Teksti suurus:

Majutuse ja toitlustuse erialade riiklik õppekava

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2014, 5

Majutuse ja toitlustuse erialade riiklik õppekava

Vastu võetud 19.06.2014 nr 38

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 24 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Majutuse ja toitlustuse erialade riiklik õppekava (edaspidi riiklik õppekava) määrab kindlaks turismi-, toitlustus- ja majutusteeninduse õppekavarühma kuuluvate erialade kutsekeskhariduse õppekavade eesmärgid, saavutatavad õpiväljundid ja seosed Eesti kvalifikatsiooniraamistikuga (edaspidi EKR), õpingute alustamise ja lõpetamise nõuded, õppekava moodulid ning nende mahu Eesti kutsehariduse arvestuspunktides (edaspidi EKAP) koos õpiväljundite ja hindamiskriteeriumitega, moodulite valiku võimalused ja tingimused ning spetsialiseerumisvõimalused ja õppe käigus omandatavad osakutsed.

  (2) Riikliku õppekavaga kehtestatakse kohustuslik õppesisu järgmiste erialade kutsekeskharidusõppele:
  1) kokk (inglise keeles Cook) EKRi tase 4, õppemaht 180 EKAP;
  2) toitlustusteenindus (inglise keeles Catering service operations) EKRi tase 4; õppemaht 180 EKAP;
  3) majutusteenindus (inglise keeles Hospitality service) EKRi tase 4; õppemaht 180 EKAP.

§ 2.   Riikliku õppekava sisu

  (1) Riiklik õppekava koosneb erialade õppekavade üldosast ja lisadest. Lisades esitatakse erialade õppesisu moodulite kirjeldused.

  (2) Õppekava moodulite õpiväljundid kirjeldatakse Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2013. a määruse nr 130 „Kutseharidusstandard” § 8 lõike 8 alusel kutse- ja erialaste teadmiste, oskuste, iseseisvuse ja vastutuse ulatuse, õpipädevuse, suhtluspädevuse, enesemääratluspädevuse, tegevuspädevuse, infotehnoloogilise pädevuse ning algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevuse kaudu.

  (3) Kutsekeskhariduse omandamist võimaldav õppekava sisaldab 60 EKAP mahus võtmepädevuste õpet, mis jaguneb eriala põhiõpingute moodulitesse lõimitud ja kõigile erialadele ühiste üldõpingute moodulite vahel. Üldõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 1.

  (4) Koka eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 2.

  (5) Toitlustusteeninduse eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 3.

  (6) Majutusteeninduse eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 4.

§ 3.   Kooli õppekava koostamine

  Kool koostab riikliku õppekava alusel eriala kutsekeskhariduse õppekava, võttes aluseks riiklikus õppekavas esitatud kohustuslikud eriala põhiõpingute ja üldõpingute moodulid ning lisades valikõpingute moodulid.

2. peatükk Koka eriala üldosa 

§ 4.   Koka eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused, hoiakud ja sotsiaalse valmiduse töötamiseks koka erialal avatud tööturul erinevates suurköökides või restoranides ja teistes toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

  (2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
  1) valmistab ja serveerib toitu, arvestades klientide vajadusi, ootusi ja soove, lähtuvalt suurköögi või restoraniköögi töö eripärast;
  2) teenindab toitlustusettevõttes, järgib kliendikeskse teeninduse põhimõtteid ning suurköögi või restoranitöö eripära;
  3) järgib tööohutus-, keskkonnaohutus- ja hügieeninõudeid;
  4) väärtustab erinevate toidukultuuride mitmekesisust;
  5) töötab iseseisvalt, tulemuslikult, ohutult ja ressursisäästlikult suurköögis või restoranis, lähtudes kokatöö eetikast;
  6) korraldab enda tööd ratsionaalselt, analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonnatööd suurköögis või restoranis;
  7) väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtuvalt majutus- ja toitlustusvaldkonna arengust;
  8) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  9) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
  10) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  11) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  12) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  13) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

§ 5.   Nõuded õpingu alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud koka eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

§ 6.   Õppekava maht, põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) Koka õppekava maht on 180 EKAP, mis jaguneb järgnevalt:
  1) üldõpingud 30 EKAP;
  2) põhiõpingud 110 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpingud 30 EKAP ja praktika vähemalt 36 EKAP;
  3) valikõpingud 40 EKAP, sealhulgas spetsialiseerumisega seotud õpingud 20 EKAP.

