Teksti suurus:

Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise leping

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2013, 15

Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise leping

Tallinn, 01.07.2013 nr 13-003


Käesolev raudtee reisijateveo avaliku teenindamise leping (edaspidi Leping) on sõlmitud järgmiste

POOLTE VAHEL:

(1) Eesti Vabariik, mida esindab pädeva ametiasutusena Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, asukoht Harju 11, 15072 Tallinn (edaspidi Tellija), mida esindab põhimääruse ja Vabariigi Valitsuse seaduse alusel minister Juhan Parts; ja

(2) Elektriraudtee AS, asukoht Vabaduse pst 176, 10917 Tallinn (edaspidi Vedaja), mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Andrus Ossip, (edaspidi koos nimetatud Pooled).

VÕTTES ARVESSE, ET:

(A) Valitsuskabinet otsustas 14. juuni 2012. a nõupidamisel anda majandus- ja kommunikatsiooniministrile ülesande sõlmida Elektriraudtee ASiga raudtee reisijateveo avaliku teenindamise leping ilma konkursita, otselepinguna, diisel- ja elektrirongidega teenuse osutamiseks aastatel 2015–2017;

(B) Lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70 (ELT L 315, 3.12.2007, lk 1–13) ja ühistranspordiseadusest soovib Tellija kehtestada Vedajale avaliku teenindamise kohustuse reisijateveoks Eesti Vabariigi territooriumil asuval avalikul raudteeinfrastruktuuril;

(C) 18. juunil 2009 sõlmisid Eesti Vabariik ja Elektriraudtee „Kokkuleppe reisirongide soetamise ja finantseerimise kohta”;

ON POOLED KOKKU LEPPINUD ALLJÄRGNEVAS:


1. MÕISTED

1.1. Lepingus kasutatud mõistetel on järgmised tähendused:

1.1.1. Veomaht või Maht on kalendriaasta veoühikute summa rongkilomeetrites;

1.1.2. Sõiduplaan on dokument, millega määratakse liiniveol ühissõiduki liikumistee, peatused sõitjate sisenemiseks ja väljumiseks, väljumisajad alg- ja vahepeatustest ning saabumisaeg lõpp-peatusesse;

1.1.3. Reis on iga Lepingus ettenähtud reisirongi Sõiduplaanijärgne reisijatevedu lähtepunktist sihtpunkti;

1.1.4. Rongiliin on raudtee läbilaskevõime osa, mis on vajalik ühe rongi käigushoidmiseks siht- ja lähtepunkti vahel teatud ajavahemikul;

1.1.5. Leping on käesolev leping koos lisadega;

1.1.6. Toetus on avaliku teenindamise hüvitis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 tähenduses.


2. LEPINGU ESE

2.1. Lepingu esemeks on Vedaja poolt Eesti Vabariigi territooriumil asuval avalikul raudteeinfrastruktuuril rongidega avaliku reisijateveo teenuse osutamine ning sellise avaliku reisijateveo teenuse tellimine ning finantseerimine Tellija poolt.

2.2. Vedajal on avaliku teenindamise kohustus reisijateveol Eesti Vabariigi territooriumil asuval avalikul raudteeinfrastruktuuril. Selle raames kohustub vedaja korraldama avalikku liinivedu rongidega Eesti Vabariigi territooriumil Tellija poolt tellitud mahus, lähtudes käesolevas Lepingus ja selle lisades kokkulepitust ning õigusaktidega kehtestatud tingimustest.

2.2.1. Tellija kohustub taotlema riigieelarvest iga-aastaselt avaliku liiniveo toetust vähemalt summas, mis vastab minimaalselt tellitavale veomahule 1,34 miljonit rongkm kalendriaastas elektrirongide veopiirkonnas ja 1,8 miljonit rongkm kalendriaastas diiselrongide veopiirkonnas, arvestades avaliku reisijateveo teenuse osutamiseks vajalike sihtotstarbeliste kulude, piletitulude ja muude avaliku teenindamise lepingu raames osutatud teenustest (näiteks toitlustamine rongides jms) saadavate tuludega.

2.3. Lepingu täitmiseks kohustub Tellija maksma Vedajale toetust avaliku teenindamise kohustusega kaasnevate teenuste eest vastava eelarveaasta riigieelarves või muudest tuluallikatest selleks sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite arvelt seaduses ja Lepingus sätestatud korras.

2.4. Sõiduplaanid ja Veomahud liiniveo korraldamiseks igaks järgnevaks eelarveaastaks vormistatakse eraldi kokkuleppena pärast vastava aasta riigieelarve vastuvõtmist, arvestades muuhulgas riigieelarves ühistranspordi toetuseks ja Lepingu täitmiseks eraldatud vahendite suurust. Juhul kui vastuvõetud riigieelarvest tulenevalt Veomaht uueks eelarveaastaks muutub, rakendub muudatuste elluviimiseks Lepingu punkt 5.

2.5. Kuni riigieelarve vastuvõtmiseni võib erandkorras sõlmida kokkuleppeid lühemaks perioodiks kui eelarveaasta, arvestades sealjuures olemasolevaid ühistranspordi toetuseks eraldatud vahendeid ning Lepingu täitmist võimaldavate vahendite suurust.

2.6. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu lisadest ning Lepingu ja selle Lisade võimalikest muudatustest ja täiendustest. Vastuolude korral kuulub esmalt kohaldamisele Lepingu muudatus, seejärel Leping ning viimasena Lepingu Lisa. Lepingu Lisade omavahelise vastuolu korral kohaldub Tellijale majanduslikult kõige otstarbekam tingimus.


