Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.05.2019
Avaldamismärge:RT I, 03.05.2019, 1

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 26.04.2019 nr 40

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõigete 3 ja 6 ning § 592 lõike 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruses nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 23, § 3 lõikes 23 ning § 5 lõikes 7 asendatakse sõnad „õendusabi ja koduõenduse“ sõnadega „õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse“;

2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 25 järgmises sõnastuses:

„25) iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse õendusepikriis.“;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 25 järgmises sõnastuses:

„(25) Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse õendusepikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 25.“;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 25 nimetatud iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse õendusepikriisi esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. jaanuarist 2021. a.“;

5) määruse lisa 23 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

6) määrust täiendatakse lisaga 25, mis on käesoleva määruse lisa 2.  

§ 2. Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 30 lõike 3 sissejuhatavas lauses asendatakse sõna „õendusabile“ sõnaga „õendusabiteenusele“;

2) paragrahvi 1062 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Elektroonilise õendusloo koostamisel ei ole iga osa eraldi allkirjastamine nõutud kui teenuse osutaja infosüsteemis tagatakse kande teinud isiku ja kande tegemise aja selge eristatavus ja jälgitavus. Õendusloo lõplikul vormistamisel kinnitatakse õenduslugu koostaja allkirjaga. Elektroonilise õendusloo kinnitamisel võib digitaalse allkirja asendada asutuse digitaalse templiga, kui on eristatav selle koostanud isik.“;

3) paragrahv 1064 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õendusloo üldossa kantakse järgmised andmed:

1) patsiendi üldandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, sugu, kontaktandmed);
2) võimaluse korral patsiendi sünnikoht ning lähtuvalt vanusest patsiendi töökoht ja amet või õppeasutus;
3) patsiendi kontaktisiku andmed (ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed, seos patsiendiga);
4) suunava arsti andmed (ees- ja perekonnanimi, tervishoiutöötaja registrikood);
5) patsiendi perearsti andmed (ees- ja perekonnanimi, tervishoiutöötaja registrikood);
6) tervishoiuteenuse osutaja andmed (nimi, registrikood, tegevusloa number, kontaktandmed);
7) saatekirjal olev kliiniline diagnoos RHK-10 järgi;
8) õendusprobleem(id);
9) õendusabi osutamise alustamise kuupäev ja kellaaeg;
10) õendusabi osutamise lõpetamise kuupäev, kellaaeg ja põhjendus;
11) õendusloo lõpetanud ja õendusepikriisi vormistanud õe andmed (ees- ja perekonnanimi, tervishoiutöötaja registrikood, eriala).

(2) Tervishoiuteenuse osutaja andmete kandmine õendusloo üldossa ei ole kohustuslik, kui patsiendile vormistatakse sama tervishoiuteenuse osutamise kohta ka haiguslugu.“;

4) paragrahvi 1065 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) metitsilliinresistentse stafülokoki (MRSA) kandlus, laiendatud toimespektriga beetalaktamaasi (ESBL) kandlus;“;

5) paragrahvi 1065 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) ravimiskeem;“;

6) paragrahvi 1065 lõike 1 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 1065 lõike 1 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) patsiendi seisundi kohta teavet andnud isiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed;“;

8) paragrahvi 1065 lõike 1 punktis 11, § 1066 lõike 1 punktis 7, § 1068 lõike 1 punktides 5 ja 6, § 1069 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „registreerimistõendi number“ sõnadega „tervishoiutöötaja registrikood“;

9) paragrahvi 1066 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) planeeritud õendustegevused (nt raviprotseduuride tegemine, terviseseisundi jälgimine dünaamikas, haiguspuhused õendustoimingud, patsiendi nõustamine);“;

10) paragrahvi 1066 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õendusplaani kantakse täiendavad andmed patsiendi seisundi regulaarsel hindamisel ja seisundi muutumisel.“;

11) paragrahvi 1067 lõike 2 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

„14) lamatise tekkimise aeg ja aste;“;

12) paragrahvi 1067 lõiget 2 täiendatakse punktidega 15–18 järgmises sõnastuses:

„15) ohutusmeetmete kasutamine;
16) kahjustusega lõppenud kukkumised;
17) patsiendi tervisekäitumine;
18) kande tegemise kuupäev.“;

13) paragrahvi 10610 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õendusepikriisi vormistab õde, lähtudes tema käsutuses olevast teabest. Õendusepikriis sisaldab kokkuvõtet õendusloost ja soovitusi edasiseks.

(2) Õendusepikriis vormistatakse õendusabi osutamise lõppemisel.

(3) Sõltuvalt teenuse kestusest tuleb tervise infosüsteemi edastada patsiendi terviseseisundi kohta vahekokkuvõte järgmises andmekoosseisus ja ajavahemike järel:
1) koduõendusteenuse osutamisel iga kolme kuu tagant vähemalt käesoleva paragrahvi lõikes 6 ja lõike 7 punktis 3 nimetatud andmetega;
2) iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse osutamisel iga 60 päeva tagant vähemalt käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud andmetega.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel koostatud vahekokkuvõttes ei märgita teenuse lõpetamisega seotud andmeid ega tegevustega seotud andmeid, mida selleks hetkeks osutatud ei ole.

