Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2015, 19

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 29.06.2015 nr 70

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 4 lõike 3, § 61 lõike 4, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4, 5 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 1062 lõike 6 ning § 118 lõike 8 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määrust nr 58 „Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „sertifitseerimist tõendava dokumendi väljaandmise kord,”;

2) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Seemnekartuli kategooriad ja nende klasside tähistused

(1) Supereliitseemnekartuli kategooria seemnekartul klassi tähistusega PBTC on mikrotaimed, sealhulgas mugulad, mis:
1) on toodetud mikropaljundamise teel sordiehtsuse ja taimetervise tagamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
2) on ette nähtud supereliitseemnekartuli, eliitseemnekartuli või sertifitseeritud seemnekartuli tootmiseks;
3) vastavad kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(2) Supereliitseemnekartuli kategooria seemnekartul klassi tähistusega PB on seemnekartul, mis:
1) on toodetud sordiehtsuse ja taimetervise tagamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
2) on ette nähtud supereliitseemnekartuli, eliitseemnekartuli või sertifitseeritud seemnekartuli tootmiseks;
3) vastab kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(3) Eliitseemnekartuli kategooria seemnekartul klassi tähistusega S on seemnekartul, mis:
1) põlvneb otse supereliitseemnekartuli kategooria seemnekartulist;
2) on ette nähtud eliitseemnekartuli sama klassi või järgnevate klasside või sertifitseeritud seemnekartuli tootmiseks;
3) vastab kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(4) Eliitseemnekartuli kategooria seemnekartul klassi tähistusega SE on seemnekartul, mis:
1) põlvneb otse supereliitseemnekartuli kategooria seemnekartulist või klassi tähistusega S eliitseemnekartulist;
2) on ette nähtud sama klassi eliitseemnekartuli või sertifitseeritud seemnekartuli tootmiseks;
3) vastab kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(5) Eliitseemnekartuli kategooria seemnekartul klassi tähistusega E on seemnekartul, mis:
1) põlvneb otse supereliitseemnekartuli kategooria seemnekartulist või klassi tähistusega S või SE eliitseemnekartulist;
2) on ette nähtud sama klassi eliitseemnekartuli või sertifitseeritud seemnekartuli tootmiseks;
3) vastab kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(6) Sertifitseeritud seemnekartuli kategooria seemnekartul klassi tähistusega A on seemnekartul, mis:
1) põlvneb otse supereliitseemnekartuli või eliitseemnekartuli kategooria seemnekartulist;
2) on ette nähtud sertifitseeritud seemnekartuli klassi tähistusega B seemnekartuli või tarbekartuli tootmiseks;
3) vastab kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(7) Sertifitseeritud seemnekartuli kategooria seemnekartul klassi tähistusega B on seemnekartul, mis:
1) põlvneb otse supereliitseemnekartuli või eliitseemnekartuli kategooria seemnekartulist või sertifitseeritud seemnekartuli kategooria klassi A tähistusega seemnekartulist;
2) on ette nähtud tarbekartuli tootmiseks;
3) vastab kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(8) Seemnekartuli maksimaalne lubatud põlvkondade koguarv on üheksa, mis jaguneb kategooriate ja klasside piires järgmiselt:

Kategooria

Klass

Maksimaalselt lubatud põlvkonnad

supereliit

PBTC

1

PB

2, 3 või 4

eliit

S

2, 3, 4 või 5

SE

2, 3, 4, 5 või 6

E

2, 3, 4, 5, 6 või 7

sertifitseeritud

A

8

B

9

3) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Seemnekartulil ei tohi esineda põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määruse nr 116 „Ohtlike taimekahjustajate nimekiri” §-s 2 nimetatud ohtlikke taimekahjustajaid.