3. TOETUSE ARVESTAMINE

3.1. Vedajale Tellija poolt makstav Toetus lepitakse igaks kalendriaastaks kokku eraldi.

3.2. Liiniveo Toetuse maksmine toimub igakuiselt. Kalendrikuus Vedajale makstava Toetuse summa võrdub ühe kaheteistkümnendikuga (1/12) vastava aasta Liiniveo Toetuse summast. Tellija tasub igakuise Toetuse summa hiljemalt vastava kuu 10. kuupäevaks.

3.3. Tellija kohustub tagama Vedajale vastavalt Eesti Vabariigi ja Elektriraudtee ASi vahel 15. juunil 2010. a sõlmitud Eesti Vabariigi ja Elektriraudtee ASi vahel 18. juunil 2009 sõlmitud „Kokkulepe reisirongide soetamise ja finantseerimise kohta” muutmise kokkuleppe punktile 10 vajalikud finantsvahendid, et tasuda soetatud diiselrongide rendimaksed. Toetust rendimaksete tasumiseks maksab Tellija vastavalt Lepingu Lisas 4 toodud maksegraafikule.

3.4. Diiselrongide kütusekulu planeerimisel lähtutakse kaalutud keskmisest sisseostuhinnast 1,1516 eurot liitri kohta (ilma käibemaksuta) ja Veomahust. Kui tegelik diiselrongide kütuse kogukulu kujuneb Vedaja jaoks suuremaks või väiksemaks kui kavandatud ning selle on tinginud diiselkütuse kaalutud keskmise sisseostuhinna muutus, siis Tellija vastavalt suurendab või vähendab vastava summa võrra Vedajale makstavat Toetust. Poolte kirjalikul kokkuleppel võib ülekulusumma hüvitada sihtotstarbelise piletihinna või Lepingu täitmisega kaasneva muu tuluallika tõusuga või Veomahu muutmisega, va kui tegemist on ülekompenseerimisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 tähenduses.

3.5. Elektrirongide kütusekulu (edaspidi Veoelekter) planeerimisel lähtutakse kaalutud keskmisest sisseostuhinnast 0,0667 eurot kWh kohta (ilma käibemaksuta) ja Veomahust. Kui tegelik Veoelektri kogukulu kujuneb Vedaja jaoks suuremaks või väiksemaks kui kavandatud ning selle on tinginud Veoelektri kaalutud keskmise sisseostuhinna muutus, siis Tellija vastavalt suurendab või vähendab vastava summa võrra Vedajale makstavat Toetust. Poolte kirjalikul kokkuleppel võib ülekulusumma hüvitada piletihinna sihtotstarbelise tõusuga või Veomahu muutmisega, va kui tegemist oleks ülekompenseerimisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 tähenduses.

3.6. Vedaja esitab Lepingu punktides 3.4 ja 3.5 toodud kütuse kaalutud keskmise sisseostuhinna, tegeliku keskmise kütusekulu ning täiendavalt kompenseerimisele kuuluva kütusekulu arvestuse eelnenud poolaasta kohta hiljemalt 30.07 ja 31.01. Tellija korrigeerib planeeritud ning tegeliku kütusekulu vahe võrra Vedajale makstavat Toetust hiljemalt 60 kalendripäeva jooksul alates vastava teate saamisest, kui Tellija ei ole teinud vastavat lisapäringut Vedaja kütusekulu arvestuse kohta.

3.7. Pooled on kokku leppinud, et Toetuse maksmisel Edelaraudtee Infrastruktuuri ASi infrastruktuuril ning ASi Eesti Raudtee infrastruktuuril määratud raudteeinfrastruktuuri kasutustasu kulukomponendi osas lähtutakse eelmise aasta tegelikest infrastruktuuri kasutamise kuludest ning uue veeremi kasutuselevõtmisega seotud infrastruktuuri kasutamise kulude muutustest. Kokkulepitud indikatiivne infrastruktuuri kasutamise kulude tase, millest lähtutakse on 9 470 729 eurot. Kui Tehnilise Järelevalve Ameti poolt vastavaks Lepingu aastaks määratud avaliku raudteeinfrastruktuuri kasutustasu Edelaraudtee Infrastruktuuri ASi ja ASi Eesti Raudtee infrastruktuuril kujuneb kokku Vedaja jaoks suuremaks või väiksemaks kui kokkulepitud aastane kasutustasu, siis Tellija korrigeerib vastava summa võrra Vedajale makstavat Toetust, arvestades Lepingu punkti 3.8 tingimusi.

3.8. Lepingu punktis 3.7 kirjeldatud Toetuse korrigeerimine toimub järgmiselt: Toetust korrigeeritakse summa võrra, mis saadakse lahutades arvestuskuu raudteeinfrastruktuuri kasutustasust 1/12 punktis 3.7 kokkulepitud infrastruktuuri kasutamise kulude tasemest 9 470 729 eurot. Korrigeeritava summa osas esitab Vedaja lähtudes Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori poolt määratud raudteeinfrastruktuuri kasutustasust Tellijale oma arvestuse hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul arvestuskuu lõppemisest arvates. Korrigeeritud summa makstakse välja või peetakse kinni hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates Vedaja poolt Tellijale esitatud arvestuse esitamisest, kui Tellija ei ole teinud vastavat lisapäringut Vedaja poolt esitatud arvestuse kohta.


