Teksti suurus:

Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 03.06.2022, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.05.2022 otsus nr 118

Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 18.05.2022

§ 1.  Investeerimisfondide seaduse muutmine

Investeerimisfondide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:

„(42) Kui kinnise lepingulise fondi tingimustes ei ole osakuomanike üldkoosolekut ette nähtud, ei pea käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud tingimusi täitma. Sel juhul on fondi tingimuste oluline muutmine lubatud, kui fondi osakud on võetud väärtpaberituru seaduse § 3 tähenduses kauplemiskohas kauplemisele.”;

2) paragrahvi 64 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Kohustusliku pensionifondi osakuomaniku surma korral on tema pärandvara pankroti puhul pankrotihalduril või täitemenetluses tema pärandvarale sissenõude pööramisel kohtutäituril õigus nõuda tema pensionikontol olevate kohustusliku pensionifondi osakute tagasivõtmist või sellise fondi likvideerimise korral väljamaksete tegemist.”;

3) paragrahvi 73 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Kui käesoleva seaduse kohaselt eurofondi kohta koostatud ja avalikustatud põhiteabedokument vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente (ELT L 352, 09.12.2014, lk 1–23), nõuetele, siis ei ole Finantsinspektsiooni nõusolekul vaja sama määruse kohast põhiteabedokumenti koostada. Kui eurofondi kohta koostatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1286/2014 vastav põhiteabedokument, siis ei või Finantsinspektsioon käesoleva seaduse kohase põhiteabedokumendi koostamist ja avalikustamist enam nõuda.”;

4) paragrahvi 80 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Nõuded eurofondi kohta teabe avaldamisele on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2019/1156, millega lihtsustatakse investeerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013, (EL) nr 346/2013 ja (EL) nr 1286/2014 (ELT L 188, 12.07.2019, lk 55–66).”;

5) seaduse 10. peatüki 4. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

4. jagu
Alternatiivfondi pakkumise, teabe avalikustamise ja aruandluse erisused
”;

6) seadust täiendatakse §-ga 911 järgmises sõnastuses:

§ 911. Täiendavad nõuded fondivalitsejale, kui alternatiivfondi pakutakse isikule, kes ei ole kutseline investor

(1) Alternatiivfondi võib pakkuda isikule, kes ei ole kutseline investor, kui fondivalitseja:
1) täidab investori osakute või aktsiate märkimise, omandamise ja tagasivõtmise korraldusi kooskõlas fondi tingimustes või põhikirjas sätestatud tingimustega;
2) annab investorile teavet, kuidas käesoleva lõike punktis 1 nimetatud korraldusi teha ja kuidas toimub osakute või aktsiate eest saadava tulu väljamaksmine;
3) annab investorile teavet tema õigustest, mis tulenevad alternatiivfondi investeerimisest;
4) teeb investorile kättesaadavaks käesoleva seaduse §-des 90 ja 91 nimetatud teabe;
5) teavitab Finantsinspektsiooni kontaktisikust, kes vahendab Finantsinspektsioonile vajalikku teavet;
6) annab investorile püsival andmekandjal teavet, kuidas fondivalitseja täidab käesolevas lõikes nimetatud ülesandeid.

(2) Fondivalitseja täidab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesandeid eesti või inglise keeles ja elektrooniliste vahendite abil.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesandeid võib fondivalitseja edasi anda kirjaliku lepingu alusel kolmandale isikule. Lepingus täpsustatakse ülesannete jaotus ning sätestatakse kolmanda isiku õigus saada fondivalitsejalt ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja asjakohaseid dokumente.”;

7) paragrahvi 121 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) väärtpaberituru seaduse §-s 2 nimetatud väärtpaberitesse, sealhulgas väärtpaberitesse, mille alusvaraks on väärismetall või toore või mille hind sõltub väärismetallist või toormest;”;

8) paragrahvi 121 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva seaduse §-s 106 sätestatud tähtaja nõuet ei kohaldata pensionifondi vara investeerimisel.”;

9) paragrahv 123 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 123. Investeerimine väärismetallidesse ja toormesse

Pensionifondi vara võib väärismetallidesse ja väärtpaberitesse, mille alusvaraks on väärismetall või toore või mille hind sõltub nimetatud alusvarast, paigutada kokku kuni 25 protsendi ulatuses pensionifondi vara väärtusest.”;

10) paragrahvi 124 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva seaduse § 119 lõike 4 esimeses lauses sätestatut ei kohaldata juhul, kui kohustuste võtmine toimub pensionifondi või tema kontrollitava äriühingu arvel tehtud tehingu täitmise tagamiseks või laenu tagamise eesmärgil.”;

11) paragrahvi 227 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kindlustustegevuse seaduse § 12 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud kahjukindlustuse liikidele vastavate kohustuste puhul on omavahendite normatiiv käesoleva paragrahvi lõigete 8 ja 9 või 10–11 alusel arvutatud summa, olenevalt sellest, kumb on suurem.”;

12) paragrahvi 227 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Eelmisel kolmel majandusaastal esinenud nõuete summa, millest on lahutatud tagasinõuetest samal perioodil laekunud summa, jagatakse kolmega ja korrutatakse summas kuni 35 miljonit eurot koefitsiendiga 0,26 ning seda ületav summa koefitsiendiga 0,23.”;

13) paragrahvi 227 täiendatakse lõikega 101 järgmises sõnastuses:

„(101) Majandusaastal esinenud nõuete summa on väljamakstud nõuete ja rahuldamata nõuete eraldise muutuse summa, kus rahuldamata nõuete eraldise muutus leitakse majandusaasta lõpu ja alguse rahuldamata nõuete eraldiste vahena.”;

14) seaduse 21. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

21. peatükk
Fondi kohta teabe esitamine ja avalikustamine ning raamatupidamine
”;

15) seadust täiendatakse §-ga 2651 järgmises sõnastuses:

§ 2651. Nõuded avalikustatavale teabele

(1) Avalikustatav teave peab olema tõene ja üheselt mõistetav ega tohi olla eksitav.

