Teksti suurus:

Õpilasleiutajate riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2019, 2

Õpilasleiutajate riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.06.2010 nr 30
RT I 2010, 39, 235
jõustumine 04.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2012RT I, 03.07.2012, 106.07.2012
21.06.2013RT I, 28.06.2013, 901.07.2013
02.07.2019RT I, 05.07.2019, 108.07.2019

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.   Konkursi eesmärk

  Õpilasleiutajate riikliku konkursi (edaspidi konkurss) eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni õpilaskonnas, stimuleerida õpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alal ning avaldada tunnustust teadus- ja arendustegevuses ning innovatsioonis väljapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele ja õpilaskollektiividele, nende juhendajatele ja õpetajatele ning õppeasutustele.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi kuulutab igal aastal hiljemalt 1. augustil välja haridus- ja teadusminister käskkirjaga. Käskkirjas märgitakse konkursi eelarve, auhindade miinimumarv, konkursi kategooriad, konkursitööle esitatavad nõuded, esitatavate dokumentide loetelu ning konkursitööde esitamise koht ja tähtaeg.

  (2) Teade konkursi väljakuulutamise ja konkursi tingimuste kohta avaldatakse Sihtasutuse Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehtedel.

  (3) Konkurss kuulutatakse välja järgmistes kategooriates:
  1) 6–7-aastased lapsed ja 1. kooliaste;
  2) 2. kooliaste;
  3) 3. kooliaste;
  4) gümnaasium ja kutseõppeasutus.
[RT I, 05.07.2019, 1 - jõust. 08.07.2019]

§ 3.   Konkursil osalemine

  (1) Konkursil võivad osaleda kõik konkursi väljakuulutamise hetkel 6–19-aastased Eestis koolieelses lasteasutuses, põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppivad lapsed ja õpilased ning nimetatud isikutest koosnevad kuni 3-liikmelised õpilaskollektiivid (edaspidi osaleja).
[RT I, 05.07.2019, 1 - jõust. 08.07.2019]

  (2) Konkursil osalemiseks esitab osaleja (piiratud teovõimega osaleja puhul tema seaduslik esindaja) Sihtasutusele Eesti Teadusagentuur konkursi toimumisega samal või sellele eelneval kalendriaastal valminud nõuetekohaselt vormistatud konkursitöö. Konkursil osalemiseks võib konkursitöö esitada ka osaleja juhendaja või õpetaja osaleja (piiratud teovõimega osaleja puhul tema seadusliku esindaja) nõusolekul.
[RT I, 05.07.2019, 1 - jõust. 08.07.2019]

  (3) Ühe ja sama konkursitööga võib konkursil osaleda ainult üks kord. Sama konkursitöö selgelt edasiarendatud või muudetud kujul uuesti esitamine on lubatud.

  (4) Konkursitöid koos kõigi nõutavate dokumentidega võetakse Sihtasutuses Eesti Teadusagentuur vastu igal aastal konkursiteates näidatud ajal. Enne tähtaja möödumist postitatud konkursitööd loetakse tähtaegselt esitatuks.
[RT I, 28.06.2013, 9 - jõust. 01.07.2013]

§ 4.   Konkursikomisjoni moodustamine ja töökord

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab haridus- ja teadusminister õigusaktidega sätestatud korras teadus- ja arendustegevuse eri valdkondade tunnustatud teadlastest, disaineritest, inseneridest, õpetajatest, leiutajatest, valdkondlikest kompetentsikeskuste esindajatest, Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatest kuni 18-liikmelise nõuandva õigusega alalise konkursikomisjoni ja nimetab selle esimehe.
[RT I, 05.07.2019, 1 - jõust. 08.07.2019]

  (2) Konkursikomisjoni koosoleku kutsub kokku esimees. Konkursikomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 komisjonist, sealhulgas esimees.

  (3) Konkursikomisjon võtab oma otsused vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe hääl.

  (4) Kui konkursikomisjoni liige on konkursile esitatud konkursitöö juhendaja, osaleja õpetaja või konkursil osaleva õpilase lähisugulane, lähihõimlane või perekonnaliige, ei osale ta vastava konkursitöö hindamisel.

  (5) Konkursikomisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla esimees ja protokollija.

  (6) Komisjoni tööd korraldab Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.
[RT I, 05.07.2019, 1 - jõust. 08.07.2019]

§ 5.   Konkursi läbiviimine

  (1) Enne konkursi väljakuulutamist teeb konkursikomisjon haridus- ja teadusministrile ettepaneku konkursi valdkondade, konkursitööle esitatavate nõuete, esitatavate dokumentide ning auhindade suuruse ja arvu kohta.

  (2) Konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon:
  1) hindab eraldi igas kategoorias konkursile esitatud konkursitöid;
[RT I, 28.06.2013, 9 - jõust. 01.07.2013]
  2) teeb haridus- ja teadusministrile konkursitulemuste kinnitamise ning auhindade määramise ettepanekud.

  (3) Konkursikomisjonil on õigus:
  1) otsustada, millisesse kategooriasse esitatud konkursitöö kuulub;
  2) kaasata konkursitööde hindamisele eksperte;
  3) teha haridus- ja teadusministrile ettepanek autasustada auhinnatud konkursitööde juhendajaid;
  4) võrdse tasemega konkursitööde puhul teha haridus- ja teadusministrile ettepanek jagada auhind võrdse tasemega konkursitööde vahel;
  5) vastava tasemega konkursitööde puudumisel teha haridus- ja teadusministrile ettepanek jätta vastavas kategoorias osa auhindu välja andmata;
  6) teha haridus- ja teadusministrile ettepanek täiendavate auhindade väljaandmiseks.

§ 6.   Konkursi tulemused

  (1) Konkursi tulemused kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga, tuginedes konkursikomisjoni ettepanekule.

  (2) Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt järgneva aasta 20. aprilliks Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehtedel.
[RT I, 05.07.2019, 1 - jõust. 08.07.2019]

  (3) Konkursitöid säilitatakse Sihtasutuses Eesti Teadusagentuur seitse aastat alates konkursitööde esitamise tähtajast.
[RT I, 03.07.2012, 1 - jõust. 06.07.2012]

§ 7.   Konkursi luhtumine

  Konkurss loetakse luhtunuks, kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi konkursitööd või ükski konkursitöö ei vastanud esitatud nõuetele. Konkursi luhtumisel otsustab haridus- ja teadusminister uue konkursi korraldamise.

§ 8.   Konkursi väljakuulutamine 2013. aastal

  2013. aastal kuulutab haridus- ja teadusminister konkursi välja hiljemalt 15. juulil.
[RT I, 28.06.2013, 9 - jõust. 01.07.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json