4. SÕIDUPILETI HIND JA SÕIDUKILOMEETRI TARIIF

4.1. Sõidupileti hinna reisijale kehtestab Vedaja Tellija poolt kehtestatud kõrgeima sõidupiletihinna või kõrgeima sõidukilomeetri tariifi piires ning arvestades õigusaktidest tulenevate nõuete ja erisustega.

4.2. Vedaja võib kehtestatud kõrgeima sõidupiletihinna ja/või kõrgeima sõidukilomeetri tariifi piires müüa sõidupileteid kolmanda isiku vahendusel või kolmanda isiku teenuseid kasutades, kui müüdava pileti hind koos kolmanda isiku teenustasuga jääb kliendile kõrgeima fikseeritud sõidukilomeetri tariifi ja/või kõrgeima sõidupiletihinna piiresse, olenemata sellest, millise summa lisab kolmas isik piletihinnale oma teenustasuks.

4.3. Pooled on kokku leppinud, et piletimüügitulu jääb Vedajale Lepingu täitmisega otseselt ja kaudselt seotud tegevuste elluviimiseks.


5. LIINIVEO TELLIMUSE MUUTMINE

5.1. Tellijal on õigus ühepoolselt muuta Veomahtu (edaspidi ka Muutmine) lähtudes Vedaja rongide võimalustest, raudtee infrastruktuuri läbilaskevõimest ning riigieelarves Toetuse maksmiseks eraldatud vahenditest või piletitulust.

5.2. Tellija informeerib Vedajat Muutmise kavatsusest ja ulatusest, mitte hiljem kui 6 (kuus) kuud enne vastava kalendriaasta algust või põhjendatud juhtudel esimesel võimalusel pärast Muutmise vajaduse ilmnemist. Tellija annab sealhulgas Vedajale ka informatsiooni selles osas, millistel liinidel Muutmist soovitakse. Muutmise järel muudetakse Lisas 2 toodud Veomahtusid.

5.3. Tellija tagab Vedajale alates muudatuste kokkuleppe saavutamisest 6 kuud muudatuste rakendamiseks ning sellega kaasnevate toimingute ja tegevuste läbiviimiseks (võimalikud vajalikud muudatused sõiduplaanides, personali osas jms). Juhul kui Tellija poolt muudatustest etteteatamise aeg on lühem kui 6 kuud ning muudatuste rakendamine Tellija poolt määratud muudatuste jõustumise tähtajaks toob Vedajale seadustest või Vedaja sõlmitud lepingutest tulenevalt kaasa täiendavad kulud, kohustub Tellija hüvitama Vedajale 6 kuust lühema etteteatamistähtajaga tekitatud otsesed kulud.


6. LIINIRAJATISTE KASUTUSSE ANDMINE

6.1. Lepingu alusel ei anna Tellija Vedajale kasutada liinirajatisi.

6.2. Vedaja kohustub Lepingu täitmiseks vajaliku raudtee infrastruktuuri (sh liinirajatiste) kasutamiseks sõlmima lepingud otse raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatega ja/või rajatiste omanikega ning esitama vastavate lepingute koopiad Tellijale elektroonselt.


7. VEDAJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

7.1. Lepingu täitmisel kohustub Vedaja:

7.1.1. korraldama reisijatevedu kooskõlas seaduste ja seaduste alusel vastuvõetud õigusaktide, Lepingu tingimuste ning selleks eraldatud rahaliste vahenditega Lepingu Lisades kokkulepitud Mahus;

7.1.2. esitama Tellijale:
(a) esialgsed ettepanekud Reiside arvu muutmise kohta liinide kaupa koos reisijateveoteenuse kogumahu arvestusega rongkilomeetrites ja sõiduplaani kavandiga järgmiseks jaotusperioodiks rongiliinide kohta – 28. veebruariks;
(b) esmase taotluse järgmise aasta avaliku liiniveo toetuse saamiseks ühistranspordiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras – 28. veebruariks;
(c) ettepanekud järgmise kalendriaasta reisijateveo täpsustatud Mahu, Rongiliinide ja Sõiduplaanide kohta – 1. augustiks;
(d) arvestuse rongide hilinemiste ja hilinemiste põhjuste kohta – igakuiselt;

7.1.3. tagama reisijate liiklusohutuse ja reisijate korrapärase teenindamise kooskõlas kehtivate õigusaktidega, hea tava ja hoolsuskohustuse printsiipidega;

7.1.4. teostama sõidupiletite müüki Rongides ja internetikeskkonna vahendusel. Juhul kui see on Vedaja jaoks otstarbekas ja jaam seda võimaldab, teostab Vedaja sõidupiletite müüki jaamades. Samuti kohustab Vedaja tegema Rongides, internetikeskkonnas ja ooteplatvormidel nähtavaks reisijatele olulise informatsiooni (kehtiva sõiduplaani, piletihinnad, eelinfo sõiduplaani muudatustest, Vedaja kontaktandmed, reisijateveo eeskirja jms);

7.1.5. Vedaja kohustub kandma Riiklikku ühistranspordiregistrisse andmed enda poolt teenindatavate liinide sõidugraafikute (sh ajutiselt kehtivad sõidugraafikute muudatused), ning kehtivate piletihindade kohta. Riiklikusse ühistranspordiregistrisse andmete esitamine toimub läbi ühistranspordi infosüsteemi (ÜTRIS), mille ligipääsu tagab vedajale registri volitatud töötleja Maanteeamet;

7.1.6. Vedaja kohustub tagama rongide reaalajas toimuva liikumise kohta andmete esitamise ühistranspordi infosüsteemi (ÜTRIS) vastavalt Maanteeameti poolt defineeritavale andmeedastusformaadile;

