Teksti suurus:

Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord

Väljaandja:Ettevõtlusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 03.06.2022, 6

Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 15.05.2015 nr 46
RT I, 20.05.2015, 3
jõustumine 23.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.03.2016RT I, 15.03.2016, 118.03.2016, osaliselt kohaldatakse tagasiulatuvalt 2015. aasta 23. maist
02.08.2017RT I, 09.08.2017, 112.08.2017
05.10.2018RT I, 12.10.2018, 115.10.2018, osaliselt 01.01.2019
15.05.2020RT I, 21.05.2020, 124.05.2020
28.05.2021RT I, 04.06.2021, 507.06.2021
20.12.2021RT I, 29.12.2021, 201.01.2022
23.05.2022RT I, 03.06.2022, 106.06.2022

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Määrus on kehtestatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus” meetme „TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks” tegevuse „Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastrid ja tehnoloogiaarenduskeskused)” eesmärkide elluviimiseks.

  (2) Määrus on suunatud Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti” ja „Eesti ettevõtluse kasvustrateegias 2014–2020” nimetatud eesmärkide täitmisele.

  (3) Määruse § 6 lõike 2 punktides 1, 11 ja 2 nimetatud tegevuste toetamiseks antav toetus on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8, edaspidi VTA määrus), mõistes ja sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Määruse § 6 lõike 2 punktis 3 nimetatud tegevuse toetamiseks antav toetus on innovatsiooniklastritele antav tegevusabi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 Euroopa Liidu aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78, edaspidi üldine grupierandi määrus), artikli 27 mõistes ja sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut, või vähese tähtsusega abi VTA määruse mõistes ja selle kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (5) Toetust ei anta taotlejale lisaks käesoleva määruse § 11 lõikes 6 nimetatule ka üldise grupierandi määruse artikli 1 lõigetes 2–5 ja VTA määruse artikli 1 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

  (6) Määrust ei kohaldata Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud või Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK 2008) avaldatud järgmiste tegevusvaldkondade projektidele:
  1) Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  2) jahindus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01) ja metsamajandus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 02) ning neid teenindavad tegevusalad;
  3) kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03) ning neid teenindavad tegevusalad;
  4) joogitootmine, välja arvatud alkoholivaba joogi tootmine, mineraalvee ja muu villitud vee tootmine (EMTAK 2008, jagu C alajagu 11, välja arvatud alajagu 11.07);
  5) tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12);
  6) hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK 2008, jagu G);
  7) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);
  8) peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine; turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused (EMTAK 2008, jagu M, alajaod 70 ja 73.2);
  9) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92).

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk ja tulemus

  (1) Toetuse andmise eesmärk on tõsta klastri partnerite rahvusvahelist konkurentsivõimet läbi ühiste turundus- ja arendustegevuste edendamise nutika spetsialiseerumise kasvualades.

  (2) Klastri projekti elluviimise tulemusena kasvab:
  1) klastri ettevõtjatest partnerite müügitulu;
  2) klastri ettevõtjatest partnerite lisandväärtus töötaja kohta;
  3) erinevate majandussektorite vaheline majanduslik koostöö ja klastri ettevõtjatest partnerite väärtusahelatel põhinev koostöö;
  4) klastri jätkusuutlikkus.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Määrus panustab meetme järgmiste tulemusnäitajate saavutamisesse:
  1) müügitulu kasv uutest või oluliselt muudetud toodetest või teenustest;
  2) ülikoolide ja teiste kõrgkoolidega innovatsioonialast koostööd teinud ettevõtjate osakaalu suurenemine kõigi küsitletud ettevõtjate hulgas;
  3) erasektori teadus- ja arendustegevuse kulutuste osakaalu, mida arvestatakse protsendina sisemajanduse kogutoodangust, suurenemine.

  (5) Määrus panustab meetme väljundnäitaja „kasvualadesse kuuluvate toetust saanud ettevõtjate arv” saavutamisesse.

§ 3.   Rakendusasutus ja rakendusüksus

  (1) Rakendusasutus on vastavalt Vabariigi Valitsuse 4. juuli 2014. a korraldusele nr 297 „„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja” kinnitamine” Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi rakendusasutus).

  (2) Rakendusüksus on vastavalt Vabariigi Valitsuse 4. juuli 2014. a korraldusele nr 297 „„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja” kinnitamine” Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (edaspidi rakendusüksus).
[RT I, 29.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

§ 4.   Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) innovatsiooniklaster (edaspidi klaster) on sõltumatutest pooltest koosnev struktuur või organiseeritud rühm (nt innovaatilised idufirmad, väikesed, keskmise suurusega ja suurettevõtjad, teadus- ja teadmisi levitavad organisatsioonid, mittetulundusühingud ning muud nendega seotud ettevõtjad), mille eesmärk on soodustada innovaatilist tegevust teadmiste edendamise, rajatiste jagamise, teadmiste ja kogemuste vahetamise, teadmussiirdesse panustamise, võrgustike loomise, teabe levitamise ja koostöö kaudu klastrisse kuuluvate ettevõtjate ja muude organisatsioonide vahel;
  2) ettevõtja on äriseadustiku kohaselt äriregistris registreeritud äriühing;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  3) projektijuht on projekti elluviimist koordineeriv ja projekti elluviimise eest vastutav isik;
  4) klastri partner on projekti finantseerimisse, juhtimisse või elluviimisse kaasatud juriidiline isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes on ühise tegutsemise lepingu osapool. Kui partneriks on äriseadustiku § 6 mõistes kontserni kuuluv ettevõtja, siis selle partneriga ühte kontserni kuuluvaid ettevõtjaid käsitletakse klastri ühe partnerina;
  5) ühise tegutsemise leping (edaspidi konsortsiumileping) on klastri partnerite vaheline leping, mis reguleerib klastri partnerite vahelisi suhteid taotluses sisalduva projekti elluviimisel. Konsortsiumileping sisaldab projekti eesmärke, tegevuste kava, eelarvet ja finantseerimisplaani, sealhulgas klastri partnerite omafinantseeringu mahtusid, ning reguleerib klastri partnerite vahelisi koostööprintsiipe, projekti juhtimisega seotud küsimusi, klastri partnerite konsortsiumisse kaasamise ja lahkumise korda ning teisi konsortsiumile olulisi küsimusi;
  6) arendustegevus on tegevus, mille eesmärk on klastri partnerite majandustulemuste edendamine ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine ning millel on väärtus enamikule klastri partneritest;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  61) [kehtetu - RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  62) arendusprojekt on vähemalt klastri kahe partneri arendustegevus, mille käigus arendatakse välja või täiustatakse klastri või klastri partnerite protsesse, tooteid või teenuseid, ning klastri arendusprojektil on eelnevalt kokku lepitud elluviimise kava koos partnerite õiguste ja kohustustega ning rakendatav tulemus ja selle rakendamise kava, samuti on klastril arendusprojektide kord, mis sisaldab projektide valiku ja rahastamise põhimõtteid;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  7) ühisturundus on tegevus, mille käigus turundatakse klastri partnereid või nende tooteid ja teenuseid ühiste turundustegevuste kaudu;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  8) nutika spetsialiseerumise kasvualad on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia horisontaalselt läbi teiste sektorite, tervisetehnoloogiad ja -teenused ning ressursside efektiivsem kasutamine;
  9) teadus- ja arendusasutus on Euroopa Komisjoni teatise teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi raamistiku (ELT C 198, 27.06.2014, lk 1–29) (edaspidi TAI raamistik) punkti 15 alapunktis ee sätestatud üksus;
  10) rakendusüksuse veebileht on www.eas.ee;
  11) e-teenindus on rakendusüksuse veebilehel asuv portaal, mille kasutamiseks sõlmib taotleja esindusõiguslik isik e-teeninduse kasutamise lepingu ning mille kohustuslikud tingimused on taotlejale kättesaadavaks tehtud rakendusüksuse e-teeninduse portaalis;
  12) Eesti turunduskontseptsiooni veebileht on http://brand.estonia.eu/en/home/design;
  13) projektiaasta on üks kalendriaasta, mida arvestatakse alates projekti abikõlblikkuse perioodi esimesest kuupäevast;
[RT I, 09.08.2017, 1 - jõust. 12.08.2017]
  14) klastri jätkusuutlikkus on klastri organisatoorne ja finantsiline võimekus jätkata klastri partnerite ühistegevusi pärast klastri projekti lõppemist;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  15) väärtusahel on tegevuste kogum, mida ettevõtjad teevad, et viia toode või teenus kontseptsioonist lõpptarbimiseni ning mis hõlmab turunõudluse väljaselgitamist, uue toote või teenuse väljatöötamist, tootmist või teenuse pakkumist, turundamist, levitamist ja toote või teenuse järelteenindust.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 5.   Vaide esitamine

