Teksti suurus:

Atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 03.06.2020, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.05.2020 otsus nr 581

Atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.05.2020

§ 1.  Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmine

Atmosfääriõhu kaitse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 56 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna „planeeringutega” sõnaga „üldplaneeringutega”;

2) paragrahvi 58 lõikes 1 asendatakse arv „3” arvuga „4”;

3) paragrahvi 120 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise korra ning biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika kehtestab saasteainete heitkoguste piiramise eesmärgil valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

4) paragrahvi 120 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste säästlikkuse kriteeriumid;”;

5) paragrahvi 120 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika;”;

6) paragrahvi 120 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Biokütus käesoleva seaduse tähenduses on transpordis kasutatav vedelkütus, mis on toodetud biomassist.”;

7) paragrahvi 120 täiendatakse lõigetega 6–8 järgmises sõnastuses:

„(6) Gaaskütus käesoleva seaduse tähenduses on mootorimaagaas ja mootorivedelgaas alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses ning biometaan maagaasiseaduse tähenduses.

(7) Elektrienergia käesoleva seaduse tähenduses on elektrienergia, mida kasutatakse maanteesõidukites ja väljaspool teid kasutatavates liikurmasinates, siseveelaevades, põllu- ja metsamajandustraktorites ning väikelaevades, kui need ei ole merel.

(8) Vesinik käesoleva seaduse tähenduses on energia, mida kasutatakse maanteesõidukites ja väljaspool teid kasutatavates liikurmasinates, siseveelaevades, põllu- ja metsamajandustraktorites ning väikelaevades, kui need ei ole merel.”;

8) paragrahvi 120 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Biomasskütus käesoleva seaduse tähenduses on biomassist toodetud gaas- või tahke kütus.”;

9) paragrahv 122 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 122. Kütuseseire andmekogu

(1) Kütuseseire andmekogu on riigi infosüsteemi kuuluv elektrooniline andmekogu, mille eesmärk on koguda maanteesõidukites ja väljaspool teid kasutatavates liikurmasinates, siseveelaevades, põllu- ja metsamajandustraktorites ning väikelaevades, kui need ei ole merel, kasutatud kütuste andmeid, et esitada need Euroopa Komisjonile raporteerimiseks, piirata ebakvaliteetse kütuse ringlust siseturul ning informeerida avalikkust kütuse kvaliteedi seire tulemustest.

(2) Kütuseseire andmekogusse kantakse:
1) vedelkütuse seaduse § 23 lõikes 2 ning käesoleva seaduse § 1233 lõikes 2 nimetatud andmed ja lõike 6 alusel kehtestatud määruses kütuse tarnijate aruandlust puudutavad andmed;
2) kütuste hoidmise või laadimise või muu tegevusega seotud heiteallikate, sealhulgas tanklate ja mahutite andmed;
3) heiteallikate käitajate kontaktandmed;
4) konkreetse heiteallika kütuseseire tulemused.

(3) Kütuseseire andmekogu vastutav töötleja on Keskkonnaagentuur.

(4) Kütuseseire andmekogu asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

10) paragrahvi 1231 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tarnija peab vähendama kütuse elutsükli jooksul energiaühiku kohta tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguseid võrreldes kütuse alusstandardiga kalendriaasta jooksul vähemalt kuus protsenti.”;

11) paragrahvi 1231 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 1231 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tarnija käesoleva seaduse tähenduses on isik, kelle kohta on majandustegevuse registrisse kantud märge kütuse tarbimisse lubamiseks või kütuse maksuladustamise lõpetamiseks, või kütuse impordi tegevusluba omav isik või juriidiline isik, kes teeb kättesaadavaks maanteesõidukites ja väljaspool teid kasutatavates liikurmasinates, siseveelaevades, põllu- ja metsamajandustraktorites ning väikelaevades, kui need ei ole merel, kasutatava elektrienergia, gaaskütuse või vesiniku.”;

13) paragrahvi 1232 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse § 1231 lõikes 1 nimetatud minimaalse kütuse elutsükli jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohustuse võivad tarnijad täita ühiselt ja sel juhul käsitletakse neid ühe tarnijana. Kohustuse täitmata jätmisel vastutab tarnija, kes on käesoleva seaduse § 1231 lõikes 1 nimetatud kohustuse täitja.

(2) Kui tarnijad otsustavad täita käesoleva seaduse § 1231 lõikes 1 nimetatud kohustuse ühiselt, tuleb selle kohta sõlmida kirjalik kokkulepe, mis peab sisaldama ajavahemikku, mille jooksul tarnijad kohustust ühiselt täidavad, ja ühelt tarnijalt teisele ülekantava kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kogust väljendatuna gCO2ekv/MJ.

(3) Kokkulepe esitatakse Keskkonnaametile hiljemalt kohustuse täitmise perioodi lõpuks.”;

14) paragrahvi 1233 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) andmed iga tarnitud kütuse ja energia kogumahu ning kasvuhoonegaaside heite mahukuse kohta;”;

15) paragrahvi 2351 lõikes 2 asendatakse arv „400 000” arvuga „10 000 000”;

16) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/2001 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82–209).”.

§ 2.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõiget 9 täiendatakse pärast sõnu „numbrit on” tekstiosaga „2707 99 99,”;

2) paragrahvi 19 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Põlevkivikütteõli käesoleva seaduse mõistes on põlevkivist või põlevkivist ja rehvihakkest toodetud kütus. Põlevkivikütteõli KNi kaheksa numbrit on 2707 99 99, 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 või 2710 20 39. Põlevkivist ja rehvihakkest toodetud põlevkivikütteõli tootmisel võib rehvihakkest saadud õli osakaal olla kuni 30 protsenti lõpptooteks oleva põlevkivikütteõli massist.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punkt 10 jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 3–6, 8 ja 16 jõustuvad 2021. aasta 1. juulil.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json