(2) Seemnekartuli kvaliteeti vähendavaid taimekahjustajaid ja muid kahjustusi võib seemnekartulipartiis olla järgmiselt:

Seemnekartulipartiis lubatud taimekahjustajate
ja muude kahjustuste esinemine
(% mugulate kaalust)

Supereliitseemnekartuli
kategooria

Eliitseemnekartuli
kategooria

Sertifitseeritud seemne-
kartuli kategooria

PBTC

PB

S

SE

E

A

B

1) mugula mädanikud muud kui ringmädanik (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.) ja pruun-baktermädanik (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.),

millest märgmädanik0

00,2

00,5

0,20,5

0,20,5

0,20,5

0,20,5

0,2

2) kartuli-mustkärn (nakatunud üle 1/10 mugula pinnast)

0

1

5

5

5

5

5

3) harilik kärn (nakatunud üle 1/3 mugula pinnast)

0

5

5

5

5

5

5

4) kartuli-süvikkärn (nakatunud üle 1/10 mugula pinnast)

0

1

3

3

3

3

3

5) närbunud või hõbekärna tõttu kuivanud mugulad

0

0,5

1

1

1

1

1

6) kahjustatud või mehaaniliste vigastustega, sealhulgas ebakorrapärase kujuga mugulad

0

3

3

3

3

3

3

7) muld ja muud lisandid

0

1

1

1

1

2

2

8) taimekahjustajaid kokku, välja arvatud muld ja muud lisandid

0

6

6

6

6

8

8

(3) Seemnekartuli mugulate, välja arvatud säilitussordi seemnekartuli ja mikrotaimedest toodetud mugulate suuruse nõuded seemnekartulipartii kohta on järgmised:
1) mugula läbimõõt on vähemalt 25 millimeetrit;
2) samas seemnekartulipartiis on suurima ja väikseima mugula läbimõõdu vahe kuni 25 millimeetrit;
3) kui mugula keskmine läbimõõt on üle 35 millimeetri, väljendatakse seemnekartuli suurima ja väikseima mugula suurus viiega jaguva arvuga;
4) sama seemnekartulipartii kaalust võib kuni 3% olla lubatust suuremaid ja kuni 3% lubatust väiksemaid mugulaid.

(4) Kartuli viirusega nakatunud mugulaid võib seemnekartulipartiis olla järgmiselt:


Kartuli viirus

Supereliitseemnekartuli
kategooria

Eliitseemnekartuli
kategooria

Sertifitseeritud seemne-
kartuli kategooria

PBTC

PB

S

SE

E

A

B

Y

0%

0,5%

1%

2%

4%

8%

10%

A

0%

0,5%

2

2

2

2

2

M

0%

0,5%

2

2

2

2

2

S

0%

0,5%

2

2

2

2

2

X

0%

0,5%

2

2

2

2

2

Viiruseid kokku

0%

0,5%

 

 

 

 

 

4) paragrahvi 7 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „lisas toodud vormi kohase seemnekartulitunnistuse ning”;

5) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põldtunnustamine tehakse seemnekartuli taimede sellises arengustaadiumis, mis võimaldab adekvaatselt hinnata nende taimede liigiehtsust ja -puhtust ning seemnekartuli kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate levikut.

(2) Seemnekartulipõllul ei tohi esineda eelkultuurist pärit taimi, samuti umbrohutaimi või teiste liikide taimi määral, mis võib mõjutada kasvava seemnekartulitaimiku liigiehtsust ja -puhtust ning sordiehtsust ja -puhtust, või määral, mis takistab põldtunnustamist.

(3) Seemnekartulitaimik peab vastama järgmistele nõuetele:


Seemnekartulitaimiku nõuded

Supereliitseemnekartuli
kategooria

Eliitseemnekartuli
kategooria

Sertifitseeritud seemne-
kartuli kategooria

PBTC

PB

S

SE

E

A

B

1) minimaalne sordiehtsus

100%

99,99%

99,9%

99,9%

99,9%

99,8%

99,5%

2) minimaalne sordipuhtus

100%

99,99%

99,9%

99,9%

99,9%

99,8%

99,5%

3) mosaiikviiruse või keerdlehisuse tunnustega taimi maksimaalselt

0%

0,1%

0,2

0,5%

0,8%

2%

6%

4) varrepõletikku nakatunud taimi maksimaalselt

0%

0%

0,1%

0,5%

1%

2%

4%

(4) Säilitussordi seemnekartuli minimaalne sordipuhtus peab olema 90%.

(5) Seemnekartulitaimik ei tohi olla kartuli-lehemädanikust (Phytophthora infestans) tugevalt kahjustatud.