  Rakendusüksuse toimingu või otsuse peale tuleb enne halduskohtule kaebuse esitamist esitada vaie rakendusüksuse kaudu rakendusasutusele vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seadus) §-le 51. Vaie vaadatakse läbi haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

2. peatükk Toetatavad tegevused, kulude abikõlblikkus ja toetuse osakaal 

§ 6.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust antakse projektidele, mille tegevused panustavad määruse § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärgi saavutamisse.

  (2) Toetust antakse järgmistele tegevustele:
  1) arendustegevuse läbiviimine, sealhulgas uuringute teostamine ja ekspertiisi kasutamine sektori või sihtturu põhiste teadmiste omandamiseks, tööjõu koolitamine või tööjõu vajaduse kaardistamine, teadmiste, intellektuaalse omandi, tehnoloogiate ja seadmete kaardistamine ning koordineerimine nende tõhusamaks kasutamiseks, uuendusvajaduse kindlaks tegemiseks ning tootmisvõimsuste suurendamiseks ja jagamiseks;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  11) arendusprojekti läbiviimine, sealhulgas protsesside, toodete, teenuste või rakenduste täiustamine või uute arendamine;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  2) klastri ühisturundustegevuste läbiviimine ja koordineerimine, sealhulgas sihtturu uuringud või ekspertiisid, infoallikate ja andmebaaside kasutamine ning klastri partnerite toodete ja teenuste tutvustamiseks turundusürituste läbiviimine või nendel osalemine;
[RT I, 04.06.2021, 5 - jõust. 07.06.2021]
  3) klastri rahvusvahelise nähtavuse ja väärtuse kasvatamine, sealhulgas koostöö edendamiseks ja uute partnerite kaasamiseks vajalike seminaride, töötubade, konverentside ning teiste vajalike ürituste korraldamine ja läbiviimine.

  (3) Juhul kui klastri läbiviimise raames osutab teadus- ja arendusasutus ettevõtjale teadusteenust, teeb lepingulisi teadusuuringuid või toimub koostöö ettevõtja ja teadus- ja arendusasutuse vahel, ei saa ettevõtja kaudset riigiabi, kui järgitakse TAI raamistiku punktis 2.2.1 või 2.2.2 sätestatut. TAI raamistiku punktis 2.2.2. sätestatud koostöö tingimused tuleb enne tegevuste elluviimise alustamist kirjalikult kokku leppida.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Projekti raames toetatakse ainult neid tegevusi, mis on määratletud taotluses ja läbi viidud projekti abikõlblikkuse perioodil.

  (5) Määruse alusel ei hüvitata kulusid, mida finantseeritakse samaaegselt muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tegevused peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320−469), (edaspidi ühissätete määrus), artiklis 70 sätestatud tingimustele.

§ 7.   Kulude abikõlblikkus

  (1) Abikõlblikeks kuludeks loetakse taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud, mis vastavad Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord” (edaspidi ühendmäärus) §-s 2 sätestatud kulu abikõlblikkuse ja §-s 5 sätestatud puhastuluga arvestamise ning käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

  (2) Abikõlbliku kulu eest peab olema tasutud projekti abikõlblikkuse perioodil või 45 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2023. a.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Abikõlblikud on vastavalt §-s 9 sätestatud piirmäärale ja taotluse rahuldamise otsusele §-s 2 sätestatud toetuse andmise eesmärgi ja tulemusnäitajate saavutamisele suunatud ning § 6 lõike 2 punktis 1 nimetatud klastri arendustegevuse ja § 6 lõike 2 punktis 11 nimetatud klastri arendusprojekti läbiviimise kulud:
[RT I, 04.06.2021, 5 - jõust. 07.06.2021]
  1) ekspertiiside, uuringute ning lepinguliste teadusteenuste ja -uuringute kulud vastavalt käesoleva määruse § 6 lõikes 3 ja § 23 lõigetes 2 ja 3 sätestatule;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  2) immateriaalse vara, sealhulgas kaubamärkide, patentide, litsentside, kasutusõiguste ja arvuti tarkvara soetamise, asjakohaste andmebaaside loomise või teenusena sisseostu kulud;
  3) klastri partnerite või kontserni kuuluva partneri puhul taotluses eelnevalt määratletud kontserni kuuluvate ettevõtjate töötajate ja juhatuse liikmete lähetuskulud vastavalt ühendmääruse § 3 lõike 1 punktile 5;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  4) toetuse saaja personalikulu vastavalt ühendmääruse §-le 3 ja partneri personalikulu vastavalt ühendmääruse § 3 lõike 1 punktidele 1–4;
[RT I, 15.03.2016, 1 - jõust. 18.03.2016, kohaldatakse tagasiulatuvalt 2015. aasta 23. maist]
  5) klastri arendustegevuse läbiviimiseks vajaliku ürituse läbiviimise kulud;
[RT I, 09.08.2017, 1 - jõust. 12.08.2017]
  6) klastri arendustegevuse läbiviimiseks vajaliku informatsiooni hankimise kulud.
[RT I, 09.08.2017, 1 - jõust. 12.08.2017]

  (4) Abikõlblikud on vastavalt käesoleva määruse §-s 9 sätestatud piirmäärale ja taotluse rahuldamise otsusele käesoleva määruse §-s 2 sätestatud toetuse andmise eesmärgi ja tulemusnäitajate saavutamisele suunatud ning käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktis 2 nimetatud klastri elluviimise kulud:
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  1) ekspertiisi ostmise, sihtturu uuringute tellimise, kirjaliku ning suulise tõlke teenuse, kontaktide leidmise ja nende taustauuringute eesmärgil infoallikate ja andmebaaside kasutamise kulud;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  2) klastri partnerite toote ja teenuse turule viimiseks vajaliku turundusürituse korraldamise kulud;
[RT I, 09.08.2017, 1 - jõust. 12.08.2017]
  3) osavõtumaksud konverentsidel ja teistel projekti elluviimiseks vajalikel üritustel osalemiseks;
  4) klastri partnerite või kontserni kuuluva partneri puhul taotluses eelnevalt määratletud kontserni kuuluvate ettevõtjate töötajate ja juhatuse liikmete lähetuskulud vastavalt ühendmääruse § 3 lõike 1 punktile 5;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  5) toetuse saaja personalikulu vastavalt ühendmääruse §-le 3 ja partneri personalikulu vastavalt ühendmääruse § 3 lõike 1 punktidele 1–4.
[RT I, 15.03.2016, 1 - jõust. 18.03.2016, kohaldatakse tagasiulatuvalt 2015. aasta 23. maist]

  (41) [Kehtetu - RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (42) Messi külastamisel on abikõlblikud messi osavõtumaks, vajaliku info- ja reklaammaterjali ning tõlke- ja taustauuringu kulud.
[RT I, 09.08.2017, 1 - jõust. 12.08.2017]

  (43) Messil osalemisel on abikõlblikud näitusepinna rent, stendi kujunduse ja teostuse kulud, näituseboksi sisustuse rendikulu, näituse kataloogis reklaami avaldamise kulu, messi registreerimis- ja osalemistasu, messipääsme kulu, messistendi ja tootenäidiste teenusena sisseostetav transpordikulu välisriiki ja tagasi (kindlustuse, ladustamise ja tollikulud), vajaliku info- ja reklaammaterjali ning tõlke- ja taustauuringu kulud.
[RT I, 09.08.2017, 1 - jõust. 12.08.2017]

  (44) [Kehtetu - RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (45) Rakendusüksuse veebilehel avaldatud riikliku ühisstendi nimekirja kuuluval messil osalemisel on abikõlblikud lõikes 43 nimetatud kulud.
[RT I, 03.06.2022, 1 - jõust. 06.06.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. jaanuarist.]