7.1.7. pidama kinni Sõiduplaanist ning teavitama Sõiduplaanis ettenähtud reisirongi hilinemise või ärajäämise korral operatiivselt reisijaid infotelefoni, rongi infosüsteemi, Vedaja kodulehe, jaama töötajate abil jm kohaste meetmetega;

7.1.8. esitama Tellijale oma lepinguliste kohustuste täitmise aruanded iga kalendrikuu kohta elektroonselt ja töödeldaval kujul vastavalt käesoleva Lepingu Lisas 3 toodud vormile järgneva kalendrikuu kahekümne viiendaks 25. kuupäevaks ning andma Tellijale viimase nõudel aruande kohta selgitusi ja lisateavet;

7.1.9. esitama Tellija nõudmisel raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatega sõlmitud või sõlmitavad raudteeinfrastruktuuri kasutamise lepingud;

7.1.10. eristama raamatupidamisarvestuses Vedaja kulud, mis on seotud avaliku reisijateveo osutamiseks vajalike teenuste ostmisega Vedajaga ühte kontserni kuuluva või valitseva mõju kaudu seotud ettevõtja käest;

7.1.11. pidama eraldi arvestust Lepingu alusel avaliku teenindamise kohustuse ja sellega kaasnevate teenuste ning Vedaja poolt teostatavate kommertsvedude või muu ettevõtluse kohta;

7.1.12. võimaldama Tellija või tema poolt volitatud isikul või asutusel Tellija nõudmisel kontrollida Vedaja tegevuskohas Vedaja kõikide tegevusalade, sh nii avaliku liiniveo kui kommertsteenuste kohta peetavat arvestust (sealhulgas tutvuda vastavate raamatupidamise algdokumentidega). Tellija tagab kontrollimise käigus Tellijale või tema poolt volitatud isikule või asutusele teatavaks saanud Vedaja ärisaladuse, kui see ei ole avaliku teabe objekt või kasutatakse riigihanke läbiviimisel uue avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks. Konfidentsiaalseks infoks loetakse andmeid, mille avalikuks tulek kahjustab Vedaja põhitegevust ning mis on enne Tellijale esitamist üheselt ja arusaadavalt märgistatud;

7.1.13. Lepingu täitmisega kaasnevate teenuste tellimisel või asjade ostmisel, mille kulude osakaal moodustab olulise osa Vedaja kogukulu baasist, sh avalikuks reisijateveoks kasutatava veeremi hoolduste ja remondi teenuste tellimisel ning kütuse ostmisel, on Vedaja kohustatud Lepingu jõustumisest alates mõistliku aja jooksul võtma võrdlevaid pakkumisi, lähtudes vastavas ostuprotsessis läbipaistvuse, kontrollitavuse, pakkujate võrdse kohtlemise printsiipidest ning üldisest eesmärgist tagada ostetava teenuste või asjade võimalikult parim hinna ja kvaliteedi suhe. Eelnimetatud teenuste tellimise ja asjade ostmise läbipaistvuse ja kontrollitavuse tagamiseks on Vedaja kohustatud lähtuma riigihangete seaduses sätestatust ja säilitama kogu seonduva dokumentatsiooni ja esitama seda Tellija esimesel nõudmisel kirjalikult taasesitataval kujul kahe aasta jooksul pärast Lepingu kehtivuse lõppemist;

7.1.14. Vedaja on kohustatud tagama Tellijale ligipääsu kogu sõitjate arvu ja piletimüüki puudutavale andmestikule ja võimaldama Tellija nõudmisel Tellija volitatud isikutel tutvuda kogu piletimüügi andmestikuga Vedaja juures kohapeal ning andma vajadusel Tellijale sõitjate arvu ja piletimüüki iseloomustavate andmete kohta selgitusi ja lisateavet. Vedaja on kohustatud esitama tellijale viimase nõudel avaliku liiniveo ja avaliku liiniveoga seotud majandustegevuse kohta muud informatsiooni, mis on vajalik liikluse kavandamiseks ja transpordiuuringuteks.

7.2. Vedajal on Lepingu täitmisel õigus:

7.2.1. teha raudteede plaanilisest remondist või Vedajast mittesõltuvatest asjaoludest tulenevaid ajutisi muudatusi Rongide Sõiduplaanides, teatades sellest Tellijale ja maavalitsustele, mille haldusterritooriumi vastavad rongiliinid läbivad, vähemalt kakskümmend (20) kalendripäeva ette või nimetatud tähtajast kinnipidamise võimatuse korral esimesel võimalusel;

7.2.2. esitada Tellijale ettepanekuid Veomahu ja Sõiduplaanide muutmise kohta järgmisteks kalendriaastaks Rongiliinide lõikes;

7.2.3. korraldada reklaamikampaaniaid ja kehtestada lisaks seadustest tulenevate kohustuslike sõidusoodustuste rakendamisele majandustegevuse võimalustest ja Lepingust tulenevalt soodushindu, mis aitaksid populariseerida raudteetransporti ja säilitada raudtee reisijateveo konkurentsivõimelisust, ning väljastada tasuta sõidu õigust ja sõidusoodustusi tõendavaid pileteid. Täiendavad sõidusoodustused tuleb kehtestada õigusaktides ja Lepingus sätestatud tingimustel ja korras.


