Teksti suurus:

Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2014, 17

Välja kuulutanud
Vabariigi President
26.06.2014 otsus nr 464

Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.06.2014

§ 1.  Ülikooliseaduse muutmine

Ülikooliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 34 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Korraline õppejõud ja teadustöötaja valitakse ametisse konkursi korras.

(4) Konkurssi välja kuulutamata võib korralise õppejõu või teadustöötaja ametikoha täita kvalifikatsiooninõuetele vastava õppejõu või teadustöötaja ametisse nimetamisega ja sõlmida temaga tähtajalise töölepingu, kui:
1) õppejõu või teadustöötaja valimise konkurss on luhtunud või
2) ametikohal tehtav töö on ajutise tähtajalise iseloomuga.”;

2) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 1 nimetatud juhul sõlmitakse tähtajaline tööleping kuni ametikoha täitmiseni konkursi korras, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks.”;

3) paragrahvi 39 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Korralise õppejõu ja teadustöötaja ametikoht ülikoolis täidetakse avaliku ja kõigile osalistele võrdsete tingimustega konkursi korras, välja arvatud käesoleva seaduse § 34 lõikes 4 nimetatud juhul.”;

4) paragrahvi 39 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 391 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Prorektori või külalisõppejõuga tähtajalise töölepingu järjestikku sõlmimisel või tähtajalise töölepingu pikendamisel ei muutu töösuhe tähtajatuks.”;

6) seadust täiendatakse §-ga 392 järgmises sõnastuses:

§ 392. Korraliste õppejõudude ja teadustöötajate atesteerimine

(1) Ülikool atesteerib oma korralist õppejõudu ja teadustöötajat tema iga viie tööaasta jooksul vähemalt ühe korra.

(2) Kui korraline õppejõud või teadustöötaja ei läbi atesteerimist, võib temaga sõlmitud töölepingu erakorraliselt üles öelda töölepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras.”;

7) seadust täiendatakse §-ga 553 järgmises sõnastuses:

§ 553. Õppejõudude ja teadustöötajate töölepingud

(1) Korralise õppejõu või teadustöötajaga enne 2015. aasta 1. jaanuari sõlmitud tähtajaline tööleping kehtib selles sätestatud tingimustel ja korras kuni töölepingus nimetatud tähtaja lõpuni.

(2) Kui korralise õppejõu või teadustöötajaga sõlmitakse tööleping pärast 2015. aasta 1. jaanuari ning sama isikuga on samalaadse töö tegemiseks sõlmitud varem vähemalt kaks järjestikust tähtajalist töölepingut või on varem sõlmitud tähtajalist töölepingut pikendatud rohkem kui üks kord viie aasta jooksul, loetakse töösuhe algusest peale tähtajatuks. Tähtajaliste töölepingute sõlmimine loetakse järjestikuseks, kui ühe töölepingu lõppemise ja järgmise töölepingu sõlmimise vaheline aeg ei ületa kahte kuud.

(3) Kui isikul on 2015. aasta 1. jaanuaril kehtiv tähtajaline tööleping professori ametikohal töötamiseks ja tal täitub pärast nimetatud kuupäeva samas ülikoolis professorina töötamisel üheteistkümnes tööaasta ning ta on ülikooli nõukogu kehtestatud tingimustel ja korras atesteeritud, sõlmitakse temaga tähtajatu tööleping konkurssi välja kuulutamata.”.

§ 2.  Rakenduskõrgkooli seaduse muutmine

Rakenduskõrgkooli seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Rakenduskõrgkooli põhimääruse kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

(3) Riigikaitselise rakenduskõrgkooli põhimääruse kehtestab kaitseminister määrusega.”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Sisekaitselise rakenduskõrgkooli põhimääruse kehtestab siseminister määrusega.”;

3) paragrahvi 7 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Minister, kelle juhitava ministeeriumi valitsemisalasse rakenduskõrgkool kuulub, või tema volitatud esindaja sõlmib rektoriga töölepingu.”;

4) paragrahvi 9 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) võtab vastu rakenduskõrgkooli arengukava, kooskõlastades selle enne ministeeriumiga, kelle valitsemisalasse rakenduskõrgkool kuulub, ning riigi- ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli puhul ka Haridus- ja Teadusministeeriumiga;”;

5) paragrahvi 23 lõiked 7 ja 8 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Korraline õppejõud ja teadustöötaja valitakse ametisse konkursi korras.