  (5) Abikõlblikud on vastavalt käesoleva määruse §-s 9 sätestatud piirmäärale ja taotluse rahuldamise otsusele käesoleva määruse §-s 2 sätestatud toetuse andmise eesmärgi ja tulemusnäitajate saavutamisele suunatud ning käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktis 3 nimetatud klastri rahvusvahelise nähtavuse ja väärtuse kasvatamise ning üldise grupierandi määruse artikli 27 lõikes 8 nimetatud tegevuste elluviimise kulud:
  1) klastri võrgustumise, teadmiste jagamise, koostöö ja partnerluse edendamise eesmärgil vajaliku ürituse korraldamise, läbiviimise ja sellel osalemisega seonduvad kulud, sealhulgas ruumide ja tehnika rentimise kulud, Eestis korraldataval üritusel osaleva esineja majutuskulud Eestis, tema Eestisse saabumise ja lahkumise mõistlikud kulud ning esinemistasu;
[RT I, 09.08.2017, 1 - jõust. 12.08.2017]
  11) klastri turunduskulud, info- ja reklaammaterjali ning toitlustuse kulud;
[RT I, 09.08.2017, 1 - jõust. 12.08.2017]
  2) kirjaliku ning suulise tõlke teenuse, klastri veebilehe ning asjakohaste andmebaaside loomise ja haldamise kulud;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  3) toetuse saaja personalikulu vastavalt ühendmääruse §-s 3 sätestatud tingimustele;
  4) klastri rahvusvahelises võrgustikus osalemise liitumistasu ja liikmemaksu kulud;
[RT I, 09.08.2017, 1 - jõust. 12.08.2017]
  5) klastri sertifitseerimise kulu;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  6) klastri rahvusvahelise nähtavuse ja väärtuse kasvatamiseks vajaliku ekspertiisi kulu.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (6) Projekti elluviiva personali koolitus- ning lähetuskulud, sealhulgas koolituse osavõtumaks, majutus- ja sõidukulud ürituse või koolituse toimumiskohta ja tagasi alalisse töö- või teenistuskohta, reisikindlustuse ja viisaga seotud kulud ning päevarahad, hüvitatakse vastavalt ühendmääruse §-s 3 sätestatule ning Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruses nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord” kehtestatud piirmääradele.

  (7) Abikõlblikud on Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2014. a määruse nr 146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord” §-st 2 tuleneva toetuse kasutamisest teavitamiskohustuste täitmisega seotud kulud, käesoleva määruse § 23 lõike 4 punktis 15 nimetatud kohustuse täitmisega seotud kulud ja Eesti turunduskontseptsiooni veebilehel toodud turunduselementide kasutamisega seotud kulud.

  (8) Lisaks ühendmääruse §-s 4 loetletud mitteabikõlblikele kuludele on käesoleva määruse raames mitteabikõlblikud järgmised kulud:
  1) tulumaksuseaduse § 48 ja § 49 kohaselt tasutav tulumaks;
  2) põhi- ja väikevahendite, inventari ja seadmete soetamis- ja investeerimiskulud.
  3) [kehtetu - RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  4) [kehtetu - RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  5) [kehtetu - RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  6) [kehtetu - RT I, 03.06.2022, 1 - jõust. 06.06.2022]

  (9) Abikõlblike kulude ning omafinantseeringu tõendamisel arvestatakse ainult raamatupidamise algdokumentide alusel ja pangaülekandega tasutud kuludega.
[RT I, 15.03.2016, 1 - jõust. 18.03.2016]

  (10) Abikõlblikuks ei loeta kulu, mis tuleneb tehingust, mis on tehtud konsortsiumilepingu partnerite, kes ei ole teadus- ja arendusasutused, või isikute vahel, kes on tulumaksuseaduse § 8 lõike 1 kohaselt seotud isikud, välja arvatud, kui nimetatud tehingud on klastri eesmärkide saavutamiseks vältimatud ja ei kahjusta teiste klastri partnerite huvisid.
[RT I, 09.08.2017, 1 - jõust. 12.08.2017]

  (11) Kuludokumendi abikõlblike kulude summa peab olema vähemalt 35 eurot.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 8.   Projekti abikõlblikkuse periood

  (1) Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuses määratud ajavahemik, millal peavad projekti tegevused algama ja lõppema, tingimusel, et projekti tegevused lõpetatakse hiljemalt 2023. aasta 31. augustil.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäevast, kuid mitte varem, kui taotluse rakendusüksuses registreerimise kuupäevast ning lõpeb taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäeval. Taotleja ja partner ei tohi alustada projektiga seotud tegevusi ega võtta kohustusi nimetatud tegevuste elluviimiseks enne taotluse esitamist rakendusüksusele.

  (3) Esimese taotlusvooru raames toetatava projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 36 kuud.

  (4) Teise taotlusvooru raames toetatava projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 24 kuud.

  (41) Kolmandas taotlusvoorus toetatava projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 56 kuud.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (42) Kolmanda taotlusvooru projekt viiakse ellu kahes etapis.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (43) Kolmanda taotlusvooru esimene etapp kestab kuni kaks aastat. Esimese etapi lõpus toimub projekti tulemuste vahehindamine.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (44) Projekti etappide kestus ja tähtajad sätestatakse taotluse rahuldamise otsuses.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (5) Toetuse saaja võib taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist §-s 20 sätestatud korras, tingimusel et abikõlblikkuse periood ei ületa käesolevas paragrahvis sätestatud abikõlblikkuse perioodi kestust ning projekti tegevused planeeritakse lõpetada hiljemalt 2023. aasta 31. augustil.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (6) Toetuse saaja võib taotleda projekti lõpetamist enne taotluse rahuldamise otsuses märgitud kuupäeva kui ta esitab avalduse toetuse kasutamisest loobumise kohta või tingimusel, et kõik projekti tegevused on teostatud või kui ilmnevad toetuse saajast sõltumatud asjaolud, mis ei võimalda projekti jätkamist või muudavad jätkamise põhjendamatuks.

  (7) Projekt loetakse lõppenuks pärast lõpparuande kinnitamist rakendusüksuse poolt, toetuse saajale viimase makse tegemist ning ettemakse kasutamise aruande kinnitamist.

§ 9.   Toetuse osakaal ja maksimaalne summa

  (1) Taotletava toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta ühes taotlusvoorus on 600 000 eurot, kui vahehindamise tulemusena ei nähta ette teisiti ja riigiabi või vähese tähtsusega abi reeglid lubavad.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Toetuse osakaal projekti abikõlblikest kuludest on kuni 50%.

  (3) Projekti omafinantseering peab katma projekti abikõlblikest kuludest osa, mida toetusest ei hüvitata.

