Teksti suurus:

Lennundusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 03.05.2016, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.04.2016 otsus nr 767

Lennundusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.04.2016

Lennundusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 73 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Komisjoni kuuluvad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi, kaitseväe ja Lennuameti esindajad.”;

2) paragrahvi 232 lõike 2 punktis 2, § 4612 lõike 11 punktis 4, lõigetes 12 ja 13 ning lõike 14 punktis 2, § 4618 lõike 5 punktis 2, lõigetes 6 ja 10 ning lõike 11 punktis 5 asendatakse tekstiosa „§ 467” tekstiosaga „§ 469” vastavas käändes;

3) paragrahvi 47 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) vahetu mõjuta ohutusjuhtum.”;

4) paragrahvi 47 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lennuohutust mõjutavatest juhtumitest teatatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 376/2014, mis käsitleb tsiviillennunduses toimunud juhtumitest teatamist ning juhtumite analüüsi ja järelmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 996/2010 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/42/EÜ ja komisjoni määrused (EÜ) nr 1321/2007 ja (EÜ) nr 1330/2007 (ELT L 122, 24.04.2014, lk 18–43).”;

5) paragrahvi 47 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Vahetu mõjuta ohutusjuhtum on iga juhtum, mis ei ole oma iseloomult lennuõnnetus, tõsine lennuintsident või lennuintsident, kuid mis võib teatud kokkulangevuste korral selleks muutuda.”;

6) paragrahvi 47 täiendatakse lõigetega 51–57 järgmises sõnastuses:

„(51) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 376/2014 artikli 6 lõike 3 mõistes on pädevad asutused Lennuamet ja Ohutusjuurdluse Keskus.

(52) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 376/2014 artikli 4 lõikes 6 nimetatud isikud teatavad kõikidest lennuohutust mõjutavatest juhtumitest Lennuametile. Lennuõnnetusest ja tõsisest lennuintsidendist teatatakse lisaks Lennuametile ka Ohutusjuurdluse Keskusele.

(53) Lennuohutust mõjutavast juhtumist teatanud isik koostab juhtumi kohta ettekande ning esitab selle Lennuametile Euroopa teatamisportaali kaudu või Lennuameti eelneval heakskiidul organisatsiooni teatamissüsteemi kaudu. Ettekanne koostatakse vormingus, mis ühildub Euroopa ohutusjuhtumite keskandmebaasi (European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems – ECCAIRS) tarkvara ning taksonoomilise süsteemiga (Aviation Data Reporting Program – ADREP).

(54) Lennuamet on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 376/2014 artikli 6 lõike 3 mõistes teabeedastuse kontaktpunkt ning edastab teabe lennuohutust mõjutavate juhtumite kohta Euroopa kesksesse andmekogusse (European Central Repository).

(55) Juhtumitest, mida ei käsitleta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 376/2014 rakendusmäärustes või mille kohta on teavet kogutud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 376/2014 artikli 5 kohase vabatahtliku teatamise süsteemi kaudu, tuleb teatada Lennuametile nimetatud määruses sätestatud teatamise nõuete kohaselt.

(56) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 376/2014 artikli 16 lõigete 6, 9 ja 11 rakendamise eest vastutav asutus on Lennuamet.

(57) Eestis kohaldatakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 II lisas nimetatud õhusõidukite käitajatele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 376/2014 nõudeid.”;

7) paragrahvi 47 lõiked 6–9 tunnistatakse kehtetuks;

8) seaduse normitehnilisest märkusest jäetakse välja tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/42/EÜ vahejuhtumitest teatamise kohta tsiviillennunduses (ELT L 167, 4.07.2003, lk 23–36);”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json