Teksti suurus:

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise täpsemad tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.11.2016
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2012, 10

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise täpsemad tingimused ja kord

Vastu võetud 15.12.2009 nr 83
RTL 2009, 94, 1381
jõustumine 20.12.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2012RT I, 03.07.2012, 106.07.2012

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 201 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise tingimused ja kord.

§ 2.   Korralise evalveerimise eesmärk

  Korralise evalveerimise eesmärk on hinnata teadus- ja arendusasutuse vastava teadus- ja arendustegevuse valdkonna (edaspidi valdkond) teadus- ja arendustegevuse taset ning selle aluseks võetakse vastava valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumid.

§ 3.   Korralise evalveerimise korraldamine

  (1) Korralist evalveerimist korraldab Haridus- ja Teadusministeerium või Haridus- ja Teadusministeeriumi volitatud isik (edaspidi korralise evalveerimise korraldaja).

  (2) Korralise evalveerimisega seotud kulud kaetakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu, välja arvatud juhtudel, kui:
  1) evalveeritakse eraõigusliku juriidilise isiku või tema asutusena tegutseva teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevust;
  2) taotleja vastava valdkonna teadus- ja arendustegevus on viimasel korralisel evalveerimisel evalveeritud negatiivselt.

  (3) Korralise evalveerimise läbiviimiseks moodustab haridus- ja teadusminister 3- kuni 16-liikmelise erinevate valdkondade välisekspertidest koosneva hindamiskomisjoni ning kinnitab selle töökorra.

  (4) Hindamiskomisjoni liikmeteks saab nimetada vaid oma valdkonna tunnustatud teadlasi, kellel on teadus- ja arendustegevuse hindamise kogemus.

§ 4.   Korralise evalveerimise taotlemine

  (1) Korralist evalveerimist taotleb teadus- ja arendusasutus või juhul, kui taotletakse juriidilise isiku struktuuri kuuluva teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevuse evalveerimist, avalik- õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik (edaspidi taotleja).

  (2) Korralise evalveerimise taotluse esitab taotleja Haridus- ja Teadusministeeriumile ning koopiana korralise evalveerimise korraldajale hiljemalt evalveerimisele eelneva kalendriaasta 31. detsembriks.

  (3) Taotleja esitab korralise evalveerimise korraldajale koos taotlusega andmed:
  1) uurimiskeskkonna kohta vastavas valdkonnas ning
  2) vastava valdkonna alusel toimuva doktoriõppe kohta (õppekava nimetus, õppekava kood, õppekavagrupp, milles doktoriõpet läbi viiakse, immatrikuleeritud doktorantide arv ja kaitstud doktoritööde loetelu).

  (4) Korralise evalveerimise korraldaja koondab Eesti Teadusinfosüsteemi kannete alusel järgmised taotleja kohta käivad andmed:
  1) vastava valdkonnaga seotud teadustöötajad ning nende kvalifikatsioon, sealhulgas kaasatud doktorandid;
  2) vastava valdkonna teaduspublikatsioonid, patendid ja patenditaotlused, sordikaitsetunnistused;
  3) uurimistoetused ning muud vastava valdkonnaga seotud sihtotstarbelised finantseeringud;
[RT I, 03.07.2012, 1 - jõust. 06.07.2012]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmed kooskõlastab korralise evalveerimise korraldaja taotlejaga hiljemalt ühe kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtpäevast.

  (6) Nõuetele vastava taotluse, taotleja esitatud andmed ning Eesti Teadusinfosüsteemi alusel koondatud andmed edastab korralise evalveerimise korraldaja hindamiskomisjonile hiljemalt kolm kuud pärast taotluste esitamise tähtpäeva.

§ 5.   Korralise evalveerimise läbiviimine

  (1) Korralise evalveerimise viib hindamiskomisjon läbi taotleja esitatud taotluse ja andmete ning Eesti Teadusinfosüsteemi alusel koondatud andmete alusel ning teadus- ja arendusasutuse külastuse alusel.

  (2) Hindamiskomisjon külastab teadus- ja arendusasutust, mille teadus- ja arendustegevust evalveeritakse, vestleb teadustöötajate ja doktoriõppe üliõpilastega ning vajadusel täpsustab esitatud andmeid.

  (3) Hindamiskomisjoni külastusest teavitatakse taotlejat vähemalt 10 tööpäeva enne külastust.

  (4) Hindamiskomisjon hindab taotleja teadus- ja arendustegevust vastavas valdkonnas järgmistest kriteeriumidest lähtudes:
  1) teadustöötajate arv ja kvalifikatsioon võrreldes rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumidega vastavas valdkonnas;
  2) teadus- ja arendustegevuse tulemuslikkus võrreldes rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumidega vastavas valdkonnas;
  3) uurimiskeskkonna, sealhulgas seadmete ja ruumide olemasolu ja piisavus vastava valdkonna teadus- ja arendustegevuse läbiviimiseks.

  (5) Hindamiskomisjon teeb mitte hiljem kui kuus kuud pärast korralise evalveerimise taotluste esitamise tähtpäeva käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud asjaolusid arvestava ja põhjendatud ettepaneku:
  1) evalveerida teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevus vastavas valdkonnas positiivselt või
  2) evalveerida teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevus vastavas valdkonnas negatiivselt.

  (6) Hindamiskomisjoni põhjendatud ja käesolevas määruses ning teistes õigusaktides sätestatud nõuetele vastava ettepaneku esitab korralise evalveerimise korraldaja Haridus- ja Teadusministeeriumile ühe kuu jooksul ettepaneku saabumisest.

  (7) Kui korralise evalveerimise korraldaja leiab, et hindamiskomisjoni ettepanek ei ole piisavalt põhjendatud või ei vasta käesolevas määruses või teistes õigusaktides sätestatud nõuetele, edastab korralise evalveerimise korraldaja ettepaneku hindamiskomisjonile ülevaatamiseks ühe kuu jooksul ettepaneku saabumisest.

§ 6.   Korralise evalveerimise otsuse kinnitamine

  (1) Haridus- ja teadusminister kinnitab hindamiskomisjoni põhjendatud ettepaneku alusel käskkirjaga korralise evalveerimise otsuse evalveerida teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevus vastavas valdkonnas positiivselt või negatiivselt.

  (2) Haridus- ja teadusministril on õigus saata hindamiskomisjoni ettepanek hindamiskomisjonile teist korda läbivaatamiseks, kui:
  1) ettepanek ei ole piisavalt põhjendatud;
  2) evalveerimise läbiviimisel on rikutud käesolevas määruses või teistes õigusaktides sätestatud nõudeid.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud käskkiri ning selle aluseks olnud hindamiskomisjoni ettepanek tehakse teatavaks taotlejale ning avalikustatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 20. detsembril 2009. a.

§ 8.   Rakendussäte

  Taotlused 2010. aastal korralisel evalveerimisel osalemiseks esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile ning koopiana korralise evalveerimise korraldajale hiljemalt 1. veebruariks 2010. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json