Teksti suurus:

Noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 03.05.2017, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.04.2017 otsus nr 88

Noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.04.2017

§ 1.  Noorsootöö seaduse muutmine

Noorsootöö seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 101 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Noortelaagri pidaja on kohustatud igal aastal esitama Eesti Hariduse Infosüsteemi noortelaagris osalenud noorte arvu valla või linna arvestuses.”;

3) seaduse 3. peatükki täiendatakse §-dega 151–153 järgmises sõnastuses:

§ 151. Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus valdadele ja linnadele

(1) Riigieelarvest määratakse kooskõlas riigieelarve seadusega valdadele ja linnadele võimaluse korral täiendav toetus 7–19-aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks eesmärgiga suurendada nende võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal (edaspidi huvihariduse ja huvitegevuse toetus).

(2) Huvihariduse ja huvitegevuse toetusest 50 protsenti jaotatakse valdadele ja linnadele huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse tagamise eesmärgil, lähtudes valla või linna 7–19-aastaste noorte, toimetulekuraskustes peredes elavate noorte ja puudega noorte arvust ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsvõimekusest.

(3) Huvihariduse ja huvitegevuse toetusest 50 protsenti jaotatakse valdadele ja linnadele huvihariduse ja huvitegevuse mitmekesisuse tagamise eesmärgil, lähtudes valla või linna 7–19-aastaste noorte ja puudega noorte arvust, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsvõimekusest ning huvihariduse ja huvitegevuse piirkondlikust kättesaadavusest valla või linna territooriumil asuvate asustusüksuste kaupa.

(4) Vald ega linn ei või huvihariduse ja huvitegevuse toetust kasutada kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamisel peavad vald ja linn lähtuma põhimõttest, et huvihariduse ja huvitegevuse toetusega ei asendata oma eelarvest kaetavaid kulusid.

§ 152. Valla ja linna huvihariduse ja huvitegevuse kava

(1) Vald või linn koostab üksi või koos teiste valdade ja linnadega noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava, mis võib olla koostatud pikemaks perioodiks kui üks aasta ning olla osa valla või linna arengukavast (edaspidi huvihariduse ja huvitegevuse kava). Huvihariduse ja huvitegevuse kava peab sisaldama:
1) huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arvu 1. oktoobri seisuga;
2) huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalusi 1. oktoobri seisuga;
3) kitsaskohti huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuses ja mitmekesisuses;
4) tegevusi kitsaskohtade lahendamiseks.

(2) Vald või linn esitab huvihariduse ja huvitegevuse kava või esitatud kavas tehtud muudatused ning kava täitmise iga-aastased tulemused 15. jaanuariks Haridus- ja Teadusministeeriumile või tema volitatud asutusele.

§ 153. Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise toetus

(1) Riigieelarves nähakse võimaluse korral ette sihtotstarbeline toetus huviala valdkondade kvaliteedi arendamiseks ja huviala valdkonna sees koostöö suurendamiseks.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetuse taotleja:
1) lähtub käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 sätestatud põhimõtetest;
2) esindab noorte huvihariduse ja huvitegevuse pakkujaid rohkem kui ühel huvialal;
3) teeb koostööd huviala valdkonna teiste ühingutega.

(3) Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise toetust saavate huviala valdkondade loetelu ning toetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 191 järgmises sõnastuses:

§ 191. Valla või linna huvihariduse ja huvitegevuse kava esitamine 2017. aastal ning 2017. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava täitmise tulemuste esitamine

(1) 2017. aastal esitab vald või linn huvihariduse ja huvitegevuse kava 1. juuli seisuga Haridus- ja Teadusministeeriumile või tema volitatud asutusele 2017. aasta 1. septembriks.

(2) 2017. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava täitmise tulemused esitab vald või linn koos 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava täitmise tulemustega Haridus- ja Teadusministeeriumile või tema volitatud asutusele 2019. aasta 15. jaanuariks.”.

§ 2.  Erakooliseaduse muutmine

Erakooliseaduse § 22 lõige 23 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Huvikooli seaduse muutmine

Huvikooli seaduse § 21 lõiked 4–6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json