Teksti suurus:

Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded

Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2015, 29

Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded

Vastu võetud 02.07.2015 nr 82

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 13 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldised nõuded 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab minimaalsed nõuded avalikult kasutatava tee (edaspidi tee) ehitusprojekti dokumentide arengujärkudele ehk staadiumitele (edaspidi ehitusprojekti staadium) ja ehitusprojektiga seonduvatele dokumentidele.

  (2) Tee ehitusloa andja võib lisaks käesolevas määruses toodud nõuetele esitada tee ehitusprojektile täiendavaid nõudeid, kui see on vajalik kontrollimaks tee ehitusprojekti projektlahenduse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.

  (3) Tellijal ja projekteerijal on võimalik kokku leppida käesolevas määruses sätestatust täpsemas ja täielikumas tee ehitusprojekti dokumentide mahus ja komplektsuses.

  (4) Tehnovõrkude ehitusprojektile ja selle muudatusele esitatavad nõuded sätestatakse ehitusseadustiku § 13 lõike 3 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri asjakohase määrusega.

  (5) Avalikkusele ligipääsetava eratee ehitusprojektile kohaldatakse nõudeid, mis kehtivad tee ehitusloa aluseks olevale tee ehitusprojektile. Ülejäänud nõuete rakendamise otsustab tee omanik.

§ 2.   Tee ehitusprojekt

  (1) Tee ehitusprojekt on tee ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb seletuskirjast, joonistest ja muudest asjakohastest dokumentidest, nagu näiteks jooniseid selgitavad skeemid, tabelid, graafikud, ekspertiiside ja uuringute aruanded.

  (2) Tee ehitusprojekt peab võimaldama kontrollida projektlahenduse vastavust õigusaktide nõuetele.

  (3) Tee ehitusprojekt peab olema loetav, vastuoludeta ning üheselt mõistetav. Tee ehitusprojekti joonis ei tohi sisaldada liigset informatsiooni.

  (4) Tee ehitusprojekt koostatakse lähtudes tellija antud lähteülesandest ning kooskõlas üldplaneeringu, detailplaneeringu või projekteerimistingimustega ning muude avalik-õiguslike kitsendustega.

§ 3.   Tee ehitusprojekti staadiumid

  (1) Tee ehitusprojekti võib koostada kolmes staadiumis: eelprojekt, põhiprojekt ja tööprojekt.

  (2) Eelnevas staadiumis olev tee ehitusprojekt koos võimalike lisatingimustega on siduvaks lähteülesandeks järgneva staadiumi tee ehitusprojekti koostamisel.

§ 4.   Tee ehitusprojekti dokumendid

  (1) Tee ehitusprojekt koosneb käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud dokumentidest vastavas staadiumis. Tee ehitusprojekti dokumendid täiendavad üksteist.

  (2) Vastuolude esinemisel erinevate tee ehitusprojekti dokumentide vahel lähtutakse kõigepealt seletuskirjast, seejärel joonistest ning seejärel muudest tee ehitusprojektis sisalduvatest dokumentidest.

§ 5.   Üldised nõuded vormistusele

  (1) Tee ehitusprojektile tuleb koostada tiitelleht, millel esitatakse vähemalt:
  1) töö number;
  2) töö nimetus;
  3) objekti asukoht;
  4) tellija nimi ja kontaktandmed;
  5) tee omaniku nimi ja kontaktandmed;
  6) projekteerimisettevõtja ärinimi, kontaktandmed, äriregistri kood ja majandustegevuse registri registreeringu number;
  7) tee ehitusprojekti staadium;
  8) projekteerimisettevõtja vastava tegevusala pädeva töötaja nimi ja allkiri.

  (2) Dokumendi, näiteks seletuskirja, tabeli, graafiku, igale lehele tuleb märkida vähemalt järgmised andmed:
  1) töö number;
  2) töö nimetus;
  3) tee ehitusprojekti staadium;
  4) lehekülje number ja lehekülgede arv.

  (3) Tee ehitusprojekti seletuskirja märgitakse koostamise kuupäev ja seletuskirjale kirjutab alla projekteerimisettevõtja vastava tegevusala pädev töötaja.

  (4) Joonisel peab olema kirjanurk, mis sisaldab vähemalt järgmist informatsiooni:
  1) töö number;
  2) töö nimetus;
  3) joonise nimetus;
  4) objekti asukoht;
  5) projekteerimisettevõtja ärinimi, kontaktandmed, äriregistri kood ja teehoiutööde tegevusloa number;
  6) joonise koostamise aeg;
  7) kasutatud mõõtkava;
  8) tee ehitusprojekti staadium;
  9) joonise number;
  10) jooniste koostaja ja projekteerimisettevõtja vastava tegevusala pädeva töötaja nimi ja allkiri.

