Teksti suurus:

Kalapüügiseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2014, 18

Välja kuulutanud
Vabariigi President
26.06.2014 otsus nr 468

Kalapüügiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2014

Kalapüügiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 62 järgmises sõnastuses:

§ 62. Elektroonilise menetluse põhimõtte rakendamine

(1) Käesolevas seaduses ettenähtud taotlused, teated ja andmed võib isik esitada elektroonilises vormis digitaalallkirjastatult, või kui selline võimalus on loodud, siis ka muul sellesarnasel isikut tuvastada võimaldaval turvalisel viisil, arvestades käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud erisusi.

(2) Kui isik esitab käesolevas seaduses kutseliseks kalapüügiks ettenähtud taotluse elektroonilises vormis, loetakse, et sellega on antud nõusolek anda haldusakt ainult elektrooniliselt. Kui isik märgib käesoleva seaduse alusel elektroonilises vormis kutseliseks kalapüügiks esitatavas taotluses oma elektronposti aadressi, loetakse, et sellega on antud nõusolek toimetada haldusakt kätte elektrooniliselt.”;

2) paragrahvi 13 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kutseliseks kalapüügiks merel võib kasutada üksnes kalalaevade riiklikku registrisse kantud kalalaeva, millel on kehtiv kalalaevatunnistus. Kalalaev käesoleva seaduse tähenduses on laev, mis on kohandatud kala- või muu vee-elusvaru kaubanduslikuks kasutamiseks.”;

3) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 41–43 järgmises sõnastuses:

„(41) Kalalaevadel, mida kasutatakse merel ja mille uue peajõuseadme, asenduspeajõuseadme või komisjoni määruse (EÜ) nr 404/2011 artikli 61 lõike 2 kohaselt tehniliselt muudetud peajõuseadme võimsus on suurem kui 120 kilovatti, välja arvatud üksnes seisevpüüniseid või tragimisvahendeid kasutavad kalalaevad, abilaevad ja vesiviljeluses kasutatavad laevad, peab mootorivõimsus olema sertifitseeritud nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 40 lõike 3 kohaselt.

(42) Mootorivõimsuse sertifitseerib nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 40 lõike 3 kohaselt klassifikatsiooniühing, mootori valmistajatehas või käitaja, kellel on mootori võimsuse tehniliseks hindamiseks Euroopa Liidu liikmesriigi õigusaktide alusel vajalik pädevus.

(43) Mootorivõimsuse sertifitseerimisega seotud kulud kannab kalalaeva omanik või valdaja.”;

4) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 51–53 järgmises sõnastuses:

„(51) Käesoleva paragrahvi lõikes 41 nimetatud kalalaevale uue peajõuseadme paigaldamise, olemasoleva peajõuseadme asendamise või tehnilise muutmise kavatsusest teavitab kalalaeva omanik kalalaevade riikliku registri vastutavat töötlejat kirjalikult ning esitab pärast uue peajõuseadme paigaldamist, olemasoleva peajõuseadme asendamist või tehnilist muutmist kalalaevade riikliku registri vastutavale töötlejale viivitamata nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 40 lõike 3 kohase kirjaliku kinnituse.

(52) Käesoleva paragrahvi lõikes 41 nimetatud kalalaevale uue peajõuseadme paigaldamise, olemasoleva peajõuseadme asendamise või tehnilise muutmise korral järgitakse lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 41–43, 51 ja 53 sätestatud nõuetele ka käesoleva paragrahvi lõigetes 7–121 sätestatud nõudeid.

(53) Kalalaevale uue peajõuseadme paigaldamine, olemasoleva peajõuseadme asendamine või tehniline muutmine võib suurendada peajõuseadme võimsust üksnes siis, kui isikul on õigus tuua käesoleva paragrahvi lõike 9 alusel kalalaevastiku segmenti kalalaev, mille püügivõimsus vastab võimsusele, mille võrra peajõuseadme võimsus suureneb.”;

5) paragrahvi 13 lõike 14 punkti 5 täiendatakse pärast sõna „järgimata” lauseosaga „või käesoleva paragrahvi lõike 41 kohaselt sertifitseerimata”;

6) paragrahvi 134 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui lubatud aastane saak on kehtestatud kastmõrdade kaupa, siis kastmõrraga püügiks kutselise kalapüügiloa andmisel arvestatakse lisaks esimeses lauses sätestatule ka lubatud aastast saaki.”;

7) paragrahvi 134 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kalavarude seisundist lähtudes kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega eelseisvaks aastaks püügivõimalused kaluri kalapüügiloa alusel maakondade ja merel veealade ning siseveekogude ja püsiasustusega väikesaarte kaupa sellele aastale eelneva aasta 1. novembriks, kui Euroopa Liit ei sea püügivõimalusi hiljem.”;

8) paragrahvi 134 lõige 33 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(33) Vabariigi Valitsus võib 60 päeva jooksul pärast Euroopa Liidu püügivõimaluste kehtestamist kehtestada määrusega kalapüügiks Läänemerel kaluri kalapüügiloa alusel lubatud aastase saagi veealade ja maakondade kaupa, püsiasustusega väikesaarte püsielanikele püsiasustusega väikesaarte kaupa ja kastmõrraga püügil kastmõrdade kaupa kalaliigi kohta, mida püüavad nii kalalaeva kalapüügiloa kui ka kaluri kalapüügiloa alusel püüdjad.”;