  (4) Omafinantseeringuna ei käsitleta teisi riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide poolt antud tagastamatuid või tagastatavaid toetusi.

  (5) Projektile antava toetuse maksimaalne summa ja toetuse osakaal sätestatakse taotluse rahuldamise otsuses.

3. peatükk Toetuse taotlemine ning nõuded taotlejale, partnerile ja taotlusele 

§ 10.   Taotlusvooru avamine ja toetuse taotlemine

  (1) Toetust taotletakse vooruliselt. Taotlusvooru eelarve ja ajakava kinnitab rakendusüksuse juht.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (3) Taotlusvooru avamisest, selle rahastamise eelarvest ja taotluse esitamise tähtaegadest informeerib rakendusüksus vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja rakendusüksuse veebilehel.

  (4) [Kehtetu - RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (5) Taotlus esitatakse rakendusüksusele e-teeninduse kaudu taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna.

§ 11.   Nõuded taotlejale ja partnerile

  (1) Toetust võib taotleda Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud mittetulundusühing või sihtasutus.

  (2) Projekti elluviimisel peab osalema vähemalt kümme äriühingust klastri partnerit.

  (3) Taotleja ja partner peavad vastama Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2014. a määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks” (edaspidi taotluste menetlemise määrus) §-s 2 ja § 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatule.

  (4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatule peavad taotleja, klastri partner ja partner olema nõuetekohaselt täitnud maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse ning neil peavad olema vahendid omafinantseeringuks ja projekti elluviimiseks vajalike mitteabikõlblike kulude tasumiseks.

  (5) Vähese tähtsusega abi taotlemise puhul peavad taotleja, partner ja klastri partner vastama VTA määruses sätestatud tingimustele. Juhul kui taotleja taotleb innovatsiooniklastritele antavat tegevusabi, siis peab taotleja vastama üldise grupierandi määruses sätestatud tingimustele. Innovatsiooniklastritele antavat tegevusabi võib anda ainult innovatsiooniklastrit haldavale juriidilisele isikule.

  (6) Toetust ei anta taotlejale, kes on raskustes olev ettevõtja üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 18 mõistes või kelle suhtes on Euroopa Komisjoni eelneva otsuse alusel, millega abi on tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks, tehtud toetuse tagasinõudmise otsus ja see otsus on tähtaegselt täitmata.

  (7) Taotlejale, klastri partnerile või partnerile VTA määruse kohaselt antud vähese tähtsusega abi koos käesoleva määruse raames taotletava vähese tähtsusega abiga ning Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9–17) ja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 717/2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes kalandus- ja vesiviljelussektoris (ELT L 190, 28.06.2014, lk 45–54) kohaselt antud vähese tähtsusega abiga ei tohi jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul kokku ületada 200 000 eurot.

  (8) Maanteetranspordi valdkonnas tegutsevale rendi või tasu eest kaupu vedavale maanteetranspordiettevõtjale ei tohi jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos käesoleva määruse raames taotletava vähese tähtsusega abiga ületada 100 000 eurot.

  (9) Juhul kui taotleja, klastri partner või partner on saanud vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk 8‒13) alusel, ei tohi talle nimetatud määruse ja VTA määruse kohaselt jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi kogusumma koos käesoleva määruse raames taotletava vähese tähtsusega abiga ületada 500 000 eurot.

  (10) Käesoleva paragrahvi lõigetes 7–9 sätestatud vähese tähtsusega abi hulka loetakse ka riigiasutuse, kohaliku omavalitsusüksuse või muu isiku poolt avalikest vahenditest antavat rahaliselt mõõdetavat panust projekti omafinantseeringus.

  (11) Kontserni kuuluvate või muul viisil omavahel seotud ettevõtjatele vähese tähtsusega abi andmisel käsitletakse ettevõtjaid ühe ettevõtjana vastavalt VTA määruse artikli 2 lõikele 2.

  (12) Projektile või projekti üksikutele tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemise korral peab taotleja esitama sellekohase teabe.

  (13) [Kehtetu - RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 12.   Taotleja kohustused

  Taotleja on kohustatud:
  1) tõendama, et taotluses esitatud teave vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja tingimustele;
  2) esitama rakendusüksuse nõudmisel lisateavet või täiendavaid dokumente nõutud vormis ja tähtaja jooksul;
  3) tõendama omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude tasumise suutlikkust;
  4) võimaldama kontrollida taotleja, partneri ja klastri partneri vastavust nõuetele, sealhulgas teha kohapealset kontrolli;
  5) viivitamatult teavitama rakendusüksust taotluses esitatud andmetes toimunud muudatustest või ilmnenud asjaoludest, mis võivad mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist;
  6) viivitamatult informeerima rakendusüksust kirjalikult kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist, sealhulgas nime, aadressi ja seaduslike või volitatud esindajate muutumisest, tema suhtes pankrotiavalduse esitamisest või likvideerija määramisest ning tegevuse lõpetamisest ka siis, kui eelnimetatud muutused on registreeritud avalikus registris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu;
  7) täitma teisi struktuuritoetuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud kohustusi.

§ 13.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotlus peab lisaks taotluste menetlemise määruse § 4 lõikes 1 sätestatule vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlusest nähtub, et projekti eelarves on muuhulgas ette nähtud nõutav omafinantseering;
  2) taotlus esitatakse rakendusüksuse kinnitatud vormil.

  (2) Taotlus peab lisaks taotluste menetlemise määruse § 4 lõikes 2 sätestatud kinnitustele sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
  1) teave asjaolu kohta, kas klastri partnerid ja partnerid on väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad (edaspidi VKE) vastavalt üldise grupierandi määruse artikli 2 punktile 2 või suurettevõtjad vastavalt üldise grupierandi määruse artikli 2 punktile 24;
  2) projekti elluviimise koht omavalitsusüksuse täpsusega;
  3) teave asjaolu kohta, kas taotletakse vähese tähtsusega abi või üldise grupierandi määruse alusel innovatsiooniklastritele antavat tegevusabi;
  4) klastri visioon, strateegilised eesmärgid ja tegevussuunad;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]
  41) klastri tegevuskava, mis sisaldab tegevusi koos oodatavate tulemuste, eelarve ja ajakavaga;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]
  42) klastri omatulu maht ja klastri teenused – koos mõõdetavate näitajatega;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]
  5) projektijuhi ja projekti juhtimisse kaasatud isikute elulookirjeldused;
  6) [kehtetu - RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]
  7) taotleja ning projektis osaleva partneri nimi, registrikood, käibemaksukohustuslase number, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, pangarekvisiidid, esindusõigusliku isiku ja projektijuhi nimi ja kontaktandmed, aktsionäride või osanike nimed, tegevusala ning selle lühikirjeldus ning teave selle kohta kas klastri ettevõtjatest partnerid kuuluvad ühte kontserni;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]
  8) koopia konsortsiumilepingust;
  9) tegevused klastri ning nutika spetsialiseerumise kasvualade arendamisel ning erinevate majandussektorite vahelise majandusliku koostöö ja klastri ettevõtjatest partnerite väärtusahelal põhineva koostöö arendamisel;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]
  10) projektis osalevate äriühingute lisandväärtus töötaja kohta, müügikäive ja ekspordikäive taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaastal;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]
  11) projektis osalevate äriühingute majandusnäitajate – lisandväärtus töötaja kohta, müügikäibe ja ekspordikäibe prognoos projekti alustamise aastast kuni projekti lõpetamise aastale järgneva kahe aasta kohta;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]
  12) [kehtetu - RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]
  13) volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
  14) taotleja kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 14.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemine koosneb taotluse registreerimisest, taotluse menetlusse võtmisest või võtmata jätmisest, selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste ja muudatuste küsimisest, taotleja, klastri partneri ja partneri taotluse nõuetele vastavuse kontrollist, projektide hindamisest, hinnangu andmisest riigiabi osas ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest.

