Teksti suurus:

Teadus- ja arendustegevuse korraldust puudutavate haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2012, 1

Teadus- ja arendustegevuse korraldust puudutavate haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Vastu võetud 22.06.2012 nr 24

Määrus kehtestatakse „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse“ § 7 lõike 21, § 9 lõike 2, § 13 lõike 1 punkti 3 ja lõike 2 punkti 8 ning § 201 lõike 2 ja „Vabariigi Valitsuse seaduse“ § 43 lõike 5 alusel.

§ 1. Haridus- ja teadusministri 27. juuli 2001. a määruse nr 42 „Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate riigi teadus- ja arendusasutuste korraliste teadustöötajate konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ muutmine

Haridus- ja teadusministri 27. juuli 2001. a määruse nr 42 „Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate riigi teadus- ja arendusasutuste korraliste teadustöötajate konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ (RTL 2001, 98, 1344; 2005, 74, 1041) § 5 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) kandidaadile eraldatud uurimis- ja arendustoetusi ning teaduspreemiaid;“.

§ 2. Haridus- ja teadusministri 15. novembri 2001. a määruse nr 63 „Eesti Kirjandusmuuseumi põhikiri“ muutmine

Haridus- ja teadusministri 15. novembri 2001. a määruses nr 63 „Eesti Kirjandusmuuseumi põhikiri“ (RTL 2001, 124, 1797; 2004, 18, 289) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kinnitab muuseumi teadusteemade finantseerimistaotlused ning jätkutaotlused ja nende täitmise aruanded.“;

2) paragrahvi 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Teadus- ja arendustegevuse riigieelarvest finantseerimine toimub riiklike teadus- ja arendusprogrammide ning teiste uurimis- ja arendustoetuste kaudu.“.

§ 3. Haridus- ja teadusministri 21. detsembri 2001. a määruse nr 72 „Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ muutmine

Haridus- ja teadusministri 21. detsembri 2001. a määruses nr 72 „Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ (RT I, 16.02.2011, 7) asendatakse sõnad „Sihtasutus Archimedes“ vastavas käändes sõnadega „Sihtasutus Eesti Teadusagentuur“ vastavas käändes.

§ 4. Haridus- ja teadusministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 „Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ muutmine

Haridus- ja teadusministri 18. veebruari 2002. a määruses nr 25 „Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ (RTL 2002, 32, 454; 2009, 68, 1003) asendatakse sõnad „Sihtasutus Archimedes“ vastavas käändes sõnadega „Sihtasutus Eesti Teadusagentuur“ vastavas käändes.

§ 5. Haridus- ja teadusministri 10. mai 2002. a määruse nr 42 „Eesti Biokeskuse põhimäärus“ muutmine

Haridus- ja teadusministri 10. mai 2002. a määruses nr 42 „Eesti Biokeskuse põhimäärus“ (RTL 2002, 58, 872; 2005, 34, 482) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kinnitab Eesti Biokeskuse teadusteemade finantseerimistaotlused ning jätkutaotlused ja nende täitmise aruanded;“;

2) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Teadus- ja arendustegevuse riigieelarvest finantseerimine toimub riiklike teadus- ja arendusprogrammide ning teiste uurimis- ja arendustoetuste kaudu.“.

§ 6. Haridus- ja teadusministri 1. märtsi 2004. a määruse nr 11 „Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate riigi teadus- ja arendusasutuste direktori valimise avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ muutmine

Haridus- ja teadusministri 1. märtsi 2004. a määruse nr 11 „Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate riigi teadus- ja arendusasutuste direktori valimise avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ (RTL 2004, 24, 359; 2005, 26, 364) § 5 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) kandidaadile eraldatud uurimis- ja arendustoetusi ning teaduspreemiaid;“.

§ 7. Haridus- ja teadusministri 1. märtsi 2004. a määruse nr 15 „Tartu Observatooriumi põhimäärus“ muutmine

Haridus- ja teadusministri 1. märtsi 2004. a määruse nr 15 „Tartu Observatooriumi põhimäärus“ (RTL 2004, 24, 363) § 13 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tartu Observatooriumi finantseerimine riigieelarvest toimub riiklike teadus- ja arendusprogrammide ning teiste uurimis- ja arendustoetuste kaudu.“.

§ 8. Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 83 „Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbivaatamise ja tulemuste kinnitamise täpsemad tingimused ja kord“ muutmine

Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 83 „Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbivaatamise ja tulemuste kinnitamise täpsemad tingimused ja kord“ (RTL 2009, 94, 1381) § 4 lõike 4 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) uurimistoetused ning muud vastava valdkonnaga seotud sihtotstarbelised finantseeringud;“.

§ 9. Haridus- ja teadusministri 2. veebruari 2010. a määruse nr 5 „Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ muutmine

Haridus- ja teadusministri 2. veebruari 2010. a määruses nr 5 „Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ (RTL 2010, 6, 103) asendatakse sõnad „Sihtasutus Archimedes“ vastavas käändes sõnadega „Sihtasutus Eesti Teadusagentuur“ vastavas käändes.

§ 10. Haridus- ja teadusministri 18. juuni 2010. a määruse nr 30 „Õpilasleiutajate riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ muutmine

Haridus- ja teadusministri 18. juuni 2010. a määruses nr 30 „Õpilasleiutajate riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ (RT I 2010, 39, 235) asendatakse sõnad „Sihtasutus Archimedes“ vastavas käändes sõnadega „ Sihtasutus Eesti Teadusagentuur“ vastavas käändes.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json