Teksti suurus:

Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2013, 20

Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Vastu võetud 02.02.2010 nr 5
RT I 2010, 6, 103
jõustumine 13.02.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2012RT I, 03.07.2012, 106.07.2012
21.06.2013RT I, 28.06.2013, 901.07.2013

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.   Konkursi eesmärk

  Eesti teaduse populariseerimise auhinna (edaspidi auhind) riikliku konkursi (edaspidi konkurss) eesmärk on väärtustada ja ergutada tegevusi, mille kaudu toimub teadustegevuse tutvustamine avalikkusele, ning avaldada tunnustust sellesuunalise silmapaistva töö eest üksikisikutele ja kollektiividele, kes on olnud edukad teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimisel ning laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemisel ja/või edukalt äratanud noortes huvi teaduse ja teadlase ning inseneri elukutsete vastu.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi kuulutab igal aastal hiljemalt 30. juunil välja haridus- ja teadusminister käskkirjaga. Käskkirjas märgitakse konkursi eelarve, auhindade arv ja suurus, auhinnataotlustele esitatavad nõuded, auhinnataotluste esitamise koht ja tähtaeg ning esitatavate dokumentide loetelu.
[RT I, 28.06.2013, 9 - jõust. 01.07.2013]

  (2) Teade konkursi väljakuulutamise ja konkursi tingimuste kohta avaldatakse Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur, Eesti Teaduste Akadeemia ning Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehekülgedel.
[RT I, 03.07.2012, 1 - jõust. 06.07.2012]

§ 3.   Konkursil osalemine

  (1) Konkursil võivad osaleda ja taotlusi konkursil osalemiseks võivad esitada kõik Eestis teadust populariseerinud üksikisikud ja kollektiivid.

  (2) Konkursi kandidaatideks võivad olla nii tegevteadlased, teaduskollektiivid, trükiväljaannete esindajad, audio-visuaalse meedia ja elektrooniliste kanalite esindajad, innovatiivsete meetodite kasutajad kui ka teised üksikisikud ja kollektiivid.

  (3) Taotlusi konkursil kandideerimiseks võivad eelpoolnimetatud isikud ja kollektiivid esitada ise ja auhinnale kandideerimiseks võib esitada ka teisi isikuid ja kollektiive nende nõusolekul.

  (4) Konkursile võib kandideerimiseks esitada ühekordseid tegevusi või tegevuste sarju, originaaltrükiseid, artikleid või artiklite sarju, telesaateid või -sarju, audio-visuaalseid materjale, veebilehekülgi (edaspidi projektid).

  (5) Ühe ja sama projektiga võib konkursil osaleda ainult üks kord. Sama projekti selgelt edasiarendatud või muudetud kujul uuesti esitamine on lubatud.

§ 4.   Konkursikomisjoni moodustamine ja töökord

  (1) Konkursile esitatud projektide läbivaatamiseks moodustab haridus- ja teadusminister õigusaktidega sätestatud korras nõuandva õigusega konkursikomisjoni, kuhu kuuluvad Eesti Teaduste Akadeemia, Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning muude organisatsioonide esindajad, ja nimetab konkursikomisjoni esimehe.
[RT I, 03.07.2012, 1 - jõust. 06.07.2012]

  (2) Konkursikomisjoni koosoleku kutsub kokku esimees. Konkursikomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa enam kui pooled konkursikomisjoni liikmetest, sealhulgas esimees.

  (3) Konkursikomisjon võtab oma otsused vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe hääl.

  (4) Kui konkursikomisjoni liige on konkursile esitatud projekti või kandidaadiga mingisugusel viisil seotud, ei osale ta vastava projekti hindamisel.

  (5) Konkursikomisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla esimees ja protokollija.

  (6) Konkursikomisjoni teenindamise tagab Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.
[RT I, 28.06.2013, 9 - jõust. 01.07.2013]

§ 5.   Konkursi läbiviimine

  (1) Enne konkursi väljakuulutamist teeb konkursikomisjon haridus- ja teadusministrile ettepaneku auhinnataotlustele esitatavate nõuete ning esitatavate dokumentide kohta.

  (2) Konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon:
  1) hindab konkursile esitatud projekte, selgitades välja auhinnatavad projektid;
  2) teeb haridus- ja teadusministrile konkursitulemuste kinnitamise ja auhindade määramise ettepanekud.

§ 6.   Konkursi tulemused

  (1) Konkursi tulemused kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga konkursikomisjoni ettepanekule tuginedes.

  (2) Konkursi tulemused tehakse teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Teaduste Akadeemia ning Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur veebilehekülgedel.
[RT I, 03.07.2012, 1 - jõust. 06.07.2012]

§ 7.   Konkursi luhtumine

  Konkurss loetakse luhtunuks, kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi projekti või ükski projekt ei vastanud esitatud nõuetele. Konkursi luhtumisel otsustab haridus- ja teadusminister uue konkursi korraldamise.

§ 8.   Konkursi väljakuulutamine 2013. aastal

  2013. aastal kuulutab haridus- ja teadusminister konkursi välja hiljemalt 15. juulil.
[RT I, 28.06.2013, 9 - jõust. 01.07.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json