Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2012, 15

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded” muutmine

Vastu võetud 28.06.2012 nr 51

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 87 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruses nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kaabellevivõrgu ja selles edastatavate televisiooni- ja raadiolevisignaalide parameetrid peavad kaabellevivõrgu lõpp-punktis vastama Eesti standardi EVS-EN 60728-1 jaotise 5 nõuetele.”;

2) paragrahvi 6 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) määrust täiendatakse peatükiga 51:

51. peatükk
RAADIORINGHÄÄLINGUVÕRK

§ 71. Nõuded FM raadioringhäälinguvõrgule

(1) Minimaalne kasulik väljatugevus (minimum usable field strength) on soovitava vastuvõtukvaliteedi tagamiseks vajalik minimaalne väljatugevus looduslike ja tehislike müraallikate olemasolul ning muude saatjate mõju puudumisel.

(2) Raadiosageduste kaitsesuhe (radio-frequency protection ratio) on vastuvõtja sisendis mõõdetud soovitud ja soovimatu signaali suhte minimaalne väärtus väljendatuna detsibellides (dB).

(3) Raadiosageduste kaitsesuhte väärtused signaali rahuldavaks vastuvõtmiseks, kus kasutatakse maksimaalset sagedusdeviatsiooni ±75 kHz, on järgmised:

Kandesageduste vahekaugus
(kHz)

Signaali kaitsesuhe (dB), kasutades maksimaalset
sagedusdeviatsiooni ±75 kHz

0

45

100

33

200

7

300

–7

400

–20

03.07.2012 11:03
Veaparandus - Parandatud tabeli parempoolse veeru numbrilised väärtused. Alus: „Riigi Teataja seaduse“ § 10 lg 3.

(4) FM raadioringhäälinguvõrgu signaali kvaliteet loetakse tehnilistele nõuetele vastavaks, kui signaali väljatugevuse mediaanväärtus mõõdetuna 10 m kõrguselt maapinnast on võrdne minimaalse kasuliku väljatugevuse väärtusega 54 dB (µV/m) või sellest suurem ja on tagatud lõikes 3 toodud raadiosageduste kaitsesuhted.

(5) Raadiosageduste väljastamisel FM raadioringhäälinguvõrgu jaamadele tagatakse olemasolevatele FM raadioringhäälinguvõrgu jaamadele ühes asukohas vastuvõtt vastavalt lõikele 4 ainult ühel kandesagedusel.

§ 72. FM raadioringhäälinguvõrgu raadiosaateseadme väljatugevuse mediaanväärtuse määramine

(1) FM raadioringhäälinguvõrgu raadiosaateseadme signaali väljatugevuse mediaanväärtuse määramiseks mõõdetakse väljatugevust välja kiiratud elektromagnetilise laine väljakujunenud tsoonis ning kohas, kus ümbritsevate objektide häiriv mõju signaali vastuvõtule on minimaalne.

(2) Väljatugevust mõõdetakse vastavalt Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu ITU-R SM.378 soovituses esitatud metoodikale.”.

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Rahandusminister majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json