(2) Avalikustatav teave võib hõlmata fondi kohta avaldatavaid andmeid ja hinnanguid, mille avaldamise eesmärk on üldsuse teavitamine fondi tegevusest või finantsseisundist, fondi osakute või aktsiate puhasväärtuse kujunemisest ning muudest vajalikest asjaoludest.”;

16) seaduse 22. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

22. peatükk
Alternatiivfondi valitseja valitsetava alternatiivfondi eelturustamisele, pakkumisele, fondi kohta teabe avalikustamisele, aruandlusele ja investeerimisele esitatavad nõuded
”;

17) paragrahvi 267 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas peatükis sätestatut kohaldatakse alternatiivfondi valitseja valitsetavatele alternatiivfondidele, mida eelturustatakse või pakutakse lepinguriigis.”;

18) seadust täiendatakse §-dega 2671 ja 2672 järgmises sõnastuses:

§ 2671. Alternatiivfondi eelturustamine kutselisele investorile

(1) Alternatiivfondi valitseja võib fondi Eestis või teises lepinguriigis eelturustada kutselisele investoritele.

(2) Eelturustamisena käsitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punktis aea nimetatud tegevust.

(3) Alternatiivfondi valitseja nimel võib eelturustamisega tegeleda lepinguriigis tegevusloa saanud investeerimisagent, investeerimisühing, krediidiasutus, eurofondi valitseja või teine alternatiivfondi valitseja, kelle suhtes kohaldatakse käesolevas paragrahvis sätestatud tingimusi.

(4) Alternatiivfondi valitseja tagab eelturustamise dokumenteerimise.

(5) Alternatiivfondi eelturustamise käigus on kutselisele investorile keelatud esitada:
1) teavet ja dokumente, mis on nii detailsed, et nende põhjal saab teha otsuseid alternatiivfondi osakute, aktsiate või osade omandamise kohta;
2) selliseid dokumente või kavandeid, mis võimaldavad osakute, aktsiate või osade märkimist;
3) veel asutamata või moodustamata alternatiivfondi põhikirja, ühingulepingut, fondi tingimusi või prospekti lõplikul kujul.

(6) Kui eelturustamise käigus esitatakse kutselisele investorile käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 3 nimetatud dokumendi kavand, peab sellel olema selgelt märgitud, et:
1) tegemist ei ole pakkumisega ega kutsega märkida fondi osakuid, aktsiaid või osasid;
2) esitatud teave ei ole lõplik.

(7) Alternatiivfondi valitseja tagab, et eelturustamise käigus ei omanda kutseline investor alternatiivfondi osakuid, aktsiaid ega osasid.

(8) Kui kutseline investor märgib 18 kuu jooksul alates alternatiivfondi eelturustamise algusest eelturustamisel esitatud teabes osutatud alternatiivfondide osakuid, aktsiaid või osasid, käsitatakse seda märkimisena pakkumise tulemusena ja sellele kohaldub käesolevas seaduses sätestatud alternatiivfondi pakkumise alustamisest teatamise kord.

§ 2672. Finantsinspektsiooni teavitamine fondi eelturustamise alustamisest

Alternatiivfondi valitseja esitab kahe nädala jooksul pärast eelturustamise alustamist Finantsinspektsioonile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eelturustamise teate, millele lisatakse järgmised andmed:
1) eelturustamise ajavahemik;
2) ülevaade investeerimisstrateegiast;
3) loetelu eelturustatavatest alternatiivfondidest või nende allfondidest.”;

19) seadust täiendatakse §-ga 2701 järgmises sõnastuses:

§ 2701. Täiendavad nõuded fondivalitsejale, kui alternatiivfondi pakutakse isikule, kes ei ole kutseline investor

(1) Alternatiivfondi võib pakkuda isikule, kes ei ole kutseline investor, kui fondivalitseja:
1) täidab investori osakute või aktsiate märkimise, omandamise ja tagasivõtmise korraldusi kooskõlas fondi tingimustes või põhikirjas sätestatud tingimustega;
2) annab investorile teavet, kuidas käesoleva lõike punktis 1 nimetatud korraldusi teha ning kuidas toimub osakute, aktsiate või osade eest saadava tulu väljamaksmine;
3) annab investorile teavet tema õigustest, mis tulenevad alternatiivfondi investeerimisest;
4) teeb investorile kättesaadavaks käesoleva seaduse §-des 269 ja 270 nimetatud teabe;
5) teavitab Finantsinspektsiooni kontaktisikust, kes vahendab Finantsinspektsioonile vajalikku teavet;
6) annab investorile püsival andmekandjal teavet, kuidas fondivalitseja täidab käesolevas lõikes nimetatud ülesandeid.

(2) Fondivalitseja täidab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesandeid eesti või inglise keeles ja elektrooniliste vahendite abil.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesandeid võib fondivalitseja edasi anda kirjaliku lepingu alusel kolmandale isikule. Lepingus täpsustatakse ülesannete jaotus ja sätestatakse kolmanda isiku õigus saada fondivalitsejalt ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja asjakohaseid dokumente.”;

20) paragrahvi 289 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) hoiab fondi väärtpabereid ja muid finantsinstrumente, mida on võimalik hoida, ülejäänud vara kohta peab arvestust;”;

21) paragrahvi 330 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) investoritele esitatav teave iga fondi kohta, lähtudes avaliku fondi korral käesoleva seaduse §-des 74 ja 90 sätestatust ning mitteavaliku fondi korral käesoleva seaduse §-s 269 sätestatust ning kui asjakohane, siis informatsioon selle kohta, kuidas välistatakse fondi pakkumine isikutele, kes ei ole käsitatavad kutseliste investoritena, sealhulgas juhul, kui fondi pakub kolmas isik investeerimisteenuse osutamise raames.”;

22) seadust täiendatakse §-ga 3571 järgmises sõnastuses:

§ 3571. Jätkusuutlikkusriskidega arvestamine

(1) Eurofondi riskide mõõtmise ja juhtimise kord peab lisaks käesoleva seaduse § 99 lõikes 3 nimetatule võimaldama tuvastada, mõõta, juhtida ja pidevalt jälgida iga fondi jätkusuutlikkusriske.