(8) Konkurssi välja kuulutamata võib korralise õppejõu või teadustöötaja ametikoha täita kvalifikatsiooninõuetele vastava õppejõu või teadustöötaja ametisse nimetamisega ja sõlmida temaga tähtajalise töölepingu, kui:
1) õppejõu või teadustöötaja valimise konkurss on luhtunud või
2) ametikohal tehtav töö on ajutise tähtajalise iseloomuga.”;

6) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Käesoleva paragrahvi lõike 8 punktis 1 nimetatud juhul sõlmitakse tähtajaline tööleping kuni ametikoha täitmiseni konkursi korras, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks.”;

7) paragrahvi 23 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Riigikaitselise rakenduskõrgkooli õppejõu ametikoht võib olla sõjaväelise auastmega ametikoht. Sõjaväelise auastmega ametikohale võib nimetada vaid tegevväelase, kes vastab kõrgharidusstandardis sätestatud kvalifikatsiooninõuetele. Tegevväelase nimetamisele ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõigetes 7–9 sätestatut. Tegevväelase nimetamisel sõjaväelise auastmega ametikohale lähtutakse kaitseväeteenistuse seaduses sätestatust.”;

8) paragrahvi 23 lõige 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(14) Rakenduskõrgkooli töötajate töösuhteid reguleeritakse töösuhteid reguleerivate õigusaktide kohaselt. Sõjaväelise auastmega ametikohal oleva tegevväelase töösuhtele kohaldatakse kaitseväeteenistuse seadust.”;

9) paragrahvi 231 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Rektori, prorektori või külalisõppejõuga tähtajalise töölepingu järjestikku sõlmimisel või tähtajalise töölepingu pikendamisel ei muutu töösuhe tähtajatuks.”;

10) seadust täiendatakse §-ga 232 järgmises sõnastuses:

§ 232. Õppejõudude ja teadustöötajate atesteerimine

(1) Rakenduskõrgkool atesteerib oma korralist õppejõudu ja teadustöötajat tema iga viie tööaasta jooksul vähemalt ühe korra.

(2) Kui korraline õppejõud või teadustöötaja ei läbi atesteerimist, võib temaga sõlmitud töölepingu erakorraliselt üles öelda töölepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

(3) Sõjaväelise auastmega ametikohal oleva tegevväelase vastavust ametikohale hinnatakse ja selle tulemusi arvestatakse kaitseväeteenistuse seaduses sätestatud korras.”;

11) seadust täiendatakse §-ga 326 järgmises sõnastuses:

§ 326. Õppejõudude ja teadustöötajate töölepingud

(1) Korralise õppejõu või teadustöötajaga enne 2015. aasta 1. jaanuari sõlmitud tähtajaline tööleping kehtib selles sätestatud tingimustel ja korras kuni töölepingus nimetatud tähtaja lõpuni.

(2) Kui korralise õppejõu või teadustöötajaga sõlmitakse tööleping pärast 2015. aasta 1. jaanuari ning sama isikuga on samalaadse töö tegemiseks sõlmitud varem vähemalt kaks järjestikust tähtajalist töölepingut või on varem sõlmitud tähtajalist töölepingut pikendatud rohkem kui üks kord viie aasta jooksul, loetakse töösuhe algusest peale tähtajatuks. Tähtajaliste töölepingute sõlmimine loetakse järjestikuseks, kui ühe töölepingu lõppemise ja järgmise töölepingu sõlmimise vaheline aeg ei ületa kahte kuud.”.

