Teksti suurus:

Eluasemelaenu andmise piirmäärad ja maksimaalne laenutähtaeg

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2024
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2015, 8

Eluasemelaenu andmise piirmäärad ja maksimaalne laenutähtaeg

Vastu võetud 12.12.2014 nr 17
RT I, 16.12.2014, 17
jõustumine 01.03.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.04.2015RT I, 08.04.2015, 311.04.2015
22.06.2015RT I, 03.07.2015, 101.04.2016

Määrus kehtestatakse krediidiasutuste seaduse § 83 lõike 21 alusel.
[RT I, 08.04.2015, 3 - jõust. 11.04.2015]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded eluasemelaenu summa ja laenu tagatise väärtuse suhtele (edaspidi eluasemelaenu tagatuse piirmäär), nõuded laenusaaja poolt erinevate laenulepingute alusel perioodiliselt tasumisele kuuluvate laenu- ja intressimaksete ning laenusaaja sissetulekute suhtele (edaspidi laenumaksete piirmäär), eluasemelaenu tagasimaksmise maksimaalne tähtaeg ja käesoleva määruse nõuete järgimisel lubatud erandid.

  (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuded peavad olema täidetud hetkel, mil eluasemelaenu summa (või – eluasemelaenu osadena andmise korral – laenusumma esimene väljamakse) antakse laenusaaja käsutusse.
[RT I, 03.07.2015, 1 - jõust. 01.04.2016]

  (2) Eluasemelaen käesoleva määruse tähenduses on §-s 2 nimetatud laenuandja poolt füüsilisest isikust laenusaajale antav hüpoteegiga tagatud laen, mille sihtotstarve on Eestis asuva eluaseme ostmine, püstitamine, laiendamine, rekonstrueerimine või renoveerimine.

§ 2.   Määruse kohaldamine

  Määrus kehtib kõikidele Eestis tegutsevatele krediidiasutustele, sealhulgas välisriigi krediidiasutuste Eesti filiaalidele.

§ 3.   Eluasemelaenu tagatuse piirmäär

  (1) Eluasemelaenu tagatuse piirmäära täitmist hinnatakse laenu tagatuse suhtarvu alusel. Laenu tagatuse suhtarv leitakse laenu summa ja laenu tagatise esemeks oleva kinnisasja või kinnisasjade väärtuse jagamisel järgnevalt:

  (2) Laenu tagatuse suhtarv võib olla kuni 85%.
[RT I, 03.07.2015, 1 - jõust. 01.04.2016]

  (3) Kredexi käendusega väljastatud laenude puhul võib laenu tagatuse suhtarv olla kuni 90%.

  (4) Eluasemelaenu tagatis peab olema selle laenu arvelt ostetavale, püstitatavale, laiendatavale, rekonstrueeritavale või renoveeritavale eluasemele või laenusaajale ja/või kaastaotlejale kuuluvale muule kinnisasjale seatud hüpoteek. Eluasemelaenu võib tagada ka kolmandale isikule kuuluvale kinnisasjale seatud hüpoteek.

  (5) Tagatisena võib arvestada ainult esimese järjekoha hüpoteeke. Järgnevatele järjekohtadele seatud hüpoteeke võib krediidiasutus tagatisena arvestada, kui kõik eelnevad hüpoteegid on seatud selle sama krediidiasutuse või riigi kasuks.

  (6) Laenu tagatuse suhtarvu määramisel loetakse laenu tagava kinnisasja väärtuseks kinnisasja eluasemelaenulepingu sõlmimise eelselt hinnatud turuväärtus või eluaseme tegelik ostu-müügi hind, sõltuvalt sellest, kumb on väiksem.

  (7) Kui eluasemelaenu tagatis tagab ühtlasi mõnda muud laenusaaja või kolmanda isiku laenukohustust, siis võetakse laenu tagatuse suhtarvu leidmisel arvesse kõik selle tagatisega tagatud laenude summad.

  (8) Eluasemelaenu tagatuse piirmäära ei kohaldata eluasemelaenudele, mida antakse varasema laenu restruktureerimiseks või refinantseerimiseks ja mille summa ei ületa restruktureeritavast või refinantseeritavast laenust tulenevat nõuet.