(2) Fondivalitseja juhtidel ja töötajatel peavad lisaks käesoleva seaduse § 310 lõikes 2 sätestatule olema oskused ja teadmised jätkusuutlikkusriskidega arvestamiseks.

(3) Fondivalitseja peab käesoleva seaduse § 341 lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmisel võtma arvesse jätkusuutlikkusriske.

(4) Fondivalitseja peab käesoleva seaduse § 344 lõike 3 punktides 2 ja 4 ning § 345 lõikes 2 sätestatud nõuete rakendamisel arvesse võtma jätkusuutlikkusriske.

(5) Fondivalitseja peab huvide konflikti tuvastamise ja selle liigi kindlaksmääramise korral lisaks käesoleva seaduse §-s 352 sätestatule arvesse võtma ka selliseid huvide konflikte, mis ilmnevad, kui fondivalitseja protsessides, süsteemides ja sisekontrollis arvestatakse jätkusuutlikkusriskidega.

(6) Fondivalitseja arvestab käesoleva seaduse §-s 357 nimetatud ülesannete täitmisel jätkusuutlikkusriskidega.

(7) Fondivalitsejal peavad olema vajalikud vahendid, oskused ja teave, et kontrollida kolmandatele isikutele üle antud ülesandeid ja nende üleandmiseks sõlmitud lepingutest tulenevaid riske, võttes arvesse jätkusuutlikkusriske.

(8) Fondivalitseja on kohustatud tagama, et erinevate funktsioonide täitmise korral ei takista see tegevisiku tegutsemist jätkusuutlikkusriskidega arvestaval viisil.

(9) Kui fondivalitseja analüüsib vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/2088, mis käsitleb jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamist finantsteenuste sektoris (ELT L 317, 09.12.2019, lk 1–16), artikli 4 lõike 1 punktile a või artikli 4 lõigetele 3 ja 4 investeerimisotsuste kahjulikku mõju jätkusuutlikkusteguritele, võtab fondivalitseja nimetatud mõju arvesse ka käesoleva seaduse §-s 357 nimetatud ülesannete täitmisel.

(10) Jätkusuutlikkusriskidena käsitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/2088 artikli 2 punktis 22 nimetatud riske.”;

23) paragrahvi 364 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§-s 305 nimetatud tegevusi” tekstiosaga „§ 911 lõikes 1, § 2701 lõikes 1, §-s 305 ja § 408 lõikes 1 nimetatud tegevusi”;

24) paragrahvi 399 täiendatakse lõigetega 91 ja 92 järgmises sõnastuses:

„(91) Finantsinspektsioon keelab 15 tööpäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõike 9 kohase teavituse saamist fondivalitsejal muudatusi jõustada, kui muudatuste jõustumise tulemusena ei oleks fondivalitseja tegevus käesoleva seadusega kooskõlas. Finantsinspektsioon teavitab muudatuste jõustamise keelamisest fondivalitseja sihtriigi finantsjärelevalve asutust.

(92) Kui käesoleva seadusega vastuolus olevad muudatused jõustuvad, on Finantsinspektsioonil õigus fondivalitseja tegevuse seadusega kooskõlla viimiseks rakendada kõiki käesolevas seaduses nimetatud meetmeid. Finantsinspektsioon teavitab rakendatud meetmetest fondivalitseja sihtriigi finantsjärelevalve asutust viivitamata.”;

25) paragrahvi 401 lõiget 1 täiendatakse punktidega 7–13 järgmises sõnastuses:

„7) aadress või muud kontaktandmed, mida kasutatakse järelevalvetasust teatamiseks;
8) teave, kuidas tagatakse investorile võimalus nõuda osakute või aktsiate tagasivõtmist ja väljamaksete tegemist kooskõlas käesoleva lõike punktides 1–3 nimetatud dokumentidega;
9) ülevaade, kuidas investorile antakse teavet tagasivõtmise korralduste tegemise ning osakute ja aktsiate eest saadava tulu väljamaksmise kohta;
10) teave, kuidas teavitatakse sihtriigi investorit fondivalitseja investorite kaebuste lahendamise korrast;
11) ülevaade, kuidas fondi investorile tehakse fondi kohta kättesaadavaks käesoleva lõike punktides 1–3 nimetatud dokumendid;
12) ülevaade, kuidas antakse investorile püsival andmekandjal teavet käesoleva lõike punktides 8–11 nimetatud tegevuste kohta;
13) märge fondivalitseja nimetatud selle kontaktisiku kohta, kes vahendab teavet sihtriigi finantsjärelevalve asutusele.”;

26) paragrahvi 401 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4–13 nimetatud andmete muutmisest teavitab fondivalitseja Finantsinspektsiooni ja sihtriigi finantsjärelevalve asutust kirjalikult vähemalt üks kuu enne muudatuse jõustamist.”;

27) paragrahvi 401 täiendatakse lõigetega 91 ja 92 järgmises sõnastuses:

„(91) Finantsinspektsioon keelab 15 tööpäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõike 9 kohase teavituse saamist fondivalitsejal muudatusi jõustada, kui muudatuste jõustumise tulemusena ei oleks fondivalitseja tegevus käesoleva seadusega kooskõlas. Finantsinspektsioon teavitab muudatuste jõustamise keelamisest fondivalitseja sihtriigi finantsjärelevalve asutust.