  (5) Vähemalt ühe asendiplaanilise joonise kirjanurgas tuleb esitada tee ehitusprojekti aluseks oleva geodeetilise uurimistöö andmed, sealhulgas andmed koostaja kohta, töö number ja nimetus, kasutatud kõrgussüsteem ning koordinaatsüsteem.

  (6) Tee ehitusprojekti joonis peab:
  1) olema meetermõõdustikus;
  2) sisaldama kasutatud tingmärkide selgitusi;
  3) vajadusel sisaldama põhja-lõuna suunda ning lehtede jaotusskeemi.

  (7) Tee ehitusprojekt võib olla välja antud ka digitaalselt ja allkirjastatud digitaalselt.

  (8) Tee ehitusprojekt peab olema varustatud sisukorraga ning dokumentide loeteluga.

§ 6.   Kooskõlastused

  (1) Tee ehitusprojekti kooskõlastused tuleb kanda kooskõlastuste koondtabelisse, mis peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:
  1) kooskõlastaja;
  2) kooskõlastuse andmise kuupäev ning olemasolul selle number;
  3) kooskõlastuse täpne sisu;
  4) projekteerija kommentaar kooskõlastuses esitatud tingimuste täitmise kohta;
  5) kooskõlastuse originaali asukoht või viide digitaalsele kooskõlastusele.

  (2) Tee ehitusprojektile tuleb lisada koopia kooskõlastustest.

2. peatükk Tee ehitusprojekti staadiumid ning sellele eelnev tehniline dokumentatsioon 

§ 7.   Üldised nõuded eskiisile

  (1) Eskiis on kavandite ja neid selgitavate dokumentide kogum, mille eesmärgiks on anda planeeringutega ja ümbritseva ruumiga võimalikult hästi seostatud, erinevaid huve tasakaalustatult arvestav terviklik ruumiline lahendus.

  (2) Eskiisiga esitatakse üks või mitu erinevat kavandatavat lahendusvarianti. Mitme lahendusvariandi korral peab eskiis võimaldama võrrelda ja analüüsida pakutavaid variante omavahel.

  (3) Eskiis peab olema loetav, vastuoludeta ja üheselt mõistetav.

  (4) Eskiis võib olla lähtedokumendiks tee ehitusprojekti koostamisel.

  (5) Eskiis ei ole tee ehitusprojekt käesoleva määruse tähenduses ja ei pea vastama käesoleva määrusega tee ehitusprojektile kehtestatud nõuetele.

§ 8.   Üldised nõuded eelprojektile

  (1) Uue tee ehitamisel võib esimese staadiumina koostada eelprojekti.

  (2) Eelprojekti koostamise aluseks on tellija esitatav lähteülesanne ning vajadusel eskiis. Eelprojekt koostatakse geodeetilisele alusele.

  (3) Eelprojekti koostamise eesmärgiks on:
  1) määrata kindlaks tee asukoht ja teemaa vajadus;
  2) analüüsida tehniliste lahenduste ökonoomsust, sobivust ja anda põhimõttelised lahendused ligikaudse ehitusmaksumuse määramiseks, teha alternatiivide võrdlev analüüs ning määrata orienteeruv ehitusmaksumus.

  (4) Eelprojektis esitatakse tee kohta need andmed, mis on asjakohased ja mida on otstarbekas ja võimalik määrata, ning antakse piisavat, selgelt loetavat ja õiget informatsiooni kavandatava tee kohta.

§ 9.   Üldised nõuded põhiprojektile

  (1) Põhiprojekti koostamise aluseks on lähteülesanne ning eelprojekt selle olemasolul. Põhiprojekt koostatakse geodeetilisele alusele.

  (2) Põhiprojekt peab sisaldama informatsiooni vähemalt mahus, mis võimaldab anda tee-ehitusloa, kalkuleerida eeldatavat ehitusmaksumust, korraldada ehitushanget ning koostada ehitamiseks hinnapakkumist ja teostada ehitustöid. Tee ehitusloa taotlemisele tuleb esitada põhiprojekt.

  (3) Põhiprojektis esitatakse tee kohta need 4. peatükis toodud andmed ja lahendused, mis on asjakohased ning mida on võimalik määrata.

