Teksti suurus:

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2012, 14

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 22.12.2010 nr 119
RT I, 29.12.2010, 90
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.05.2011RT I, 19.05.2011, 522.05.2011
25.06.2012RT I, 03.07.2012, 1206.07.2012

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5, § 59 lõike 5, § 60 lõike 4 ja § 621 lõike 2 alusel.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse mittepõllumajandusliku tegevuse toetamiseks põllumajandusega tegeleva ettevõtja majandustegevuse mitmekesistamise ja mikroettevõtete arendamise, sealhulgas „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” (edaspidi arengukava) 5. peatüki meetme 3.1 „Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas” alameetmetes 3.1.1 „Mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas” ja 3.1.2 „Mikroettevõtete arendamise toetus” nimetatud suurte projektide (edaspidi suurprojekt) elluviimise eesmärgil antava maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, toetuse määr ja suurus, sealhulgas toetuse minimaalne ja maksimaalne suurus, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, taotluse hindamise kriteeriumid ja taotluse hindamise kord, sealhulgas taotluse eelistamise võimalused, nõuded toetuse saajale ja toetuse väljamaksmise kord, taotluse rahuldamise otsuse muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist toetatava tegevuse elluviimise riigieelarvelistest vahenditest rahastamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud arengukavaga.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse määr ja suurus 

§ 2.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 09.08.2008, lk 3–47), artikli 2 punkti 7 mõistes:
  1) põllumajandusega tegelev mikroettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi moodustas taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 50% ettevõtja kogu müügitulust (edaspidi põllumajandustootja);
  2) [kehtetu - RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]
  3) muu mikroettevõtja, välja arvatud kalandustoodete tootja või töötleja „Kalandusturu korraldamise seaduse” mõistes.

  (2) Lõikes 1 nimetatud isik (edaspidi taotleja) peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta. Kui taotleja on äriühing, peab tema poolt äriregistrisse esitatud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul, ning kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, peab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vorm E kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul;
  2) taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu oli suurem kui 2400 eurot. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral oli taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu suurem kui 31 955 eurot;
  3) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt;
  4) taotleja võlakordaja ehk võõrkapitali osakaalu näitaja, mille arvutamisel jagatakse kohustuste summa koguvara summaga, ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,8 ning suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral ei olnud taotleja võlakordaja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,7;
  5) taotleja maksevõime näitaja, mille arvutamisel jagatakse käibevara summa lühiajaliste kohustuste summaga, oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 1;
  6) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta või sellega seotud toetatava tegevuse osaks oleva tegevuse kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  7) kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasi maksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas;
  8) taotleja säilitab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta keskmise töötajate arvu vähemalt kaks aastat Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest arvates, välja arvatud suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral, kui taotleja loob toetuse abil oma ettevõttesse uue töökoha;
  9) taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;
  10) [kehtetu - RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]
  11) suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral oli taotleja majandustegevus taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal kasumis;
  12) taotleja, kes on tegutsenud kaks majandusaastat, kuid kelle majandustegevus ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal kasumis ja kes näitab taotluses ära selle põhjenduse ning kelle majandustegevus oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahest majandusaastast vähemalt ühel aastal kasumis, vastab punktis 11 sätestatud nõudele;
  13) taotleja, kes on tegutsenud vähemalt kolm majandusaastat, kuid kelle majandustegevus ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal kasumis ja kes näitab taotluses ära selle põhjenduse ning kelle majandustegevus oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kolmest majandusaastast vähemalt kahel aastal kasumis, vastab punktis 11 sätestatud nõudele.

  (3) Kui taotleja võlakordaja oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,8 või suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral suurem kui 0,7, võib taotleja esitada taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaastale eelnenud kahe majandusaasta aruanded. Kui vähemalt ühel majandusaastal ei olnud taotleja võlakordaja suurem kui 0,8 või suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral suurem kui 0,7 ning kui ei ole ohtu ettevõtte majanduslikule jätkusuutlikkusele, võib PRIA lugeda taotleja lõike 2 punktis 4 sätestatud nõudele vastavaks.

  (4) Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral peab taotleja majandustegevus vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja kolme aasta müügitulu kokku investeeringu tegemisele järgneva kolmanda majandusaasta lõpuks on tegevusvaldkonnas, mille kohta ta toetust sai, suurenenud vähemalt 20% taotletud toetuse summast;
  2) taotleja investeeringu tegemisele järgneva kolmanda majandusaasta majandustegevus on kasumis;
  3) taotleja võlakordaja ei ole investeeringu tegemisele järgneva kolmanda majandusaasta majandustegevuse põhjal suurem kui 0,7;
  4) taotleja maksevõime näitaja on investeeringu tegemisele järgneva kolmanda majandusaasta majandustegevuse põhjal suurem kui 1.