(92) Kui käesoleva seadusega vastuolus olevad muudatused jõustuvad, on Finantsinspektsioonil õigus fondivalitseja tegevuse seadusega kooskõlla viimiseks rakendada kõiki käesolevas seaduses nimetatud meetmeid, kaasa arvatud fondi pakkumise keelamine. Finantsinspektsioon teavitab rakendatud meetmetest fondivalitseja sihtriigi finantsjärelevalve asutust viivitamata.”;

28) seaduse 28. peatüki 1. jao 2. jaotist täiendatakse §-ga 4011 järgmises sõnastuses:

§ 4011. Eurofondi avaliku pakkumise lõpetamine teises lepinguriigis

(1) Eestis moodustatud või asutatud eurofondi pakkumise lõpetamiseks teises lepinguriigis esitab fondivalitseja Finantsinspektsioonile kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pakkumise lõpetamise ingliskeelse teatise ja teabe, mis kinnitab järgmiste tingimuste täitmist:
1) fondivalitseja on teinud vähemalt 30 tööpäevaks avalikkusele kättesaadavaks ja saatnud teadaolevatele investoritele pakkumise ilma lisatasudeta tagasi võtta fondi osakud või aktsiad;
2) fondivalitseja on avalikustanud üldsusele juurdepääsetaval viisil, sealhulgas elektrooniliste vahendite abil, kavatsuse lõpetada fondi osakute või aktsiate pakkumine;
3) fondivalitseja on lisanud käesoleva lõike punktide 1 ja 2 kohaselt avaldatud teabele selgituse selle kohta, missugused on tagajärjed, kui investor osakute või aktsiate tagasivõtmise pakkumisega ei nõustu;
4) fondivalitseja on lõpetanud lepingud finantsvahendajatega või muutnud neid, tagamaks seda, et alates pakkumise lõpetamise kuupäevast lõpetatakse eurofondi osakute ja aktsiate igasugune pakkumine.

(2) Fondivalitseja esitab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud teabe sihtriigi ametlikus keeles või sihtriigi finantsjärelevalve asutuse heaks kiidetud keeles.

(3) Fondivalitseja lõpetab alates pakkumise lõpetamise kuupäevast fondi osakute ja aktsiate igasuguse pakkumise sihtriigis.

(4) Finantsinspektsioon esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teatise ja teabe sihtriigi finantsjärelevalve asutusele ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 15 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohase teabe saamist.

(5) Finantsinspektsioon teavitab fondivalitsejat teatise ja teabe sihtriigi finantsjärelevalve asutusele ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele esitamisest viivitamata.

(6) Fondivalitseja esitab Finantsinspektsioonile ja investoritele, kes ei nõustunud aktsiate või osakute tagasivõtmisega, käesoleva seaduse § 401 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud dokumendid elektrooniliste või muude sidevahendite abil. Fondivalitseja esitab dokumendid, välja arvatud põhiteabe, omal valikul kas ingliskeelsena, sihtriigi ametlikus keeles või sihtriigi finantsjärelevalve asutuse heaks kiidetud keeles. Põhiteabe esitab fondivalitseja sihtriigi ametlikus keeles või sihtriigi finantsjärelevalve asutuse heaks kiidetud keeles.

(7) Finantsinspektsioon teavitab sihtriigi finantsjärelevalve asutust kõigist muudatustest, mis on tehtud käesoleva seaduse § 401 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud dokumentides.”;

29) paragrahvi 408 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teise lepinguriigi eurofondi võib Eestis avalikult pakkuda, kui pakkumine vastab käesolevas seaduses eurofondi kohta sätestatud nõuetele ja kui fondivalitseja:
1) võimaldab investoril märkida osakuid või aktsiaid või nõuda nende tagasivõtmist ja väljamaksete tegemist kooskõlas käesoleva seaduse §-des 73–75 nimetatud dokumentides sätestatud tingimustega;
2) annab investorile teavet, kuidas käesoleva lõike punktis 1 nimetatud märkimise või tagasivõtmise korraldusi teha ning kuidas toimub osakute ja aktsiate eest saadava tulu väljamaksmine;
3) annab investorile teavet võimalusest esitada kaebusi käesoleva seaduse §-s 360 sätestatud nõuetele vastava investorite kaebuste lahendamise korra kohaselt;
4) teeb investorile kättesaadavaks teabe käesoleva seaduse §-des 73–75 ja 81 sätestatud korras ja ulatuses;
5) nimetab kontaktisiku, kes vahendab Finantsinspektsioonile vajalikku teavet;
6) annab investorile püsival andmekandjal teavet, kuidas täidetakse käesolevas lõikes nimetatud ülesandeid;
7) täidab käesolevas lõikes nimetatud ülesandeid eesti või inglise keeles, sealhulgas elektrooniliste vahendite abil.”;

30) paragrahvi 408 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Teise lepinguriigi eurofondi avalikuks pakkumiseks ei pea fondivalitseja omama Eestis püsivat asu- või tegevuskohta ega määrama esindajaks kolmandat isikut.

(12) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesandeid võib fondivalitseja edasi anda kirjaliku lepingu alusel kolmandale isikule. Lepingus täpsustatakse ülesannete jaotus ja sätestatakse kolmanda isiku õigus saada fondilt ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja asjakohaseid dokumente.”;

31) paragrahvi 408 lõiget 2 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„7) aadress või muud kontaktandmed, mida kasutatakse järelevalvetasust teatamiseks;
8) teave, kuidas täidetakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesandeid.”;

32) paragrahvi 408 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Eurofondi päritoluriigi fondivalitseja või oma vara ise valitsev teise lepinguriigi eurofond teavitab Finantsinspektsiooni käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–3 nimetatud dokumentide muutmisest ja muudatustest, märkides seejuures, kus saab ajakohastatud dokumentidega tutvuda. Eurofondi päritoluriigi fondivalitseja või oma vara ise valitsev eurofond teavitab Finantsinspektsiooni ja päritoluriigi finantsjärelevalve asutust muudatustest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt üks kuu enne käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 4–8 esitatud andmete muutmist.”;

