Teksti suurus:

Suurte põletusseadmete saasteainete heite piirväärtused, nende kohaldamine mitme kütuse põletusseadme korral ja väävliärastuse astme nõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.09.2018
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2013, 12

Suurte põletusseadmete saasteainete heite piirväärtused, nende kohaldamine mitme kütuse põletusseadme korral ja väävliärastuse astme nõuded1

Vastu võetud 28.06.2013 nr 48

Määrus kehtestatakse tööstusheite seaduse § 73, § 76 ja § 79 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolevas määruses sätestatakse olemasolevate ja uute suurte põletusseadmete saasteainete heite piirväärtused väljuvate gaaside mahuühiku kohta, nende kohaldamise mitme kütuse põletusseadmele ning väävliärastuse astme nõuded olenevalt seadme nimisoojusvõimsusest.

§ 2.   Saasteaine heite piirväärtus

  (1) Saasteaine heite piirväärtus käesoleva määruse tähenduses on välisõhku eralduva saasteaine lubatud kogus ühe normaalkuupmeetri (temperatuuril 273,15 K ja rõhul 101,3 kPa) kuiva suitsugaasi kohta hapniku sisaldusel 6 mahuprotsenti tahke kütuse, sealhulgas biomassi korral, 3 mahuprotsenti gaas- ja vedelkütuse korral või 15 mahuprotsenti gaasiturbiini ja gaasimootori korral.

  (2) Loa andja võib suurte põletusseadmete hulka kuuluvate kombineeritud tsükli ja lisasüütega gaasiturbiinidele kohaldada käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodust erinevat hapniku sisaldust, arvestades käitise tehnilisi omadusi.

§ 3.   Olemasolevate põletusseadmete saasteainete heite piirväärtused

  Saasteainete heite piirväärtused olemasolevate põletusseadmete jaoks on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

§ 4.   Uute põletusseadmete saasteainete heite piirväärtused

  Saasteainete heite piirväärtused uute põletusseadmete jaoks on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

§ 5.   Piiratud tööaja jooksul kasutatavate olemasolevate põletusseadmete saasteainete heite piirväärtused

  (1) Saasteainete heite piirväärtused olemasolevate põletusseadmete jaoks, mille töötundide arv viieaastase perioodi keskmisena ei ületa 1500 tundi aastas ja mille käitamiseks on luba antud enne 2002. aasta 27. novembrit või mille käitamise kohta on nõuetekohane loataotlus esitatud enne 2002. aasta 27. novembrit, tingimusel, et see on käiku antud hiljemalt 2003. aasta 27. novembril, on esitatud määruse lisas 3.

  (2) Põletusseadme osale, millest väljuvaid gaase suunatakse ühise korstna ühte või mitmesse eraldi lõõri ja mille töötundide arv viieaastase perioodi keskmisena ei ületa 1500 tundi aastas, kohaldatakse käesoleva määruse lisas 3 sätestatud heite piirväärtusi, lähtudes kogu põletusseadme summaarsest nimisoojusvõimsusest. Sellisel juhul toimub heiteseire lõõride kaupa eraldi.

  (3) Tahket kütust kasutava põletusseadme jaoks, mille summaarne nimisoojusvõimsus on üle 500 MW ja mille töötundide arv viieaastase perioodi keskmisena ei ületa 1500 tundi aastas ning millele on luba antud enne 1987. aasta 1. juulit, on lämmastikoksiidide heite piirväärtus 450 mg/Nm3.

§ 6.   Saasteainete heite piirväärtused keemia- ja naftatööstuses kõrvalsaadusi ning jäätmeid kasutavate põletusseadmete jaoks

  (1) Gaasistamisel või rafineerimisel tekkivaid madala kütteväärtusega gaase kasutava põletusseadme jaoks, mille käitamiseks on luba antud enne 2002. aasta 27. novembrit või mille käitamise kohta on nõuetekohane loataotlus esitatud enne 2002. aasta 27. novembrit tingimusel, et see on käiku antud hiljemalt 2003. aasta 27. novembril, on vääveldioksiidi heite piirväärtus 800 mg/Nm3.

  (2) Omatarbeks mittekaubandusliku kütusena vedelaid tootmisjääke kasutava keemiatööstusettevõttes asuva põletusseadme jaoks, mille summaarne nimisoojusvõimsus ei ole üle 500 MW ja mille käitamiseks on luba antud enne 2002. aasta 27. novembrit või mille käitamise kohta on nõuetekohane loataotlus esitatud enne 2002. aasta 27. novembrit tingimusel, et see on käiku antud hiljemalt 2003. aasta 27. novembril, on lämmastikoksiidide heite piirväärtus 450 mg/Nm3.