  (5) Toetust võib taotleda füüsilisest isikust mikroettevõtja, kes ei ole tegutsenud vahetult enne taotluse esitamise aastat vähemalt ühte kalendriaastat, kuid on omandanud oma vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust põllumajandustootjale kuulunud kogu põllumajandusettevõtte ning kui vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust põllumajandustootja on tegutsenud vähemalt taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kaks kalendriaastat ja tema eelnev majandustegevus vastab põllumajandustootjast toetuse taotlejale esitatud nõuetele.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (6) Toetust võib taotleda äriühingust mikroettevõtja, kes ei ole tegutsenud vahetult enne taotluse esitamise aastat vähemalt ühte kalendriaastat, kuid kes on omandanud oma füüsilisest isikust osaniku, aktsionäri või liikme vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust põllumajandustootjale kuulunud kogu põllumajandusettevõtte ning kui vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust põllumajandustootja on tegutsenud vähemalt taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kaks kalendriaastat ning tema eelnev majandustegevus vastab põllumajandustootjast toetuse taotlejale esitatud nõuetele.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

§ 3.   Toetatavad tegevused

  (1) Taotleja võib toetust taotleda majandustegevuse mitmekesistamiseks vajalike järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub valla, välja arvatud suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral Tallinnaga piirneva valla, või vallasisese linna, mille elanike arv jääb alla 4000 (arengukava tabel 3), või kuni 4000 elanikuga (arengukava tabel 2) väikelinna territooriumil (edaspidi väikelinn) ning tema tegevus vastab riigiabi nõuetele komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 mõistes:
  1) hoone ja rajatise (edaspidi ehitis) ehitamine, välja arvatud lammutamine, „Ehitusseaduses” sätestatud tingimustel ja korras ning hoone parendamine;
  2) majutusteenuse osutamiseks uue voodikoha rajamine ning hoone parendamine „Turismiseaduse” § 19 alusel sätestatud nõuete kohaselt. Uue voodikoha rajamisena käsitatakse hoone püstitamist, laiendamist või rekonstrueerimist „Ehitusseaduses” sätestatud nõuete kohaselt;
  3) majutusteenuse osutamiseks uue majutusruumi sisustamine vajaliku materiaalse põhivaraga punktis 2 nimetatud uue voodikoha rajamise korral „Turismiseaduse” § 19 alusel sätestatud nõuete kohaselt;
  4) masina ja seadme ostmine ning paigaldamine, välja arvatud traktori ostmine suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral.

  (2) Toetust ei saa taotleda lõikes 1 nimetatud tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt on seotud justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisas 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK)” (edaspidi EMTAK 2008) nimetatud järgmiste tegevusvaldkondadega:
  1) taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01), välja arvatud põllumajandust abistavad tegevusalad (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 016). Põllumajandust abistava tegevusala puhul ei tohi taotleja olla põllumajandustootja;
  2) metsamajandus ja metsavarumine (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 02), välja arvatud halumasina ostmine taotleja poolt, kes ei ole puidulisi metsandussaadusi töötlev ja turustav mikroettevõtja arengukava 5. peatükis meetme 1.5 „Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine” mõistes;
  3) kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03), välja arvatud juhul, kui see on vajalik turistide teenindamiseks;
  4) mäetööstus (EMTAK 2008, jagu B);
  5) kange alkoholi destilleerimine, rektifitseerimine ja segamine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1101), viinamarjaveini tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1102), siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1103), muude destilleerimata kääritatud jookide tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1104), õlletootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1105) ning tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12);
  6) puidu saagimine ja hööveldamine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1610), katusesindlite ja laastude tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 16239, alategevus „Katusesindlite ja laastude tootmine”), puittaara tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1624) ning pakkude, pelletite, brikettide või graanulite tootmine aglomeeritud saepurust või puidujäätmetest (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 16291, alategevus „Pakkude, pelletite, brikettide või graanulite tootmine aglomeeritud saepurust ja puidujäätmetest”), kui taotleja on punktis 2 nimetatud metsandussaadusi töötlev ja turustav ettevõtja, välja arvatud masina või seadme ostmine hööveldatud või lihvitud puidu valmistamiseks;
  7) elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 2008, jagu D, alajagu 35);
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]
  8) veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus (EMTAK 2008, jagu E);
  9) ehitus (EMTAK 2008, jagu F);
  10) veondus ja laondus (EMTAK 2008, jagu H), välja arvatud mahetoodete ladustamise korraldamiseks turustuskeskuse loomine;
  11) finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008, jagu K);
  12) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);
  13) juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 69), nõustamine;
  14) reklaamindus ja turu-uuringud (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 73);
  15) haldus- ja abitegevused (EMTAK 2008, jagu N), välja arvatud taimede, puude ja põõsaste istutamine, parkide, aedade ja haljasalade hooldus ja korrashoid (EMTAK 2008, jagu N, alajagu 813, alategevus „Taimede, puude ja põõsaste istutamine, parkide, aedade ja haljasalade hooldus ja korrashoid”), puude lõikamine, hekkide piiramine, puude ümberistutamine (EMTAK 2008, jagu N, alajagu 813, alategevus „Puude lõikamine, hekkide piiramine, puude ümberistutamine”). Taimede, puude ja põõsaste istutamise, parkide, aedade ja haljasalade hoolduse ja korrashoiu ning puude lõikamise, hekkide piiramise ja puude ümberistutamise korral ei tohi taotleja olla põllumajandustootja;
  16) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92).