  (2) Taotlus jäetakse vastu võtmata, kui taotlus ei ole esitatud tähtaegselt, kusjuures vastavalt struktuuritoetuse seaduse § 21 lõikele 3 tähtaega ei ennistata. Rakendusüksus edastab taotlejale taotluse vastu võtmata jätmise otsuse digitaalselt allkirjastatult e-teeninduse kaudu või isiku nõusolekul e-posti teel.
[RT I, 09.08.2017, 1 - jõust. 12.08.2017]

  (3) Rakendusüksus võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisadokumente taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge või selles esinevad puudused, näidates ühtlasi, millised asjaolud vajavad täiendavat selgitamist, täiendamist või lisainformatsiooni.

  (4) Vastu võetud taotluse menetlemise tähtaeg on 45 tööpäeva alates taotluse registreerimisest. Taotluse menetlemise tähtaega võib põhjendatud juhul pikendada kuni 20 tööpäeva võrra.
[RT I, 15.03.2016, 1 - jõust. 18.03.2016]

  (5) Kui taotluses avastatakse puudusi, teatatakse sellest viivitamatult taotlejale, näidates ära, millised puudused tuleb kõrvaldada, ja selleks antakse taotlejale kuni 10-tööpäevane tähtaeg, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg.

  (6) Rakendusüksus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata, kui taotleja ei ole käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel määratud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud.

§ 15.   Taotleja, partneri ja taotluse nõuetele vastavaks tunnistamine

  (1) Taotleja, klastri partner ja partner tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui on täidetud kõik käesoleva määruse §-s 11 neile esitatud nõuded.

  (2) Taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui on täidetud kõik käesoleva määruse §-s 13 taotlusele esitatud nõuded.

  (3) Taotleja, klastri partneri, partneri või taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral teeb rakendusüksus taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata.

  (4) Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
  1) taotlus ei vasta käesoleva määruse §-s 13 sätestatud nõuetele ja taotleja ei ole taotluses esinevaid puudusi määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud;
  2) taotleja mõjutab pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei võimalda kontrollida taotluses esitatud andmete õigsust või teha paikvaatlust.

  (5) Rakendusüksus edastab taotlejale taotluse rahuldamata jätmise otsuse digitaalselt allkirjastatult e-teeninduse kaudu või e-postiga.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

§ 16.   Hindamiskomisjoni moodustamine

  (1) Taotluste hindamiseks moodustab rakendusüksus hindamiskomisjoni. Rakendusüksusel on õigus kaasata taotluste hindamiseks eksperte.

  (2) Hindamiskomisjoni moodustamise ja koosseisu peab rakendusüksus eelnevalt kooskõlastama rakendusasutusega. Hindamiskomisjoni koosseis esitatakse rakendusasutusele kooskõlastamiseks enne taotluste esitamise tähtpäeva saabumist. Hindamiskomisjoni koosseis avalikustatakse rakendusüksuse veebilehel.

  (3) Hindamiskomisjoni liikmed ja eksperdid peavad deklareerima oma erapooletust ja sõltumatust hinnatavatest projektidest, taotlejatest, klastri partneritest ja partneritest.

§ 17.   Projektide valikukriteeriumid ja valiku kord

  (1) Nõuetele vastavaks tunnistatud taotluses kirjeldatud projekti hinnatakse järgmiste valikukriteeriumide lõikes, mille osakaalud koondhindest on järgmised:
  1) projekti mõju meetme eesmärkide ja oodatavate tulemuste saavutamisele – osakaal 50 protsenti koondhindest, mille raames hinnatakse projekti panust §-s 2 nimetatud eesmärgi, tulemuste, meetme tulemusnäitajate ja meetme väljundnäitajate saavutamisse, projekti mõju klastri ettevõtjatest partnerite müügitulu ja lisandväärtuse kasvule töötaja kohta, majandussektorite vahelise majandusliku koostöö kasvule, Eesti ettevõtjate väärtusahelate loomisele ja laiendamisele, Eesti ettevõtjate rahvusvahelistesse väärtusahelatesse jõudmisele ning Eesti ettevõtjate väärtusahelate kaudu teenitava tulu kasvule ning klastri jätkusuutlikkuse kasvule;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]
  2) projekti panus nutika spetsialiseerumise kasvualade peamiste eesmärkide saavutamisse – osakaal 5 protsenti koondhindest, mille raames hinnatakse klastri panust Eesti Arengufondi koostatud raportides toodud nutika spetsialiseerumise kasvualade alamvaldkondade arendamisesse, sealhulgas, kas klastri tegevused aitavad klastri ettevõtjatest partneritel jõuda uute ja oluliselt muudetud toodete ja teenustega turule;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]
  3) projekti põhjendatus – osakaal 20 protsenti koondhindest, mille raames hinnatakse projekti sekkumisloogika arusaadavust ja mõju, eesmärkide saavutatavust, tegevuste ajakava realistlikkust ja omavahelisi seoseid;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]
  4) projekti kuluefektiivsus – osakaal 10 protsenti koondhindest, mille raames hinnatakse, kas ettenähtud tegevused või lahendused on planeeritud väljundite ja tulemuste saavutamiseks piisavalt kuluefektiivsed, ning samuti planeeritud eelarve realistlikkust ja mõistlikkust ning taotleja võimekust täiendavate püsikulude rahastamiseks;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]
  5) taotleja ja klastri partnerite suutlikkus projekti ellu viia – osakaal 15 protsenti koondhindest, mille raames hinnatakse, kas taotlejal ja klastri partneritel on projekti elluviimiseks vajalikud teadmised, oskused ja kogemus, varasem koostöökogemus ning õiguslikud, organisatsioonilised ja tehnilised eeldused projekti elluviimiseks kavandatud viisil.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (2) Hindamine viiakse läbi rakendusüksuse kinnitatud hindamismetoodika järgi. Hindamismetoodika koostamisel lähtub rakendusüksus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud valikukriteeriumitest ja kooskõlastab hindamismetoodika enne selle kinnitamist rakendusasutusega. Rakendusüksus avalikustab hindamismetoodika oma veebilehel hiljemalt taotlusvooru väljakuulutamise päeval.

  (3) Projekti hinnatakse skaalal 0–4. Taotluse koondhinne moodustub valikukriteeriumitele antud hinnete kaalutud keskmisest.

  (31) Hindamiskomisjon teeb rakendusüksusele taotluse rahuldamise ettepaneku vastavalt moodustunud pingereale. Hindamiskomisjon võib teha ettepaneku taotluse rahuldamisele kõrvaltingimusega.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (4) Juhul kui hindamise tulemusena saavutavad projektid võrdse tulemuse, eelistatakse projekti, millel on suurem omafinantseeringu määr. Juhul kui projektide omafinantseeringu määr on võrdne, eelistatakse projekti, millel on kõrgem käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud valikukriteeriumi hinne.

§ 18.   Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise tingimused ja kord

  (1) Taotluse rahuldamise korral teeb rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse. Taotluse rahuldamata jätmise korral teeb rakendusüksus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (2) Rahuldamisele kuuluvad järgmised nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused, milles kirjeldatud projektid:
  1) on käesoleva määruse § 17 lõikes 1 loetletud valikukriteeriumide alusel saanud koondhindeks vähemalt 2,50 ja
  2) ei ole üheski § 17 lõike 1 punktides 1–5 toodud valikukriteeriumidest hinnatud hindega alla 2,00 ning
  3) ei ületa taotlusvooru eelarvet.

  (3) Taotlused kuuluvad rahuldamisele vastavalt hindamise käigus tekkinud pingerea järjestusele taotlusvoorus toetusteks eraldatud vahendite lõppemiseni.

