puhul.

§ 10.  Toetuse ümbersuunamine

 (1) Taotlejale väljamakstava otsetoetuste summa arvutamisel võetakse aluseks nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 10a lõikes 2 sätestatu.

 (2) Taotlejale väljamakstava üleminekutoetuse summa arvutamisel võetakse aluseks nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 10a lõikes 1 ning artiklis 133a sätestatu.

6. peatükk Ühikumäär, põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse arvutamine, taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine ning toetuse maksmine 

§ 11.  Ühtse pindalatoetuse ühikumäär

  PRIA otsustab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 22 lõike 1 alusel ühtse pindalatoetuse ühikumäära taotluse esitamise aasta 24. novembriks.

§ 12.  Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse ühikumäära kehtestamine

  PRIA otsustab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 22 lõike 4 alusel põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse ühikumäära taotluse esitamise aasta 24. novembriks.

§ 13.  Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse määramine ning taotluse rahuldamata jätmine

 (1) PRIA otsustab ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotluse esitamise aasta 1. detsembriks. Kui nimetatud otsust ei ole võimalik ettenähtud tähtaja jooksul teha, teeb PRIA viivitamata teatavaks otsuse tegemise tõenäolise aja ning näitab ettenähtud tähtajast kinni pidamata jätmise põhjuse.

 (2) Ühtse pindalatoetuse taotlus jäetakse rahuldamata Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 19 lõike 1 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artiklite 58, 60 ja 72 alusel ja korras.

 (3) Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse taotlus jäetakse rahuldamata Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 21 sätestatud juhtudel.

§ 14.  Toetuse maksmine

 (1) Ühtne pindalatoetus makstakse välja § 13 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 29 kohaselt.

 (2) Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus makstakse välja § 13 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

7. peatükk Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja vorm 

§ 15.  Toetusõiguse üleandmine

  Isik, kes on omandanud toetusõiguse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 16 lõike 1 punkti 1, 2 või 6 alusel, võib nimetatud toetusõiguse üle anda Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 17 kohaselt. Ülevõtmise teel toetusõiguse omandanud isik esitab PRIA-le koos § 5 lõikes 1 nimetatud taotlusega Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 17 lõikes 4 sätestatud alusel ja korras koostatud toetusõiguse üleandmise teate.

§ 16.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Pindalatoetuste taotluse vorm
[RT I, 03.05.2013, 6 - jõust. 06.05.2013]

Lisa 2 Nõuetele vastavuse küsimustiku vorm

/otsingu_soovitused.json