  (3) Lisaks lõikes 2 loetletud tegevusvaldkondadele ei saa toetust taotleda järgmiste tegevuste kohta:
  1) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toodete ja nimetatud toodetega seotud toodete töötlemine, kui taotleja on põllumajandustootja või ettevõtja, kelle põhitegevus on Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toodete või mittepuiduliste metsasaaduste ning nimetatud toodete ja saadustega seotud toodete töötlemine ja turustamine arengukava 5. peatüki meetme 1.6 „Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmine” mõistes;
  2) majutusteenuse osutamiseks uue voodikoha rajamine, hoone parendamine ja majutusruumi sisustamine materiaalse põhivaraga, kui majutusettevõttes on üle 30 voodikoha, välja arvatud puhkeküla ja -laagri puhul;
  3) majutusteenuse osutamiseks koos majutusettevõttes olemasolevate voodikohtadega kokku üle 30 voodikoha rajamine;
  4) puhkeküla ja -laagri puhul üle 30 uue voodikoha rajamine;
  5) „Turismiseaduse” § 18 lõigetes 8, 9 ja 11 nimetatud majutusettevõttes majutusteenuse osutamiseks uue voodikoha rajamine, hoone parendamine ja majutusruumi sisustamine materiaalse põhivaraga;
  6) biomassist biokütuse, bioelektri ja biosoojuse tootmine.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (4) Toetatava tegevuse osaks võib olla ka:
  1) kavandatava investeeringuobjekti kohta turu-uuringu tegemine, välja arvatud suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral;
  2) kavandatava investeeringuobjektiga seotud infokandja ja jaotusmaterjali koostamine, veebilehe loomine ning riigisisesel messil osalemine (edaspidi turundustegevus);
  3) lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuse puhul kavandatava ehitustöö üle „Ehitusseaduse” alusel kehtestatud korras omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve) tegemine;
  4) kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmine;
  5) lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuse puhul tee ja selle koosseisu kuuluva parkla ehitamine (edaspidi tee ja parkla ehitamine), kui see tee on eratee „Teeseaduse” § 52 tähenduses ja on ehitusprojekti alusel juurdepääsuks kavandatavale ehitisele, mille ehitamise või parendamise kohta taotletakse toetust selle määruse alusel, ning kui nimetatud tee ja parkla ehitamise kulude osakaal ehitise ehitamise ja parendamise abikõlblikes kuludes ei ületa 30%.

  (5) Lõikes 1 ning lõike 4 punktides 3–5 nimetatud tegevuse elluviimiseks antav toetus on regionaalabi komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 13 mõistes.

  (6) Lõike 4 punktis 1 nimetatud turu-uuringu tegemiseks ning punktis 2 nimetatud infokandja ja jaotusmaterjali koostamiseks ning veebilehe loomiseks antav toetus on väikese ja keskmise suurusega ettevõttele nõustamiseks antav abi komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 26 mõistes.

  (7) Lõike 4 punktis 2 nimetatud riigisisesel messil osalemiseks antav toetus on väikese ja keskmise suurusega ettevõttele messil osalemiseks antav abi komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 27 mõistes.

  (8) Ehitis, mida ehitatakse, välja arvatud uus püstitatav hoone, või kuhu seade paigaldatakse, või hoone, mida parendatakse või mille majutusruumi sisustatakse materiaalse põhivaraga, on taotleja omandis või on antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (9) Uue hoone püstitamise korral on kavandatava hoone alune maa taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (10) Patent või kasulik mudel ostetakse selle omanikult turutingimustel. Litsents ostetakse patendi või kasuliku mudeli omanikult turutingimustel.

  (11) Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 4.   Nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumuse kohta

  (1) Kui investeeringuobjekti, turu-uuringu, turundustegevuse, välja arvatud messil osalemine, omanikujärelevalve või tee ja parkla ehitamise käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab taotleja olema investeeringuobjekti, turu-uuringu, turundustegevuse, omanikujärelevalve või tee ja parkla ehitamise kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos pakkumuse tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumus).

  (2) Kui investeeringuobjekti, turu-uuringu, turundustegevuse, välja arvatud messil osalemine, omanikujärelevalve või tee ja parkla ehitamise käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse.

  (3) Väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga. Kui taotleja ei ole valinud odavaimat investeeringuobjekti hinnapakkumust, peab ta tehtud valikut põhjendama.

  (4) Investeeringuobjekti hinnapakkumusel peab iga tegevuse ja investeeringuobjekti hind olema eraldi välja toodud.

  (5) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse ega nõukokku.

§ 5.   Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Paragrahvis 3 nimetatud toetatavate tegevuste abikõlbliku kulu (edaspidi investeeringuobjekti maksumus) moodustavad:
  1) tegevuse käibemaksuta maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuta hinnapakkumusest, abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumusest, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;
  2) tegevuse käibemaksuga maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuga hinnapakkumusest, abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumusest, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane;
  3) turu-uuringu maksumus kuni 12% punktis 1 või 2 nimetatud maksumusest;
  4) turundustegevuse maksumus kuni 12% punktis 1 või 2 nimetatud maksumusest;
  5) omanikujärelevalve maksumus kuni 3% punktis 1 või 2 nimetatud maksumusest.

  (2) Hoone parendamise maksumus ei või olla väiksem kui 3195 eurot ja suurem kui 12 783 eurot.