  (4) Taotluse rahuldamise otsuses täpsustatakse toetuse saaja õigusi ja kohustusi ning kehtestatakse tingimusi. Otsuses märgitakse lisaks taotluste menetlemise määruse § 8 lõikes 4 sätestatule:
  1) projekti elluviimise tingimused, sealhulgas tähtaeg projekti elluviimisega alustamiseks;
  2) toetuse väljamaksmise tingimused.

  (5) Taotlus jäetakse rahuldamata lisaks käesolevas määruses sätestatule ka taotluste menetlemise määruse § 8 lõikes 2 toodud juhtudel.

  (6) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse taotluste menetlemise määruse § 8 lõikes 5 sätestatud andmed.

  (61) Juhul kui meetme tegevuste eelarve võimaldab täiendavate kohustuste võtmist, on rakendusüksusel õigus vastavalt taotluste pingereale uuendada kuue kuu jooksul pärast taotluse rahuldamata jätmise otsuse tegemist menetlust nende taotluste osas, mis jäeti rahuldamata eelarvevahendite lõppemise tõttu.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (62) Vastavalt taotluste pingerea järjestusele küsib rakendusüksus taotlejalt, kelle taotluses märgitud summa ületas algselt meetme tegevuste eelarvet, avaldust taotluses kirjeldatud projekti elluviimiseks. Taotleja avalduse alusel tunnistab rakendusüksus taotluse rahuldamata jätmise otsuse kehtetuks ja teeb taotluse rahuldamise otsuse taotlust uuesti hindamata.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (7) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus edastatakse taotlejale digitaalselt allkirjastatult e-teeninduse kaudu 3 tööpäeva jooksul taotluse menetlemise tähtaja lõppemisest arvates.

§ 19.   Taotluse osaline või kõrvaltingimusega rahuldamine

  (1) Taotluse võib osaliselt rahuldada lisaks taotluste menetlemise määruse § 9 lõikes 1 sätestatule, kui:
  1) toetust on taotletud tegevustele või kulude katteks, mis ei ole abikõlblikud või projekti elluviimise seisukohast olulised või põhjendatud;
  2) omafinantseeringu tagamine ei ole taotluses esitatud eelarve mahus võimalik või reaalne;
  3) projekti tulemused on saavutatavad ka osalise toetusega.

  (2) Taotluse osaline rahuldamine on lubatud üksnes põhjendatud juhtudel ja tingimusel, et taotleja on nõus rakendusüksuse ettepanekuga taotletud toetuse summa vähendamiseks või projektis kavandatud tegevuste muutmiseks. Kui taotleja ei ole nõus rakendusüksuse ettepanekuga, teeb rakendusüksus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (3) Kui taotluse menetlemise ajal ilmneb, et toetuse saajal, klastri partneril või partneril puudub omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude tasumise suutlikkus taotluste menetlemise määruse § 3 lõike 2 tähenduses, võib toetuse rahuldamise otsuse teha kõrvaltingimusega vastavalt taotluste menetlemise määruse § 9 lõikes 3 sätestatule.

  (4) Taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse põhjal ei teki toetuse saajal õigust toetuse maksmisele, sealhulgas ettemaksetele. Õigus toetuse maksmisele, sealhulgas ettemaksetele, tekib toetuse saajal pärast taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kõrvaltingimuse saabumist või täitmist. Nõuetekohase kõrvaltingimuse saabumisel vormistab rakendusüksus sellekohase teabe taotluse rahuldamise otsuse juurde.

  (5) Taotluse osalise või kõrvaltingimusega rahuldamise otsus vormistatakse lähtudes käesoleva määruse § 18 lõikest 4.

§ 20.   Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse rakendusüksuse algatusel või toetuse saaja sellekohase avalduse alusel taotluste menetlemise määruse §-s 10 sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud viivitamatult taotlema rakendusüksuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist juhul, kui käesoleva määruse § 6 lõikes 2 loetletud tegevustele vastava konkreetse tegevuse eelarverea summa kogu projekti perioodi kohta muutub rohkem kui 20% ning seejuures ei tohi toetuse summa suureneda. Käesolevas lõikes sätestamata juhtudel võib toetuse saaja taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud projekti eelarvet muuta taotluse rahuldamise otsuse muutmise avaldust esitamata, teavitades sellest eelnevalt rakendusüksust.

  (3) Juhul kui meetme tegevuste eelarve vahendite jääk võimaldab ja täiendava toetuse summa taotlemisel kehtiv omafinantseeringu osakaal abikõlblikes kuludes ei vähene, võib toetuse saaja taotleda vahehindamisel täiendavat toetussummat. Täiendava toetussumma saamisel võib toetus ületada § 9 lõikes 1 nimetatud summat.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (31) Vahehindamise tulemusel täiendava toetussumma taotlemiseks esitab toetuse saaja:
  1) taotluse rakendusüksuse koostatud vormil;
  2) tegevuskava, mis sisaldab uusi tegevusi koos uuendatud oodatavate tulemuste, eelarve ja ajakavaga.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Toetuse saaja ei ole kohustatud taotlema taotluse rahuldamise otsuse muutmist, kuid on kohustatud informeerima rakendusüksust enne, kui konsortsiumilepinguga muudetakse projektis osalevaid ja taotluses nimetatud klastri partnereid ning nende kantavaid omafinantseeringu määrasid ning seejuures ei muutu projekti omafinantseeringu määr, tegevused ja tulemused.

  (5) Kui muudetakse taotluse rahuldamise otsuses taotluste menetlemise määruse § 10 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud asjaolusid, siis kontrollitakse enne otsuse tegemist muudatuste asjakohasust ja vajalikkust.

  (6) Rakendusüksusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav muudatus seab kahtluse alla projekti oodatavate tulemuste saavutamise või projekti tegevuste lõpetamise abikõlblikkuse perioodil või kui taotletud muudatus ei ole kooskõlas käesoleva määrusega või muu toetuse andmist reguleeriva õigusaktiga.

  (7) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab rakendusüksus 20 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise avalduse saamist.

  (8) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta tagasiulatuvalt, kui see aitab kaasa projekti tulemuste saavutamisele ja muudatus on põhjendatud.

  (9) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta kuni projekti tegevuste lõpetamiseni.

  (10) Rakendusüksus tunnistab taotluse rahuldamise otsuse osaliselt või täielikult kehtetuks lisaks struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikes 3 sätestatule järgmistel juhtudel:
  1) toetuse saaja ei ole käesoleva määruse § 21 lõike 1 kohase projekti ühe aruandlusperioodi jooksul alustanud abikõlblike tegevuste elluviimist;
  2) projekti teostamise käigus ilmneb, et projekti tegevusi ei ole võimalik lõpetada hiljemalt 2023. aasta 31. augustil;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  3) vahehindamise negatiivsel tulemusel.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (11) Vahehindamisel saab klaster negatiivse tulemuse juhul, kui ta ei täida taotluse rahuldamise otsuse tingimusi või kui klastri vahehindamise järgsed tegevused ei aita kaasa klastri eesmärkide ja tulemuste saavutamisele.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (12) Vahehindamiseks võib rakendusüksus moodustada hindamiskomisjone ning kaasata eksperte.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (13) Vahehindamise korra kehtestab rakendusüksus, kooskõlastades selle eelnevalt rakendusasutusega ning avalikustades selle oma veebilehel.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (14) Vahehindamise tulemusena teeb rakendusüksus otsuse jätkata projekti finantseerimist planeeritud mahus, vähendada toetuse summat või suurendada toetuse summat täiendava toetussummaga või lõpetada projekti finantseerimine. Vahehindamise otsuses täpsustatakse toetuse saaja õigusi ja kohustusi ning kehtestatakse tingimused projekti teise etapi elluviimiseks.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (15) Vahehindamise tulemusel teeb rakendusüksus otsuse toetuse summat vähendada juhul, kui esialgselt kavandatud tegevused ei ole vajalikud ning ei aita kaasa klastri eesmärkide ja tulemuste saavutamisele.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (16) Vahehindamise tulemusel teeb rakendusüksus otsuse toetuse summat suurendada juhul, kui toetuse summa suurendamisega sätestatakse klastrile uued ja kõrgema sihttasemega eesmärgid ja tulemused.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (17) Vahehindamise otsus tehakse 105 tööpäeva jooksul alates vahehindamise aruande esitamise tähtajast.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (18) Vahehindamise otsus edastatakse toetuse saajale digiallkirjaga e-teeninduse või e-posti kaudu kolme tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

