Teksti suurus:

Välisministri 17. juuni 2009. aasta määruse nr 13 „Rahalise abi andmise ja tagastamise kord ning tagatiseta rahalise abi taotluse vorm” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 03.05.2018, 1

Välisministri 17. juuni 2009. aasta määruse nr 13 „Rahalise abi andmise ja tagastamise kord ning tagatiseta rahalise abi taotluse vorm” muutmine

Vastu võetud 27.04.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse konsulaarseaduse § 64 lõike 6 alusel.

§ 1.   Välisministri 17. juuni 2009. aasta määruses nr 13 „Rahalise abi andmise ja tagastamise kord ning tagatiseta rahalise abi taotluse vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Konsulaarabi andmise kulude tagasimaksmise kord, tagatiseta rahalise abi taotluse vorm ning konsulaarkaitse kulude tagasimaksmise kohustuse vorm”;

2) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Konsulaarkaitse osutamine Euroopa Liidu liikmesriigi esindamata kodanikule kolmandas riigis

(1) Euroopa Liidu liikmesriigi esindamata kodanik võib konsulaarkaitse taotlemiseks pöörduda Eesti konsulaarametniku poole.

(2) Euroopa Liidu liikmesriigi esindamata kodanik tõendab liidu kodakondsust, esitades konsulaarametnikule passi või isikutunnistuse.

(3) Kui Euroopa Liidu liikmesriigi esindamata kodanik passi või isikutunnistust esitada ei saa, võib kodakondsust tõendada muul viisil, sealhulgas kasutades asjaomase liikmesriigi välisesinduse abi.

(4) Konsulaarkaitse kulude tagasimaksmise kohustus vormistatakse eesti või inglise keeles. Kohustuse vormid on esitatud määruse lisades 3 ja 4.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

121. Kulude hüvitamine Eesti ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide vahel

(1) Välisministeeriumil on õigus Euroopa Liidu liikmesriigi esindamata kodanikule konsulaarkaitse osutamise järel nõuda abiga seotud kulude hüvitamist tema kodakondsusjärgselt liikmesriigilt, kasutades lisas 5 esitatud vormi.

(2) Kui teine Euroopa Liidu liikmesriik edastab Välisministeeriumile lisa 5 kohase taotluse, hüvitab Välisministeerium asjaomasele Euroopa Liidu liikmesriigile kulud 12 kuu jooksul.”;

4) määrust täiendatakse §-ga 122 järgmises sõnastuses:

§ 122. Konsulaarkaitse osutamine kriisiolukorras

(1) Euroopa Liidu liikmesriigi esindamata kodanikule võib kriisiolukorras konsulaarkaitset osutada ilma tagasimaksmise kohustuse vormi täitmise nõudeta, kui konsulaarkaitse osutamine on vältimatu.

(2) Välisministeerium võib paluda Euroopa Liidu liikmesriigi esindamata kodaniku kodakondsusjärgselt liikmesriigilt kriisiolukorras konsulaarkaitse osutamise kulude proportsionaalset hüvitamist, jagades tegelikult kantud kulude kogusumma abi saanud kodanike arvuga.

(3) Kui Eesti sai abistamiseks rahalist toetust liidu kodanikukaitse mehhanismi kaudu, määratakse Euroopa Liidu liikmesriigi esindamata kodaniku kodakondsusjärgse liikmesriigi osa suurus kindlaks pärast liidu osa mahaarvamist.”;

5) määrust täiendatakse lisadega 3, 4 ja 5 (lisatud).

§ 2.   Määrus jõustub 2018. aasta 1. mail.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister välisministri ülesannetes

Rainer Saks
Kantsler

Lisa 3 Konsulaarkaitse kulude tagasimaksmise kohustuse ühtne vorm

Lisa 4 Common format for undertaking to repay costs of consular protection

Lisa 5 Kulude hüvitamise taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json