9) paragrahvi 134 lõike 6 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kalapüügiloaga määratakse lubatud püügivahendid, väljapüügimahud, püügiajad, püügipäevade arv ja kalapüügi koht ning kastmõrraga püügil lubatud aastane saak, mis arvutatakse käesoleva paragrahvi lõike 33 alusel kehtestatud kastmõrra aastase saagi ja kastmõrra püügivõimaluse korrutisena.”;

10) paragrahvi 134 täiendatakse lõikega 151 järgmises sõnastuses:

„(151) Kui lubatud aastane saak on kehtestatud kastmõrdade kaupa, võib ettevõtja talle taotletavaks aastaks määratud kastmõrra püügivõimalust anda käesoleva paragrahvi lõike 15 kohaselt jooksvaks aastaks kasutamiseks teisele ettevõtjale ainult koos lubatud aastase saagiga. Ettevõtja ei või anda kastmõrra püügivõimalust teise ettevõtja kasutusse esimeses lauses sätestatu kohaselt pärast seda, kui ta on selle püügivõimaluse loaga välja võtnud.”;

11) paragrahvi 134 lõiget 16 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kui lubatud aastane saak on kehtestatud kastmõrdade kaupa ja kastmõrra püügivõimaluse ning aastase lubatud saagi kasutada saanud ettevõtja ei oma piisavas ulatuses kastmõrra püügivõimalust ja lubatud aastast saaki, siis vähendatakse vastavas ulatuses püügivõimaluse kasutada andnud ettevõtja lubatud aastast saaki nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 105 lõikes 2 sätestatu kohaselt.”;

12) paragrahvi 134 lõiget 17 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

„Kui taotleja püüdis taotletavale aastale eelnenud aastal rohkem kala, kui talle kastmõrra kohta lubatud aastane saak õiguse andis, antakse talle taotletavaks aastaks kalapüügiluba aastase lubatud saagi kasutamiseks vähendatud ulatuses.”;

13) paragrahvi 16 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „, välja arvatud kilu- ja räimepüük, mille puhul jagatakse püügivõimalused eelmisel kolmel aastal samal püügil olnud taotlejate vahel”;

14) paragrahvi 16 lõike 38 kolmandat lauset täiendatakse pärast tekstiosa „lõigetest 11–13” tekstiosaga „ning lõigetest 14 ja 15, kui kasutada antavate püügivõimaluste eest saab ettevõtja kasutada muid kutselise kalapüügi võimalusi”;

15) paragrahvi 16 lõiget 6 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

„Püsiasustusega väikesaare püsielaniku ajaloolist püügiõigust saab võõrandada ainult sama püsiasustusega väikesaare püsielanikule, kelle elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse väikesaarel asuva asustusüksuse täpsusega vähemalt üks aasta enne käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ajaloolise püügiõiguse võõrandamise tehingu tegemist.”;

16) paragrahvi 161 lõige 21 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 18 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „lõikes 1” tekstiosaga „lõigetes 1 ja 5”;

18) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Kui lubatud aastane saak on kehtestatud kastmõrdade kaupa, arvestatakse esimeses järjekorras selle isiku räimepüük, kellele on määratud kastmõrraga püügiks lubatud aastane räimesaak, talle määratud lubatud aastase räimesaagi arvele. Kui sellele isikule lubatud aastane räimesaak on ammendunud, peab ta lõpetama kastmõrraga püügi.”;

19) paragrahvi 19 lõike 31 teist lauset, lõike 32 teist lauset ja lõike 61 teist lauset täiendatakse pärast sõna „avaldamist” tekstiosaga „, kui käskkirjas ei ole ette nähtud hilisemat kehtima hakkamist”;

20) paragrahvi 19 lõike 62 kolmandat lauset täiendatakse pärast sõna „avalikustatakse” sõnadega „ning see hakkab kehtima”;

21) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 63 järgmises sõnastuses:

„(63) Kui Eesti Vabariigile või Euroopa Liidule rahvusvaheliste kokkulepete alusel eraldatud püügivõimalused, mida Eesti ettevõtjad kasutavad, on ammendatud ja riigil või Euroopa Liidul on kohustus kalapüük sellel alal keelata või lõpetada, keelab ja lõpetab kalapüügi juhul, kui kalapüüki ei ole lõpetanud Euroopa Liit, põllumajandusminister käskkirjaga. Käskkiri hakkab kehtima käesoleva seaduse § 19 lõikes 61 sätestatud korras.”;

22) paragrahv 232 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 232. Kalapüük merel kalalaevatunnistuseta või sertifitseerimata mootorivõimsusega kalalaevaga

(1) Kalapüügi eest merel kalalaevatunnistuseta laevaga või sertifitseerimata mootorivõimsusega kalalaevaga –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.”;

23) paragrahvi 251 täiendatakse lõikega 24 järgmises sõnastuses:

„(24) Käesoleva seaduse § 13 lõiget 41 kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 61 lõike 4 viimases lauses nimetatud kalalaevadele.”;

24) paragrahvi 251 täiendatakse lõikega 25 järgmises sõnastuses:

„(25) Vabariigi Valitsus võib kehtestada käesoleva seaduse § 134 lõike 3 alusel püügivõimalused merel veealade kaupa ja § 134 lõike 33 alusel lubatud aastase saagi kastmõrraga püügil esmakordselt 2015. aastaks.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json