Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 29. juuli 2016. a määruse nr 51 „Struktuuritoetuse andmise tingimused tööturul vajalike keelepädevuste arendamiseks” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.05.2017
Avaldamismärge:RT I, 03.05.2017, 10

Haridus- ja teadusministri 29. juuli 2016. a määruse nr 51 „Struktuuritoetuse andmise tingimused tööturul vajalike keelepädevuste arendamiseks” muutmine

Vastu võetud 26.04.2017 nr 13

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Haridus- ja teadusministri 29. juuli 2016. a määruses nr 51 „Struktuuritoetuse andmise tingimused tööturul vajalike keelepädevuste arendamiseks” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) võõrkeeleõpetajate puhul rahvusvaheliste keeleeksamite tasemele B2, C1 ja C2 sooritamise tasud eksamite puhul, mis on loetletud haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. a määruse nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” § 27 lõigetes 11 ja 15;”;

2) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotlusvoor võib olla tähtajaline (edaspidi tähtajaline taotlemine) või jooksev (edaspidi jooksev taotlemine). Jooksvat taotlemist võib rakendada käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud tegevuste puhul.”;

3) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlus esitatakse käesoleva määruse § 13 lõike 2 kohaselt teatatud tähtpäevaks. Jooksva taotlemise korral esitatakse taotlusi jooksvalt kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui väljakuulutamise teates sätestatud tähtpäevaks.”;

4) paragrahvi 15 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Taotluste menetlemise tähtaeg on tähtajalise taotlemise korral taotlusvooru sulgumise tähtpäevast 60 tööpäeva ja jooksva taotlemise korral 40 tööpäeva taotluse registreerimisest. Taotluse menetlemise aega võib põhjendatud juhtudel pikendada taotleja poolt puuduste kõrvaldamiseks kasutatud aja võrra.”;

5) paragrahvi 18 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Tähtajalise taotlemise puhul moodustatakse käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel toimunud hindamise tulemusena pingerida taotlustest, mis on saanud koondhindeks vähemalt 60% koondhinde maksimumist. Hindamiskomisjon teeb rakendusüksusele ettepaneku pingereas enim punkte saanud taotluse rahuldamiseks. Põhjendatud juhtudel võib hindamiskomisjon teha ettepanekuid taotluse osaliseks või kõrvaltingimustega rahuldamiseks vastavalt käesoleva määruse §-le 21.”;

6) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Jooksva taotlemise puhul lähtutakse projektide hindamisel käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud hindamiskriteeriumidest ning lõigetes 3–5 kirjeldatud hindamise ja koondhinde moodustamise põhimõtetest. Hindamiskomisjon teeb rakendusüksusele ettepaneku taotluse rahuldamiseks, kui taotlus on saanud koondhindeks vähemalt 60% koondhinde maksimumist. Põhjendatud juhtudel võib hindamiskomisjon teha ettepanekuid taotluse osaliseks või kõrvaltingimustega rahuldamiseks vastavalt käesoleva määruse §-le 21.”;

7) paragrahvi 18 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud lävendi ületanud projektide maht on suurem, kui taotlusvooru eelarve vabade vahendite jääk, eelistatakse võrdse koondhindega projektide korral taotlust, mida on käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 2 alusel hinnatud kõrgemate hindepunktidega. Juhul, kui nimetatud hindepunktid on võrdsed, eelistatakse ajaliselt varem esitatud taotlust.”;

8) paragrahvi 19 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tähtajalisel taotlemisel kuuluvad rahuldamisele nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused vastavalt käesoleva määruse § 18 lõike 6 alusel esitatud ettepanekutele ning eelarvele.”;

9) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Jooksval taotlemisel kuuluvad rahuldamisele nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused vastavalt käesoleva määruse § 18 lõike 61 alusel esitatud ettepanekutele ning eelarvele.”;

10) paragrahvi 20 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlus jäetakse rahuldamata käesoleva määruse § 6 lõikes 4, § 16 lõikes 5, § 18 lõikes 5, taotluste menetlemise määruse § 8 lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhtudel ning juhul, kui taotlus ei kuulu rahuldamisele vastavalt käesoleva määruse § 19 lõigetele 1 ja 11.”;

11) paragrahvi 23 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse saaja esitab maksetaotluse struktuuritoetuse registri kaudu. Käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktis 1 nimetatud tegevuse puhul esitab toetuse saaja maksetaotluse mitte harvemini kui kord kvartalis. Käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud tegevuste puhul esitab toetuse saaja maksetaotluse peale taotluse rahuldamise otsuses määratud näitajate saavutamist.”;

12) paragrahvi 23 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Ettemaksed on lubatud ainult käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktis 1 nimetatud tegevuse puhul. Rakendusüksus kontrollib ettemakse kasutamise aruannet 90 kalendripäeva jooksul alates selle saabumisest rakendusüksusesse.”;

13) paragrahvi 25 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse saaja tagab perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse §-des 24 ja 26 sätestatud kohustuste täitmise ja projekti eduka elluviimise taotluse rahuldamise otsuses fikseeritud tähtaegade ja tingimuste kohaselt ning:
1) kindlasummaliste maksete puhul tõendab kindlasummalise makse määramise aluseid ja säilitab tõendamiseks kasutatavaid dokumente ja teavet dokumentide säilitamistähtpäevani;
2) kogub vastavalt 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 24 punktile 7 tegevustes osalejate kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 2 punktis e nimetatud andmeid ja esitab need rakendusüksusele rakendusüksuse kehtestatud vormil ja tähtajaks;
3) käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktis 2 nimetatud tegevuse puhul teavitab projekti sihtgruppi tegevusest sihtgrupile arusaadavas keeles;
4) käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud tegevuste puhul alustab tegevustega hiljemalt 6 kuu jooksul taotluse esitamisest rakendusüksusele;
5) tagab, et käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud tegevuste raames eesti keele õppe korraldamisel või selle teenuse sisseostmisel on täienduskoolitusasutusel olemas tegevusluba.”.

§ 2.   Määruse rakendamine

Käesoleva määruse § 1 punkti 11 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2017. a.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

/otsingu_soovitused.json