  (3) Investeeringuobjekti maksumus peab olema põhjendatud, selge, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

  (4) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) kulud, mis on seotud kapitalirendi lepingu sõlmimise, intressi, kindlustuse jms kuludega;
  2) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole hiljemalt viie aasta möödudes arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest läinud üle toetuse saajale;
  3) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
  4) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist „Käibemaksuseaduse” alusel;
  5) maa ja olemasoleva ehitise ostmise või rentimise kulud;
  6) ehitise lammutamise kulud, kui seda ei kajastata hinnapakkumuses ja see ei moodusta osa ehitusprojektis ettenähtud ehitustöödest;
  7) standardtarkvara, -arvutustehnika ja -sidevahendite, sealhulgas mobiiltelefoni ostmise kulud;
  8) rendi, kütuse-, koolitus-, side- ja veokulud, töötasu ning muud üldkulud;
  9) sularahamaksed, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja muu finantsteenusega seotud kulu;
  10) õigus- ja raamatupidamisteenuse ning teostatavusuuringu kulud, välja arvatud kulud kavandatava investeeringuobjekti kohta tehtud turu-uuringule;
  11) tasu taotleja enda või tema töötaja tehtud töö eest;
  12) sõidu- ja veovahendi, sealhulgas veesõiduki ning nende haagise soetamise kulud, välja arvatud rändkaupluse ja veovahendile paigaldatava sellise seadme soetamise kulud, mille eripära tuleneb taotleja toiduks kasutatava põllumajandussaaduse või -toote säilitamise nõuetest veo korral;
  13) kavandatava investeeringuga seotud turundustegevuse kulud, välja arvatud infokandja ja jaotusmaterjali koostamise, veebilehe loomise ning messil esmakordse osalemise kulud;
  14) olmeelektroonika soetamise kulud, välja arvatud juhul, kui olmeelektroonika on otseselt seotud kavandatava investeeringuga;
  15) kasutatud seadme ja masina ostmise kulud;
  16) trahv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
  17) keskkonnamõju hindamisega ja detailplaneeringu koostamisega kaasnevad kulud;
  18) kulud, mis on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega, sealhulgas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikliga 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumidega;
  19) sellise ehitise ehitamise, hoone parendamise, majutusruumi sisustamiseks materiaalse põhivara ning masina ja seadme ostmise kulud, mis ei ole vajalikud taotleja majandustegevuse mitmekesistamiseks asjaomasel tegevusalal, sealhulgas kontorihoone ehitamise kulud.

§ 6.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse kuni 30% investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub Harju maakonna vallas, mis piirneb Tallinnaga. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral antakse toetust kuni 30% investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub Harju maakonna vallas või väikelinnas, mis ei piirne Tallinnaga.

  (2) Toetust antakse kuni 40% investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas või väikelinnas, mis piirneb asustusüksusega (linn, vald, vallasisene linn), kus paikneb maavalitsus (edaspidi maakonnakeskus), mis ei asu Harju maakonnas, või kui tegevuse elluviimise koht asub Harju maakonna vallas või väikelinnas, mis ei piirne Tallinnaga. Traktori ostmise korral antakse toetust kuni 35% investeeringuobjekti maksumusest. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral antakse toetust kuni 40% investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas või väikelinnas, mis piirneb maakonnakeskusega ega asu Harju maakonnas.

  (3) Toetust antakse kuni 50% investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas või väikelinnas, mis ei piirne maakonnakeskusega ega asu Harju maakonnas. Traktori ostmise korral antakse toetust kuni 35% investeeringuobjekti maksumusest.

  (4) Juhul kui maakonnakeskuseks on vallasisene linn, loetakse maakonnakeskusega piirnevaks vallaks üksnes asjaomane vald.

  (5) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta arengukava programmiperioodi jooksul (edaspidi programmiperiood) on 100 000 eurot. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral on toetuse minimaalne suurus ühe taotleja kohta programmiperioodil 100 000 eurot ning toetuse maksimaalne suurus 300 000 eurot koos muu selle määruse alusel antava toetusega.

  (6) Toetuse maksimaalne suurus kontserni kuuluva taotleja puhul programmiperioodil on 100 000 eurot kontserni kohta ning suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral kuni 300 000 eurot kontserni kohta.

  (7) Kui ettevõtja suhtes omab „Konkurentsiseaduse” § 2 lõike 4 mõistes valitsevat mõju taotlejaga samas maakonnas tegutsev ettevõtja, saavad nimetatud ettevõtjad programmiperioodil taotleda toetust kuni 100 000 eurot ning suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral kuni 300 000 eurot.

  (8) Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral ning § 3 lõike 4 punktis 2 nimetatud riigisisesel messil osalemiseks antakse toetust üks kord programmiperioodil.

  (9) Kui taotleja on saanud sama investeeringuobjekti kohta või sellega seotud omanikujärelevalve, litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmise ning tee ja parkla ehitamise kohta tagastatavat riigiabi või vähese tähtsusega abi, ei tohi mikro- ja väikese suurusega ettevõtja puhul toetuse suurus koos tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abiga ületada 70% investeeringuobjekti maksumusest ning keskmise suurusega ettevõtja puhul 60% investeeringuobjekti maksumusest, välja arvatud Harjumaal asuva investeeringuobjekti puhul, mille kohta mikro- ja väikese suurusega ettevõtjale antakse toetust koos tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abiga kuni 60% investeeringuobjekti maksumusest ning keskmise suurusega ettevõtjale kuni 50% investeeringuobjekti maksumusest.

