Teksti suurus:

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2012, 2

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.02.2002 nr 25
RTL 2002, 32, 454
jõustumine 03.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.12.2002RTL 2003, 4, 3909.01.2003 .
16.05.2003RTL 2003, 64, 91331.05.2003
21.05.2004RTL 2004, 67, 111829.05.2004
24.08.2005RTL 2005, 93, 140404.09.2005
30.08.2006RTL 2006, 67, 123215.09.2006
18.08.2009RTL 2009, 68, 100330.08.2009
22.06.2012RT I, 03.07.2012, 106.07.2012

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.   Konkursi eesmärk

  Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss) eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust üliõpilaskonnas, stimuleerida üliõpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse alal ning avaldada tunnustust teadus- ja arendustegevuses väljapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilastele ja üliõpilaskollektiividele.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi kuulutab igal aastal hiljemalt 31. augustiks välja haridus- ja teadusminister käskkirjaga. Käskkirjas märgitakse konkursi eelarve, auhindade arv ja suurus, konkursi valdkonnad, teadustööle esitatavad nõuded, teadustöö esitamise koht ja tähtaeg ning esitatavate dokumentide loetelu.
[RTL 2009, 68, 1003 - jõust. 30.08.2009]

  (2) Teade konkursi väljakuulutamise ja konkursi tingimuste kohta avaldatakse Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehekülgedel.
[RT I, 03.07.2012, 1 - jõust. 06.07.2012]

  (3) Konkurss kuulutatakse välja järgmistes valdkondades:
  1) bio- ja keskkonnateadused;
  2) ühiskonnateadused ja kultuur;
  3) terviseuuringud;
  4) loodusteadused ja tehnika.
[RTL 2006, 67, 1232 - jõust. 15.09.2006]

  (4) Konkurss kuulutatakse välja järgmistel astmetel:
  1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd;
  2) magistriõppe üliõpilaste teadustööd;
  3) doktoriõppe üliõpilaste teadustööd.
[RTL 2005, 93, 1404 - jõust. 04.09.2005]

§ 3.   Konkursil osalemine

  (1) Konkursil võivad osaleda kõik konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal:
  1) Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registris registreeritud õppekavade järgi õppivad üliõpilased;
  2) välisriigis õppivad Eesti Vabariigi kodakondsusega või Eestis alalist elamisluba omavad üliõpilased või
  3) eelnevatest koosnevad kollektiivid (edaspidi üliõpilane).
[RTL 2009, 68, 1003 - jõust. 30.08.2009]

  (2) Konkursil osalemiseks esitab üliõpilane Haridus- ja Teadusministeeriumile konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal valminud ja nõuetekohaselt vormistatud uurimistöö (esimese või teise aasta üliõpilane erandina ka referatiivse töö), publikatsiooni või muu materjali töö kohta (edaspidi teadustöö).
[RTL 2009, 68, 1003 - jõust. 30.08.2009]

  (3) Teadustöö esitatakse eesti keeles. Erandiks on võõrkeelne publikatsioon, väitekiri või lõputöö, millele on lisatud 2–3-leheküljeline eestikeelne referaat.
[RTL 2009, 68, 1003 - jõust. 30.08.2009]

  (4) Lisaks lõikes 2 nimetatud teadustööle esitab üliõpilane järgmised dokumendid:
  1) konkursil osalemise avalduse paberkandjal allkirjastatult või elektrooniliselt digiallkirjastatult, milles märgitakse teadustöö valdkond, teadustöö tegemise aeg ja koht, üliõpilase kontaktandmed;
  2) passi või muu isikuttõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  3) ülikooli, rakenduskõrgkooli või kutseõppeasutuse paberkandjal allkirjastatult või elektrooniliselt digiallkirjastatult väljastatud tõendi üliõpilase õppekava ja õppeaasta kohta;
  4) paberkandjal allkirjastatult või elektrooniliselt digiallkirjastatult juhendaja kirjaliku arvamuse ning kontaktandmed;
  5) töö autori (te) CV, mis sisaldab infot saadud auhindade ja preemiate kohta. Kui töö autor on saanud preemia teadustöö eest, siis lisada premeeritud töö pealkiri.
[RTL 2009, 68, 1003 - jõust. 30.08.2009]

  (5) Teadustööd koos kõigi nõutavate dokumentidega esitatakse elektrooniliselt (v.a lõike 4 punktides 1, 3 ja 4 esitatud dokumendid kui need on paberkandjal allkirjastatud) igal aastal 15. septembrist kuni 15. oktoobrini (kaasa arvatud) konkursiteates näidatud aadressil. Enne tähtaja möödumist postitatud teadustöö loetakse tähtaegselt esitatuks.
[RTL 2009, 68, 1003 - jõust. 30.08.2009]

