Teksti suurus:

Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2014, 18

Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.12.2001 nr 72
RTL 2001, 138, 2022
jõustumine 31.12.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.12.2002RTL 2003, 4, 3909.01.2003
14.02.2007RTL 2007, 17, 26524.02.2007
23.07.2008RTL 2008, 65, 92503.08.2008
11.02.2011RT I, 16.02.2011, 119.02.2011
22.06.2012RT I, 03.07.2012, 106.07.2012
04.12.2014RT I, 09.12.2014, 1512.12.2014

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.  Konkursi eesmärk

  Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss) eesmärk on väärtustada ja ergutada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada selle tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust kasvatusteaduslike uurimustööde tegijatele.

§ 2.  Konkursi väljakuulutamine

 (1) Konkursi kuulutab igal aastal välja valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga. Käskkirjas märgitakse konkursi eelarve, auhindade arv ja suurus, konkursitööle esitatavad nõuded, konkursitöö esitamise koht, tingimused ja tähtaeg, esitatavate dokumentide loetelu ning konkursi tulemuste teatavaks tegemise aeg.
[RT I, 09.12.2014, 15 - jõust. 12.12.2014]

 (2) Teade konkursi väljakuulutamise ja konkursitingimuste kohta avaldatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur veebilehtedel.
[RT I, 03.07.2012, 1 - jõust. 06.07.2012]

 (3) Konkurss kuulutatakse välja järgmistes kategooriates:
 1) eesti keeles publitseeritud teadustööd/artiklid;
 2) võõrkeeltes publitseeritud teadustööd/artiklid;
 3) publitseeritud ja/või aprobeeritud doktoritööd;
 4) magistritööd;
 5) populaarteaduslikud tööd;
 6) didaktilis-rakenduslikud tööd.
[RTL 2008, 65, 925 - jõust. 03.08.2008]
 7) õpikud.
[RT I, 16.02.2011, 1 - jõust. 19.02.2011]

 (4) Konkursi väljakuulutamisel võib lõikes 3 nimetatud kategooriaid liita. Igas kategoorias kuulutatakse konkurss välja vähemalt kord kahe aasta jooksul.
[RT I, 09.12.2014, 15 - jõust. 12.12.2014]

§ 3.  Konkursil osalemine

 (1) Konkursil osalemiseks võib taotluse esitada konkursitöö autor või konkursitöö autori nimel teine isik või asutus (edaspidi taotleja).

 (2) Taotleja esitab konkursitöö või selle koopia. Vähemalt üks konkursitöö autoritest peab olema Eesti alaline elanik.
[RT I, 09.12.2014, 15 - jõust. 12.12.2014]

 (3) [Kehtetu - RT I, 09.12.2014, 15 - jõust. 12.12.2014]

 (4) [Kehtetu - RT I, 09.12.2014, 15 - jõust. 12.12.2014]

§ 4.  Auhinnad

 (1) Parimaid konkursitöid auhinnatakse rahalise auhinnaga ning nende autoreid autasustatakse diplomiga.

 (2) Doktoritööde kategoorias võitnud konkursitöö autorit autasustatakse kasvatusteadlase Heino Liimetsa nimelise auhinnaga.
[RTL 2008, 65, 925 - jõust. 03.08.2008]

 (3) Auhinnatud magistri- või doktoritöö juhendajaid tunnustatakse diplomiga.
[RTL 2008, 65, 925 - jõust. 03.08.2008]

§ 5.  Konkursikomisjoni moodustamine ja töökord

 (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab valdkonna eest vastutav minister õigusaktidega sätestatud korras Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi, Sihtasutuse Eesti Teadusagentuuri ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatest 8-liikmelise nõuandva õigusega konkursikomisjoni ning nimetab selle esimehe.
[RT I, 09.12.2014, 15 - jõust. 12.12.2014]

 (2) Konkursikomisjoni koosoleku kutsub kokku esimees. Konkursikomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 5 komisjoni liiget, sealhulgas esimees.

 (3) Konkursikomisjon võtab oma otsused vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe hääl.

