Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 03.06.2015, 1

Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” muutmine

Vastu võetud 28.05.2015 nr 61

Määrus kehtestatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” muutmine

Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 punktis 1 asendatakse sõnad „nominaalne soojusvõimsus” sõnadega „põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus”;

3) paragrahvi 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) gaasi, nafta või kemikaalide transportimiseks torustiku rajamine väljaspool tööstusterritooriumi, välja arvatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punktis 25 nimetatud juhul;”;

4) paragrahvi 3 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) alla 10 000 kuupmeetri suuruse maavaravaru kaevandamine merest, Peipsi järvest, Lämmijärvest või Pihkva järvest või alla 500 kuupmeetri suuruse maavaravaru kaevandamine muust veekogust;”;

5) paragrahvi 3 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 punktis 7 asendatakse sõna „tootmisvõimsusega” sõnaga „sulatamisvõimsusega”;

7) paragrahvi 5 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Mineraalsete materjalide töötlemine”;

8) paragrahvi 5 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang tuleb anda mineraalsete materjalide töötlemise valdkonda kuuluvate järgmiste tegevuste korral:”;

9) paragrahvi 5 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) tsemendiklinkri tootmine pöördahjudes üle 500 tonni ööpäevas või muudes põletusahjudes üle 50 tonni ööpäevas;
2) lubja tootmine põletusahjudes üle 50 tonni ööpäevas;”;

10) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) magneesiumoksiidi tootmine põletusahjudes üle 50 tonni ööpäevas.”;

11) paragrahvi 9 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) uue maaparandussüsteemi või olemasoleva maaparandussüsteemi uue osa rajamine üle 200 hektari suurusele alale maatulundusmaal, välja arvatud metsamaal metsaseaduse tähenduses, ja poldrile, olenemata maa-ala suurusest;”;

12) paragrahvi 9 punktist 5 jäetakse välja sõnad „või raadamine”;

13) paragrahvi 9 punktid 8–91 sõnastatakse järgmiselt:

„8) kodulinnufarmi rajamine ja kodulindude intensiivkasvatus käitises, kus peetakse 40 000 kuni 60 000 lindu;
9) seafarmi rajamine ja sigade intensiivkasvatus käitises, kus peetakse 2000–3000 siga (kehamassiga üle 30 kg) või 750–900 emist. Kui ühes käitises kasvatatakse mõlema eelmises lauses nimetatud kategooria sigu, arvutatakse käitises peetavate sigade arv kokku, kasutades järgmisi koefitsiente: siga (kehamassiga üle 30 kg) 1,0; emis 2,7;
91) veisefarmi rajamine või veiste intensiivkasvatus käitises, kus peetakse 400–600 piimalehma, 533–800 ammlehma või 800–1200 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle;”;

14) paragrahvi 11 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) tõkestus- või muu rajatise ehitamine veeseaduse § 324 lõike 4 punkti 1 alusel kehtestatud keskkonnaministri määruse lisades 1–3 nimetatud veekogumitele või looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel kehtestatud keskkonnaministri määruse nimistus olevatele veekogudele, välja arvatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punktis 21 nimetatud juhul;”;

15) paragrahvi 11 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) veekogu süvendamine või veekogusse tahkete ainete kaadamine alates mahust 100 kuupmeetrit, välja arvatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punktides 17 ja 171 nimetatud juhtudel;”;

16) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) veekogu rajamine, kui selle veepeegli pindala on üks hektar või suurem või kui eemaldatava pinnase kogus on vähemalt 10 000 kuupmeetrit;”;

17) paragrahvi 12 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) vähemalt 10 000-kuupmeetrise mahutavusega ehitise või ehitiste rajamine nafta, naftakeemia- või keemiatoodete ladustamiseks või vähemalt 10 000-kuupmeetrises mahus nafta, naftakeemia- või keemiatoodete laadimine, välja arvatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punktis 32 nimetatud juhul;”;

18) paragrahvi 12 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) kemikaaliseaduse tähenduses suurõnnetuse ohuga ehitise rajamine, välja arvatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punktis 33 nimetatud juhul.”;

19) paragrahvi 13 punktid 2–4 sõnastatakse järgmiselt:

„2) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ning käesolevas määruses nimetamata juhul ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, bussi- ja autoparkide, elurajooni, staadioni, haigla, ülikooli, vangla, kaubanduskeskuse ning muude samalaadsete projektide arendamine;
3) raudteeliini või raudteejaama rajamine, laiendamine või pikendamine, välja arvatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punktis 14 nimetatud juhul;
4) trammitee, metroo, ripptee ja samalaadse eritee rajamine, mida kasutatakse üksnes või peaasjalikult reisijate veoks;”;

20) paragrahvi 13 punktid 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 15 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) orienteeritud kihiga puitplaatide, puitkiud- või puitlaastplaatide tootmine mahuga üle 600 kuupmeetri ööpäevas või vineeri tootmine üle 600 kuupmeetri ööpäevas;”;

22) paragrahvi 15 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) puidu ja puidutoodete keemiline töötlemine, välja arvatud töötlemine puidu sinimädaniku vastu, üle 75 kuupmeetri ööpäevas.”;

23) paragrahvi 15 punktid 10 ja 11 tunnistatakse kehtetuks;

24) määrust täiendatakse §-ga 16 järgmises sõnastuses:

§ 16. Muud juhud

Keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang tuleb anda järgmiste muude juhtude korral:
1) muu käesolevas määruses nimetamata tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju;
2) käesolevas määruses nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab määruses sätestatule.”;

25) normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (ELT L 26, 28.01.2012, lk 1–21); EÜ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50), viimati muudetud direktiiviga 2006/105/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 368–408).”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2015. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Marko Pomerants
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json