Teksti suurus:

2015. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused

2015. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused - sisukord
  Väljaandja:Põllumajandusminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
  Avaldamismärge:RT I, 03.07.2015, 25

  2015. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused

  Vastu võetud 06.02.2015 nr 13
  RT I, 10.02.2015, 4
  jõustumine 13.02.2015

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  30.06.2015RT I, 03.07.2015, 2306.07.2015

  Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 66 lõike 1 ja § 126 lõike 2 alusel ning arvestades 2015. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jao 8 liigi 40 kontol 450 toetusteks ettenähtud rahalisi vahendeid.

  § 1.   2015. aastal antakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukava 2007–2013ˮ (edaspidi arengukava 2007–2013) alusel järgmisi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevaid maaelu arengu toetusi:

   
    1) noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetus;
    2) tootjarühmade loomise ja arendamise toetus;
    3) põllumajanduslik keskkonnatoetus;
    4) loomade karjatamise toetus;
    5) tehniline abi.
  [RT I, 03.07.2015, 23 - jõust. 06.07.2015]

  § 2.   2015. aastal toetatakse arengukava 2007–2013 alusel antava põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames järgmisi tegevusi:

   
    1) keskkonnasõbralik majandamine;
    2) mahepõllumajanduslik tootmine;
    3) ohustatud tõugu looma pidamine;
  30.09.2015 10:40
  Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, taastatud punkti 3 õige sõnastus, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.
    4) kohalikku sorti taimede kasvatamine;
    5) poolloodusliku koosluse hooldamine.

  § 3.   2015. aastal võib arengukava 2007–2013 alusel antavat tootjarühmade loomise ja arendamise toetust ning loomade karjatamise toetust taotleda komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõikes 2 nimetatud iga-aastase maksenõude alusel.

  § 4.   2015. aastal võib arengukava 2007–2013 alusel antavat põllumajanduslikku keskkonnatoetust keskkonnasõbraliku majandamise eest taotleda komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 3 lõikes 2 nimetatud iga-aastase maksenõude alusel ja üksnes kehtiva kohustuse ulatuses, välja arvatud juhul, kui kehtivat kohustust suurendatakse põllumajandusministri 21. aprilli 2010. a määruse nr 46 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” § 4 lõike 2 punktis 5 nimetatud riba võrra.

  § 5.   2015. aastal võib arengukava 2007–2013 alusel antavat põllumajanduslikku keskkonnatoetust mahepõllumajandusliku tootmise ja poolloodusliku koosluse hooldamise eest taotleda komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 3 lõikes 2 nimetatud iga-aastase maksenõude alusel ja üksnes kehtiva kohustuse ulatuses.

  § 6.   2015. aastal võib arengukava 2007–2013 alusel antavat põllumajanduslikku keskkonnatoetust ohustatud tõugu looma pidamise eest taotleda komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 3 lõikes 2 nimetatud iga-aastase maksenõude alusel ja üksnes kehtiva kohustuse ulatuses.

  § 7.   2015. aastal võib arengukava 2007–2013 alusel antavat põllumajanduslikku keskkonnatoetust kohalikku sorti taimede kasvatamise eest taotleda komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 3 lõikes 2 nimetatud iga-aastase maksenõude alusel.

  § 8.   2015. aastal on võimalik maaelu arengu toetust taotleda järgmiste Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 10 lõike 2 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ (edaspidi arengukava 2014–2020) meetmete raames:

  [RT I, 03.07.2015, 23 - jõust. 06.07.2015]

   
    1) meede 1 „Teadmussiire ja teavitus”;
    2) meede 2 „Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused”;
    3) [kehtetu - RT I, 03.07.2015, 23 - jõust. 06.07.2015]
    4) meede 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse”;
    5) meede 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng”;
    6) meede 8 „Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse”;
    7) meede 9 „Tootjarühmade ja -organisatsioonide loomine”;
    8) meede 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede”;
    9) meede 11 „Mahepõllumajandus”;
    10) meede 12 „Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused”;
    11) meede 14 „Loomade heaolu”;
    12) meede 16 „Koostöö”;
    13) meede 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule (CLLD – kogukonna juhitud kohalik areng)”;
    14) meede 20 „Tehniline abi”.

  § 9.   2015. aastal on võimalik taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava 2014–2020 meetme 1 „Teadmussiire ja teavitus” tegevuse liikide raames:

   
    1) „Koolitustegevuste korraldamine”;
    2) „Esitlus- ja teavitustegevuste korraldamine”;
    3) „Ettevõtete külastuste ja õpiringide korraldamine”;
    4) „Pikaajalised programmid”.

  § 10.   2015. aastal on võimalik taotleda maaelu arengu toetust arengukava 2014–2020 meetme 2 „Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused” tegevuse liigi „Toetus nõustajate koolituseks” raames.

  § 11.   [Kehtetu - RT I, 03.07.2015, 23 - jõust. 06.07.2015]

   

  § 12.   2015. aastal on võimalik taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse liikide raames:

   
    1) „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks”;
    2) „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks”;
    3) „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid”.

  § 13.   2015. aastal on võimalik taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava 2014–2020 meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng” tegevuse liikide raames:

   
    1) [kehtetu - RT I, 03.07.2015, 23 - jõust. 06.07.2015]
    2) „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine”;
    3) „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas”.

  § 14.   2015. aastal on võimalik taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava 2014–2020 meetme 8 „Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse” tegevuse liikide raames:

   
    1) „Metsakahjustuste ennetamine, kõrvaldamine ja kahjustatud metsa taastamine”;
    2) „Metsade elujõulisuse ja majandusliku väärtuse parandamine”.

  § 15.   2015. aastal on võimalik taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava 2014–2020 meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede” tegevuse liikide raames:

   
    1) „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus”;
    2) „Piirkondlik mullakaitse toetus”;
    3) „Keskkonnasõbraliku aianduse toetus”;
    4) „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus”;
    5) „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus”;
    6) „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus”.

  § 16.   2015. aastal on võimalik taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava 2014–2020 meetme 11 „Mahepõllumajandus” tegevuse liikide raames:

   
    1) „Mahepõllumajandusele üleminek”;
    2) „Mahepõllumajandusega jätkamine”.

  § 17.   2015. aastal on võimalik taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava 2014–2020 meetme 12 „Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused” tegevuse liikide raames:

   
    1) „Natura 2000 toetus põllumajandusmaale”;
    2) „Natura 2000 toetus erametsamaale”.

  § 18.   2015. aastal on võimalik taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava 2014–2020 meetme 16 „Koostöö” tegevuse liikide raames:

   
    1) „Innovatsiooniklaster”;
    2) „Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine”;
    3) „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamine”.

  § 19.   2015. aastal on võimalik taotleda maaelu arengu toetust järgmiste arengukava 2014–2020 meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule (CLLD – kogukonna juhitud kohalik areng)” tegevuse liikide raames:

   
    1) „Kohaliku arengu strateegiate rakendamine”;
    2) „Koostöö”;
    3) „Piirkonna elavdamine ning kohaliku tegevusgrupi kui organisatsiooni toimimine”.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json