§ 10.   Üldised nõuded tööprojektile

  (1) Tööprojekti koostamise aluseks on põhiprojekt. Tööprojekt koostatakse geodeetilisele alusele.

  (2) Üldjuhul koostab tööprojekti ehitaja. Tööprojekti eesmärgiks on põhiprojekti lahenduste täiendamine, mitte põhiprojekti lahenduse muutmine. Tööprojektis täpsustatakse põhiprojektis toodud lahendusi ja tootejooniseid ning tehakse lõplik ehitustoode valik, esitades kõik tehnilised nõuded tee ehitustoodetele, ehitisele ja selle osadele. Esitatud lahendused peavad olema kontrollitud ja kooskõlas põhiprojekti lahendusega.

§ 11.   Tee ehitusprojekti muutmine

  (1) Tee ehitusloa aluseks olevas tee ehitusprojektis toodud tehniliste lahenduste muutmise vajaduse tekkimisel vormistatakse selle kohta tee ehitusprojekti muudatus.

  (2) Tee ehitusprojekti muutmise vajaduse otsustab tee omanik.

  (3) Tee ehitusprojekti muutmise vajaduse võivad tingida võimalikud tee ehitusprojekti vead ja ebatäpsused ning ehituse käigus ilmnenud asjaolud, mis välistavad tee ehitusprojektis toodud lahenduse realiseerimise või muudavad selle ebamõistlikult kulukaks. Muudatuse aluseks on tee omaniku ettepanekud ja põhjendused muudatuse tegemiseks.

  (4) Tee ehitusprojekti muudatuse koostajal peab olema tõendatud pädevus muudatuste teostamiseks. Muudatused kooskõlastatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tellijaga ning, kui muudatuste koostaja ei ole koostanud esialgset tee ehitusprojekti, siis ka esialgse tee ehitusprojekti koostajaga. Tee ehitusprojekti koostajaga kooskõlastamise nõuet ei rakendata, kui koostaja on tegevuse lõpetanud. Tee ehitusprojekti muudatus antakse üle ehitajale ja omanikujärelevalve tegijale.

  (5) Tee ehitusprojekti muudatus koostatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Muudatus peab olema loetav ning arusaadav ja üheselt mõistetav, seotud esialgse tee ehitusprojektiga ning identifitseeritav muudetava tee ehitusprojekti joonise, koostaja ja koostamise aja kaudu. Muudatus lisatakse tee ehitusprojekti juurde. Tee ehitusprojekti muudatuse kohta tuleb esitada muudatuse tegemise põhjused, uue lahenduse põhjendused ja selgitused ning muudatusest tulenevad võimalikud mõjud.

  (6) Tee ehitusprojekti muudatuse vormistamisel lisatakse tee ehitusprojekti muudatusele käesoleva määruse § 5 lõike 4 punktides 4, 5, 6 ja 10 toodud andmed ning muudatuse versiooni tähis. Muudatuste tõttu lisandunud dokumentidele lisab projekteerimisettevõtja ka kehtivate dokumentide loetelu, kus kajastatakse lisaks algsele jooniste loetelule ka lisandunud, asendatud või kehtivuse kaotanud dokumendid koos versiooni tähisega, mis võimaldaks saada adekvaatse ülevaate kehtivatest joonistest.

3. peatükk Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded eelprojekti staadiumis 

§ 12.   Eelprojekti staadiumi seletuskirja koosseis

  Seletuskiri koosneb järgmistest peatükkidest:
  1) üldosa;
  2) olemasoleva olukorra kirjeldus;
  3) projektlahendus.

§ 13.   Seletuskirja üldosa

  (1) Seletuskirja üldosa sisaldab ülevaadet, milles esitatakse:
  1) objekti nimetus;
  2) objekti asukoht;
  3) objekti seotus teedevõrguga ning tee klass või tänava liik.

  (2) Seletuskirja üldosa peab sisaldama viiteid projektlahenduse aluseks võetud lähtematerjalidele ning infot tee ehitusprojekti vastavuse kohta lähtematerjalidele. Selleks esitatakse:
  1) kasutatud õigusaktide, standardite ja juhendite loetelu;
  2) viited lähtematerjalidele, milleks on muu hulgas projekteerimise lähteülesanne ja projektlahendusega seotud planeeringud;
  3) asjakohaste uuringute loetelu.

  (3) Seletuskirja üldosa peab sisaldama viidet tee ehitusprojektiga seotud ehitusprojektidele, näiteks tehnovõrkude ehitusprojektidele.