(6) Seemnekartulipõllul ei tohi esineda põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määruse nr 116 „Ohtlike taimekahjustajate nimekiri” §-s 2 nimetatud ohtlikke taimekahjustajaid.”;

6) paragrahvi 9 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „kategooria” tekstiosaga „klassi A tähistusega”;

7) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse viide „Paragrahvi 3 lõigetes 2–5” viitega „Paragrahvi 3 lõigetes 1–3”;

8) paragrahvi 10 lõikes 3 asendatakse teises lauses viide „§ 3 lõigetes 1–6” viitega „§ 3 lõigetes 1 ja 2”;

9) paragrahvi 13 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „seemnekartulitunnistusele,”;

10) paragrahvi 14 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „ja supereliitseemnekartulile eelneva põlvkonna seemnekartuli”;

11) paragrahvi 15 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Supereliitseemnekartuli etiketile märgitakse vähemalt:
1) sertifitseerimisasutuse nimi ja selle asukoha liikmesriigi nimi või nende tähised;
2) tootja identifitseerimisnumber (Eesti tootjal majandustegevuse registreerimise number taimetervise registris) või seemnekartulipartii number;
3) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud … (kuu ja aasta)”;
4) liigi botaaniline nimi ladina keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autori nimeta);
5) sordinimi ladina tähtedega;
6) sõna „Supereliitseemnekartul” ja supereliitseemnekartuli kategooria klassi tähistus, põlvkonna number;
7) geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate mikrotaimede, sealhulgas mugulate puhul sõnad „Sisaldab GMO-d”.

(2) Eliitseemnekartuli ja sertifitseeritud seemnekartuli etiketile märgitakse:
1) sõnad „EL nõuded ja standardid”;
2) sertifitseerimisasutuse nimi ja selle asukoha liikmesriigi nimi või nende tähised;
3) tootja identifitseerimisnumber (Eesti tootjal majandustegevuse registreerimise number taimetervise registris) või seemnekartulipartii number;
4) liigi botaaniline nimi ladina keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autori nimeta);
5) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud … (kuu ja aasta)”;
6) sordinimi ladina tähtedega;
7) tootjariigi nimi;
8) sõna „Eliitseemnekartul” või sõnad „Sertifitseeritud seemnekartul” ja asjaomase kategooria klassi tähistus, põlvkonna number;
9) seemnekartuli mugula suurus;
10) deklareeritud netokaal;
11) geneetiliselt muundatud organisme sisaldava seemnekartuli puhul sõnad „Sisaldab GMO-d”.

(3) Kui seemnekartuli etiketil ei ole märgitud põlvkonna numbrit, siis loetakse see seemnekartul asjaomases kategooria klassis maksimaalselt lubatud põlvkonda kuuluvaks.

(4) Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse §-s 32 nimetatud tootmiskatse tegemiseks turustatava seemnekartuli tarnija dokumendile, trükitud või tembeldatud teabele märgitakse vähemalt ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles:
1) sertifitseerimisasutuse nimi ja selle asukoha liikmesriigi nimi või selle tähis;
2) seemnekartulipartii number;
3) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud … (kuu ja aasta)”;
4) liigi botaaniline nimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autori nimeta);
5) sordinimi, millega seemnekartulit turustatakse (sordiaretaja viide, kavandatav või heakskiidetud sordinimi), ning olemasolu korral sordi sordilehte võtmise taotluse number;
6) sõnad „Sort ei ole võetud sordilehte”;
7) sõnad „Ainult testiks ja katseks”;
8) seemnekartuli mugula suurus;
9) deklareeritud netokaal;
10) geneetiliselt muundatud organisme sisaldava seemnekartuli puhul sõnad „Sisaldab GMO-d”.

(5) Säilitussordi seemnekartuli tarnija dokumendile märgitakse:
1) sõnad „EL nõuded ja standardid”;
2) müügipakendile etiketi kinnitanud tarnija ärinimi ja asukoha aadress või tunnusmärk;
3) tarnija majandustegevuse registreerimise number taimetervise registris;
4) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud … (kuu ja aasta)”;
5) liigi botaaniline nimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autori nimeta);
6) sordinimi ladina tähtedega;
7) sõna „Säilitussort”;
8) päritolupiirkond;
9) seemnekartuli tootmispiirkond, kui see erineb päritolupiirkonnast;
10) seemnekartulipartii number;
11) deklareeritud neto- või brutokaal või mugulate või taimede arv.”;