§ 3.  Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmine

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) teadustöötaja atesteerimine – teadustöötaja töötulemuste ja ametikohale esitatavatele nõuetele vastavuse perioodiline hindamine, mille eesmärk on toetada teadustöötaja arengut ja karjäärivõimalusi ning määrata kindlaks atesteeritava töötaja sobivus ametikohale;”;

2) paragrahvi 7 lõike 2 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Avaliku konkursi tulemuse alusel sõlmib direktoriga kuni viieks aastaks töölepingu minister, kelle juhitava ministeeriumi valitsemisalasse teadus- ja arendusasutus kuulub, vallavanem, linnapea või avalik-õigusliku juriidilise isiku juht või tema volitatud esindaja.”;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Direktoriga tähtajalise töölepingu järjestikku sõlmimisel või tähtajalise töölepingu pikendamisel ei muutu töösuhe tähtajatuks.”;

4) paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teadustöötaja valib teadusnõukogu või avalik-õigusliku või eraõigusliku juriidilise isiku vastav organ avaliku konkursi korras.

(2) Teadustöötaja valimise konkursi tingimused ja korra kehtestab riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusena tegutsevas teadus- ja arendusasutuses teadusnõukogu ning avalik-õigusliku juriidilise isikuna või selle asutusena või eraõigusliku juriidilise isikuna või selle asutusena tegutsevas teadus- ja arendusasutuses juriidilise isiku vastav organ.

(3) Teadus- ja arendusasutuse juht võib konkurssi välja kuulutamata täita teadustöötaja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastava teadustöötaja ametisse nimetamisega ja sõlmida temaga tähtajalise töölepingu, kui:
1) teadustöötaja valimise konkurss on luhtunud või
2) ametikohal tehtav töö on ajutise tähtajalise iseloomuga.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud juhul sõlmitakse tähtajaline tööleping kuni ametikoha täitmiseni konkursi korras, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks.

(5) Teadusnõukogu või avalik-õigusliku või eraõigusliku juriidilise isiku vastava organi kehtestatud tingimustel ja korras võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud konkursi võitmisega samaväärseks lugeda väljaspool teadus- ja arendusasutust korraldatud avaliku konkursi tulemuse, millega kaasneb isiku teadus- ja arendustegevuse finantseerimine vastava teadusprojekti elluviimise ajal.”;

5) seadust täiendatakse §-ga 92 järgmises sõnastuses:

§ 92. Teadustöötajate atesteerimine

(1) Teadus- ja arendusasutus atesteerib oma teadustöötajaid nende iga viie tööaasta jooksul vähemalt ühe korra.

(2) Kui teadustöötaja ei läbi atesteerimist, võib temaga sõlmitud töölepingu erakorraliselt üles öelda töölepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

(3) Teadustöötajate atesteerimise tingimused ja korra kehtestab riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusena tegutsevas teadus- ja arendusasutuses teadusnõukogu ning avalik-õigusliku juriidilise isikuna või selle asutusena või eraõigusliku juriidilise isikuna või selle asutusena tegutsevas teadus- ja arendusasutuses juriidilise isiku vastav organ.”;

6) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Teadus- ja arendusasutus viib oma tegevuse käesoleva seaduse §-ga 81 kooskõlla 2016. aasta 1. jaanuariks.”;

7) paragrahvi 222 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Teadustöötajaga enne 2015. aasta 1. jaanuari sõlmitud tähtajaline tööleping kehtib selles sätestatud tingimustel ja korras kuni töölepingus nimetatud tähtaja lõpuni.

(6) Kui teadustöötajaga sõlmitakse tööleping pärast 2015. aasta 1. jaanuari ning sama isikuga on samalaadse töö tegemiseks sõlmitud varem vähemalt kaks järjestikust tähtajalist töölepingut või on varem sõlmitud tähtajalist töölepingut pikendatud rohkem kui üks kord viie aasta jooksul, loetakse töösuhe algusest peale tähtajatuks. Tähtajaliste töölepingute sõlmimine loetakse järjestikuseks, kui ühe töölepingu lõppemise ja järgmise töölepingu sõlmimise vaheline aeg ei ületa kahte kuud.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Laine Randjärv
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json