§ 4.   Laenumaksete piirmäär

  (1) Laenumaksete piirmäära järgimist hinnatakse laenumaksete ja sissetuleku suhtarvu alusel. Laenumaksete ja sissetuleku suhtarv leitakse laenusaaja kõikide laenukohustuste põhiosa- ja intressimaksete summa ja laenusaaja netosissetuleku jagamisel järgnevalt:

kus n on laenusaaja kõikide tarbijakrediidilepingute arv koos uue eluasemelaenuga.

  (2) Laenumaksete ja sissetuleku suhtarv võib olla kuni 50%.
[RT I, 03.07.2015, 1 - jõust. 01.04.2016]

  (3) Laenusaaja netosissetulekuna arvestatakse laenusaaja regulaarset ja tõendatud maksudejärgset sissetulekut. Regulaarne on sissetulek, mida laenusaaja saab samas suurusjärgus igas kuus, kvartalis ja/või aastas ning mille hindamisel laenusaaja on arvestanud sissetuleku laekumise piisavat ajavahemikku ja kestlikkust. Maksudejärgne on sissetulek, millest on maha arvatud riiklikeks maksudeks ja makseteks minevad summad.

  (4) Laenumaksed ehk laenude põhiosa- ja intressimaksete summa on nii uue eluasemelaenu kui ka laenusaaja poolt laenu andvast krediidiasutusest ja teistest krediidiasutusest ning teistelt laenuandjatelt võetud kõikide muude laenude, liisingute ja muude tarbijakrediidilepingutest tulenevate igakuiste laenumaksekohustuste summa, mis on laenu andvale krediidiasutusele teada. Koos teise isikuga tasumisele kuuluvad laenumaksed võetakse arvesse proportsionaalselt laenusaajale langeva laenumaksete tasumise kohustusega.
[RT I, 08.04.2015, 3 - jõust. 11.04.2015]

  (5) Kui eluasemelaen antakse fikseerimata intressimääraga, siis arvestatakse eluasemelaenu intressimäärana kas laenulepingus toodud intressimäära, millele on lisatud 2 protsendipunkti, või aastaintressimäära 6% olenevalt sellest, kumb intressimäär on suurem.

  (51) Laenumaksete summa arvutamisel on lubatud eluasemelaenu tagasimaksmise tähtajana arvestada laenulepingus määratud laenu tagasimaksmise tähtaja asemel ka tähtaega, milleni laenusaajal on laenulepingu kohaselt õigus laenu tagasimaksmise kohustuse täitmist pikendada.
[RT I, 08.04.2015, 3 - jõust. 11.04.2015]

  (6) Laenumaksete ja sissetuleku suhtarvu arvutamisel lugejas ja nimetajas toodud näitajad esitatakse kuisel baasil väljendatuna eurodes. Kui laenusaaja netosissetulek või laenumaksed ei ole igakuised või on väljendatud muus vääringus, siis viiakse need suhtarvu arvutamiseks kuisele alusele ja esitatakse eurodes.

  (7) Kui eluasemelaen võetakse koos kaastaotlejaga, siis summeeritakse laenumaksete ja sissetuleku suhtarvu lugejas laenusaaja ja kaastaotleja kõik laenu andvale krediidiasutusele teadaolevad laenumaksed ning nimetajas laenusaaja ja kaastaotleja netosissetulekud.

§ 5.   Eluasemelaenu tagasimaksmise tähtaeg

  Eluasemelaenu tagasimaksmise lepinguline tähtaeg võib olla maksimaalselt 30 aastat alates laenusumma (või – eluasemelaenu osadena andmise korral – laenusumma esimese väljamakse) laenusaaja käsutusse andmise kalendrikuule järgneva kolmanda kalendrikuu esimesest päevast.
[RT I, 08.04.2015, 3 - jõust. 11.04.2015]

§ 6.   Lubatud erandite piirmäär

  Käesoleva määruse §-s 3 ja/või 4 nimetatud piirmäärasid ületades ja/või §-s 5 sätestatust pikemaks tähtajaks võib krediidiasutus anda eluasemelaene kuni 15% ulatuses kvartali jooksul väljastatud uute eluasemelaenude kogusummast.
[RT I, 03.07.2015, 1 - jõust. 01.04.2016]

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2015. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json