12) paragrahvi 16 lõikes 21 asendatakse tekstiosa „vastama § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele, olema vaba” tekstiosaga „olema vaba ohtlikest taimekahjustajatest ja”;

13) paragrahvi 16 lõikes 4 asendatakse sõna „seemnekartulitunnistuse” sõnaga „etiketi”;

14) paragrahvi 16 lõigetest 5 ja 6 jäetakse välja tekstiosa „lisas toodud vormi kohane seemnekartulitunnistus ning”;

15) normitehnilist märkust 1 täiendatakse pärast tekstiosa „nõukogu direktiiv 2002/56/EÜ seemnekartuli turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 60–73), muudetud direktiiviga 2003/61/EÜ (EÜT L 165, 3.07.2003, lk 23–28)” tekstiosaga „,komisjoni rakendusdirektiiviga 2013/63/EL, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2002/56 I ja II lisa seoses seemnekartulite ja seemnekartulite partiide miinimumnõuetega (ELT L 341, 18.12.2013, lk 52–55), rakendusdirektiiviga 2014/20/EL, millega määratakse kindlaks liidu eliitseemnekartuli ja sertifitseeritud seemnekartuli klassid ning selliste klasside suhtes kohaldatavad tingimused ja nimetused (ELT L 38, 7.02.2014, lk 32–38), ja rakendusdirektiiviga 2014/21/EL, millega määratakse kindlaks supereliitseemnekartuli suhtes kohaldatavad miinimumtingimused ja liidu klassid (ELT L 38, 7.02.2014, lk 39–41)”;

16) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määrust nr 80 „Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Paljundusmaterjali mikropaljundamine (edaspidi mikropaljundamine) on aiakultuuride paljundusmaterjali (edaspidi paljundusmaterjal) ja seemnekartuli taimede (edaspidi kartulitaimed) tootmine koekultuurmeetodil kiiresti suure hulga paljundusmaterjali ja kartulitaimede saamiseks.”;

2) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koekultuurmeetodil tootmine on lähtepaljundusmaterjali (edaspidi lähtematerjal) saamiseks kasutatavast taimest (edaspidi emataim) eraldatud organite, koelõikude, rakkude või rakuosade kasvatamine katseklaasis steriilsetel söötmetel.”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Emataimeks on § 4 lõikes 3 sätestatud nõuete kohane taim, millest võetakse lähtematerjali uute taimede paljundamiseks ja mis on vastavalt tähistatud.”;

4) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 1 asendatakse tekstiosa „lähtepaljundusmaterjali (edaspidi lähtematerjal)” sõnaga „lähtematerjali”;

5) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 8 ja § 7 lõikes 1 asendatakse sõna „kontrollimine” sõnaga „hindamine” vastavas käändes;

6) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõna „kontrolli” sõnaga „hindamise”;

7) paragrahvi 4 lõikes 4, § 6 lõikes 4 ja § 7 lõikes 2 asendatakse sõna „kontrollima” sõnaga „hindama” vastavas pöördes;

8) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tarnija peab hindama kartulitaimede lähtematerjali nõuetekohasust. Kartulitaimede lähtematerjal peab olema vaba põllumajandusministri 7. juuli 2004. a määruse nr 116 „Ohtlike taimekahjustajate nimekiri” §-s 2 nimetatud ohtlikest taimekahjustajatest.”;

9) määruse pealkirja täiendatakse ülaindeksiga 1 ja määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 nõukogu direktiiv 2002/56/EÜ seemnekartuli turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 60–73), muudetud direktiiviga 2003/61/EÜ (EÜT L 165, 3.07.2003, lk 23–28), komisjoni rakendusdirektiiviga 2013/63/EL, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2002/56 I ja II lisa seoses seemnekartulite ja seemnekartulite partiide miinimumnõuetega (ELT L 341, 18.12.2013, lk 52–55), rakendusdirektiiviga 2014/20/EL, millega määratakse kindlaks liidu eliitseemnekartuli ja sertifitseeritud seemnekartuli klassid ning selliste klasside suhtes kohaldatavad tingimused ja nimetused (ELT L 38, 7.02.2014, lk 32–38), ja rakendusdirektiiviga 2014/21/EL, millega määratakse kindlaks supereliitseemnekartuli suhtes kohaldatavad miinimumtingimused ja liidu klassid (ELT L 38, 7.02.2014, lk 39–41)”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json