  (4) Seletuskirja üldosas tuleb esitada tellija ja projekteerimisettevõtja kontaktandmed.

§ 14.   Olemasoleva olukorra kirjeldus

  Olemasoleva olukorra kirjeldus peab sisaldama tee ehitusprojektiga käsitletava ala kirjeldust vähemalt järgmises ulatuses:
  1) andmed maa omandi kohta;
  2) uuringute tulemuste kokkuvõte.

§ 15.   Projektlahendus

  (1) Seletuskirja projektlahenduse peatükk peab sisaldama projektlahenduse valikut ning selle põhjendusi.

  (2) Teiste riikide normide ja juhendmaterjalide kasutamisel tuleb tee ehitusprojekti seletuskirja projektlahenduse vastavas osas neile viidata ning projekteerija peab põhjendama seletuskirjas nende sobivust konkreetsetes oludes.

  (3) Projektlahenduse peatükk koosneb järgmistest alapeatükkidest:
  1) üldandmed;
  2) plaanilahendus;
  3) mullatööd;
  4) katend;
  5) veeviimarid;
  6) konstruktsioonid;
  7) liikluskorraldus- ja ohutusvahendid;
  8) tehnovõrgud;
  9) keskkonnakaitse ja maastikukujundustööd.

  (4) Üldandmete alapeatükis tuleb esitada:
  1) projekteerimise lähtetase;
  2) tee klass või tänava liik;
  3) eeldatav liiklussagedus ning teenindustase kavandatava perioodi lõpuks;
  4) ristmike, kogujateede ning jalgratta- ja jalgtee ning kõnniteede asukohad.

  (5) Plaanilahenduse alapeatükis tuleb esitada:
  1) asendiplaaniline lahendus ja selle põhjendused koos valitud parameetritega;
  2) kõrguslik lahendus ja selle põhjendused koos valitud parameetritega;
  3) ristmike ja mahasõitude lahendus ja selle põhjendused;
  4) jalgratta- ja jalgtee ning kõnniteede lahendus ja selle põhjendused.

  (6) Mullatööde alapeatükis tuleb esitada projekteeritud muldkeha lahendus, muldkeha variantide võrdlus ja valiku põhjendus.

  (7) Katendi alapeatükis tuleb esitada valitud katendid ja selle valiku põhjendused. Selleks tuleb esitada:
  1) eeldatav koormussagedus ja vajalik elastsusmoodul;
  2) katendi variantide võrdlus ja valiku põhjendused;
  3) viide katendi tugevusarvutusele;
  4) katendi materjalid koos kihtide paksusega.

  (8) Veeviimarite alapeatükis tuleb esitada sadevete ja pinnasevee ärajuhtimise lahendused ja nende põhjendused. Selleks tuleb esitada:
  1) hinnang olemasolevate veeviimarite olukorrale;
  2) veeviimarite vajaduse selgitus;
  3) projektlahenduse kirjeldus ning põhjendused.

  (9) Konstruktsioonide alapeatükis tuleb esitada valitud konstruktsioonide andmed. Selleks tuleb esitada:
  1) üldiseloomustus ja valiku põhjendus;
  2) tugevus- ja püsivusarvutused;
  3) hüdroloogilised arvutused ning madal- ja kõrgveepinna kõrgused;
  4) koormusskeemid ja -kombinatsioonid;
  5) nõuded kandevõimele ja elueale;
  6) olulisemad konstruktsiooni materjalid.

  (10) Liikluskorraldus- ja ohutusvahendite alapeatükis tuleb esitada ülevaade projekteeritud liikluskorraldusest. Selleks tuleb esitada liikluskorralduse lahendus koos põhjendusega.

  (11) Tehnovõrkude alapeatükis tuleb esitada ülevaade tehnovõrkudega kavandatavatest töödest. Selleks tuleb esitada:
  1) info olemasolevate tehnovõrkude paiknemise ning nende valdajate kohta;
  2) tehnovõrkude põhimõtteline lahendus.

  (12) Keskkonnakaitse ja maastikukujunduse alapeatükis tuleb esitada ülevaade projekteeritud haljastusest ja keskkonnakaitse rajatistest. Selleks tuleb esitada:
  1) keskkonnamõju hindamise tulemuste kokkuvõte ja sellest tulenevad keskkonnakaitse abinõud;
  2) vee erikasutusloa vajadus ja hinnang kalakaitse meetmetele.