33) seaduse 28. peatüki 1. jao 4. jaotist täiendatakse §-ga 4081 järgmises sõnastuses:

§ 4081. Teise lepinguriigi eurofondi avaliku pakkumise lõpetamine Eestis

(1) Fondivalitseja, kes soovib lõpetada eurofondi avaliku pakkumise Eestis, teavitab sellest päritoluriigi finantsjärelevalve asutuse kaudu Finantsinspektsiooni. Finantsinspektsioonile esitatakse pakkumise lõpetamise teatis ja teave, mis kinnitab, et fondivalitseja on täitnud järgmised tingimused:
1) teinud vähemalt 30 tööpäevaks avalikkusele kättesaadavaks ja saatnud teadaolevatele investoritele pakkumise ilma lisatasudeta tagasi võtta fondi osakud või aktsiad;
2) avalikustanud üldsusele juurdepääsetaval viisil, sealhulgas elektrooniliste vahendite abil, kavatsuse lõpetada eurofondi osakute või aktsiate pakkumine;
3) lisanud käesoleva lõike punktide 1 ja 2 kohaselt avaldatud teabele selgituse, missugused on tagajärjed, kui investor osakute tagasivõtmise pakkumisega ei nõustu;
4) lõpetanud lepingud finantsvahendajatega või muutnud neid, tagamaks, et alates pakkumise lõpetamise kuupäevast lõpetatakse eurofondi osakute ja aktsiate igasugune pakkumine.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud teabe esitab fondivalitseja omal valikul kas eesti või inglise keeles.

(3) Fondivalitseja lõpetab alates pakkumise lõpetamise kuupäevast fondi osakute ja aktsiate igasuguse pakkumise Eestis.

(4) Fondivalitseja esitab investoritele, kes ei nõustunud aktsiate või osakute tagasivõtmisega, käesoleva seaduse § 408 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud dokumendid elektrooniliste või muude sidevahendite abil. Nimetatud dokumendid, välja arvatud põhiteave, esitab fondivalitseja omal valikul kas eesti- või ingliskeelsena. Põhiteave esitatakse eesti keeles.

(5) Eurofond ei pea alates päevast, kui Finantsinspektsioon sai päritolumaa finantsjärelevalve asutuselt teavituse muudatuste kohta, mida on tehtud käesoleva seaduse § 408 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud dokumentides, tõendama vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1156 artiklis 5 nimetatud eurofondi pakkumise nõuetele.”;

34) paragrahvi 409 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas jaotises sätestatut kohaldatakse Eestis asutatud ja Finantsinspektsiooni tegevusluba omavale alternatiivfondi valitsevale fondivalitsejale alternatiivfondi eelturustamisel, pakkumisel ja alternatiivfondi valitsemisel.”;

35) paragrahvi 409 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) eelturustada Eestis või teises lepinguriigis moodustatud või asutatud või moodustamata või asutamata fondi (edaspidi käesolevas jaotises lepinguriigi fondi eelturustamine) Eestis või teises lepinguriigis;”;

36) seadust täiendatakse §-ga 4091 järgmises sõnastuses:

§ 4091. Eesti fondivalitseja fondi eelturustamine teises lepinguriigis

(1) Eesti fondivalitseja esitab kahe nädala jooksul pärast lepinguriigi fondi teises lepinguriigis eelturustamise alustamist Finantsinspektsioonile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eelturustamise ingliskeelse teate, millele lisatakse järgmised andmed:
1) eelturustamise sihtriik;
2) eelturustamise ajavahemik;
3) ülevaade investeerimisstrateegiast;
4) loetelu eelturustatavatest alternatiivfondidest või nende allfondidest.

(2) Finantsinspektsioon teavitab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud sihtriigi finantsjärelevalve asutust Eesti fondivalitseja alternatiivfondi eelturustamisest sihtriigis. Finantsinspektsioon annab sihtriigi finantsjärelevalve asutuse nõudel eelturustamise kohta lisateavet.”;

37) paragrahvi 410 lõiget 1 täiendatakse punktidega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„9) aadress või muud kontaktandmed, mida kasutatakse järelevalvetasust teatamiseks;
10) kui fondi pakutakse isikule, kes ei ole kutseline investor, siis ülevaade, kuidas täidetakse käesoleva seaduse § 911 lõikes 1 või § 2701 lõikes 1 nimetatud kohustusi.”;

38) paragrahvi 410 lõiked 5–7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Finantsinspektsioon keelab 15 tööpäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõike 4 kohase teavituse saamist fondivalitsejal muudatusi jõustada, kui muudatuste jõustumise tulemusena ei oleks fondivalitseja tegevus käesoleva seadusega kooskõlas. Finantsinspektsioon teavitab muudatuste jõustamise keelamisest fondivalitseja sihtriigi finantsjärelevalve asutust.

(6) Kui käesoleva seadusega vastuolus olevad muudatused jõustuvad, on Finantsinspektsioonil õigus fondivalitseja tegevuse seadusega kooskõlla viimiseks rakendada kõiki käesolevas seaduses nimetatud meetmeid, kaasa arvatud fondi pakkumise keelamine. Finantsinspektsioon teavitab rakendatud meetmetest fondivalitseja sihtriigi finantsjärelevalve asutust viivitamata.

(7) Kui teabe muudatused on kooskõlas käesolevas seaduses sätestatuga, teavitab Finantsinspektsioon sellest sihtriigi finantsjärelevalve asutust ühe kuu jooksul käesoleva paragrahvi lõike 4 kohase teavituse saamisest arvates.”;

39) paragrahvi 411 lõiked 8 ja 9 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Finantsinspektsioon keelab 15 tööpäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõike 6 kohase teavituse saamist fondivalitsejal käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud teabe muudatusi jõustada, kui muudatuste jõustumise tulemusena ei oleks fondivalitseja tegevus käesoleva seadusega kooskõlas.