 (4) Konkursikomisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla esimees ja protokollija.
[RTL 2003, 4, 39 - jõust. 09.01.2003]

§ 6.  Konkursi läbiviimine

 (1) Enne konkursi väljakuulutamist teeb konkursikomisjon valdkonna eest vastutavale ministrile motiveeritud ettepaneku konkursi kategooriate, konkursitööle esitatavate nõuete, auhindade suuruse ja arvu, esitatavate dokumentide loetelu ning konkursitöö esitamise koha, tingimuste ja tähtaja kohta.
[RT I, 09.12.2014, 15 - jõust. 12.12.2014]

 (2) Konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon:
 1) hindab konkursile esitatud konkursitöid väljakuulutatud kategooriate lõikes;
[RT I, 09.12.2014, 15 - jõust. 12.12.2014]
 2) teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepaneku konkursitulemuste kinnitamiseks ja auhindade määramiseks.
[RT I, 09.12.2014, 15 - jõust. 12.12.2014]

 (3) [Kehtetu - RTL 2008, 65, 925 - jõust. 03.08.2008]

 (4) Konkursikomisjonil on õigus:
 1) kaasata konkursitööde hindamisele eksperte või moodustada konkursitööde hindamiseks alakomisjone, nimetades alakomisjoni esimeheks konkursikomisjoni liikme ning kinnitades alakomisjoni töökorra;
 2) teha valdkonna eest vastutavale ministrile auhinnafondi piires motiveeritud ettepanek täiendava auhinna väljaandmiseks;
[RT I, 09.12.2014, 15 - jõust. 12.12.2014]
 3) vastava tasemega konkursitööde puudumisel teha valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanek jätta vastavas kategoorias osa auhindu välja andmata;
[RT I, 09.12.2014, 15 - jõust. 12.12.2014]
 4) võrdse tasemega konkursitööde puhul teha valdkonna eest vastutavale ministrile motiveeritud ettepanek anda auhinnafondi piires auhind kõikidele võrdse tasemega konkursitöödele.
[RT I, 09.12.2014, 15 - jõust. 12.12.2014]
 5) otsustada, millisesse konkursi kategooriasse esitatud konkursitöö kuulub.
[RT I, 16.02.2011, 1 - jõust. 19.02.2011]

§ 7.  Konkursitulemused

 (1) Konkursitulemused kinnitab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga konkursikomisjoni ettepanekule tuginedes.
[RT I, 09.12.2014, 15 - jõust. 12.12.2014]

 (2) Konkursitulemused tehakse teatavaks igal aastal valdkonna eest vastutava ministri käskkirjas sätestatud ajal ning avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes ning Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur veebilehtedel.
[RT I, 09.12.2014, 15 - jõust. 12.12.2014]

 (3) Auhinnad antakse üle Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur ja Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi korraldataval üritusel.
[RT I, 09.12.2014, 15 - jõust. 12.12.2014]

§ 8.  Konkursi luhtumine

  Konkurss loetakse luhtunuks, kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi konkursitööd või ükski konkursitöö ei vastanud esitatud nõuetele. Konkursi luhtumisel otsustab valdkonna eest vastutav minister uue konkursi korraldamise.
[RT I, 09.12.2014, 15 - jõust. 12.12.2014]

§ 9.  Määruse rakendamine

 (1) Kuni 1. jaanuarini 2009 ei avaldata käesoleva määruse § 2 lõikes 2 ja § 7 lõikes 2 nimetatud teateid Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur veebilehel.
[RT I, 03.07.2012, 1 - jõust. 06.07.2012]

 (2) Kuni 1. jaanuarini 2009 võetakse käesoleva määruse § 3 lõikes 4 nimetatud konkursitöid ja dokumente vastu Haridus- ja Teadusministeeriumis.

 (3) Kuni 1. jaanuarini 2009 moodustab valdkonna eest vastutav minister käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud 7-liikmelise nõuandva konkursikomisjoni Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatest.
[RT I, 09.12.2014, 15 - jõust. 12.12.2014]