  (10) Kui taotleja on saanud investeeringuobjektiga seotud turu-uuringu ja turundustegevuse kohta tagastatavat riigiabi või vähese tähtsusega abi, ei tohi toetuse suurus koos tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abiga ületada 50% investeeringuobjekti maksumusest.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 7.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIAle vormikohase avalduse ja äriplaani ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus). Lisaks esitab taotleja PRIAle vormikohase avalduse ja äriplaani elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

§ 8.   Nõuded taotluse kohta

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle lisas 1 toodud vormi kohase avalduse ja lisas 2 toodud vormi kohase äriplaani ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2, 21, 3 ja 5. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral esitab taotleja PRIAle lisas 3 toodud vormi kohase avalduse ja lisas 4 toodud vormi kohase äriplaani ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2 ja 3.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (2) Kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, esitab ta raamatupidamise andmeid ja maksukohustuslasele esitatud nõuete täitmist tõendavad järgmised dokumendid:
  1) „Raamatupidamise seaduse” kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri, mis kajastab ettevõtja tegevust vähemalt 12 kuu jooksul, ning „Raamatupidamise seaduse” kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E kinnitatud ärakiri, mis kajastab ettevõtja tegevust vähemalt 12 kuu jooksul;
  2) „Raamatupidamise seaduse” kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise ja kolmanda majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri § 2 lõike 2 punktides 12 ja 13 ning lõikes 3 sätestatud juhtudel ning „Raamatupidamise seaduse” kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise ja kolmanda kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E kinnitatud ärakiri § 2 lõike 2 punktides 12 ja 13 sätestatud juhtudel;
  3) „Raamatupidamise seaduse” kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste loetelu ning § 2 lõikes 3 sätestatud juhtudel taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise ja kolmanda kalendriaasta kohta pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste loetelu. Loetelus näidatakse ära kreeditori nimi ja kohustuse saldo ning kreeditori kinnitus loetelus märgitud kohustuse kohta eelnimetatud kalendriaasta viimase kuupäeva seisuga. Kreeditoride kinnitus ei ole vajalik „Põllumajandusreformi seadusest” tulenevate ühistatud vara ja tööosakute kompenseerimise kohustuste kohta.

  (21) Paragrahvi 2 lõigetes 5 ja 6 nimetatud taotleja esitab lõikes 2 nimetatud dokumendid omandatud põllumajandusettevõtte kohta.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (3) Kavandatava investeeringuobjekti nõuetekohasust tõendavad dokumendid on:
  1) paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud juhul vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakirjad, § 4 lõikes 2 nimetatud juhul vähemalt ühe pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri;
  2) paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud juhul lisas 5 toodud vormi kohane hinnapakkumuste võrdlustabel. Väljavalitud hinnapakkumus peab olema objektiivselt põhjendatud ega tohi olla põhjendamatult kõrge;
  3) ehitise puhul ehitusloa või kohaliku omavalitsusüksuse kirjaliku nõusoleku ärakiri, kui see on nõutav „Ehitusseaduse” kohaselt;
  4) ehitise puhul ärakiri ehitusprojekti joonistest ehitise üldvaadete kohta koos ehitusprojekti seletuskirjaga;
  5) toiduainete töötlemise, kaupluse, rändkaupluse ning sõidukile monteeritava külmutus- ja jahutusseadme puhul „Toiduseaduses” sätestatud pädevuse kohaselt Veterinaar- ja Toiduameti hinnang kavandatava investeeringuobjekti investeeringujärgse nõuetekohasuse kohta;
  6) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või hoone, mida parendatakse või mille majutusruumi sisustatakse põhivaraga, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, ning uue hoone püstitamise korral kuulub selle alune maa taotleja omandisse või on sellele taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  7) lisa 6 punkti 4 puhul kohaliku omavalitsusüksuse tõend selle kohta, et hoone on olnud täies ulatuses kasutusest väljas taotluse esitamise kuule eelnenud 12 kuu jooksul;
  8) lisa 6 punkti 5 puhul kultuurimälestiste riiklikusse registrisse kandmata hoone puhul väljavõte dokumendist, mis tõendab, et investeeringuobjekt kajastub kultuuriväärtusliku objektina või miljööväärtusliku hoonestusalana kohaliku omavalitsusüksuse õigusaktis, piirkondlikus arengukavas või planeeringus;
  9) lisa 6 punkti 6 puhul mittetulundusühingu Eesti Puuetega Inimeste Koda või piirkondliku Puuetega Inimeste Koja antud asjakohane kinnitus, kui investeeringul on positiivne mõju puuetega inimestele;
  10) lisa 6 punkti 6 puhul mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri kõikide osanike või aktsionäride kohta koos nende osaluse protsendiga ja isikukoodidega, kui taotleja on äriühing ning kui investeeringul on positiivne mõju noorte ettevõtlusele või naisettevõtlusele;
  11) lisa 6 punkti 7 puhul ettevõtte vähemalt ühe osaniku, aktsionäri või liikme investeeringu tegemise valdkonnale vastavat haridust, asjakohase kutse omandamist või sama tegevusala või ettevõtte juhtimist käsitleva koolituse läbimist tõendava dokumendi ärakiri;
  12) lisa 6 punkti 9 puhul ning suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral nimekiri olemasolevate töökohtade ja töötajate tööülesannete ning kavandatavate uute töökohtade ja tööülesannete kohta;
  13) lisa 6 punktide 10.1 ja 10.2 puhul Veterinaar- ja Toiduameti hinnang kavandatava investeeringuobjekti investeeringujärgse vastavuse kohta mahepõllumajanduslikult märgistatud saaduse ja toote valmistamise nõuetele, kui toetatav tegevus on seotud toiduks kasutatava mahepõllumajanduslikult märgistatud toote valmistamisega;
  14) lisa 6 punktide 10.1 ja 10.2 puhul taotluse esitamise aastale järgneva aasta kohta rahvusvahelise mahepõllumajandusliku organisatsiooni IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) või muu pädeva organisatsiooni väljastatud tarnija asjakohane sertifikaat, kui toetatav tegevus on seotud toiduks mitte kasutatava mahepõllumajanduslikult märgistatud toote valmistamisega;
  15) lisa 7 punkti 2 puhul turu-uuringut korraldava ettevõtja või muu organisatsiooni tehtud turu-uuring investeeringu kohta, kui taotleja on tellinud selle ettevõtjalt või mõnelt muult organisatsioonilt investeeringu turuinfo ja kvaliteedi tõendamiseks;
  16) lisa 7 punkti 4 puhul investeeringu tegijate ja rakendajate nimekiri (eesnimi, perekonnanimi, amet, asutus, seotus investeeringuga), elulookirjeldus, erialast pädevust ning juhtimis- või töökogemust tõendava dokumendi ärakiri ning taotlejaga lepingulist suhet tõendava dokumendi ärakiri;
  17) litsentsi ostmise korral ärakiri taotleja ja patendiomaniku või kasuliku mudeli omaniku vahel sõlmitud eellepingust või litsentsilepingust, mis sisaldab müüja ja ostja kontaktandmeid, patendi või kasuliku mudeli registreeringu numbrit, leiutise nimetust, nimetatud lepingust tuleneva kasutusõiguse ulatust, litsentsi kehtivusaega ja tehingu maksumust;
  18) patendi või kasuliku mudeli ostmise korral ärakiri taotleja ja patendiomaniku või kasuliku mudeli omaniku vahel sõlmitud eellepingust või patendi või kasuliku mudeli üleminekut tõendavast dokumendist, mis sisaldab müüja ja ostja kontaktandmeid, patendi või kasuliku mudeli registreeringu numbrit, leiutise nimetust, patendi või kasuliku mudeli kehtivusaega ja tehingu maksumust.