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmised:
  1) majutamise ja toitlustamise valdkonna alused 2 EKAP;
  2) karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP;
  3) toitlustamise alused 15 EKAP;
  4) teeninduse alused 4 EKAP;
  5) abikoka praktilise töö alused 12 EKAP;
  6) toiduvalmistamise alused 14 EKAP;
  7) koka praktilise töö alused 6 EKAP;
  8) toiduvalmistamine 7 EKAP;
  9) koka praktiline töö 8 EKAP;
  10) praktika 36 EKAP, sealhulgas abikoka praktika 15 EKAP ja kokatöö praktika 21 EKAP.

  (3) Koka erialal on võimalik spetsialiseeruda suurköögitööle ja restoranitööle.

  (4) Suurköögitöö spetsialiseerumismoodulid on järgmised:
  1) suurköögitöö korraldus 4 EKAP;
  2) eritoitlustus 2 EKAP;
  3) catering-teenindus 2 EKAP;
  4) suurköögitöö praktika 12 EKAP.

  (5) Restoranitöö spetsialiseerumismoodulid on järgmised:
  1) restoranitöö korraldus 4 EKAP;
  2) peoteenindus 2 EKAP;
  3) rahvus- ja regionaalköögid 2 EKAP;
  4) restoranitöö praktika 12 EKAP.

§ 7.   Õpingute läbimisel omandatavad kutsed

  (1) Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Kokk, tase 4” vastavad kompetentsid.

  (2) Käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 1, 2, 3, 4 ja 5 nimetatud põhiõpingute moodulite ning punktis 10 nimetatud abikoka praktika mooduli õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele „Abikokk, tase 3” vastavad kompetentsid.

3. peatükk Toitlustusteeninduse eriala üldosa 

§ 8.   Toitlustusteenindaja eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused, hoiakud ja sotsiaalse valmiduse töötamiseks ettevõtliku ja teenindusteadliku teenindajana ning toidutoodete valmistajana avatud tööturul erinevates toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

  (2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
  1) pakub toitlustusteenuseid lähtudes kliendikeskse teeninduse põhimõtetest ning toitlustusettevõtte äriideest ja õigusaktidest;
  2) väärtustab erinevate toidu- ja teeninduskultuuride mitmekesisust ning väljendab seda oma tööalase käitumisega;
  3) korraldab enda tööd ratsionaalselt, ohutult, ressursisäästlikult ning tulemuslikult;
  4) analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonnatööd toitlustusteeninduse ettevõttes;
  5) planeerib enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtudes majutus- ja toitlustusvaldkonna arengust;
  6) kasutab töötamisel arvutit;
  7) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  8) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
  9) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  10) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  11) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  12) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

§ 9.   Nõuded õpingu alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud toitlustusteeindaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

§ 10.   Õppekava õppemaht, põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) Toitlustusteeninduse õppekava maht on 180 EKAP, mis jaguneb järgmiselt:
  1) üldõpingud 30 EKAP;
  2) põhiõpingud 121 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika vähemalt 36 EKAP;
  3) valikõpingud 27 EKAP, sealhulgas spetsialiseerumisega seotud õpingud 13 EKAP.

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
  1) majutuse ja toitlustusvaldkonna alused 2 EKAP;
  2) karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP;
  3) toitlustuse alused 8 EKAP;
  4) toitlustusteeninduse alused 18 EKAP;
  5) toiduvalmistamise alused 12 EKAP;
  6) joogiõpetus I ehk mittealkohoolsed joogid 3 EKAP;
  7) restoraniteenindus 26 EKAP;
  8) catering ja peoteenindus 5 EKAP;
  9) joogiõpetus II ehk alkohoolsed joogid 5 EKAP;
  10) praktika 36 EKAP, sealhulgas toitlustusteeninduse praktika 12 EKAP, abikelneri praktika 12 EKAP ja restoraniteeninduse praktika 12 EKAP;
  11) lõpphindamine 2 EKAP.

  (3) Toitlustusteeninduse erialal on võimalik spetsialiseeruda baaritööle, vastuvõttude korraldamisele ja veiniõpetusele.
  1) baaritöö 13 EKAP;
  2) vastuvõttude korraldamine 13 EKAP;
  3) veiniõpetus 13 EKAP.