(9) Kui käesoleva seadusega vastuolus olevad muudatused jõustuvad, on Finantsinspektsioonil õigus fondivalitseja tegevuse seadusega kooskõlla viimiseks rakendada kõiki käesolevas seaduses nimetatud meetmeid. Finantsinspektsioon teavitab rakendatud meetmetest sihtriigi finantsjärelevalve asutust viivitamata.”;

40) seaduse 28. peatüki 2. jao 1. jaotist täiendatakse §-ga 4111 järgmises sõnastuses:

§ 4111. Eesti fondivalitseja fondi pakkumise lõpetamine teises lepinguriigis

(1) Fondivalitseja esitab Eestis või teises lepinguriigis asutatud fondi pakkumise lõpetamiseks teises lepinguriigis Finantsinspektsioonile kirjalikult pakkumise lõpetamise ingliskeelse teatise. Teatisele lisatakse teave, mis kinnitab järgmiste tingimuste täitmist:
1) fondivalitseja on teinud vähemalt 30 tööpäevaks avalikkusele kättesaadavaks ja saatnud teadaolevatele investoritele pakkumise ilma lisatasudeta tagasi võtta alternatiivfondi osakud või aktsiad;
2) fondivalitseja on avalikustanud üldsusele juurdepääsetaval viisil, sealhulgas elektrooniliste vahendite abil, kavatsuse lõpetada alternatiivfondi osakute või aktsiate pakkumine;
3) fondivalitseja on lõpetanud lepingud finantsvahendajatega või muutnud neid, tagamaks seda, et alates pakkumise lõpetamise kuupäevast lõpetatakse alternatiivfondi osakute või aktsiate igasugune pakkumine.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 1 nõuet ei kohaldata kinnisele alternatiivfondile ja Euroopa pikaajalisele investeerimisfondile.

(3) Fondivalitseja lõpetab teatises nimetatud fondi osakute või aktsiate igasuguse pakkumise lepinguriigis alates pakkumise lõpetamise kuupäevast.

(4) Finantsinspektsioon esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teatise sihtriigi finantsjärelevalve asutusele ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 15 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohase teabe saamist.

(5) Finantsinspektsioon teavitab fondivalitsejat teatise sihtriigi finantsjärelevalve asutusele ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele esitamisest viivitamata.

(6) Fondivalitseja esitab Finantsinspektsioonile ja investoritele, kes ei nõustunud osakute või aktsiate tagasivõtmisega, elektroonilisi või muid sidevahendeid kasutades käesoleva seaduse §-des 269 ja 270 nimetatud teabe.

(7) Finantsinspektsioon teavitab sihtriigi finantsjärelevalve asutust kõigist muudatustest, mis on tehtud käesoleva seaduse § 410 lõike 1 punktides 2–6 nimetatud teabes.”;

41) paragrahvi 412 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevas jaotises sätestatut kohaldatakse teises lepinguriigis asutatud ja lepinguriigi finantsjärelevalve asutuse tegevusluba omavale fondivalitsejale alternatiivfondi eelturustamise, pakkumise, valitsemise või pakkumise lõpetamise korral.”;

42) paragrahvi 412 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Fondivalitseja ei pea alternatiivfondi pakkumiseks omama Eestis püsivat asu- või tegevuskohta ega määrama esindajaks kolmandat isikut.”;

43) seadust täiendatakse §-ga 4121 järgmises sõnastuses:

§ 4121. Teise lepinguriigi fondi eelturustamine Eestis

(1) Teise lepinguriigi fondi võib Eestis eelturustada, kui eelturustamine vastab käesolevas seaduses eelturustamise kohta sätestatud nõuetele ja fondi Eestis eelturustav fondivalitseja teavitab sellest oma päritoluriigi finantsjärelevalve asutuse kaudu Finantsinspektsiooni kahe nädala jooksul eelturustamise alustamisest arvates. Finantsinspektsioonile esitatakse eelturustamise teade, millele lisatakse järgmised andmed:
1) eelturustamise ajavahemik;
2) ülevaade investeerimisstrateegiast;
3) eelturustatavate alternatiivfondide või nende allfondide loetelu.

(2) Finantsinspektsioon võib küsida päritoluriigi finantsjärelevalve asutuselt fondi eelturustamise kohta lisateavet.”;

44) paragrahvi 413 lõiget 1 täiendatakse punktidega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„9) aadress või muud kontaktandmed, mida kasutatakse järelevalvetasust teatamiseks;
10) kui fondi pakutakse isikule, kes ei ole kutseline investor, siis ülevaade, kuidas täidetakse käesoleva seaduse § 911 lõikes 1 või § 2701 lõikes 1 nimetatud kohustusi.”;

45) seaduse 28. peatüki 2. jao 2. jaotist täiendatakse §-ga 4141 järgmises sõnastuses:

§ 4141. Teise lepinguriigi fondi pakkumise lõpetamine Eestis

(1) Fondi pakkumist Eestis lõpetada sooviv fondivalitseja teavitab sellest oma päritoluriigi finantsjärelevalve asutuse kaudu Finantsinspektsiooni. Finantsinspektsioonile esitatakse pakkumise lõpetamise ingliskeelne teatis ja teave, mis kinnitab järgmiste tingimuste täitmist:
1) fondivalitseja on teinud vähemalt 30 tööpäevaks avalikkusele kättesaadavaks ja saatnud teadaolevatele investoritele pakkumise ilma lisatasudeta tagasi võtta alternatiivfondi osakud või aktsiad;
2) fondivalitseja on avalikustanud üldsusele juurdepääsetaval viisil, sealhulgas elektrooniliste vahendite abil, kavatsuse lõpetada alternatiivfondi osakute või aktsiate pakkumine;
3) fondivalitseja on lõpetanud lepingud finantsvahendajatega või muutnud neid, tagamaks seda, et alates pakkumise lõpetamise kuupäevast lõpetatakse alternatiivfondi osakute või aktsiate igasugune pakkumine.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatud nõuet ei kohaldata kinnisele alternatiivfondile ega Euroopa pikaajalisele investeerimisfondile.