  (4) Taotleja võib esitada ettenähtud tähtajal ühe taotluse.

  (5) Paragrahvi 2 lõikes 5 nimetatud taotleja esitab ärakirja enda või oma vanema sünnitunnistusest ja lõikes 6 nimetatud taotleja esitab ärakirja füüsilisest isikust osaniku, aktsionäri või liikme või tema vanema sünnitunnistusest.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 9.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 10.   Taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust määruses sätestatud nõuetele.

  (11) Paragrahvi 11 lõikes 1 nimetatud juhul kontrollib PRIA taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust määruses sätestatud nõuetele pärast taotluste hindamist. Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (2) Taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
  1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;
  2) ei esine „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõikes 2 nimetatud asjaolusid;
  3) on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded.

  (3) Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb PRIA „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõike 2 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (4) PRIAl on õigus äriplaanis esitatud kavandatavate majandusaastate kohta käivate prognooside täitmise võimalikkuse hindamisse kaasata ekspert.

§ 11.   Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse koostamine

  (1) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, hindab PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõike 2 alusel taotlusi enne taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimist lisades 6 ja 7 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (2) PRIA hindab põllumajandustootjate esitatud taotlusi lisa 6 punktides 1–9, 10.1 ja 11–13 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel, andes taotlusele hindepunkte lisa 6 punktide 1–9, 10.1 ja 11–13 kohaselt. Muude taotlejate esitatud taotlusi hindab PRIA lisa 6 punktides 1–9, 10.2, 11 ja 12 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel, andes taotlusele hindepunkte lisa 6 punktide 1–9, 10.2, 11 ja 12 kohaselt.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (3) Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral hindab PRIA taotlusi lisas 7 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel, andes taotlusele hindepunkte lisa 7 kohaselt.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (4) Põllumajandustootjate ja muude taotlejate kohta koostatakse hindamistulemuste alusel eraldi taotluste paremusjärjestus.

  (5) Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral kõigi taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse koostamiseks moodustab PRIA peadirektor hindamiskomisjoni.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (6) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (7) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 60 lõike 3 alusel taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral eelistatakse võrdsete näitajatega taotluste puhul taotlust, mille lisa 4 tabelis 11 esitatud investeeringuplaani eest saadud hindepunkt on suurem. Juhul kui investeeringuplaani eest saadud hindepunktid on mitme taotluse puhul võrdsed, siis eelistatakse taotlust, milles on näidatud suurem omafinantseeringu määr, arvestades § 6 lõigetes 1–3 sätestatud toetuse määrasid.

§ 12.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ei ületa toetatava tegevuse rahastamise eelarvet ja taotlusi ei hinnata, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 1 alusel.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (2) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuste alusel parimad nõuetele vastavad taotlused Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõike 5 punkti 2 alusel.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (3) Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral rahuldatakse taotluste hindamise tulemustel koostatud taotluste paremusjärjestuste alusel parimad nõuetele vastavad taotlused või kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt 20 hindepunkti, „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 60 lõike 5 punkti 2 või 3 alusel.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (4) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõike 4 alusel.

  (5) PRIA teeb lõigetes 1–3 nimetatud juhul taotluse rahuldamise otsuse, lõikes 4 nimetatud juhul taotluse osalise rahuldamise otsuse või „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõike 2 või 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 95 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (6) Kui turu-uuring ei vasta § 3 lõike 4 punktis 1 ja lõikes 6, § 4 lõigetes 1 ja 2 ning § 5 lõike 1 punktis 3 sätestatud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata turu-uuringu osas.

  (7) Kui turundustegevus ei vasta § 3 lõike 4 punktis 2 ja lõigetes 6 ja 7, § 4 lõigetes 1 ja 2 ning § 5 lõike 1 punktis 4 sätestatud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata turundustegevuse osas.