8. VEDAJA VASTUTUSKINDLUSTUS

8.1. Vedaja kohustub kindlustama oma võimaliku vastutuse vastavalt järgnevalt:

8.1.1. Kindlustussumma alampiir peab vastama vähemalt raudteeseaduses sätestatud alampiirile;

8.1.2. Täiendavalt peavad olema täidetud asjakohastest õigusaktidest tulenevad nõuded Vedajale kohustuslike vastutuskindlustuse kohta.

8.2. Vedaja peab tagama punktile 8.1 vastava vastutuskindlustuslepingu kehtivuse igal ajahetkel Lepingu kehtivuse jooksul.

8.3. Vedaja esitab kindlustusandjaga sõlmitud punkti 8.1 kohase kindlustuslepingu, selle muudatused ja uuendused Tellijale, viivitamatult pärast nende sõlmimist, kuid mitte hiljem kui 1 kuu enne eelmise kindlustuslepingu lõppemist.

8.4. Kui Vedaja rikub punktis 8.3 nimetatud kohustust võib Tellija Lepingu üles öelda vastavalt punktile 13.4.4.


9. LOAD, SERTIFIKAADID, REGISTREERINGUD, LITSENTSID

9.1. Vedaja kohustub Lepingu kehtivuse perioodil omama kõiki õigusaktidega nõutavaid tegevuslubasid, ohutussertifikaate, litsentse ja registreeringuid, mis on vajalikud Lepingu täitmiseks.

9.2. Kui Vedaja tegevusloa tähtaeg lõpeb Lepingu tähtajast varem, peab Vedaja enne tegevusloa tähtaja lõppemist esitama tegevusluba andvale asutusele taotluse uue tegevusloa saamiseks õigusaktidega ettenähtud korras.

9.3. Punktis 9.1 toodud nõuete rikkumise korral on Tellijal õigus Leping üles öelda vastavalt punktile 13.4.4.

9.4. Vedaja tegevusloa tähtaja lõppemise (välja arvatud kui Vedajale on väljastatud uus kehtiv tegevusluba punktis 9.2 nimetatud juhul) või loa kehtetuks tunnistamise korral lõppeb Leping.


10. POOLTE KOOSTÖÖ JA SUHTLUS

10.1. Pooled teevad igapäevaselt koostööd Lepingu täitmiseks ja Vedaja poolt osutatavate teenuste kvaliteedi ning reisijate rahulolu taseme tõstmiseks.

10.2. Tellija poolt Vedajale juhiste ja konsultatsiooni andmine käib Poolte igapäevase suhtluse raames suulises, kirjalikus või elektroonilises vormis. Muus osas Lepingu täitmisega seonduv Pooltevaheline suhtlemine toimub e-kirja või kirja teel.

10.3. Kõik kulud, mis Pooltel tekivad Lepingu täitmisest, kannavad nad ise, kui Lepingust ei tulene või Pooled ei lepi kirjalikult kokku teisiti.


11. TEENUSTE KVALITEET, KVALITEEDIKONTROLL JA LEPINGU TÄITMISE KONTROLLIMINE

11.1. Vedaja poolt osutatavate teenuste kvaliteet peab tervikuna vastama Lepingus ja selle Lisas 1 toodud kvaliteedinõuetele.

11.2. Tellijal on õigus igal ajal kontrollida Vedaja poolt osutatavate teenuste kvaliteeti ja Lepingu täitmist Tellija poolt. Selleks võimaldab Vedaja Tellijale või tema poolt volitatud kolmandale isikule ligipääsu Tellija ruumidele ja dokumentidele, mis on seotud Lepingu täitmisega.

11.3. Vedaja võimaldab Tellijal igal ajal tutvuda kõikide andmetega Vedaja tegevuse kohta.

11.4. Kui Tellija leiab Vedaja teenuste kvaliteedis või Lepingu täitmises puudusi, võib Tellija esitada 60 päeva jooksul puudusest teadasaamisest Vedajale kirjaliku teate nõudes puuduse kõrvaldamist hiljemalt Tellija poolt määratud tähtajaks. Vedaja võtab sellise teate saamisel viivitamatult tarvitusele meetmed puuduste kõrvaldamiseks ja/või nende puuduste tulevikus kordumise ärahoidmiseks.


12. ALLHANKIJATE KASUTAMINE

12.1. Vedajal on õigus, Tellijat eelnevalt teavitades, Lepingu täitmisel kasutada allhankijaid tingimusel, et Vedaja osutab olulise osa Lepingu alusel osutatavatest avalikest reisijateveoteenustest ise.

12.2. Vedaja vastutab täies ulatuses Tellija ees Vedaja poolt kasutatavate allhankijate tegevuse eest Lepingu täitmisel.


13. LEPINGU TÄHTAEG JA LÕPETAMINE

13.1. Leping jõustub selle allakirjutamisest. Lepingus kokkulepitud avaliku teeninduse kohustust hakkab Vedaja täitma alates 01.01.2014 (edaspidi Alguskuupäev). Leping kehtib tähtajaliselt 4 aastat Alguskuupäevast arvates.

13.2. Tellijal on õigus Lepingu kehtivust pikendada täiendava perioodi võrra. Täiendava perioodi pikkus on maksimaalselt kümme aastat. Otsuse täiendava perioodi rakendamise osas teeb Tellija hiljemalt 9 kuud enne Lepingu lõppemist. Otsuse tegemisel võtab Tellija arvesse teenuse osutamisele seatud eesmärkide saavutamist, Vedaja poolt tarneplaanis nimetatud tegevuste elluviimist, Vedaja poolt osutatud teenuse kvaliteeti, sõitjate rahulolu-uuringute tulemusi, Tellija rahalist võimekust ja muid asjakohaseid aspekte. Vedajal ei ole õigust Tellijalt nõuda täiendava perioodi rakendamist.