§ 16.   Eelprojekti joonised

  Tee ehitusprojekti eelprojekti staadiumi joonised peavad andma ülevaate valitud projektlahendusest. Joonistele kohaldatakse käesoleva määruse 4. peatükis sätestatud nõudeid ulatuses, mis on vajalikud eelprojekti eesmärgi saavutamiseks.

4. peatükk Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded põhiprojekti staadiumis 

1. jagu Nõuded seletuskirjale 

§ 17.   Seletuskirja koosseis

  Seletuskiri koosneb järgmistest peatükkidest:
  1) üldosa;
  2) olemasoleva olukorra kirjeldus;
  3) projektlahendus;
  4) tööde teostamine;
  5) hooldusjuhend.

§ 18.   Seletuskirja üldosa

  (1) Seletuskirja üldosa sisaldab ülevaadet, milles esitatakse:
  1) objekti nimetus;
  2) objekti asukoht;
  3) objekti seotus teedevõrguga ning tee klass või tänava liik.

  (2) Seletuskirja üldosa peab sisaldama viiteid projektlahenduse aluseks võetud lähtematerjalidele ning infot tee ehitusprojekti vastavuse kohta lähtematerjalidele. Selleks esitatakse:
  1) kasutatud õigusaktide, standardite ja juhendite loetelu;
  2) viited lähtematerjalidele, milleks on muu hulgas projekteerimise lähteülesanne ja projektlahendusega seotud planeeringud;
  3) uuringute loetelu, teostajad ning tööde numbrid.

  (3) Seletuskirja üldosa peab sisaldama viidet tee ehitusprojektiga seotud ehitusprojektidele, näiteks tehnovõrkude ehitusprojektidele.

  (4) Seletuskirja üldosas tuleb esitada tellija ja projekteerimisettevõtja kontaktandmed.

§ 19.   Olemasoleva olukorra kirjeldus

  Olemasoleva olukorra kirjeldus peab sisaldama tee ehitusprojektiga käsitletava ala kirjeldust vähemalt järgmises ulatuses:
  1) andmed maa omandi kohta;
  2) uuringute tulemuste kokkuvõte.

§ 20.   Projektlahendus

  (1) Seletuskirja projektlahenduse peatükk peab sisaldama projektlahenduse valikut, selle põhjendusi ning nõudeid tee-ehitusmaterjalidele.

  (2) Teiste riikide normide ja juhendmaterjalide kasutamisel tuleb tee ehitusprojekti seletuskirja projektlahenduse vastavas osas neile viidata ning projekteerija peab seletuskirjas põhjendama nende sobivust konkreetsetes oludes.

  (3) Projektlahenduse peatükk koosneb järgmistest alapeatükkidest:
  1) üldandmed;
  2) plaanilahendus;
  3) mullatööd;
  4) katend;
  5) veeviimarid;
  6) konstruktsioonid;
  7) liikluskorraldus- ja ohutusvahendid;
  8) tehnovõrgud;
  9) keskkonnakaitse ja maastikukujundustööd.

  (4) Üldandmete alapeatükis tuleb esitada:
  1) projekteerimise lähtetase;
  2) tee klass või tänava liik;
  3) eeldatav liiklussagedus ning teenindustase kavandatava perioodi lõpuks;
  4) ristmike, kogujateede, jalgratta- ja jalgteede ning kõnniteede asukohad.

  (5) Plaanilahenduse alapeatükis tuleb esitada:
  1) asendiplaaniline lahendus ja selle põhjendused koos valitud parameetritega;
  2) ristlõike lahendus ja selle põhjendused koos valitud parameetritega;
  3) kõrguslik lahendus ja selle põhjendused koos valitud parameetritega;
  4) ristmike lahendus koos valitud lahenduste põhjendustega;
  5) jalgratta- ja jalgteede ning kõnniteede lahendus ja selle põhjendused.

  (6) Mullatööde alapeatükis tuleb esitada ülevaade kavandatavatest mullatöödest. Selleks tuleb esitada:
  1) muldkeha lahendus;
  2) nõuded muldkehas kasutatavale pinnasele, nõlvusele ja tihendustegurile;
  3) nõuded dreenkihi paksusele, materjalile, tihendustegurile ja elastsusmoodulile;
  4) nõuded erosiooni tõkestamisele;
  5) nõuded geosünteetidele.