  (3) Nafta rafineerimisel tekkivaid destilleerimis- ja ümbertöötlemisjääke omatarbeks kasutava põletusseadme jaoks, mille summaarne nimisoojusvõimsus ei ole üle 500 MW ja mille käitamiseks on luba antud enne 2002. aasta 27. novembrit või mille käitamise kohta on nõuetekohane loataotlus esitatud enne 2002. aasta 27. novembrit tingimusel, et see on käiku antud hiljemalt 2003. aasta 27. novembril, on heite piirväärtused järgmised:
  1) lämmastikoksiidide heitel 450 mg/Nm3;
  2) tahkete osakeste heitel 50 mg/Nm3.

  (4) Loa andja võib käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 sätestatud tahkete osakeste heite piirväärtust 50 mg/Nm3 kohaldada ka põletusseadmele, mille summaarne nimisoojusvõimsus on üle 500 MW ja mille käitamiseks on luba antud enne 2002. aasta 27. novembrit või mille käitamise kohta on nõuetekohane loataotlus esitatud enne 2002. aasta 27. novembrit tingimusel, et see on käiku antud hiljemalt 2003. aasta 27. novembril.

§ 7.   Saasteainete heite piirväärtused kergeid ja keskmisi destillaate kasutavate olemasolevate ja uute gaasiturbiinide jaoks

  (1) Vedelkütusena kergeid ja keskmisi destillaate kasutava olemasoleva gaasiturbiini, sealhulgas kombineeritud tsükliga gaasiturbiini jaoks on heite piirväärtused järgmised:
  1) lämmastikoksiidide heitel 90 mg/Nm3;
  2) süsinikoksiidi heitel 100 mg/Nm3.

  (2) Vedelkütusena kergeid ja keskmisi destillaate kasutava uue gaasiturbiini, sealhulgas kombineeritud tsükliga gaasiturbiini jaoks on heite piirväärtused järgmised:
  1) lämmastikoksiidide heitel 50 mg/Nm3;
  2) süsinikoksiidi heitel 100 mg/Nm3.

§ 8.   Saasteainete heite piirväärtuste kohaldamine eriolukorras kasutatavale gaasiturbiinile

  Käesoleva määruse lisades 1 ja 2 ning §-s 7 sätestatud lämmastikoksiidide ja süsinikoksiidi heite piirväärtusi ei kohaldata eriolukorras kasutatavale gaasiturbiinile, mis töötab kuni 500 tundi aastas. Nende seadmete käitaja säilitab andmeid kasutatud töötundide kohta seitse aastat.

§ 9.   Saasteainete heite piirväärtuste kohaldamine mitme kütuse põletusseadme korral

  (1) Mitme kütuse põletusseade on põletusseade, milles saab samal ajal või vaheldumisi kasutada kahte või enamat liiki kütust.

  (2) Mitme kütuse põletusseadme jaoks arvutatakse saasteainete heite piirväärtusi järgmiselt:
  1) igale kasutatavale kütuseliigile võetakse käesoleva määruse lisades suurte põletusseadmete jaoks kehtestatud heite piirväärtused vastavalt põletusseadme summaarsele nimisoojusvõimsusele;
  2) kütuseliikide kaalutud keskmise heite piirväärtus igale kasutatavale kütuseliigile määratakse kindlaks, korrutades käesoleva lõike punkti 1 kohaselt määratud heite piirväärtust kasutatavast kütuseliigist saadud soojussisendile vastava soojusvõimsusega ja jagades saadud korrutiste summa kõigi kütuseliikide antava soojusvõimsuste summaga.

  (3) Soojussisend on kütuse kogus ümberarvutatuna energiaühikuteks.

  (4) Põletusseadmele, mis kasutab eri kütuseliike vaheldumisi, arvutatakse saasteainete heite piirväärtused iga kasutatava kütuseliigi kohta eraldi.

  (5) Olemasoleva mitme kütuse põletusseadme suhtes, milles kasutatakse omatarbeks nafta või põlevkiviõli rafineerimisel tekkivaid destilleerimis- või töötlemisjääke kas üksi või koos muude kütuseliikidega, võib kasutada ka käesoleva paragrahvi lõigete 6–8 kohaselt kindlaks määratud heite piirväärtusi.