13.3. Tellija informeerib Vedajat Lepingu pikendamise osas tehtud otsusest 30 päeva jooksul alates otsuse tegemisest. Juhul kui Tellija otsustab Vedajaga Lepingu kehtivust pikendada on Vedaja kohustatud Tellijale omapoolse nõustumise või mittenõustumise osas vastama 45 päeva jooksul pärast Tellija käest vastava informatsiooni saamist.

13.4. Leping lõpeb:

13.4.1. Lepingu tähtaja saabumisel;

13.4.2. Poolte kokkuleppel;

13.4.3. Tellija poolt Lepingu ülesütlemisel Lepingu olulise rikkumise alusel;

13.4.4. Tellija poolt Lepingu ülesütlemisel Lepingu olulise rikkumise alusel, kui Tellija on andnud rikkumise lõpetamiseks Vedajale tähtaja vähemalt 14 päeva ja Vedaja ei ole tähtajaks rikkumist lõpetanud;

13.4.5. muul Lepingus või õigusaktides sätestatud alusel.

13.5. Tellijal on õigus Leping viivitamatult üles öelda, kui Vedaja on 24 kuu pikkuse perioodi jooksul kogunud 20 või rohkem punktides 16.4–16.10 nimetatud rikkumist. Käesoleva punkti mõistes arvestatakse iga rikkumine vastavalt järgnevalt toodud koefitsientidele:
(a) punktis 16.4 nimetatud iga ettekirjutus või karistus ning punktides 16.5, 16.6 ja 16.7 nimetatud rikkumised – koefitsiendiga 1,0;
(b) punktides 16.8 ja 16.9 nimetatud rikkumised – koefitsiendiga 1,5;
(c) punktis 16.10 nimetatud rikkumised – koefitsiendiga 0,5.

13.6. Tellijal on õigus Leping ühepoolselt igal ajal korraliselt üles öelda teatades Lepingu lõpetamisest Vedajale kirjalikult vähemalt 12 (kaksteist) kuud ette.

13.7. Tellijal on õigus kohtu poolt Vedajale ajutise halduri nimetamisel, Vedaja pankroti väljakuulutamisel või Vedaja likvideerimismenetluse alustamisel Leping viivitamatult ilma etteteatamistähtajata üles öelda.

13.8. Kui Tellija poolt Lepingu ülesütlemise põhjuseks on Lepingu punktis 13.6 sätestatud alus on Tellija kohustatud tasuma Vedajale kompensatsiooni, mille arvutuskäik toimub järgneva valemi alusel:

  kus  

 

K

tähistab Vedajale makstava kompensatsiooni eurodes;

 

t

tähistab vastava kalendriaasta numbrit alates lepingu ülesülemise aastast kuni lepingu lõppemise aastani (tähistatud T), seejuures tähistatakse lepingu ülesütlemise aastat numbriga 1, sellele järgnevat aastat numbriga 2 jne;

 

pat

tähistab lepinguliste päevade arvu perioodi t kalendriaastas, seejuures Lepingu ülesütlemise aastal päevade arv arvestatakse alates Lepingu ülesütlemise päevast kuni aasta lõpuni ning Lepingu viimasel aasta päevade arv arvestatakse alates aasta algusest kuni Lepingu lõppemise tähtajani;

 

pt

tähistab perioodi t kalendriaasta päevade arvu;

 

LVT

Tellija poolt tasutud Toetus lepingu ülesütlemisele eelnenud 12 kuu pikkuse perioodi jooksu;

 

PT

piletitulu (ilma käibemaksuta) lepingu ülesütlemisele eelnenud 12 kuu pikkuse perioodi jooksul.


14. LEPINGU LÕPPEMISE TAGAJÄRJED

14.1. Lepingu lõppemine ei vabasta Pooli nende kohustuste täitmisest, mis tekkisid Lepingu kehtivuse ajal või tekivad seoses Lepingu lõpetamisega.

14.2. Lepingu lõppemisel on Vedaja kohustatud:

14.2.1. Tellija nõudmisel jätkama Lepingu täitmist kuni uue Vedajaga Lepingu sõlmimiseni, kuid mitte kauem kui 12 kuud.


15. VÄÄRAMATU JÕUD

15.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Lepingu Pooled Lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (edaspidi Vääramatu jõud). Pooled lepivad kokku, et Lepingus mõistetakse Vääramatu jõuna asjaolusid, mida käsitletakse vääramatu jõuna võlaõigusseaduse mõistes. Kui Vääramatu jõu asjaolud on kestnud rohkem kui 30 kalendripäeva võib Pool, kelle suhtes Lepingut ei täideta, Lepingu üles öelda.


16. VASTUTUS

16.1. Pooltel on õigus kasutada kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid arvestades käesolevas peatükis 17 kokku lepitud erisustega.

16.2. Pooled vastutavad Lepingu rikkumise tõttu teisele Poolele tekitatud kahju eest täies ulatuses. Tellija ei vastuta ühelgi juhul Vedaja saamata jäänud tulu eest.

16.3. Lepingujärgsete maksetega viivitamise korral on teisel Poolel õigus nõuda maksega viivituses olevalt poolelt viivist 0,03% (null koma null kolm protsenti) päevas iga makse õigeaegse tasumisega hilinetud päeva eest kuni makse täieliku tasumiseni.