  (7) Katendi alapeatükis tuleb esitada valitud katend ja valiku põhjendused. Selleks tuleb esitada:
  1) eeldatav koormussagedus ja katendi vajalik elastsusmoodul;
  2) katendi variantide võrdlus ja valiku põhjendused;
  3) viide katendi tugevusarvutusele;
  4) katte vajalik haardetegur ja vajadusel selle saavutamise meetmed;
  5) nõuded katte kihtide tasasusele;
  6) nõuded katendi materjalidele, kihtide paksusele ning vajalikud elastsusmoodulid;
  7) nõuded asfaldivõrkudele;
  8) nõuded tugipeenarde materjalidele, paksusele ja elastsusmoodulile;
  9) nõuded äärekividele ja sillutiskividele ning nende paigaldusele.

  (8) Veeviimarite alapeatükis tuleb esitada sadevete ja pinnasevee ärajuhtimise lahendused ja nende põhjendused. Selleks tuleb esitada:
  1) hinnang olemasolevate veeviimarite olukorrale;
  2) veeviimarite vajaduse selgitus;
  3) projektlahenduse kirjeldus ning põhjendused;
  4) nõuded truubi päistele;
  5) nõuded truupide materjalile, läbimõõdule ja paigaldamisele.

  (9) Konstruktsioonide alapeatükis tuleb esitada valitud konstruktsioonide andmed. Selleks tuleb esitada:
  1) valitud konstruktsioonide üldiseloomustus ja valiku põhjendus;
  2) tugevus- ja püsivusarvutused;
  3) hüdroloogilised arvutused ning madal- ja kõrgveepinna kõrgused;
  4) koormusskeemid ja -kombinatsioonid;
  5) nõuded kandevõimele ja elueale;
  6) nõuded materjalidele ning nende nõutavad keskkonna- ja kvaliteedinäitajad;
  7) nõuded aluspinnasele;
  8) nõuded tagasitäite tihendustegurile, filtratsioonimoodulile ja uhtekindlusele;
  9) nõuded tugiosade paigutusele ja liikuvusele ning mõjuvad jõud tugiosadele;
  10) nõuded vaiade süvistamisele ja kandevõimele;
  11) hüdroisolatsiooni süsteem;
  12) nõuded ehituskvaliteedile;
  13) lubatavad hälbed.

  (10) Liikluskorraldus- ja ohutusvahendite alapeatükis tuleb esitada ülevaade projekteeritavatest liikluskorraldus- ja ohutusvahenditest. Selleks tuleb esitada:
  1) liikluskorralduse lahendus koos põhjendusega;
  2) puuetega inimeste liikumist soodustavad lahendused;
  3) nõuded liiklusmärkide suurusgrupile ja valgust peegeldavatele omadustele;
  4) nõuded liiklusmärkide ja viitade postidele ning nende vundamentidele;
  5) nõuded konsoolidele ja portaalidele ning nende vundamentidele;
  6) nõuded teekattemärgistusele, kattehelkuritele, piiretele, tähispostidele ja teistele tee ehitusprojektis ette nähtud liikluskorraldusvahenditele.

  (11) Tehnovõrkude alapeatükis tuleb esitada ülevaade tehnovõrkudega kavandatavatest töödest. Selleks tuleb esitada:
  1) info olemasolevate tehnovõrkude paiknemise ning nende valdajate kohta;
  2) tehnovõrkude lahendus ja nõuded;
  3) tänavavalgustuse vajaduse põhjendus ja tehniline lahendus;
  4) nõuded valgusfooridele.

  (12) Keskkonnakaitse ja maastikukujundustööde alapeatükis tuleb esitada ülevaade projekteeritud haljastusest ja keskkonnakaitse rajatistest. Selleks tuleb esitada:
  1) keskkonnamõju hindamise tulemuste kokkuvõtte ja sellest tulenevad keskkonnakaitse abinõud;
  2) vee erikasutusloa vajadus ja hinnang kalakaitse meetmetele;
  3) haljastuse tüübi valik koos põhjendusega;
  4) andmed vabanevate maa-alade rekultiveerimise meetme kohta;
  5) nõuded kasvualusele koos kasvualuse paksusega;
  6) nõuded ootekojale, aedadele, väravatele, loomapääsudele ja müratõkkeseintele.

§ 21.   Tööde teostamine

  (1) Tööde teostamise peatükis tuleb käsitleda järgmisi teemasid:
  1) üldosa;
  2) ettevalmistustööd;
  3) ehitusaegne liikluskorraldus.

  (2) Tööde teostamise üldosas tuleb esitada üldised nõuded ehitustööde teostamiseks.

