Teksti suurus:

Tööde tegemise teatise, tööde tegemise loa taotluse ja loa vorminõuded ning teatise ja taotluse esitamise kord

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.05.2019, 7

Tööde tegemise teatise, tööde tegemise loa taotluse ja loa vorminõuded ning teatise ja taotluse esitamise kord

Vastu võetud 26.04.2019 nr 20

Määrus kehtestatakse muinsuskaitseseaduse § 53 lõike 4, § 59 lõike 7 ja § 64 lõike 3 alusel.

§ 1.   Tööde tegemise teatise ja tööde tegemise loa taotluse vorm

  (1) Tööde tegemise teatise esitaja esitab Muinsuskaitseametile või halduslepinguga volitatud asutusele (edaspidi koos amet) käesoleva määruse lisas 1 toodud vormi kohase teatise.

  (2) Tööde tegemise loa taotleja esitab ametile käesoleva määruse lisas 2 toodud vormi kohase taotluse.

§ 2.   Tööde tegemise loa vorm

  Amet annab tööde tegemise loa taotlejale käesoleva määruse lisas 3 toodud vormi kohase tööde tegemise loa.

§ 3.   Tööde tegemise teatise ning tööde tegemise loa taotluse esitamine

  (1) Tööde tegemise teatis ja tööde tegemise loa taotlus esitatakse ametile paberkandjal, elektronposti teel või kultuurimälestiste registri kaudu.

  (2) Kui tööde tegemise teatis või tööde tegemise loa taotlus esitatakse samaaegselt mitme mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise kohta, siis esitatakse käesoleva määruse lisas toodud vormi kohane teatis või taotlus iga mälestise või ehitise kohta eraldi.

Indrek Saar
Minister

Tarvi Pürn
Spordi asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Tööde tegemise teatise vorm

Lisa 2 Tööde tegemise loa taotluse vorm

Lisa 3 Tööde tegemise loa vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json