§ 11.   Õpingute läbimisel omandatavad kutsed

  (1) Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Kelner, tase 4” vastavad kompetentsid.

  (2) Käesoleva määruse § 10 lõike 2 punktides 1, 2, 3, 4, 6 ja 8 nimetatud põhiõpingute moodulite ning punktis 10 nimetatud abikelneri praktika mooduli õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele „Abikelner, tase 3” vastavad kompetentsid.

4. peatükk Majutusteeninduse eriala üldosa 

§ 12.   Majutusteeninduse eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused, hoiakud ja sotsiaalse valmiduse töötamiseks majutusteenindajana avatud tööturul erinevates majutusettevõtetes ja toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

  (2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
  1) soovitab majutusettevõtte poolt pakutavaid majutus-, toitlustus-, spaa- ja sündmusteenuseid;
  2) töötab teenindusteadlikult ja tulemuslikult majutusteenust pakkuvas ettevõttes, arvestades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid, lähtudes ettevõtte äriideest, standarditest ja õigusaktidest;
  3) rakendab tööprotsessides ressursisäästlikke ja ohutuid tööpõhimõtteid;
  4) analüüsib, hindab ja planeerib enda tööd ja tööalast arengut ning meeskonnatööd ettevõttes, lähtudes majutus- ja toitlustusvaldkonna arengust;
  5) hangib, kasutab, töötleb ja säilitab tööalast infot, kasutab arvutit tasemel AO1–AO5, AO7;
  6) suhtleb inglise keeles tasemel B2 ja teises õpitavas võõrkeeles suhtleb iseseisva keelekasutajana;
  7) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  8) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  9) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  10) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  11) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

§ 13.   Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud majutusteeninduse erila õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

§ 14.   Õppekava õppemaht, põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) Majutusteeninduse õppekava maht on 180 EKAP, mis jaguneb järgmiselt:
  1) üldõpingud 30 EKAP;
  2) põhiõpingud 115 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpingud 30 EKAP ja praktika vähemalt 33 EKAP;
  3) valikõpingud 35 EKAP, sealhulgas spetsialiseerumisega seotud õpingud 8 EKAP.

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
  1) majutuse ja toitlustusvaldkonna alused 2 EKAP;
  2) karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP;
  3) turismimajanduse alused 5 EKAP;
  4) majapidamistööd 9 EKAP;
  5) toitlustamine 11 EKAP;
  6) vastuvõtutöö korraldus 10 EKAP;
  7) erialane võõrkeel 9 EKAP;
  8) erialane inglise keel B2 tasemel 5 EKAP;
  9) huviväärsused 3 EKAP;
  10) klienditeeninduse alused 4 EKAP;
  11) müügitööalane inglise keel 7 EKAP;
  12) koosoleku- ja sündmusteenindus 6 EKAP;
  13) ettevõtluse alustamine 5 EKAP;
  14) praktika 33 EKAP, sealhulgas majapidamistööde praktika 11 EKAP, toitlustamise praktika 11 EKAP ja vastuvõtutöö ja koosolekuteeninduse praktika 11 EKAP.

  (3) Majutusteeninduse erialal on võimalik spetsialiseeruda spaa-teeninduse administreerimisele.

  (4) Spaa-teeninduse administreerimise spetsialiseerumismoodul on nr 15 „Spaa-teeninduse administreerimine” 8 EKAP.

§ 15.   Õpingute läbimisel omandatavad kutsed

  (1) Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Hotelliteenindaja, tase 4” vastavad kompetentsid.

  (2) Käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 1, 2, 3 ja 4 ja 5 nimetatud põhiõpingute moodulite ning punktis 14 nimetatud majapidamistööde praktika mooduli õpiväljundite saavutamisel omandatakse osakutsele „Toateenija, tase 3” vastavad kompetentsid.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Kooli õppekavade määrusega vastavusse viimine

  Kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Haridus- ja teadusministri 22. jaanuari 2009. a määrus nr 14 „Majutamise ja toitlustamise erialade riiklik õppekava” tunnistatakse kehtetuks.

Jevgeni Ossinovski
Minister

Janar Holm
Kantsler

Lisa 1 Üldõpingute moodulite kirjeldused

Lisa 2 Koka eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 3 Toitlustusteeninduse eriala põhiõpingute moodulid

Lisa 4 Majutusteeninduse eriala moodulid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json