  (6) Kui mitme kütuse põletusseadme kasutamisel moodustab determineeriva kütuse osakaal kõikide kütuseliikide summaarsest soojussisendist vähemalt 50%, võib determineeriva kütuseliigi suhtes kasutada käesoleva määruse lisades olemasolevate suurte põletusseadmete jaoks kehtestatud heite piirväärtust.

  (7) Kui determineeriva kütuse osakaal kõikide kütuseliikide summaarsest soojussisendist on alla 50%, määratakse heite piirväärtus järgmiselt:
  1) igale kasutatavale kütuseliigile võetakse käesoleva määruse lisades olemasolevate suurte põletusseadmete jaoks kehtestatud heite piirväärtused vastavalt põletusseadme summaarsele nimisoojusvõimsusele;
  2) determineeriva kütuse heite piirväärtused arvutatakse, korrutades sellele kütusele käesoleva lõike punkti 1 kohaselt määratud heite piirväärtuse kahega ja lahutades tulemusest käesoleva määruse lisades olemasolevate suurte põletusseadmete jaoks vastavalt põletusseadme summaarsele nimisoojusvõimsusele kehtestatud kõige väiksema piirväärtusega kütuseliigi piirväärtuse;
  3) kütuseliikide kaalutud keskmise heite piirväärtus igale kasutatavale kütuseliigile määratakse kindlaks, korrutades käesoleva lõike punktide 1 ja 2 kohaselt määratud heite piirväärtust kasutatavast kütuseliigist saadud soojussisendile vastava soojusvõimsusega ja jagades saadud korrutiste summa kõigi kütuseliikide antava soojusvõimsuste summaga.

  (8) Olemasoleva mitme kütuse põletusseadme suhtes (gaasiturbiinid ja gaasimootorid välja arvatud), milles kasutatakse omatarbeks nafta või põlevkiviõli rafineerimisel tekkivaid destilleerimis- või töötlemisjääke kas üksi või koos teiste kütuseliikidega, võib käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 5–7 kohaselt määratud heite piirväärtuste asemel kasutada vääveldioksiidi keskmisi heite järgmisi piirväärtusi:
  1) põletusseadme jaoks, mille käitamiseks on luba antud enne 2002. aasta 27. novembrit või mille käitamise kohta on nõuetekohane loataotlus esitatud enne 2002. aasta 27. novembrit tingimusel, et see on käiku antud hiljemalt 2003. aasta 27. novembril, 1000 mg/Nm3;
  2) muu põletusseadme jaoks 600 mg/Nm3.

  (9) Determineeriv kütus on kütus, mida kasutatakse teiste kütuseliikide hulgas mitme kütuse põletusseadmetes, ning millel on käesoleva määruse alusel kõige kõrgem olemasolevate suurte põletusseadmete jaoks kehtestatud saasteaine heite piirväärtus, või juhul, kui mitmel kütuseliigil on võrdne saasteaine heite piirväärtus, nendest kütuseliikidest kõige kõrgemat soojussisendit andev kütuseliik.

§ 10.   Kohalikku tahket kütust kasutavate põletusseadmete väävliärastuse astme nõuded

  Väävliärastuse astme nõuded, mida loa andja võib rakendada kohalikku tahket kütust kasutava põletusseadme jaoks vääveldioksiidi heite piirväärtuse asemel vastavalt tööstusheite seaduse §-le 79, on esitatud käesoleva määruse lisa 4 tabelites 1–3.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse lisas 1 ja §-des 5–8 sätestatud saasteainete heite piirväärtusi, §-s 10 ja lisa 4 tabelis 1 sätestatud väävliärastuse astme nõudeid kohaldatakse olemasolevatele põletusseadmetele alates 2016. aasta 1. jaanuarist.

  (2) Olemasolevatele põletusseadmetele kohalduvad kuni 2015. aasta 31. detsembrini käesoleva määruse lisades 5 ja 6 sätestatud saasteainete heite piirväärtused ja lisa 4 tabelis 3 sätestatud väävliärastuse astmed.

  (3) Tahket kütust kasutava olemasoleva põletusseadme jaoks, mille soojusvõimsus on 400 MW või suurem ja mis töötab mitte üle 2000 töötunni aastas (viieaastase perioodi keskmisena), on 2015. aasta 31. detsembrini vääveldioksiidi heite piirväärtus 800 mg/Nm3.

