Teksti suurus:

Jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvates gaasides sisalduvate saasteainete heite piirväärtused ning välisõhku väljutatava heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.09.2018
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2013, 13

Jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvates gaasides sisalduvate saasteainete heite piirväärtused ning välisõhku väljutatava heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid1

Vastu võetud 28.06.2013 nr 49

Määrus kehtestatakse tööstusheite seaduse § 100 lõike 1 ja § 101 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvates gaasides sisalduvate saasteainete heite piirväärtused ning nendele piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid.

§ 2.   Saasteaine heite piirväärtus

  Saasteaine heite piirväärtus käesoleva määruse tähenduses on välisõhku väljutatava saasteaine lubatud kogus ühe normaalkuupmeetri (temperatuuril 273,15 K ja rõhul 101,3 kPa) kuiva suitsugaasi kohta hapniku sisaldusel 6 mahuprotsenti tahke kütuse, sealhulgas biomassi korral, ja 3 mahuprotsenti vedelkütuse korral.

§ 3.   Jäätmepõletustehastest väljuvates gaasides sisalduvate saasteainete heite piirväärtused

  (1) Jäätmepõletustehastest väljuvates gaasides sisalduvate saasteainete heite piirväärtused on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  (2) Tööstusheite seaduse § 94 lõigetes 1 ja 2 sätestatud eriolukorras ei tohi jäätmepõletustehastest väljuvates gaasides tahkete osakeste üldsisaldus ületada 30 minuti keskmise väärtusena 150 mg/Nm3 ega käesoleva määruse lisa 1 tabelis 2 esitatud orgaanilise süsiniku üldsisalduse heite piirväärtusi ning lisa 1 tabelis 5 esitatud süsinikoksiidi heite 30 minuti keskmisena väljendatud piirväärtust.

  (3) Keskkonnakompleksloa andja (edaspidi loa andja) võib kohaldada keevkihttehnoloogiat kasutava jäätmepõletustehase korral käesoleva määruse lisa 1tabelis 5 esitatust teistsuguseid süsinikoksiidi heite piirväärtusi, tingimusel, et keskkonnakompleksloas (edaspidi luba) määratud süsinikoksiidi heite piirväärtus ei ületa tunni keskmise väärtusena 100 mg/Nm3.

§ 4.   Koospõletustehastest väljuvates gaasides sisalduvate saasteainete heite piirväärtused

  (1) Koospõletustehastest väljuvates gaasides sisalduvate saasteainete heite piirväärtused on esitatud käesoleva määruse lisades 2–4 (välja arvatud gaasiturbiinid ja gaasimootorid).

  (2) Tsemendi tootmisel jäätmeid koospõletavatest ahjudest väljuvates gaasides sisalduvate saasteainete heite piirväärtused on esitatud käesoleva määruse lisas 5. Loa andja võib selliste käitiste jaoks määrata loas ka süsinikoksiidi heite piirväärtusi vastavalt käesoleva määruse lisas 6 esitatud metoodikale.

  (3) Tsemendi tootmisel pöördahjude või Lepoli ahjude kasutamise korral võib loa andja määrata väljuvates gaasides sisalduva NOx koguheite piirväärtuseks kuni 800 mg/Nm3.

  (4) Käesoleva määruse lisades 2–5 sätestamata saasteaine heite piirväärtuse koospõletustehasest väljuvates gaasides määrab loa andja vastavalt käesoleva määruse lisas 6 esitatud metoodikale.

  (5) Koospõletustehase summaarse nimisoojusvõimsuse määramisel kohaldatakse tööstusheite seaduse § 71.

  (6) Koospõletustehastest väljuvates gaasides sisalduvate raskmetallide, dioksiinide ja furaanide heite piirväärtused on esitatud käesoleva määruse lisas 7.