16.4. Kui Vedaja ei täida õigusaktidega kehtestatud töötajate tasustamise, töö- ja puhkeaja korralduse ja töökeskkonnale kehtestatud jms nõudeid ja on saanud vastava riikliku järelevalve tulemusena kaks või enam ettekirjutust või karistust aastase perioodi jooksul või kui Vedaja töötajatel puudub selle tulemusena töörahu tagamise kohustus on Tellijal õigus nõuda Vedajalt igakordselt leppetrahvi kuni 3000 (kolm tuhat) eurot.

16.5. Vedaja poolt Lepingus ettenähtud aruannete või teadete mittenõuetekohast esitamist või nendes tõele mittevastavate andmete esitamist, sh tõele vastavate andmete mitteesitamist, loetakse oluliseks lepingurikkumiseks ning iga rikkumise juhu eest on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi summas kuni 500 (viissada) eurot.

16.6. Tellija poolt avastatud iga kehtestatud Sõiduplaani järgse Reisi muudatuste tegemise eest Rongide liikluses on Tellijal õigus nõuda Vedajalt leppetrahvi kuni 100 (ükssada) eurot. Leppetrahvi ei rakendata juhul, kui Vedaja poolt teostatud ajutised muudatused Rongide liikluses olid põhjustatud liiklustakistustest või ohtlikest liiklusoludest (infrastruktuuri remont, takistused raudteel jms). Vedaja poolt tehtud ajutised muudatused ei tohi kesta kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestus. Muudatuste tegemist rongide liikluses Vedaja algatusel ilma piisava põhjenduseta ja/või Tellijat Lepingu kohaselt informeerimata, loetakse rikkumiseks.

16.7. Tellijal on õigus igakordselt nõuda Vedajalt leppetrahvi Vedajast tingitud asjaolude tõttu mis tahes Reisi lõppjaama saabumise hilinemise korral, juhul kui hilinemine ületab rohkem kui 15 minuti võrra kehtestatud Sõiduplaani järgset saabumise aega, kuni 100 (ükssada) eurot.

16.8. Tellijal on õigus igakordselt nõuda Vedajalt leppetrahvi Vedajast tingitud asjaolude tõttu mis tahes Reisi lõppjaama saabumise hilinemise korral, juhul kui hilinemine ületab rohkem kui 30 minuti võrra kehtestatud sõiduplaani järgset saabumise aega, kuni 200 (kakssada) eurot.

16.9. Tellijal on õigus nõuda Vedajalt leppetrahvi iga Vedajast tingitud asjaolude tõttu ärajäänud Reisi eest 300 (kolmsada) eurot.

16.10. Tellijal on õigus nõuda Vedajalt leppetrahvi kuni 100 eurot iga Tellija poolt avastatud puuduse eest, mis puudutavad vedurijuhtidele esitatavate nõuete mittetäitmist või muid käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist, kui Lepingu mõnes muu sättes ei ole konkreetse rikkumise osas kokku lepitud suuremat leppetrahvi. Kui Vedaja ei ole mõistliku aja jooksul puudust likvideerinud, siis pärast mõistliku tähtaja möödumist loetakse seda uueks rikkumiseks.

16.11. Mis tahes Leppetrahvi rakendamisel on Tellijal õigus määratud leppetrahv tasaarvestada leppetrahvi määramisele järgneval kalendrikuul maksmisele kuuluva Toetusega.

16.12. Lepingu alusel tasumisele kuuluv leppetrahv tuleb tasuda 10 tööpäeva jooksul leppetrahvi tasumise nõude esitamisest (välja arvatud kui see kuulub tasaarvestamisele Tellija poolt).

16.13. Leppetrahvi tasumine ei vabasta Vedajat kohustusest hüvitada Lepingu rikkumisega Tellijale tekitatud kahju.

16.14. Ühistranspordiseaduses ja muudes õigusaktides sätestatud alustel nõuda Vedajalt käesoleva Lepingu alusel makstud toetusraha tagastamist või peatada Vedajale Toetuse maksmine proportsioonis konkreetse rikkumise olulisuse ja muude rikkumisega seotud asjaoludega.

16.15. Pooled on kokku leppinud, et vaatamata ülaltoodule loetakse Vedaja oma Lepingulised kohustused kohaselt täitnuks, kui:

16.15.1. Reisi ärajäämise või üle 60-minutilise hilinemise korral on Vedaja operatiivselt korraldanud reisi jätkamise asendustranspordiga;

16.15.2. Reisi hilinemise ja/või ärajäämise on põhjustanud ilmastikuolud, mille tulemusel Vedaja transpordivahendid ei ole füüsiliselt võimelised liiklema ning Vedaja lepinguliste kohuste täitmine on takistatud ainult takistavate ilmastikuolude kestmise perioodil.


17. TEAVITAMINE

17.1. Vedaja on kohustatud esimesel võimalusel omal initsiatiivil teavitama Tellijat kõikidest asjaoludest, miks Vedaja ei suuda ajutiselt ühte või mitut lepingulist kohustust täita, näidates ära kohustuse rikkumise põhjused ning teavitama rikkumise lõpetamise tähtpäeva.

17.2. Pooled võivad kasutada ning tunnustavad elektroonilise allkirjaga allkirjastatud elektroonses vormis sõlmitud kokkuleppeid vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktide nõuetele, mis reguleerivad digitaalallkirja kasutamist.

