Teksti suurus:

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.05.2017
Avaldamismärge:RT I, 03.05.2017, 11

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” muutmine

Vastu võetud 26.04.2017 nr 28

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 40 lõike 5, § 54 lõike 3, § 56 lõike 3, § 563, § 571 lõike 6 ja sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7 alusel.

Määruse muutmine

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruses nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 40 lõigete 5 ja 6, § 50 lõike 9, § 54 lõike 3, § 56 lõike 3, § 561, § 562, § 563, § 571 lõike 6, sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7, töötuskindlustuse seaduse § 42 lõike 2 ning kogumispensionide seaduse § 11 lõike 12 punktide 1 ja 2 alusel.”;

2) määruse § 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) vormi TSD lisa 2 „Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. Aktsiaseltsifondidele või lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ning kinnipeetud tulumaks” (lisa 3);”;

3) määruse § 1 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) tõendi vorm TSM LIF „Lepingulisele investeerimisfondile või aktsiaseltsifondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu tõend” (lisa 12);”;

4) määruse § 1 punkt 21 tunnistatakse kehtetuks;

5) määruse § 1 täiendatakse punktiga 27 järgmises sõnastuses:

„27) vorm INF 17 „Usaldusfondi kalendriaastal saadud tulu ja fondi osanikele omistatud tulu deklaratsioon” (lisa 27);”;

6) määruse § 2 täiendatakse lõigetega 7–11 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesoleva määruse 2016. aasta 1. juulil jõustunud muudatustega kehtestatud lisasid 3 ja 4 kohaldatakse kuni 2017. aasta 10. jaanuarini tehtud väljamaksete kohta.

(8) Käesoleva määruse 2016. aasta 1. novembril jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 8 kohaldatakse kuni 2017. aasta 10. jaanuarini tehtud väljamaksete kohta.

(9) Käesoleva määruse 2015. aasta 1. jaanuaril jõustunud muudatustega kehtestatud lisasid 7, 12 ja 13 kohaldatakse kuni 2017. aasta 10. jaanuarini tehtud väljamaksete kohta.

(10) Käesoleva määruse 2014. aasta 3. veebruaril jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 21 kohaldatakse kuni 2017. aasta 1. jaanuarini tehtud väljamaksete kohta.

(11) Käesoleva määruse lisa 27 vormi INF 17 rakendatakse 2017. aasta tulude kohta, mis on saadud alates 2017. aasta 10. jaanuarist ja sellele järgnevate aastate tulude kohta.”;

7) määruse lisad 3, 4, 7, 8, 12 ja 13 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

8) määrust täiendatakse lisaga 27 (lisatud).

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 3 Vormi TSD lisa 2

Lisa 4 Vormi TSD lisa 3

Lisa 7 Vormi TSD lisa 6

Lisa 8 Vormi TSD lisa 7

Lisa 12 Vorm TSM LIF

Lisa 13 Vorm INF 1

Lisa 27 Vorm INF 17

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json