  (8) Kui omanikujärelevalve ei vasta § 3 lõike 4 punktis 3 ja lõikes 5, § 4 lõigetes 1 ja 2 ning § 5 lõike 1 punktis 5 sätestatud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata omanikujärelevalve osas.

  (9) Kui litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmine ei vasta § 3 lõike 4 punktis 4 ning lõigetes 5 ja 10 sätestatud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmise osas.

  (10) Kui tee ja parkla ehitamine ei vasta § 3 lõike 4 punktis 5 ja lõikes 5 ning § 4 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata tee ja parkla ehitamise osas.

§ 13.   Muudatustest teavitamine

  (1) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIAt kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust.

  (2) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIAt kirjalikult nõusoleku saamiseks:
  1) tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatusest, välja arvatud § 14 lõigetes 6 ja 7 sätestatud juhul;
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]
  2) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

5. peatükk Nõuded toetuse saajale ja toetuse väljamaksmise kord 

§ 14.   Nõuded toetuse saajale

  (1) Toetuse saaja teeb investeeringu ja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2014. aastal.

  (2) Toetuse saaja teeb kavandatavast investeeringust osa, mille maksumus moodustab vähemalt 25% kogu investeeringu abikõlblikust maksumusest, ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuue kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  (3) Kui toetuse saaja on investeeringu tegemist alustanud, kuid lõikes 2 nimetatud mahus investeeringu tegemist takistab toetuse saaja tahtest sõltumatu asjaolu, millest on PRIAt viivitamata teavitatud, võib toetuse saajal säilida õigus toetuse saamiseks, kui ta esitab lõikes 2 nimetatud tähtajal koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega tõendid toetuse saaja tahtest sõltumatu asjaolu esinemise ja lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul kogu investeeringu tegemise võimalikkuse kohta.

  (4) Kui investeeringu senise tegemise asjaolusid ja toetuse saaja olukorda hinnates on PRIA veendunud, et kogu investeeringu tegemine lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul ei ole võimalik, muudab PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 4 kohaselt taotluse rahuldamise otsust või jätab sama seaduse § 62 lõike 5 alusel toetuse välja maksmata ja tunnistab taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks.

  (5) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) investeeringuobjekti säilitama ja sihipäraselt kasutama vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  2) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;
  3) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet;
  4) esitama suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral § 2 lõikes 4 sätestatud nõuete täitmise kontrollimiseks PRIAle investeeringu tegemise aastale järgneva neljanda kalendriaasta teisel kvartalil investeeringu tegemise aastale järgneva kolme kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormide E Maksu- ja Tolliameti kinnitatud ärakirjad, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes peab raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust, ning investeeringu tegemise aastale järgneva kolme majandusaasta bilansid ja kasumiaruanded, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes peab raamatupidamise seaduse kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust;
  5) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest. Lisaks eristab toetuse saaja suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral investeeringu tegemisele järgneva kolmanda majandusaasta lõpuks selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamise tulemusena saadud tulud ning neid kajastavad tulu- ja maksedokumendid muudest tulu- ja maksedokumentidest.

  (6) Toetuse saaja võib põhjendatud juhul § 3 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste puhul taotluses märgitud ehitus- ja parendustööde asemel teha teisi ehitus- ja parendustöid, mis vastavad §-des 3 ja 5 sätestatud nõuetele, kui need tegevused on tingitud projekteerimise või ehitamise ja parendamise käigus täpsustunud ja tööprojektis kajastatud ehitus- ja parendustööde tegelikust vajadusest ega mõjuta taotluses nimetatud ehitise kasutamise eesmärki ja sihtotstarvet.

  (7) Toetuse saaja võib põhjendatud juhul § 3 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud tegevuste puhul taotluses nimetatud investeeringuobjekti asemel soetada samaliigilise investeeringuobjekti, mis vastab §-des 3 ja 5 sätestatud nõuetele ning taotluses kirjeldatud investeeringu eesmärgile.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

§ 15.   Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIAle lisas 8 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) osutatud teenuse, tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kui toetatav tegevus on ehitamine või parendamine.

  (2) Kapitalirendi (liising) puhul toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIAle pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt kapitalirendi lepingus ettenähtud korras tasumist lõikes 1 nimetatud kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku ärakiri.

  (3) Kapitalirendile andja võib olla „Krediidiasutuste seaduse” alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (4) Lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

  (5) Toetuse saaja esitab pärast investeeringu täielikku tegemist koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega lisas 9 toodud vormi kohase seirearuande.

  (6) Litsentsi ostmise korral esitab toetuse saaja lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele litsentsilepingu ärakirja, kui ta esitas toetuse taotlemisel § 8 lõike 3 punktis 17 nimetatud eellepingu.

  (7) Patendi või kasuliku mudeli ostmise korral esitab toetuse saaja lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele ärakirja patendi või kasuliku mudeli üleminekut tõendavast dokumendist, kui ta esitas toetuse taotlemisel § 8 lõike 3 punktis 18 nimetatud eellepingu.

  (8) Juhul kui sama investeeringuobjekti kohta või investeeringuobjektiga seotud § 3 lõikes 4 nimetatud tegevuse kohta on saadud tagastatavat riigiabi või vähese tähtsusega abi, esitab toetuse saaja riigiabi andja väljastatud tõendi, millel on näidatud investeeringuobjekti nimetus ja tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abi suurus eurodes.