5. peatükk Aruannete esitamine ja toetuse maksmise tingimused 

§ 21.   Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab rakendusüksusele:
  1) projekti vahearuanded;
  2) vahehindamise aruande;
  3) lõpparuande.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (11) Vahearuandega koos esitatakse järgneva aruandlusperioodi tegevuskava.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (12) Aruandlusperioodi pikkus on minimaalselt kolm kuud ja maksimaalselt kuus kuud.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (13) Aruannete esitamise tähtaeg sätestatakse taotluse rahuldamise otsuses.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (14) Toetuse saaja esitab projekti lõpparuande kahe kuu jooksul pärast projekti tegevuste lõppu.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (15) Toetuse saaja esitab projekti järelaruanded rakendusüksuse nõudmisel.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Projekti aruande vormid kehtestab rakendusüksus ja avalikustab need oma veebilehel.

  (3) Toetuse saaja esitab projekti vahe-, vahehindamise ja lõpparuande rakendusüksuse kinnitatud vormil e-teeninduse kaudu toetuse saaja esindusõigusliku isiku digiallkirjaga.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Rakendusüksus kinnitab või lükkab tagasi vahe- ja lõpparuanded hiljemalt 42 tööpäeva jooksul alates nende registreerimisest.

  (5) Projekti vahearuandes esitatud informatsiooni ja teabe kontrollimisel veendub rakendusüksus, kas tehtud tegevused on esitatud projekti tegevuskavaga ning aruandlusperioodi tegevuskavaga kooskõlas ning kas saavutatud tulemused vastavad aruandlusperioodiks seatud sihttasemetele.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (6) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatule peab projekti lõpparuanne sisaldama vähemalt:
  1) toetuse saaja hinnangut projekti tulemuste saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]
  2) ülevaadet planeeritavatest klastri tegevustest pärast projekti lõppemist;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  3) projekti ja horisontaalsete teemade indikaatorite ning „Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava 2014−2020” tuumikindikaatorite osas antud teavet vastavalt lõpparuande vormile;
  4) hinnangut projekti elluviimise tulemusena klastri partneri konkurentsivõimele avaldunud mõjule ja selle ulatusele.

  (7) Vahehindamise aruanne sisaldab:
  1) projekti esimese kahe aasta tegevusaruannet, kus antakse ülevaade teostatud tegevustest ja saavutatud tulemustest, erinevustest võrreldes taotluses püstitatud eesmärkidega ning antakse hinnang tegevuste ja võimalike muudatuste kohta abikõlblikkuse perioodi lõpuni;
  2) finantsaruannet;
  3) täpsustatud tegevuskava ja tegevusi, mida klaster võrreldes esialgsete tegevustega täiendavalt planeerib ellu viia.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 22.   Toetuse maksmise tingimused

  (1) Rakendusüksus menetleb maksetaotluseid ja teeb toetuse väljamaksed toetuse saajale või arve väljastajale vastavalt käesolevas määruses, taotluse rahuldamise otsuses ning ühendmääruse §-des 11–14 ja 18–20 toodud tingimustele.

  (11) [Kehtetu - RT I, 21.05.2020, 1 - jõust. 24.05.2020]

  (2) Maksetaotluste ja ettemaksete aruannete esitamine toimub rakendusüksuse e-teeninduse kaudu.

  (3) Tegelike kulude alusel toetuse maksmise eeldusteks on:
  1) projekti tegevuste läbiviimine, abikõlblike kulude tekkimine ja tasumine, sealhulgas omafinantseeringu ulatuses, või abikõlblike kulude tasumine vaid omafinantseeringu ulatuses, kui toetuse makse tehakse vastavalt ühendmääruse § 14 lõike 1 punktile 2;
  2) projekti tegevustest tingitud kulude tekkimist tõendavate dokumentide või nende koopiate ja käesoleva lõike punktis 1 nimetatud kulude tasumist tõendavate dokumentide või nende koopiate esitamine rakendusüksusele.
  3) [kehtetu - RT I, 09.08.2017, 1 - jõust. 12.08.2017, kohaldatakse tagasiulatuvalt 2015. aasta 23. maist.]

  (4) Ühendusmääruse § 2 lõike 3 punkti 1 tähenduses kulude tekkimist tõendavateks dokumentideks on kooskõlas ühendmääruse § 2 lõikega 4 vastava majandustehingu toimumist tõendavad raamatupidamise algdokumendid, sealhulgas arved, vara vastuvõtu aktid ja lepingud.

  (5) Rakendusüksus menetleb käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud maksetaotlust kuni 42 tööpäeva ja käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud dokumente kuni 10 tööpäeva.

  (6) Põhjendatud juhtudel võib teha toetuse saajale, kes on riigiabi või vähese tähtsusega abi saaja, ettemakseid ühendmääruse §-des 19 ja 20 sätestatud tingimustel ja korras.

  (7) Ettemakse teostamise aluseks on toetuse saaja esitatud maksetaotlus, kus on sätestatud ettemakse vajadus, kulude prognoos ja muud määruses nimetatud või rakendusüksuse poolt nõutud dokumendid.

  (8) Rakendusüksus võib vastavalt struktuuritoetuse seaduse § 30 lõikele 3 vähendada maksetaotlusega taotletud toetuse summat finantskorrektsiooni otsuses nimetatud toetuse summa võrra.

  (9) Rakendusüksus võib peatada maksetaotluse menetlemise osaliselt või täielikult struktuuritoetuse seaduse § 30 lõikes 1 sätestatud juhul.

6. peatükk Toetuse saaja, partneri ning rakendusüksuse õigused ja kohustused 

§ 23.   Toetuse saaja ning partneri õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal ja partneril on õigus saada rakendusüksuselt informatsiooni ja selgitusi seoses struktuuritoetuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides, sealhulgas käesolevas määruses sätestatud nõuete ja toetuse saaja ning partneri kohustustega.