(3) Fondivalitseja lõpetab alates pakkumise lõpetamise kuupäevast fondi osakute ja aktsiate igasuguse pakkumise Eestis.

(4) Fondivalitseja esitab investoritele, kes ei nõustunud osakute või aktsiate tagasivõtmisega, elektroonilisi või muid sidevahendeid kasutades käesoleva seaduse §-des 269 ja 270 nimetatud teabe.

(5) Fondivalitseja ei pea alates päevast, kui Finantsinspektsioon sai fondivalitseja päritoluriigi finantsjärelevalve asutuselt teavituse kõigi muudatuste kohta, mis on tehtud käesoleva seaduse § 413 lõike 1 punktides 2–6 nimetatud teabes, tõendama vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1156 artiklis 5 nimetatud alternatiivfondi pakkumise nõuetele.

(6) Fondivalitseja ei või 36 kuu jooksul alternatiivfondi pakkumise lõpetamisest arvates teatises nimetatud fondi osakuid või aktsiaid Eestis eelturustada ega rakendada muid selliseid investeerimisstrateegiaid.”;

46) paragrahvi 419 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Teise lepinguriigi fondivalitseja ei pea alternatiivfondi pakkumiseks omama Eestis püsivat asu- või tegevuskohta ega määrama esindajaks kolmandat isikut.”;

47) paragrahvi 420 lõiget 1 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„8) aadress või muud kontaktandmed, mida kasutatakse järelevalve teostamisega seotud tasudest teatamiseks;
9) kui fondi pakutakse isikule, kes ei ole kutseline investor, siis ülevaade, kuidas täidetakse käesoleva seaduse § 911 lõikes 1 või § 2701 lõikes 1 nimetatud kohustusi.”;

48) paragrahvi 421 lõiget 1 täiendatakse punktidega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„9) aadress või muud kontaktandmed, mida kasutatakse järelevalvetasust teatamiseks;
10) kui fondi pakutakse isikule, kes ei ole kutseline investor, siis ülevaade, kuidas täidetakse käesoleva seaduse § 911 lõikes 1 või § 2701 lõikes 1 nimetatud kohustusi.”;

49) paragrahvi 422 lõiget 1 täiendatakse punktidega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„9) aadress või muud kontaktandmed, mida kasutatakse järelevalvetasust teatamiseks;
10) kui fondi pakutakse isikule, kes ei ole kutseline investor, siis ülevaade, kuidas täidetakse käesoleva seaduse § 911 lõikes 1 või § 2701 lõikes 1 nimetatud kohustusi.”;

50) paragrahvi 423 lõikes 1 asendatakse sõnad „ei pakuta Eestis avalikult” sõnadega „pakutakse ainult kutselisele investorile”;

51) paragrahvi 430 lõiget 1 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„8) aadress või muud kontaktandmed, mida kasutatakse järelevalvetasust teatamiseks;
9) kui fondi pakutakse isikule, kes ei ole kutseline investor, siis ülevaade, kuidas täidetakse käesoleva seaduse § 911 lõikes 1 või § 2701 lõikes 1 nimetatud kohustusi.”;

52) paragrahvi 431 lõiget 1 täiendatakse punktidega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„9) aadress või muud kontaktandmed, mida kasutatakse järelevalvetasust teatamiseks;
10) kui fondi pakutakse isikule, kes ei ole kutseline investor, siis ülevaade, kuidas täidetakse käesoleva seaduse § 911 lõikes 1 või § 2701 lõikes 1 nimetatud kohustusi.”;

53) paragrahvi 432 lõiget 2 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„8) aadress või muud kontaktandmed, mida kasutatakse järelevalvetasust teatamiseks;
9) kui fondi pakutakse isikule, kes ei ole kutseline investor, siis ülevaade, kuidas täidetakse käesoleva seaduse § 911 lõikes 1 või § 2701 lõikes 1 nimetatud kohustusi.”;

54) paragrahvi 433 lõiget 1 täiendatakse punktidega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„9) aadress või muud kontaktandmed, mida kasutatakse järelevalvetasust teatamiseks;
10) kui fondi pakutakse isikule, kes ei ole kutseline investor, siis ülevaade, kuidas täidetakse käesoleva seaduse § 911 lõikes 1 või § 2701 lõikes 1 nimetatud kohustusi.”;

55) paragrahvi 436 lõikes 1 asendatakse sõnad „ei soovita pakkuda Eestis avalikult” sõnadega „pakutakse ainult kutselisele investorile”;

56) paragrahvi 453 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Finantsinspektsioon võib jätta registreerimisavalduse rahuldamata, kui:
1) esitatud andmetest ei selgu üheselt, et taotleja asukoht ja tegevuskoht, sealhulgas püsiva ja kestva majandustegevuse koht, on Eestis;
2) taotleja ei valitse käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 sätestatud mõistele vastavat investeerimisfondi;
3) Finantsinspektsioonile esitatud andmed või dokumendid on ebaõiged või eksitavad.”;

57) paragrahvi 453 lõike 9 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Väikefondi valitseja teavitab viivitamata Finantsinspektsiooni väikefondi valitsejana tegutsemise lõpetamisest või kui ta ei ole kuue kuu jooksul alustanud fondi valitsemist ning esitab seda kinnitavad andmed.”;