  (3) Ettevalmistustööde alapeatükis tuleb esitada ülevaade ettevalmistustöödest. Selleks tuleb esitada:
  1) olemasolevate hoonete ja rajatiste lammutamise ja ümberpaigutamise, sealhulgas takistavate ja amortiseerunud tehnovõrkude ümberehitamise vajadus ning põhilahendus;
  2) geodeetilise mõõdistusvõrgu punktide ümberpaigutamise vajadus.

  (4) Ehitusaegse liikluskorralduse alapeatükis tuleb esitada ülevaade ehitusaegsest liikluskorraldusest, sealhulgas:
  1) ehitusaegse liikluskorralduse põhimõtted;
  2) võimalikud ajutised ümbersõidud koos seisunditaseme ja remondi vajadusega;
  3) ümbersõidu ajalise kestuse määramise analüüs.

§ 22.   Hooldusjuhend

  (1) Hooldusjuhend peab sisaldama nõudeid tee ja tee ehituses kasutatavate toodete ja materjalide hooldusele erinevatel aastaaegadel.

  (2) Hooldusjuhend koostatakse vastavalt tee omaniku antud tingimustele.

  (3) Hooldusjuhendis tuleb käsitleda tee elemente, mis on projekteeritud minimaalsete lubatud nõuete järgi.

2. jagu Nõuded joonistele 

§ 23.   Asukoht

  Tee ehitusprojekti joonised peavad andma ülevaate objekti asukohast ja seotusest teedevõrguga.

§ 24.   Plaanilahendus

  Tee ehitusprojekti joonised peavad andma ülevaate projekteeritud plaanilahendusest, sealhulgas projekteeritud elementidest ning nende asukohast. Selleks peab joonistel olema määratud:
  1) kinnisasjade ja töömahtude piirid;
  2) projekteeritud katendite asukoht;
  3) projekteeritud silla, tunneli, viadukti, tugiseina ja müratõkkeseina asukoht;
  4) projekteeritud äärekivide asukoht;
  5) projekteeritud piirete, liiklusmärgi postide, tähispostide, portaalide, konsoolide, valgustuspostide ja muude postide asukoht;
  6) projekteeritud ootekodade, aedade ja väravate asukoht;
  7) projekteeritud tehnoloogiliste läbi- ja ligipääsude asukoht;
  8) ümbertõstetavad geodeetilise võrgu punktid;
  9) lammutatavad objektid;
  10) tee elementide laiused ja plaanikõverike andmed.

§ 25.   Liikluskorraldus

  Tee ehitusprojekti joonised peavad andma ülevaate projekteeritud liikluskorraldusest ning jooniste järgi peab olema võimalik paigaldada liikluskorraldusvahendeid. Selleks peab joonistel olema määratud:
  1) projekteeritud liiklusmärgid vastavalt suurusgrupile koos asukoha ja numbriga;
  2) projekteeritud teekattemärgistuse asukoht;
  3) projekteeritud foorid ning nende andurite asukohad;
  4) liikluse rahustamiseks projekteeritud meetmed;
  5) nähtavused ja nähtavuskolmnurk ristmikul;
  6) puuetega inimeste liikumise soodustamiseks projekteeritud lahendused;
  7) sõidukite sõidujäljed.

§ 26.   Kõrguslik lahendus

  Tee ehitusprojekti joonised peavad andma ülevaate tee kõrguslikust lahendusest ja tee kõrgusest arvutuslikust maksimaalsest veetasemest ning võimaldama tee projekteeritud kõrgusele välja ehitamist. Samuti peab kõrguslik lahendus sisaldama informatsiooni sadevete ärajuhtimise lahendusest. Selleks peab joonistel olema määratud:
  1) geoloogiline olukord koos maksimaalse arvutusliku pinnasevee ja voolusängides arvutusliku kõrgveepiiri tasemega ning niiskuspaikkond;
  2) projekteeritud katendite kõrguslik lahendus koos olemasoleva olukorraga kokku viimisega;
  3) projekteeritud kalded;
  4) projekteeritud püstkõverike pikkused ja raadiused;
  5) projekteeritud kraavide ja truupide asukohad, kindlustuse ulatus, kõrgused ja voolusuunad ning truupide läbimõõt;
  6) projekteeritud nõlvade asukoht, nõlvus ning vajadusel nõlvade kindlustamise ulatus;
  7) projekteeritud restkaevude ja rennide asukohad ning kõrgused;
  8) projekteeritud äärekivide kõrgused.

