Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” ning 12. juuni 2013. a määruse nr 39 „Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2015, 6

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” ning 12. juuni 2013. a määruse nr 39 „Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 26.06.2015 nr 77

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 55 lõike 2 ning § 751 lõike 9 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruses nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Lootsitellimuses märgitakse järgmised andmed:

1) laeva nimi;

2) laeva tüüp;

3) laeva kogumahutavus (GT);

4) IMO number;

5) laeva pikkus (meetrites);

6) laeva laius (meetrites);

7) lootsimise algpunkt;

8) lootsimise sihtpunkt;

9) laevaagendi nimi;

10) kapteni nimi.“;

2) paragrahvi 1 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Lootsi saamiseks tuleb esitada uus tellimus kooskõlas käesoleva paragrahvi lõigetega 2, 21 ja 3.“;

3) paragrahvi 1 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahv 32 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 32. Lootsimine ankrualadel

(1) Lootsi kasutamine on kohustuslik järgmistel kohustusliku lootsimise piirkonnas asuvatel ankrualadel:

1) Pakri lahe ankrualad A ja C;

2) Tallinna lahe ankrualad A, B, C, D ja F;

3) Muuga lahe ankrualad J, L, M ja N.

(2) Kohustusliku lootsimise piirkonnas on lootsimisest vabastatud järgmistele ankrualadele merelt saabuvad ja sealt merele lahkuvad laevad:

1) Tallinna lahe ankruala E, kasutades Suurupi laevateed;

2) Muuga lahe ankruala K, kasutades Muuga lahe loodepoolset laevateed.

(3) Lootsimine ei ole kohustuslik järgmistel ankrualadel:

1) Pärnu lahe ankruala;

2) Pakri lahe ankruala D;

3) Tallinna lahe ankrualad G ja H;

4) Muuga lahe ankruala I.“.

§ 2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2013. a määruse nr 39 „Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimääruse” § 4 lõike 1 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 „Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad” § 1 lõikes 21 sätestatud lootsitellimuse andmed;“.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json