  (4) Tahket kütust kasutava olemasoleva põletusseadme jaoks, mille soojusvõimsus on üle 500 MW ja mis ei tööta 2008. aastast alates rohkem kui 2000 tundi aastas (viieaastase perioodi keskmisena), on 2015. aasta 31. detsembrini NO2-le ümberarvutatud lämmastikoksiidide heite piirväärtus 600 mg/Nm3.

  (5) Alla 10% lenduvaid ühendeid sisaldavat tahket kütust kasutava olemasoleva põletusseadme jaoks, mille soojusvõimsus on 50 MW või suurem ja mis 2001. aasta 1. jaanuaril lõppenud 12-kuulise perioodi jooksul töötas ja jätkab ka edaspidi tööd, on 2015. aasta 31. detsembrini NO2-le ümberarvutatud lämmastikoksiidide heite piirväärtus 1200 mg/Nm3.

  (6) Põlevkivi kasutava olemasoleva põletusseadme jaoks, mille koosseisus on katlad soojusvõimsusega 100 MW või rohkem, on 2015. aasta 31. detsembrini tahkete osakeste heite piirväärtus 200 mg/Nm3.

  (7) Kuni 2015. aasta 31. detsembrini võib loa andja pärast 2002. aasta 27. novembrit loa saanud tahket kütust kasutavale olemasolevale suurele põletusseadmele rakendada:
  1) vääveldioksiidi heite piirväärtust kuni 300 mg/Nm3, kui seadme nimisoojusvõimsus on 101–300 MW;
  2) vääveldioksiidi heite piirväärtust kuni 400 mg/Nm3, väävli ärastamisel vähemalt 95% ulatuses, kui seadme nimisoojusvõimsus on üle 300 MW.

  (8) Põletusseadmele, mille käitamiseks on luba antud enne 2002. aasta 27. novembrit või mille käitamise kohta on nõuetekohane loataotlus esitatud enne 2002. aasta 27. novembrit, tingimusel, et see on käiku antud hiljemalt 2003. aasta 27. novembril, ei rakendata saasteainete heite piirväärtuste järgimise nõudeid, kui põletusseadme käitaja on loa andjale kirjalikult kinnitanud, et ta võtab endale kohustuse käitada põletusseadet perioodil 2008. aasta 1. jaanuarist kuni 2015. aasta 31. detsembrini summaarselt mitte üle 20 000 töötunni ja esitada igal aastal loa andjale põletusseadmete tegeliku käitamisaja andmed, või kui põletusseadme käitaja on sõlminud keskkonnaministriga lepingu põletusseadme töö järkjärgulise lõpetamise ja seadme 2015. aastaks sulgemise kohta.

  (9) Kui põletusseadme suhtes ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud erandit rakendatud enne käesoleva määruse jõustumist, kohaldatakse alates 2016. aasta 1. jaanuarist põletusseadme edasi tegutsemise korral käesoleva määruse lisas 2 sätestatud saasteainete heite piirväärtusi.

  (10) Kuni 2015. aasta 31. detsembrini on põlevkivi kasutava olemasoleva põletusseadme jaoks, mille koosseisus on katlad nimisoojusvõimsusega üle 100 MW, väävliärastuse aste vähemalt 65%. Nimetatud tähtajani ei nõuta nende põlevkivi kasutavate suurte põletusseadmete juures vääveldioksiidi heite piirväärtuse järgimist.

§ 12.   Keskkonnaministri määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 2. septembri 2004. a määrus nr 112 „Saasteainete heitkoguste piirväärtused suurtest põletusseadmetest väljuvate gaaside mahuühiku kohta” (RTL 2004, 122, 1891) tunnistatakse kehtetuks.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll – ELT L 334, 17.12.2010, lk 17119).

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Saasteainete heite piirväärtused olemasolevate põletusseadmete jaoks

Lisa 2 Saasteainete heite piirväärtused uute põletusseadmete jaoks

Lisa 3 Piiratud tööaja jooksul kasutatavate olemasolevate põletusseadmete saasteainete heite piirväärtused

Lisa 4 Kohalikku tahket kütust kasutava põletusseadme väävliärastuse astme nõuded

Lisa 5 Saasteainete heite piirväärtused olemasolevate põletusseadmete jaoks, millele on luba antud enne 2002. aasta 27. novembrit

Lisa 6 Saasteainete heite piirväärtused olemasolevate põletusseadmete jaoks, millele on luba antud pärast 2002. aasta 27. novembrit

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json