Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2004. a määruse nr 75 „Raudteeliikluse olulise piiramise ja ajutise sulgemise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 03.05.2016, 9

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2004. a määruse nr 75 „Raudteeliikluse olulise piiramise ja ajutise sulgemise kord” muutmine

Vastu võetud 28.04.2016 nr 46

Määrus kehtestatakse raudteeseaduse § 39 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2004. a määruses nr 75 „Raudteeliikluse olulise piiramise ja ajutise sulgemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise ajal korraldab reisijatevedu teostav raudteeveo-ettevõtja reisijateveo kogu rongiliini ulatuses või liiklustakistuse kohast mööda teise transpordivahendiga, kui raudteeveo-ettevõtja ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ei lepi reisijateveo korraldajas kokku teisiti.”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 4 sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise kooskõlastamine ja sellest teatamine

(1) Raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise peab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja eelnevalt kooskõlastama Tehnilise Järelevalve Ametiga ja kirjalikult teavitama kõiki sellel raudteel raudteevedu teostavaid raudteeveo-ettevõtjaid, kes raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise ajal ei saa neile eraldatud rongiliine kasutada või saavad neid kasutada piiratult või teistsugustel tingimustel, kui on kokku lepitud raudteeinfrastruktuuri kasutamise lepingus.

(2) Kooskõlastustaotlus esitatakse Tehnilise Järelevalve Ametile riigisisese tähtsusega raudtee kohta vähemalt 20 päeva ja raudtee kohta, mis on rööpmelises otseühenduses teise riigi raudteega (edaspidi rahvusvahelise tähtsusega raudtee), vähemalt 48 päeva enne kavandatud raudteeliikluse olulist piiramist või ajutist sulgemist. Tehnilise Järelevalve Amet lahendab taotluse viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

(3) Kooskõlastustaotlus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
1) raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise põhjus;
2) raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise algus- ja lõpptähtaeg;
3) andmed raudteelõigu kohta, millel liiklust oluliselt piiratakse või ajutiselt suletakse;
4) liikluskorralduse kirjeldus raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise ajal;
5) kalendriaasta planeeritavate raudteehoiutööde plaan, mis sisaldab vähemalt raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise põhjuseid, tööde algus- ja lõpptähtaegu, töö tegemise raudteelõike ning tsüklilisust;
6) raudteeliikluse ohutuse tagamise kava, kus on kirjeldatud raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise ajaks kavandatud ohutusabinõusid.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatud algus- ja lõpptähtaeg peavad olema määratud kuupäeva ja kellaajaga. Kui lõpptähtaega ei ole võimalik määrata kuupäeva ja kellaajaga, võib lõpptähtaja määrata sündmusega, mille saabumisel langeb ära raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise põhjus. Kui lõpptähtaeg on määratud sündmusega, peab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja Tehnilise Järelevalve Ametile ja raudteeveo-ettevõtjatele sündmuse saabumisest ja raudteeliikluse liiklusgraafikujärgsest taastamisest viivitamata teatama.

(5) Tehnilise Järelevalve Amet ei kooskõlasta raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise taotlust ja kalendriaasta planeeritavate raudteehoiutööde plaani, kui raudteeliikluse oluline piiramine või ajutine sulgemine ei ole raudteeseaduse § 39 lõikes 3 nimetatud alusel vajalik.

(6) Kui raudteeliikluse oluline piiramine või ajutine sulgemine toimub kalendriaasta planeeritavate raudteehoiutööde plaani kohaselt, teavitab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja sellest Tehnilise Järelevalve Ametit ja raudteeveo-ettevõtjaid kirjalikult vastavalt käesoleva määruse § 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegadele. Raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise algus- ja lõpptähtaja määramisel tuleb lähtuda käesoleva paragrahvi lõikest 4.

(7) Kalendriaasta planeeritavate raudteehoiutööde plaanis kajastatud tööde muutumisel või plaanivälise töö korral peab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja vastava töö kohta esitama uue kooskõlastustaotluse.

(8) Kui raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise tingivad erakorralised liiklustakistused, tuleb Tehnilise Järelevalve Ametit ja raudtee-ettevõtjaid teavitada käesoleva määruse § 5 lõikes 3 sätestatu kohaselt. Raudteeliikluse ohutuse tagamise kava tuleb sellisel juhul Tehnilise Järelevalve Ametile esitada esimesel võimalusel pärast käesoleva määruse § 5 lõike 3 kohast teatamist.

(9) Raudteeveo kasutajatele teatab raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt vastava teate saamisel raudteeveo-ettevõtja. Informatsioon reisijateveo liikluskorralduse kohta raudteeliikluse olulise piiramise või ajutise sulgemise ajal tuleb teha reisijatele kättesaadavaks vastava rongiliini kõikides raudteejaamades ja rongipeatustes.

(10) Teise riigi raudtee ja pädeva organi ning vastava rahvusvahelise organisatsiooni teavitamisel raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest, samuti muust liiklushäirest rahvusvahelise tähtsusega raudteel lähtutakse vastavas rahvusvahelises kokkuleppes ettenähtud tingimustest ja korrast.”;

4) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tehnilise Järelevalve Ameti ettekirjutuse alusel raudteeliikluse olulisest piiramisest või ajutisest sulgemisest teavitab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja viivitamata raudteeveo-ettevõtjat, kellele on eraldatud asjaomane läbilaskevõimeosa.”;

5) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Rõivas
Peaminister

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json