Teksti suurus:

Välisesinduse, diplomaadi, Euroopa Liidu institutsiooni ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõudude ning rahvusvahelise sõjalise peakorteri ja rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse poolt imporditava kauba käibemaksust vabastamise kord ja tingimused ning käibemaksu tagastamise kord ja tingimused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 03.05.2016, 15

Välisesinduse, diplomaadi, Euroopa Liidu institutsiooni ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõudude ning rahvusvahelise sõjalise peakorteri ja rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse poolt imporditava kauba käibemaksust vabastamise kord ja tingimused ning käibemaksu tagastamise kord ja tingimused
[RT I, 28.06.2013, 37 - jõust. 01.07.2013]

Vastu võetud 16.04.2004 nr 109
RT I 2004, 27, 185
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2013RT I, 28.06.2013, 3701.07.2013
28.04.2016RT I, 03.05.2016, 1006.05.2016, osaliselt 01.01.2017

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 39 lõike 3 alusel.

§ 1.  Välisesinduse, diplomaadi ja Euroopa Liidu institutsiooni poolt imporditava kauba käibemaksust vabastamine
[RT I, 28.06.2013, 37 - jõust. 01.07.2013]

  (1) Importimisel vabastatakse käibemaksust välisriigi diplomaatilisele esindusele ja konsulaarasutusele, erimissioonile, Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni peakorterile ja esindusele (edaspidi välisesindus) ning Euroopa Liidu institutsioonile (edaspidi liidu institutsioon) ametialaseks kasutamiseks ning Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilisele esindajale ja konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul) ning erimissiooni ja Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindajale (edaspidi välisriigi diplomaat), samuti välisesinduse haldustöötajale (edaspidi haldustöötaja) isiklikuks kasutamiseks ettenähtud kaup.
[RT I, 03.05.2016, 10 - jõust. 06.05.2016]

  (2) Lõikes 1 nimetatud õigust taotleda käibemaksuvabastust kinnitab välisminister vastavasisulise märkega diplomaatilise kauba deklaratsiooni lahtris 7.

  (3) Haldustöötajal on õigus taotleda isiklikuks kasutamiseks ettenähtud kauba importimisel käibemaksuvabastust ainult sisseseadmise perioodil kolme esimese Eestis viibimise kuu jooksul.

  (4) Ametialaseks kasutamiseks ettenähtud kaup ja isiklikuks kasutamiseks ettenähtud kaup, mille importimisel käibemaksuvabastust taotletakse, tuleb deklareerida eraldi diplomaatilise kauba deklaratsioonidel.

  (5) Kaup vabastatakse importimisel käibemaksust välisministri kinnitusega diplomaatilise kauba deklaratsiooni esitamisel tollile.

  (6) Kauba tolliformaalsused teostatakse tollieeskirjades ettenähtud korras.

§ 2.  NATO liikmesriigi, välja arvatud Eesti, ja muu välisriigi relvajõudude, tsiviilkoosseisu ning nende liikmete ja liikmete ülalpeetavate, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, selle liikmete ning liikmete ülalpeetavate, peakorteri lepingupartnerite töötajate ja nende ülalpeetavate ning rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse vajaduseks imporditava kauba käibemaksust vabastamine

  (1) NATO liikmesriigi, välja arvatud Eesti, ja muu välisriigi relvajõudude, tsiviilkoosseisu ning nende liikmete ja liikmete ülalpeetavate, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, selle liikmete ning liikmete ülalpeetavate, peakorteri lepingupartneri töötajate ja nende ülalpeetavate ning rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse vajaduseks imporditav kaup vabastatakse käibemaksust käibemaksuseaduse §-s 39 sätestatud tingimustel.

  (2) Kaup vabastatakse importimisel käibemaksust, kui käibemaksuseaduse § 39 lõikes 5 või 6 nimetatud pädev isik esitab tollile kinnituse, et isikul on õigus taotleda käibemaksuvabastust.