58) paragrahvi 453 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Finantsinspektsioon võib väikefondi valitseja registrist kustutada, kui:
1) väikefondi valitseja ei ole kuue kuu jooksul tema registreerimisest arvates alustanud fondi valitsemist;
2) registreeringu taotlemisel on Finantsinspektsioonile esitatud valeandmeid, millel oli registreerimise otsustamisel oluline tähendus;
3) väikefondi valitseja avaldab oma tegevuse kohta oluliselt ebaõigeid või eksitavaid andmeid või reklaami;
4) väikefondi valitseja on toime pannud rahapesualase rikkumise või rikub õigusaktiga kehtestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korda;
5) esinevad käesoleva seaduse § 453 lõikes 51 sätestatud alused.”;

59) paragrahvi 473 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Finantsinspektsioonil on õigus teostada järelevalvet lepinguriigi tööandja pensionifondi pakkumise vastavuse üle käesoleva seaduse § 1373 lõigetes 10 ja 11 ning § 440 lõigetes 2 ja 5 sätestatud tingimustele ning nõuda lisaandmeid ja -dokumente, mis on vajalikud järelevalve teostamiseks.”;

60) paragrahvi 473 lõigetes 2, 3 ja 5 asendatakse tekstiosa „§ 440 lõikes 2 või 5” tekstiosaga „§ 1373 lõikes 10 või 11 või § 440 lõikes 2 või 5”;

61) seaduse 321. peatükki täiendatakse §-ga 5272 järgmises sõnastuses:

§ 5272. Käesoleva seaduse 2022. aasta 18. mail vastuvõetud redaktsiooni rakendamine

Käesoleva seaduse 2022. aasta 18. mail vastuvõetud redaktsiooni § 423 lõikes 1 ja § 436 lõikes 1 sätestatud muudatusi ei kohaldata nende fondide suhtes, mida on pakutud enne nimetatud redaktsiooni jõustumist.”.

§ 2.  Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse muutmine

Krediidiandjate ja -vahendajate seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) krediidiandja või -vahendaja ei ole oma tegevust kuue kuu jooksul tegevusloa andmisest arvates alustanud või tema asutajad on oma tegevusega näidanud, et krediidiandja või -vahendaja ei suuda nimetatud aja jooksul tegevust alustada, või tema tegevus on peatunud kauemaks kui kuueks järjestikuseks kuuks;”;

2) paragrahvi 18 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) krediidiandja ja -vahendaja juhid või audiitor ei vasta käesolevas seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõuetele;”;

3) paragrahvi 43 lõikest 3 jäetakse välja sõna „üksnes”;

4) paragrahvi 43 lõikest 4 jäetakse välja sõna „peamiselt”.

§ 3.  Krediidiasutuste seaduse muutmine

Krediidiasutuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 571 lõike 12 esimesest lausest jäetakse välja sõna „üksnes”;

2) paragrahvi 571 lõikest 13 jäetakse välja sõna „peamiselt”.

§ 4.  Väärtpaberituru seaduse muutmine

Väärtpaberituru seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8210 lõikes 1 asendatakse sõna „eesmärkidele” tekstiosaga „eesmärkidele, sealhulgas jätkusuutlikkuseesmärkidele,”;

2) paragrahvi 8211 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Väärtpabereid välja töötav investeerimisühing määrab väärtpaberi sihtrühma piisava üksikasjalikkusega, täpsustades kliendiliigid, kelle vajadustele, tunnustele ja eesmärkidele, sealhulgas jätkusuutlikkuseesmärkidele, väärtpaber vastab.”;

3) paragrahvi 8211 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Väärtpabereid välja töötav investeerimisühing määrab kliendiliigid, kelle vajadustele, tunnustele ja eesmärkidele väärtpaber ei vasta, välja arvatud juhul, kui väärtpaber võtab arvesse jätkusuutlikkustegureid.”;

4) paragrahvi 8211 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Investeerimisühing määrab, kas väärtpaber vastab sihtrühma vajadustele, tunnustele ja eesmärkidele, kontrollides muu hulgas, et väärtpaberi riski ja tulu suhe vastab sihtrühmale, asjakohasel juhul, et väärtpaberi jätkusuutlikkustegurid vastavad sihtrühmale, ning väärtpaberi struktuur lähtub kliendi huvidest ega juhindu ärimudelist, mis kasumlikkuse saavutamiseks tugineb kliendile ebasoodsale tulemusele.”;

5) paragrahvi 8211 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Jätkusuutlikkusteguritena käsitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/2088, mis käsitleb jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamist finantsteenuste sektoris (ELT L 317, 09.12.2019, lk 1–16), artikli 2 punktis 24 nimetatud tegureid.”;

6) paragrahvi 8213 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) väärtpaber vastab jätkuvalt sihtrühma vajadustele, tunnustele ja eesmärkidele, sealhulgas jätkusuutlikkuseesmärkidele;”;

7) paragrahvi 8214 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabele teeb investeerimisühing läbipaistval viisil igale turustajale kättesaadavaks teabe väärtpaberi jätkusuutlikkustegurite kohta, mis võimaldab arvesse võtta kliendi või potentsiaalse kliendi jätkusuutlikkuseesmärke.”;

8) paragrahvi 230 lõike 1 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„12) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2088;”;

9) seaduse 26. peatükki täiendatakse §-ga 2728 järgmises sõnastuses:

§ 2728. Investeerimisteenuse osutaja tegevuse ja dokumentide kooskõlla viimine käesoleva seaduse 2022. aasta 21. augustil jõustunud redaktsiooniga

Investeerimisteenuse osutaja on kohustatud oma tegevuse ja dokumendid viima kooskõlla käesoleva seaduse 2022. aasta 21. augustil jõustunud redaktsiooni §-dest 8210, 8211, 8213 ja 8214 tulenevate nõuetega 2022. aasta 22. novembriks.”.

§ 5.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punkt 22 jõustub 2022. aasta 1. augustil.

  (2) Käesoleva seaduse § 4 jõustub 2022. aasta 21. augustil.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2 ja 3 jõustuvad 2023. aasta 1. jaanuaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json