Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 03.05.2016, 17

Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord

Vastu võetud 29.04.2016 nr 28

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord.

§ 2.   Statistiliste aruannete vormid

  (1) S-veebi statistiliste aruannete vormid on:
  1) „Eluruumi tagamise teenus” (lisa 1);
  2) „Isikliku abistaja teenus” (lisa 2);
  3) „Koduteenus” (lisa 3);
  4) „Lapsehoiuteenus” (lisa 4);
  5) „Lapsehoiuteenuse rahastamine ja riiklike vahendite ülejääk ning lapsehoiuga seotud rahalised toetused” (lisa 5);
  6) „Lapsendamine” (lisa 6);
  7) „Lastekaitse kohaliku omavalitsuse üksuses” (lisa 7);
  8) „Riigieelarvest eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse kasutamine” (lisa 8);
  9) „Sotsiaaltransporditeenus” (lisa 9);
  10) „Tugiisikuteenus” (lisa 10);
  11) „Võlanõustamisteenus” (lisa 11);
  12) „Muud kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatavad sotsiaalteenused” (lisa 12).

  (2) H-veebi statistiliste aruannete vormid on:
  1) „Asenduskoduteenuse rahastamine ja personal” (lisa 13);
  2) „Erihoolekandeteenused” (lisa 14);
  3) „Hoolekandeasutus” (lisa 15);
  4) „Turvakoduteenus” (lisa 16);
  5) „Varjupaigateenus” (lisa 17);
  6) „Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus” (lisa 18).

§ 3.   Statistiliste aruannete koostamise ja esitamise kord ning tähtajad

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksus koostab internetipõhiselt S-veebis 10. jaanuariks eelmise kalendriaasta andmete põhjal ja 10. juuliks eelmise poolaasta andmete põhjal käesoleva määruse § 2 lõike 1 punkti 8 alusel kehtestatud vormis statistilise aruande ning esitab selle internetipõhiselt samaks tähtajaks maavanemale.

  (2) Maavanem koostab käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis maakonna koondaruande ning esitab selle internetipõhiselt aruandeperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks Sotsiaalministeeriumile.

  (3) Kohaliku omavalitsuse üksus koostab internetipõhiselt S-veebis 30. jaanuariks eelmise kalendriaasta andmete põhjal käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktide 1, 3, 7 ja 11 alusel kehtestatud vormis statistilised aruanded ning esitab need internetipõhiselt samaks tähtajaks maavanemale.

  (4) Maavanem koostab käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis maakonna koondaruande teenuseliikide kaupa ning esitab selle internetipõhiselt 15. veebruariks Sotsiaalministeeriumile.

  (5) Maavanem koostab internetipõhiselt S-veebis 15. veebruariks käesoleva määruse § 2 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud vormis statistilise aruande ning esitab selle internetipõhiselt samaks tähtajaks Sotsiaalministeeriumile.

  (6) Lapsehoiuteenuse osutaja koostab internetipõhiselt S-veebis 30. jaanuariks eelmise kalendriaasta andmete põhjal käesoleva määruse § 2 lõike 1 punkti 4 alusel kehtestatud vormis statistilise aruande ning esitab selle internetipõhiselt samaks tähtajaks asukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele.

  (7) Kohaliku omavalitsuse üksus koostab käesoleva paragrahvi lõike 6 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis kohaliku omavalitsuse koondaruande ning esitab selle internetipõhiselt 15. veebruariks maavanemale.

  (8) Maavanem koostab käesoleva paragrahvi lõike 7 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis maakonna koondaruande ning esitab selle internetipõhiselt 1. märtsiks Sotsiaalministeeriumile.

  (9) Kohaliku omavalitsuse üksus koostab internetipõhiselt S-veebis 15. veebruariks eelmise kalendriaasta andmete põhjal käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktide 2, 5, 9 ja 10 alusel kehtestatud vormis statistilised aruanded ning esitab need internetipõhiselt samaks tähtajaks maavanemale.

  (10) Maavanem koostab käesoleva paragrahvi lõike 9 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis maakonna koondaruande teenuseliikide kaupa ning esitab selle internetipõhiselt 1. märtsiks Sotsiaalministeeriumile.

  (11) Sotsiaalteenuse osutaja koostab internetipõhiselt S-veebis 25. jaanuariks eelmise kalendriaasta andmete põhjal käesoleva määruse § 2 lõike 1 punkti 12 alusel kehtestatud vormis statistilise aruande ning esitab selle internetipõhiselt samaks tähtajaks asukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele.

  (12) Kohaliku omavalitsuse üksus koostab käesoleva paragrahvi lõike 11 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis kohaliku omavalitsuse koondaruande ning esitab selle internetipõhiselt 5. veebruariks maavanemale.

  (13) Maavanem koostab käesoleva paragrahvi lõike 12 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis maakonna koondaruande ning esitab selle internetipõhiselt 15. veebruariks Sotsiaalministeeriumile.

  (14) Hoolekandeasutus koostab internetipõhiselt H-veebis 30. jaanuariks eelmise kalendriaasta andmete põhjal käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktide 1–6 alusel kehtestatud vormis statistilised aruanded ning esitab need internetipõhiselt samaks tähtajaks maavanemale.

  (15) Maavanem koostab käesoleva paragrahvi lõike 14 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt H-veebis maakonna koondaruande ning esitab selle internetipõhiselt 15. veebruariks Sotsiaalministeeriumile.

§ 4.   Aruannete internetipõhiseks koostamiseks ja esitamiseks vajalik tarkvara

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud aruannete koostamisel ja esitamisel kasutatakse tarkvara S-veeb, mis on kättesaadav Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel internetiaadressil https://sveeb.sm.ee.

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud aruannete koostamisel ja esitamisel kasutatakse tarkvara H-veeb, mis on kättesaadav Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel internetiaadressil https://hveeb.sm.ee.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Eluruumi tagamise teenus

Lisa 2 Isikliku abistaja teenus

Lisa 3 Koduteenus

Lisa 4 Lapsehoiuteenus

Lisa 5 Lapsehoiuteenuse rahastamine ja riiklike vahendite ülejääk ning lapsehoiuga seotud rahalised toetused

Lisa 6 Lapsendamine

Lisa 7 Lastekaitse kohaliku omavalitsuse üksuses

Lisa 8 Riigieelarvest eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse kasutamine

Lisa 9 Sotsiaaltransporditeenus

Lisa 10 Tugiisikuteenus

Lisa 11 Võlanõustamisteenus

Lisa 12 Muud kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatavad sotsiaalteenused

Lisa 13 Asenduskoduteenuse rahastamine ja personal

Lisa 14 Erihoolekandeteenused

Lisa 15 Hoolekandeasutus

Lisa 16 Turvakoduteenus

Lisa 17 Varjupaigateenus

Lisa 18 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

/otsingu_soovitused.json