  (3) Kauba tolliformaalsused teostatakse tollieeskirjades ette nähtud korras.
[RT I, 28.06.2013, 37 - jõust. 01.07.2013]

§ 3.  Välisesindusele, välisriigi diplomaadile ja haldustöötajale käibemaksu tagastamise tingimused
[RT I, 03.05.2016, 10 - jõust. 01.01.2017]

  (1) Välisesinduse, välisriigi diplomaadi ja haldustöötaja poolt Eestis kauba soetamisel ja teenuse saamisel makstud käibemaks tagastatakse neile käibemaksuseaduse § 39 lõikes 1 sätestatud tingimustel, arvestades seaduse § 39 lõike 4 alusel kehtestatud erandeid.
[RT I, 03.05.2016, 10 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Kasutatud kauba soetamisel makstud käibemaksu ei tagastata.

§ 4.  Taotluse esitamine käibemaksu tagastamiseks

  (1) Taotluse käibemaksu tagastamiseks esitab välisriigi diplomaat, haldustöötaja, välisesindus või rahvusvahelise sõjalise peakorteri liige ja tema ülalpeetav Välisministeeriumile ning välisriigi relvajõud, tsiviilkoosseis või nende liige ja tema ülalpeetav, rahvusvahelise sõjalise peakorteri lepingupartneri töötaja ja tema ülalpeetav ning rahvusvaheline sõjaline õppeasutus Kaitseministeeriumile kuu 10. kuupäevaks, lisades taotlusele käibemaksuseaduse §-s 37 sätestatud nõuetele vastavad arved või nende koopiad (edaspidi arve), mille on kinnitanud arve väljastaja. Käibemaksu tagastamist võib taotleda 90 päeva jooksul kauba soetamise või teenuse saamise päevast arvates.
[RT I, 03.05.2016, 10 - jõust. 06.05.2016]

  (11) [Kehtetu - RT I, 03.05.2016, 10 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Taotluse peab allkirjastama vastava välisesinduse juht või välisriigi relvajõudude või sõjalise peakorteri või õppeasutuse esindaja. Välisesindus, välisriigi relvajõud või õppeasutus kannab taotlusele pitseri (kui pitsat on olemas) ja märgib pangakonto numbri.
[RT I, 03.05.2016, 10 - jõust. 01.01.2017]

§ 5.  Taotluse läbivaatamine, otsuse tegemine ja käibemaksu tagastamine

  (1) Välisministeerium ja Kaitseministeerium (edaspidi ministeerium) vaatavad käibemaksu tagastamise taotlused läbi. Taotluse esitaja õigust taotleda käibemaksu tagastamist kinnitavad välisminister või kaitseminister oma allkirjaga ja ministeeriumi pitseriga taotlusel. Ministeeriumid edastavad kinnitatud taotluse ja sellele lisatud arved Maksu- ja Tolliametile (edaspidi maksuhaldur) nende dokumentide saabumise kuu või sellele järgneva kuu (juhul kui dokumendid saabuvad pärast 10. kuupäeva) 20. kuupäevaks.

  (2) Maksuhaldur teeb taotluse suhtes otsuse ning kannab tagasimaksmisele kuuluva summa taotluses märgitud pangakontole 30 päeva jooksul ministeeriumilt taotluse ja sellele lisatud arvete saamise päevast arvates.

  (3) Maksuhaldur märgistab kõik talle esitatud arved. Märgistatud arved koos esitatud taotlusest tehtud koopiaga tagastab maksuhaldur ministeeriumile.

  (4) Maksuhaldur informeerib kirjalikult ministeeriumi käibemaksu tagastamise kohta tehtud otsusest.

§ 51.  Määruse rakendamine
[RT I, 03.05.2016, 10 - jõust. 06.05.2016]

  (1) NATO liikmesriigi relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile kohaldatakse kuni 30. aprillini 2016. a väljastatud arvete alusel käibemaksu tagastamisel käesoleva määruse jõustumiseni kehtinud sätteid.

  (2) Liidu institutsioonile kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2016. a Eestis kauba soetamisel ja teenuse saamisel makstud käibemaksu tagastamisel käesoleva määruse jõustumiseni kehtinud sätteid.
[RT I, 03.05.2016, 10 - jõust. 01.01.2017]

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json