  (2) Kui ostutehingu summa ilma käibemaksuta on vähemalt 2000 eurot ja üheks pakkujaks on klastri partneriks olev teadus- ja arendusasutus, peab toetuse saaja või partner esitama vähemalt kolm võrreldavat pakkumust üksteisest sõltumatutelt pakkujatelt, pakkumuse lähteülesande kirjelduse ning põhjenduse valitud pakkumuse valimise kohta. Kui kolme pakkumust ei ole võimalik saada, tuleb rakendusüksusele esitada sellekohane põhjendus.
[RT I, 09.08.2017, 1 - jõust. 12.08.2017]

  (3) Kui toetuse saajat või partnerit ei loeta riigihangete seaduse § 5 kohaselt hankijaks ning ostutehingu summa on võrdne struktuuritoetuse seaduse § 26 lõikes 6 nimetatud summaga või sellest suurem, peab toetuse saaja või partner koostama pakkumuse lähteülesande ja selle alusel küsima pakkumust vähemalt kolmelt üksteisest sõltumatult pakkujalt ning esitama maksetaotlusega rakendusüksusele põhjenduse valitud pakkumuse valimise kohta. Kui kolme pakkumust ei ole võimalik saada, tuleb rakendusüksusele esitada sellekohane põhjendus.
[RT I, 04.06.2021, 5 - jõust. 07.06.2021]

  (4) Kooskõlas struktuuritoetuse seaduse §-des 24 ja 26 sätestatuga peab toetuse saaja sealhulgas täitma järgmisi kohustusi:
  1) kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse ja taotluse rahuldamise otsusega;
  2) tagama projekti juhtimise ja selle eduka elluviimise taotluse rahuldamise otsuses fikseeritud tähtaegade ja tingimuste kohaselt;
  3) teavitama rakendusüksust projekti tegevuste, eelarve ja tähtaegade muutmise vajadusest;
  4) teavitama rakendusüksust kirjalikult projekti juhtimiseks kaasatud isiku või isikute lahkumisest enne projekti lõppemist, esitades lisaks ka lahkumise põhjuse või põhjuste kirjelduse;
  5) teavitama rakendusüksust projekti tegevuste ajutisest peatamisest, mis on tingitud rakendusüksusest mittesõltuvatest asjaoludest;
  6) teavitama rakendusüksust kirjalikult projekti partnerite ja klastri partnerite projekti elluviimises osalemise lõpetamisest ja projekti elluviimises osalemise alustamisest;
  7) vastama rakendusüksuse poolt esitatud küsimustele toetuse saaja ja projekti teostamise kohta;
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]
  8) esitama rakendusüksusele tähtaegselt nõutud informatsiooni ja aruandeid;
  9) tagama, et toetuse saaja raamatupidamises on toetatava projekti kulud ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest toetuse saaja kulu- ja maksedokumentidest selgelt eritatavad;
  10) andma audiitori ja kontrolli teostava isiku kasutusse kõik projekti teostamisega seotud andmed ja dokumendid kolme tööpäeva jooksul nõudmisest arvates, välja arvatud juhul, kui nende poolt ei ole esitatud lühemat tähtaega esitamiseks;
  11) viivitamata kirjalikult informeerima rakendusüksust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja poolt oma kohustuste täitmist, sealhulgas nime, aadressi ja seaduslike või volitatud esindajate muutumisest, ümberkujundamisest, pankroti väljakuulutamisest või likvideerija määramisest, tegevuse lõpetamisest ja muust sellisest ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud äriregistris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu;
  12) viivitamatult kirjalikult informeerima projekti teostamise käigus ilmnenud projekti negatiivse tulemuse suurest tõenäosusest või vältimatusest ning projekti edasise jätkamise kaheldavast otstarbekusest;
  13) viivitamatult kirjalikult informeerima projekti teostamise ajal projekti teostamise baasiks oleva ettevõtte või ettevõtte osa ja nendega seonduvate asjade või õiguste üleandmise otsuse vastuvõtmisest;
  14) jagama projektis osalevatele klastri partneritele ja partneritele informatsiooni vähese tähtsusega abi või üldise grupierandi määruse alusel saadud abi saamise kohta;
  15) kasutama projekti raames toetuse eest soetatud meediapinnal ja reklaammaterjalil veebiaadressi www.estonia.ee või teist Eesti turunduskontseptsiooni veebilehel esitatud Eesti brändi turunduselementi;
[RT I, 09.08.2017, 1 - jõust. 12.08.2017]
  16) täitma teisi ühissätete määruses, struktuuritoetuse seaduses ja selle alusel antud õigusaktides, toetuse taotluse rahuldamise otsuses või käesolevas määruses sätestatud kohustusi.

  (5) Partner on kohustatud täitma struktuuritoetuse seaduse §-s 25 sätestatud kohustusi.

§ 24.   Rakendusüksuse õigused ja kohustused

  (1) Rakendusüksus on kohustatud täitma lisaks struktuuritoetuse seaduse § 8 lõikes 2 sätestatule järgmiseid kohustusi:
  1) toetuse taotluse, projektide seire- ja muude andmete edastamine struktuuritoetuse registrisse;
  2) pidev meetme rahaliste jääkide seire ja vajadusel ülevaate esitamine rakendusasutusele;
  3) meetme seirearuande ja lõpparuande koostamine ning aruandes sisalduvate andmete õigsuse kinnitamine rakendusüksuse juhi poolt ning edastamine rakendusasutusele;
  4) projekti aruannete läbivaatamine ja kinnitamine ning struktuuritoetuse registrisse sisestamine;
  5) toetuse saaja teavitamine struktuuritoetuse seaduse § 24 punktides 14 ja 17 toodud vara sihipärase kasutamise ning dokumentide ja tõendite säilitamise tähtaja algusest ja lõpust;
  6) säilitama riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmisega seotud andmeid kümme aastat alates kuupäevast, mil anti abikava kohaselt viimane abi.

  (2) Rakendusüksusel on õigus:
  1) tulenevalt struktuuritoetuse seaduse §-st 42 teostada toetuse saaja juures kuludokumentide kontrolli;
  2) tutvuda projekti ettevalmistamise ning tööde teostamise käigus koostatavate dokumentidega;
  3) kontrollida projekti tegevuste elluviimist;
  4) nõuda taotluses sisaldunud projekti kestuse, tegevuste, eesmärkide, tulemuste ja kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, mis tõendavad projekti nõuetekohast teostamist ja toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist;
  5) peatada toetuse väljamaksmine ning nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja rikub struktuuritoetuse seaduses, selle alusel antud määrustes või käesolevas määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust;
  6) vähendada toetuse suurust proportsionaalselt taotluse rahuldamise otsuses kinnitatud projekti abikõlblike kulude maksumuse vähenemisel;
  7) keelduda toetuse väljamaksmisest, kui toetuse saaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse kasutamine või projekti elluviimine on kaheldav.

§ 25.   Finantskorrektsioonid

  (1) Finantskorrektsiooni otsus tehakse vastavalt struktuuritoetuse seaduse § 45 lõigetele 1 ja 2 ning ühendmääruse §-dele 21–23.

  (2) Toetus nõutakse tagasi vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-le 48 ning ühendmääruse §-le 24.

  (3) Viivist makstakse vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-le 49.

7. peatükk Määruse rakendamine 
[RT I, 15.03.2016, 1 - jõust. 18.03.2016]

§ 26.   Rakendussäte

  (1) 2016. aasta 18. märtsil jõustunud käesoleva määruse § 7 lõike 3 punkti 4 ja lõike 4 punkti 5 muudatusi kohaldatakse tagasiulatuvalt 2015. aasta 23. maist.
[RT I, 15.03.2016, 1 - jõust. 18.03.2016]

  (2) Paragrahvi 22 lõiget 11 kohaldatakse tagasiulatuvalt 2015. aasta 23. maist.
[RT I, 09.08.2017, 1 - jõust. 12.08.2017]

  (3) Paragrahvi 22 lõike 3 punkti 3 muudatust kohaldatakse tagasiulatuvalt 2015. aasta 23. maist.
[RT I, 09.08.2017, 1 - jõust. 12.08.2017]

  (4) 2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud määruse muudatusi kohaldatakse kolmandale taotlusvoorule.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (5) Paragrahvi 18 lõikeid 61 ja 62 kohaldatakse kolmandale taotlusvoorule.
[RT I, 12.10.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (6) Taotluse osas, mis esitati enne § 7 lõike 3 sissejuhatava lauseosa 2021. aasta mais jõustunud muudatuse jõustumist, kohaldatakse nimetatud sätte redaktsiooni, mis kehtis taotluse esitamise ajal.
[RT I, 04.06.2021, 5 - jõust. 07.06.2021]

  (7) Paragrahvi 7 lõiget 45 rakendatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. jaanuarist.
[RT I, 03.06.2022, 1 - jõust. 06.06.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json