Teksti suurus:

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 03.05.2016, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.04.2016 otsus nr 764

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.04.2016

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 25 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või asendusliige”;

2) paragrahvi 28 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja asendusliikmete”;

3) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Komisjon kaasab eelnõu arutellu need asjassepuutuvad huvigrupid, kes olid kaasatud eelnõu ettevalmistamisel ja kes soovivad osaleda eelnõu arutelul.”;

4) paragrahv 39 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 39. Komisjoni istungi protokoll

(1) Riigikogu komisjoni istung protokollitakse.

(2) Protokolli märgitakse:
1) istungi alguse ja lõpu aeg, istungi toimumise koht;
2) istungil osalenute nimed ja ametikohad;
3) istungi päevakord ja vastuvõetud otsused;
4) hääletamistulemused.

(3) Protokoll peab kokkuvõtlikult kajastama komisjoni istungi käiku ja komisjoni istungil vastuvõetud otsuste ning seisukohtade kujunemist. Protokoll ei kajasta riigisaladust, salastatud välisteavet ega avaliku teabe seaduse § 35 lõikes 1 nimetatud teavet.

(4) Sõnavõtja seisukohad refereeritakse ning hääletamistulemused kantakse protokolli nimeliselt.

(5) Protokollile kirjutavad alla istungi juhataja ja protokollija. Protokoll on avalik alates sellele allakirjutamisest.

(6) Protokoll avalikustatakse Riigikogu veebilehel kohe pärast sellele allakirjutamist.”;

5) seaduse 11. peatüki 6. jagu täiendatakse §-ga 1121 järgmises sõnastuses:

§ 1121. Riigikogu otsuse jõustumine

Riigikogu otsus jõustub allakirjutamisega, kui otsuses eneses ei sätestata teist tähtaega.”;

6) paragrahvi 117 pealkiri ning lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 117. Ametiisiku ametisse nimetamist või ametist vabastamist, nõukogu liikmete nimetamist, Riigikogu eri-, uurimis- või probleemkomisjoni liikmete või asendusliikmete vahetamist ning Riigikogu välisdelegatsioonide moodustamist käsitleva Riigikogu otsuse eelnõu menetlemise erisused

(1) Ametiisiku ametisse nimetamist või ametist vabastamist, nõukogu liikmete nimetamist, Riigikogu eri-, uurimis- või probleemkomisjoni liikmete või asendusliikmete vahetamist ning Riigikogu välisdelegatsioonide moodustamist käsitlevat Riigikogu otsuse eelnõu arutatakse ühel lugemisel. Eelnõu menetlemine toimub käesoleva peatüki 2. ja 3. jao sätete kohaselt käesolevas paragrahvis ettenähtud erisustega.

(2) Kui otsuse-eelnõu on esitanud organ, kelle ettepanekuõigus tuleneb Eesti Vabariigi põhiseadusest või seadusest, siis eelnõule muudatusettepanekuid ei esitata. Muudel juhtudel määrab Riigikogu juhatus muudatusettepanekute esitamise tähtaja eelnõu menetlusse võtmisel. Muudatusettepanekuid võivad esitada üksnes fraktsioonid.”;

7) paragrahvi 1181 lõikes 3, § 1182 lõikes 2, § 125 lõikes 2 ja § 154 lõikes 2 asendatakse sõnad „Riigikogu esimees” sõnadega „Riigikogu juhatus”;

8) paragrahvi 1581 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Dokumentidena ei käsitata dokumentide kavandeid ja nende koostamiseks kasutatavaid abimaterjale ning aruteludeks ja konsulteerimiseks koostatud materjale.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud materjale ei registreerita dokumendiregistris, neid ei säilitata ning need on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json