  (6) Konkursil ei saa osaleda teadustööga, mis täismahus või mille osad on varem samal konkursil samas astmes juba osalenud.
[RTL 2009, 68, 1003 - jõust. 30.08.2009]

  (7) Kui konkursitööl on lisaks § 3 lõikes 1 esitatud üliõpilastele muid kaasautoreid, siis peab selgelt olema välja toodud üliõpilase panus töö valmimisse.
[RTL 2009, 68, 1003 - jõust. 30.08.2009]

§ 4.   Konkursikomisjoni moodustamine ja töökord
[RTL 2006, 67, 1232 - jõust. 15.09.2006]

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab haridus- ja teadusminister õigusaktidega sätestatud korras teadus- ja arendustegevuse eri valdkondade tunnustatud teadlastest, Sihtasutuse Eesti Teadusagentuuri ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatest kuni 16-liikmelise nõuandva õigusega konkursikomisjoni ja nimetab selle esimehe.
[RT I, 03.07.2012, 1 - jõust. 06.07.2012]

  (2) Konkursikomisjoni koosoleku kutsub kokku esimees. Konkursikomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt üheksa komisjoni liiget, sealhulgas esimees.
[RTL 2006, 67, 1232 - jõust. 15.09.2006]

  (3) Konkursikomisjon võtab oma otsused vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe hääl.

  (4) Kui konkursikomisjoni liige on konkursile esitatud teadustöö juhendaja või konkursil osaleva üliõpilase lähisugulane, abikaasa, lähihõimlane või perekonnaliige või on tal konkursile esitatud tööga mingist muust aspektist tulenev huvide konflikt, ei osale ta vastava teadustöö hindamisel.
[RTL 2009, 68, 1003 - jõust. 30.08.2009]

  (5) Konkursikomisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla esimees ja protokollija.
[RTL 2005, 93, 1404 - jõust. 04.09.2005]

§ 5.   Konkursi läbiviimine

  (1) Enne konkursi väljakuulutamist teeb konkursikomisjon haridus- ja teadusministrile ettepaneku teadustööle esitatavate nõuete, auhindade suuruse ja arvu kohta konkursi valdkonniti.

  (2) Konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon:
  1) hindab eraldi igal õppeastmel ja valdkonnal konkursile esitatud teadustöid, selgitades välja igas neist kolm parimat tööd ja kaks tööd, mis kandideerivad õppetasemete- ning valdkondadeülesele peapreemiale;
[RTL 2009, 68, 1003 - jõust. 30.08.2009]
  2) teeb haridus- ja teadusministrile konkursitulemuste kinnitamise ja auhindade määramise ettepanekud.

  (3) Konkursikomisjonil on õigus:
  1) otsustada, millisesse konkursi valdkonda ja õppeastmele esitatud teadustöö kuulub;
  2) kaasata teadustööde hindamisele eksperte või moodustada teadustööde hindamiseks konkursi valdkondade alakomisjone, nimetades alakomisjoni esimeheks konkursikomisjoni liikme ning kinnitades alakomisjoni töökorra;
  3) teha haridus- ja teadusministrile ettepanek autasustada edukate teadustööde juhendajaid diplomiga;
  4) vastava tasemega teadustööde puudumisel teha haridus- ja teadusministrile ettepanek jätta vastavas konkursi valdkonnas ja vastavas õppeastmes osa auhindu välja andmata;
  5) võrdse tasemega teadustööde puhul teha haridus- ja teadusministrile ettepanek anda vastavas konkursi valdkonnas ja vastavas õppeastmes auhind kõikidele võrdse tasemega teadustöödele;
  6) teha haridus- ja teadusministrile ettepanek täiendavate auhindade määramiseks.
[RTL 2005, 93, 1404 - jõust. 04.09.2005]

§ 6.   Konkursi tulemused

  (1) Konkursi tulemused kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga konkursikomisjoni ettepanekule tuginedes.

  (2) Konkursi tulemused tehakse teatavaks igal aastal hiljemalt 15. detsembriks Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur kodulehekülgedel.
[RT I, 03.07.2012, 1 - jõust. 06.07.2012]

  (3) Auhinnad antakse üle Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur korraldatud pidulikul konverentsil. Auhinnatud teadustöid säilitatakse e-kataloogis ESTER.
[RT I, 03.07.2012, 1 - jõust. 06.07.2012]

§ 7.   Konkursi luhtumine

  Konkurss loetakse luhtunuks, kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi teadustööd või ükski teadustöö ei vastanud esitatud nõuetele. Konkursi luhtumisel otsustab haridus- ja teadusminister uue konkursi korraldamise.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json