§ 5.   Välisõhku väljutatava heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid

  (1) Saasteainete heite piirväärtustest on kinni peetud, kui:
  1) saasteaine sisalduse ööpäeva keskmistest väärtustest ei ületa ükski käesoleva määruse lisa 1 tabelis 1 ja lisades 2–7 esitatud või nende alusel määratud piirväärtusi, või jäätmepõletustehasest väljuvates gaasides ei ületa süsinikoksiidi sisaldus 97%-l aasta jooksul mõõdetud ööpäeva keskmistest väärtustest 50 mg/Nm3;
  2) saasteaine sisalduse poole tunni keskmistest väärtustest ei ületa ükski käesoleva määruse lisa 1 tabeli 2 teises veerus esitatud ühtegi heite piirväärtust või 97% poole tunni keskmistest väärtustest ei ületa aasta jooksul käesoleva määruse lisa 1 tabeli 2 kolmandas veerus esitatud ühtegi heite piirväärtust;
  3) ükski raskmetallide, dioksiinide ja furaanide sisalduse proovivõtuaja kestel mõõdetud keskmistest väärtustest ei ületa käesoleva määruse lisa 1 tabelites 3 ja 4 või lisades 5 ning 7 esitatud piirväärtusi;
  4) käesoleva lõike punktides 1–3 nimetamata juhtudel käesoleva määruse lisa 1 tabelis 5 esitatud süsinikoksiidi heite piirväärtusi või käesoleva määruse § 4 lõike 4 alusel määratud piirväärtusi ei ole ületatud.

  (2) Saasteaine sisalduse 30 minuti ja 10 minuti keskmised väärtused määratakse jäätmete tegeliku põletamisaja jooksul (arvesse ei võeta põletusseadme käivitus- ja seiskamisaega, millal jäätmeid ei põletata) mõõdetud väärtuste põhjal pärast tööstusheite seaduse § 104 lõike 3 alusel kehtestatud nõuetes sätestatud usaldusvahemikust välja jäävate väärtuste mahaarvamist. Ööpäeva keskmised väärtused määratakse kehtivaks tunnistatud keskmiste väärtuste abil.

  (3) Pidevmõõtmiste süsteemi rikete või hoolduse tõttu võib päeva jooksul ööpäeva keskmise väärtuse saamiseks arvestamata jätta kuni viis 30 minuti keskmist väärtust. Süsteemiriketest või hooldusest tulenevalt võib aastas arvestamata jätta kuni kümme ööpäeva keskmist väärtust.

  (4) Proovivõtuaja saasteainete sisalduse keskmised väärtused, sealhulgas vesinikfluoriidi, vesinikkloriidi ning vääveldioksiidi perioodiliste mõõtmiste keskmised väärtused määratakse vastavalt jäätmepõletus- või koospõletustehase loas määratud ning tööstusheite seaduse § 104 lõike 3 alusel kehtestatud nõuetele.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse § 4 lõige 3 kehtib kuni 31. detsembrini 2015.

  (2) Käesoleva määruse lisa 2 kehtib kuni 31. detsembrini 2015.

  (3) Käesoleva määruse lisa 3 kehtib alates 1. jaanuarist 2016 koospõletustehastele, millele on luba väljastatud enne tööstusheite seaduse jõustumist ja mis on alustanud tegevust enne 7. jaanuari 2014.

  (4) Käesoleva määruse lisa 4 kehtib alates 1. jaanuarist 2016 koospõletustehastele, millele on luba väljastatud enne tööstusheite seaduse jõustumist ja mis on alustanud tegevust pärast 7. jaanuari 2014, ning koospõletustehastele, millele on luba väljastatud pärast tööstusheite seaduse jõustumist.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll – uuesti sõnastatud – ELT L 334, 17.12.2010, lk 17–119).

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Jäätmepõletustehastest väljuvates gaasides sisalduvate saasteainete heite piirväärtused

Lisa 2 Koospõletustehastest väljuvates gaasides sisalduvate saasteainete heite piirväärtused

Lisa 3 Väljuvates gaasides saasteainete sisalduse piirväärtused koospõletustehastes, mille kompleksluba on antud enne tööstusheite seaduse jõustumist

Lisa 4 Väljuvates gaasides saasteainete sisalduse piirväärtused koospõletustehastes, mille kompleksluba on antud pärast tööstusheite seaduse jõustumist

Lisa 5 Tsemendi tootmisel jäätmeid koospõletavatest ahjudest väljuvates gaasides sisalduvate saasteainete heite piirväärtused

Lisa 6 Saasteainete heite piirväärtuste määramise metoodika koospõletustehaste jaoks

Lisa 7 Koospõletustehastest väljuvates gaasides sisalduvate raskmetallide, dioksiinide ja furaanide heite piirväärtused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json