(5) Õendusepikriisile on kohustuslik märkida järgmised andmed:
1) patsiendi üldandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, sugu, kontaktandmed);
2) kontaktisiku andmed (ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed, seos patsiendiga);
3) patsiendi perearsti andmed (ees- ja perekonnanimi, tervishoiutöötaja registrikood);
4) tervishoiuteenuse osutaja andmed (nimi, registrikood, tegevusloa number, kontaktandmed);
5) saatekirjaga suunamise korral suunanud tervishoiutöötaja andmed (ees- ja perekonnanimi, tervishoiutöötaja registrikood, eriala);
6) saatekirjaga suunanud asutuse andmed (nimi, registrikood);
7) saatekirjaga suunanud asutuse kontaktandmed (aadress, telefon, e-post);
8) saatekirjale märgitud diagnoos ja kliiniline diagnoos RHK-10 järgi;
9) saatekirja number;
10) teadolevate ohutegurite andmed (nt allergia, kandlus (MRSA, ESBL) jms);
11) ülevaade patsiendi terviseseisundi muutusest, ravist (sh viimasel teenuse osutamise päeval manustatud ravimitest) ja konsultatsioonidest;
12) kokkuvõte patsiendi toimetulekust ja talle osutatud õendusabist (sh patsiendi õpetamisest);
13) õendusprobleem(id) õendusabi osutamise lõppemisel;
14) õe tähelepanekud ja soovitused edaspidiseks;
15) õendusabi osutamise alustamise ja lõpetamise kuupäev ja kellaaeg;
16) õendusepikriisi vormistanud õe andmed (ees- ja perekonnanimi, tervishoiutöötaja registrikood, eriala);
17) õendusepikriisi koostamise aeg.

(6) Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse osutamisel on õendusepikriisile kohustuslik märkida:
1) käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 1 nimetatud andmed, suhtluskeel ja tundmatu isiku korral tundmatu isiku kood;
2) käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 2 nimetatud andmed;
3) teenuse osutamise alustamise ja lõpetamise kuupäev;
4) teadaolevate nakkushaiguste esinemise ja haigustega seotud ohutegurite andmed;
5) teenuse osutamise ajal tekkinud lamatise tekkimise aeg ja aste;
6) põhidiagnoosi andmed RHK-10 järgi;
7) patsiendi terviseseisundi ülevaate andmed (sh suhtlemine, kuulmine, nägemine, südametegevus, kehatemperatuur, hingamine, valu, igapäevatoimingud, kognitiivse ja vaimse tervise seisund, magamine, naha seisund) teenuse osutamise alustamisel ja lõpetamisel;
8) tehtud õendustoimingute andmed (nt raviprotseduuride tegemine, terviseseisundi jälgimine dünaamikas, haiguspuhused õendustoimingud, patsiendi nõustamine);
9) tähelepanekud ja soovitused edasisteks tegevusteks;
10) dokumendi koostamise tehnilised andmed (aeg, number, õendusloo number, dokumendi staatus (vahekokkuvõte, teenuse osutamine lõpetatud), teenuse liik (koduõendusteenus, iseseisev statsionaarne õendusabiteenus);
11) õendusepikriisi vormistanud õe andmed (ees- ja perekonnanimi, tervishoiutöötaja registrikood, eriala);
12) tervishoiuteenuse osutaja andmed (nimi, registrikood, teenuse osutamise aadress).

(7) Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse osutamisel märgitakse epikriisile lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud andmetele järgmised teenuse eripärast tulenevad andmed:
1) teenusele suunamise saatekirja number;
2) täiendavad andmed patsiendi esindaja või kontaktisiku kohta (isiku üldandmed ja seos patsiendiga);
3) patsiendile koduõendusteenuse osutamise asukoha andmed;
4) patsiendi antropomeetriliste näitajate andmed;
5) patsiendi tervisekäitumise andmed (suitsetamine, alkoholi ja narkootikumide tarvitamine);
6) kahjustusega lõppenud kukkumiste andmed;
7) kasutatud ohutusmeetmete andmed;
8) rakendatud invasiivse vahendi andmed;
9) kaasuva diagnoosi andmed RHK-10 järgi;
10) põhihaiguse tüsistuse andmed RHK-10 järgi;
11) diagnoosi välispõhjuse andmed;
12) ravimiskeemi andmed;
13) antud konsultatsioonide ja tehtud koduvisiitide arv.

(8) Õendusepikriisi kinnitab selle koostanud õde oma allkirjaga.

(9) Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse õendusepikriisi täpsem andmekoosseis on kehtestatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel kehtestatud määruses.

(10) Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse õendusepikriis tuleb edastada tervise infosüsteemi. Eraldi edastatav õendusepikriis kinnitatakse koostaja allkirjaga. Elektroonilise dokumendi puhul võib digitaalse allkirjastamise asendada asutuse digitaalse templiga, kui on eristatav selle koostanud isik.“;

14) paragrahvi 107 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesoleva määruse § 1065 lõike 1 punkti 21, § 1067 lõike 2 punkte 14–17 ning § 10610 lõikeid 3, 4, 6, 7, 9 ja 10 rakendatakse hiljemalt 1. jaanuarist 2021. a.“.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse saatekirja andmekoosseis

Lisa 2 Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse õendusepikriisi andmekoosseis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json