17.3. Kõik Lepingu täitmisega või Lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused, samuti muu teave loetakse ametlikult ja kooskõlas Lepinguga esitatuks, kui tahteavaldus on antud Poolele üle allkirja vastu või edastatud kirja, faksi või elektronposti teel, Lepingus märgitud või Poolele kirjalikult teatatud järgmistel kontaktaadressidel või numbritel:

  Tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

 

 

Harju 11, 15072 Tallinn

 

 

Kontaktisiku nimi: Indrek Laineveer

 

 

Telefon: 639 7636

 

 

E-post: indrek.laineveer@mkm.ee

 

 

 

  Vedaja: Elektriraudtee AS

 

 

Kontaktisiku nimi: Merle Lember

 

 

Telefon: 673 7400

 

 

E-post: merle@elektriraudtee.ee

17.4. Teade loetakse kättesaaduks alljärgnevalt märgitud ajal:

17.4.1. allkirja vastu kättetoimetamise korral päeval, kui teade on Poolele või tema aadressil asuvale isikule üle antud allkirja vastu;

17.4.2. lihtkirjaga või tähitud postiga edastamise korral 3 tööpäeva pärast teate postiteenuse osutajale esitamist või teate tegelikult kättesaamise tööpäeval (sõltuvalt kumb asjaolu saabub varem);

17.4.3. elektronposti või faksi teel edastamise korral saatmise päeval, kui faksi või elektronposti lähetus on registreeritud tehnoloogiliselt Tellija süsteemis.

17.5. Pooled teavitavad vastastikku teineteist viivitamatult kõigist asjaoludest, mis takistavad või võivad takistada Lepingu täitmist.

17.6. Lepingus sätestatud kontaktandmete muutumisest teavitab Pool teist Poolt 14 päeva jooksul pärast Lepingus märgitud kontaktandmete muutumist.


18. SÄTTE KEHTETUS

18.1. Lepingu üksiku sätte kehtetus tema vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa kogu Lepingu või Lepingu teiste sätete kehtetust. Sellise sätte ilmnemisel teevad Pooled oma parimad jõupingutused, et asendada seadusega vastuolus olev säte seadusega kooskõlas oleva sättega.


19. PEALKIRJAD NING AINSUS JA MITMUS

19.1. Lepingus kasutatud punktide ja alapunktide pealkirjad on mõeldud vaid viitamiseks ning Lepingu teksti lugemise hõlbustamiseks. Nimetatud pealkirjad ei oma õiguslikku tähendust Lepingu täitmisel ja tõlgendamisel.

19.2. Kõik Lepingus ainsuses kasutatud terminid ja mõisted tähendavad ka mitmust ning vastupidi, kui Lepingus ei ole otse sätestatud või Lepingu olemusest ei tulene teisiti.


20. ÕIGUSTE LOOVUTAMINE, KOHUSTUSE ÜLEANDMINE, LEPINGU ÜLEMINEK

20.1. Lepingust tulenevate õiguste loovutamine või kohustuste üleandmine on lubatud üksnes siis, kui Pooled on vastava õiguse loovutamises või kohustuste üleandmises eelnevalt eraldi kirjalikult kokku leppinud või kui selline õigus tuleneb Lepingust (välja arvatud kui õigused ja kohustuse lähevad üle seaduse alusel). Tellijal on õigus loovutada kolmandatele isikutele Lepingust tekkinud rahalised nõuded Vedaja vastu.


21. VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA KOHALDUV ÕIGUS

21.1. Pooled püüavad lahendada Lepingust tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel.

21.2. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei ole läbirääkimiste teel mõistliku aja jooksul võimalik lahendada, lahendatakse vaidlus kohtus.

21.3. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.


22. LÕPPSÄTTED

22.1. Lepingu muudatustel on õiguslik tähendus üksnes siis, kui Lepingu muudatuse kohta on sõlmitud Poolte selgesõnaline kirjalik kokkulepe.

22.2. Pooled kinnitavad, et Lepingu kõik sätted on läbi räägitud ja kumbki Pool oli täielikult võimeline mõjutama iga tingimuse sisu. Pooled kinnitavad, et ükski Lepingu tingimus ei kahjusta neid ebamõistlikult ja Poolte õigused ning kohustused on nende hinnangul tasakaalus. Poolte esindajad kinnitavad, et nad on kõik Lepingu sätted läbi lugenud ja neist aru saanud.

22.3. Poolte esindajad kinnitavad, et neil on kõik õigused ja volitused sõlmida leping esindatava nimel ning nad ei tea ühtegi takistust Lepinguga võetud ja selles sätestatud kohustuste täitmiseks.

22.4. Leping on sõlmitud kahes eksemplaris, millest üks jääb kummalegi Poolele.

22.5. Vedaja Lepinguliste kohustuste algamise kuupäevast muutub kehtetuks Poolte vahel 10.03.2006. a sõlmitud „Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise leping”.


23. LISAD

23.1. Lepingu sõlmimise hetkel on Lepingul järgnevalt loetletud lisad:

  Lisa 1  Teenuste kvaliteedistandard

 

Lisa 2  Veomaht

 

Lisa 3  Toetuse kasutamise aruande vorm (MS Excel formaadis)

 

Lisa 4  Diiselrongide rendimaksete maksegraafik (Lisa 4 sõlmitakse hiljem)

 

 

 

Tellija:

Vedaja:

Eesti Vabariik

Elektriraudtee AS

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/
/allkirjastatud digitaalselt/

 

 

 

 

____________________

____________________

 

 

Lisa 1 Teenuste kvaliteedistandard

Lisa 2 Veomaht

Lisa 3 Toetuse kasutamise aruande vorm

/otsingu_soovitused.json