  (9) Paragrahvi 14 lõikes 6 sätestatud juhul esitab toetuse saaja koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega PRIAle lisas 10 toodud vormi kohase muudatuste ülevaate.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (10) Paragrahvi 14 lõikes 7 sätestatud juhul esitab toetuse saaja koos lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidega PRIAle:
  1) investeeringuobjekti asendamise vajalikkuse põhjenduse;
  2) paragrahvis 4 sätestatud nõuetele vastava ühe pakkuja hinnapakkumuse ärakirja või kolme pakkuja hinnapakkumuste ärakirjad;
  3) kolme hinnapakkumise puhul lisas 5 toodud vormi kohase hinnapakkumuste võrdlustabeli, milles väljavalitud hinnapakkumus on objektiivselt põhjendatud ega ole põhjendamatult kõrge.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

§ 16.   Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

  (1) PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja või kapitalirendi puhul toetuse saaja nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 15 lõigetes 1, 2 ja 5–8 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (11) Paragrahvi 14 lõigete 6 ja 7 kohaselt asendatud investeeringuobjekti või ehitus- ja parendustööde osas makstakse toetust §-s 6 sätestatud määral ja suuruses, kuid mitte rohkem kui taotluse rahuldamise otsuses määratud ulatuses.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (2) PRIA jätab toetuse maksmata „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 161.   Tegevuse rahastamine enne kulutuste tegemist

  (1) Toetatava tegevuse elluviimist võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 621 kohaselt riigieelarvelistest vahenditest rahastada pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist tagatist nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud ja nende eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata kapitalirendi puhul.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (2) Lõike 1 kohaselt tegevuse elluviimise rahastamist sooviv toetuse saaja esitab pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist PRIAle lisas 8 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos § 15 lõikes 1 nimetatud dokumentidega.

  (3) PRIA teeb toetuse saaja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse sellise aja jooksul, et nimetatud otsuse alusel makstav raha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates lõikes 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest, arvestades seejuures toetuse saaja usaldusväärsust.

  (4) [Kehtetu – RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (5) Paragrahvi 15 lõike 1 punktis 1 nimetatud arvel või arve-saatelehel märgitud toetatava tegevuse abikõlblike kulude eest peab olema tasutud ning lisas 8 toodud vormi kohane kuludeklaratsioon koos § 15 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumendiga peab olema esitatud PRIAle seitsme tööpäeva jooksul tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel makstud raha laekumisest arvates.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (6) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse 25 tööpäeva jooksul lõikes 5 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (7) [Kehtetu – RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

§ 17.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse PRIAs kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 18.   Rakendussätted

  (1) 2011. aastal § 7 lõike 2 alusel PRIA määratud taotluse esitamise tähtajal ei saa taotleda toetust suurprojekti kohta.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. aastal.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (4) 2012. aastal § 7 lõike 2 alusel PRIA määratud taotluse esitamise tähtajal ei saa taotleda toetust suurprojekti kohta.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (5) Paragrahvi 14 lõikeid 2–4 ei kohaldata enne 2012. aastat toetust taotlenud toetuse saaja suhtes.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (6) Lõikes 5 nimetatud toetuse saaja, kelle kavandatavast investeeringust on tehtud osa, mille maksumus moodustab vähemalt 50% kogu investeeringu abikõlblikust maksumusest, võib üks kord ühe taotluse kohta taotleda § 14 lõikes 1 sätestatud investeeringu tegemise kaheaastase tähtaja pikendamist kuni kuue kuu võrra, kuid mitte rohkem kui 31. detsembrini 2014. aastal, kui investeeringu tähtaegset tegemist takistab toetuse saaja tahtest sõltumatu asjaolu, millest on PRIAt viivitamata teavitatud, ning investeeringu tegemiseks ettenähtud tähtaja pikendamine ei kahjusta investeeringu eesmärki ega investeeringuobjekti sihipärast kasutusele võtmist.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (7) Lõikes 6 nimetatud tähtaja pikendamiseks esitab toetuse saaja PRIAle avalduse, milles märgib investeeringu tegemiseks ettenähtud tähtaja pikendamist tingiva asjaolu ning põhjendab investeeringu tegemise tähtaja pikendamise vajalikkust.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

  (8) PRIA otsustab investeeringu tegemise tähtaja pikendamiseks nõusoleku andmise 20 tööpäeva jooksul avalduse esitamise päevast arvates. Põhjendatud juhul võib PRIA nõustuda tähtaja pikendamisega, kui investeeringust on tehtud osa, mille maksumus moodustab vähem kui 50% kogu investeeringu abikõlblikust maksumusest.
[RT I, 03.07.2012, 12 - jõust. 06.07.2012]

Lisa 1 Investeeringutoetuse avaldus

Lisa 2 Investeeringutoetuse äriplaan

Lisa 3 Investeeringutoetuse avaldus suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral

Lisa 4 Investeeringutoetuse äriplaan suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral

Lisa 5 Hinnapakkumuste võrdlustabel parima pakkumuse valimiseks

Lisa 6 Taotluse hindamise kriteeriumid põllumajandustootjale ja muule mikroettevõtjale

Lisa 7 Taotluse hindamise kriteeriumid põllumajandustootjale ja muule mikroettevõtjale suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral

Lisa 8 Kuludeklaratsioon

Lisa 9 Investeeringutoetuse seirearuanne

Lisa 10 Ehitise ehitus- ja parendustööde muudatuste ülevaade

/otsingu_soovitused.json