§ 27.   Katend

  Tee ehitusprojekti joonised peavad andma ülevaate projekteeritud katenditest ja katendis kasutatud tee-ehitusmaterjalidest. Selleks peab joonistel olema määratud:
  1) projekteeritud katendi kihid koos paksustega sentimeetrites;
  2) muldkeha materjal ning eemaldatavad pinnased.

§ 28.   Ehitusaegne liikluskorraldus

  Tee ehitusprojekti joonised peavad andma ülevaate ehitusaegsest liikluskorraldusest, võimaldama hinnata ehitusaegse liikluskorralduse mahte ning rajada ehitusaegne liikluskorraldus. Selleks peab joonistel olema määratud:
  1) ehitustööde aegse liikluskorralduse põhimõtted koos infotahvlite võimaliku asukohaga;
  2) võimalikud ajutised ümbersõidud koos remondi vajadusega;
  3) ühistranspordi ümbersuunamisega seonduv teave.

§ 29.   Haljastus

  Tee ehitusprojekti joonised peavad andma ülevaate kavandatavast haljastusest ja selle asukohast ning võimaldada hinnata sobivust ümbritseva ruumiga. Selleks peab joonistel olema määratud projekteeritud haljastuse asukoht ning projekteeritud taimede liikide nimed.

§ 30.   Tehnovõrkude lahendus

  Tee ehitusprojekti joonised peavad andma ülevaate tehnovõrkude omavahelisest kokkusobivusest ja sobivusest tee projektlahendusega. Selleks peab joonistel olema määratud:
  1) projekteeritud tehnovõrkude asukoht;
  2) ümbertõstetavad tehnovõrgud;
  3) lammutatavad tehnovõrgud.

§ 31.   Katendi taastamise lahendus

  Tee ehitusprojekti joonised peavad andma ülevaate töömahu piirist välja jääva katendit lõhkuva tööga kaasnevast katendi taastamise lahendusest. Selleks peab joonistel olema määratud:
  1) projekteeritud tehnovõrkude asukoht;
  2) projekteeritud kaeviku ääre joon;
  3) projekteeritud katte taastamise ulatus;
  4) projekteeritud katendi taastamise ristlõige.

§ 32.   Silla, viadukti, tunneli, tugiseina ja müratõkkeseina lahendus

  Sildade, viaduktide, tunnelite, tugiseinade ja müratõkkeseinade projekteerimisel peavad joonised andma ülevaate projekteeritud lahendusest. Selleks peab joonistel olema määratud:
  1) telgede asukohad ja nende vahekaugused;
  2) läheduses asuva konstruktsiooni välispindade omavahelised kaugused;
  3) vaadete, ristlõigete ja sõlmede asukohad;
  4) maapinna, avaehituse, samba, vundamendi ja teiste osade kõrgusmärgid;
  5) madalveepinna ja kõrgveepinna kõrgused;
  6) olemasolevad ja kavandatavad kõrgusmärgid;
  7) mõõtmed, sealhulgas sõidu- ja käiguavade vaba kõrgus ja laius;
  8) voolusängi ja koonuste kindlustuse ulatus;
  9) projekteeritud osadel olevad avad ning eenduvad osad;
  10) geoloogiline lõige koos maksimaalse arvutusliku pinnasevee tasemega, puuraukude või surfide asukohtadega ja kihtide andmestik;
  11) nõuded materjalidele;
  12) vaiplaanid ja lõiked ning nende sidumine telgedega;
  13) konstruktsiooni ja selle elementide sidumine telgedega;
  14) sarruste ja detailide paigutus, kaitsekihid koos spetsifikatsiooni ja materjali kogustega;
  15) elementide ja sõlmede põhilised lahendused;
  16) lahendused vete ärajuhtimiseks konstruktsioonilt;
  17) tugiosade paigutus koos liikuvuse ja koormustega;
  18) tehnoloogilised pääsud;
  19) töövuukide ja tehnoloogiliste jätkamiste lubatavad asukohad.

5. peatükk Muud tee ehitusprojekti dokumendid 

§ 33.   Krundijaotuskava

  (1) Krundijaotuskava on kinnisasjast tee ehitusprojekti realiseerimiseks vajaliku äralõike plaan.

  (2) Krundijaotuskava koosneb järgmistest dokumentidest:
  1) asukoha skeem;
  2) kooskõlastuste tabel;
  3) kooskõlastuse leht.

  (3) Asukoha skeemile tuleb kanda järgnev informatsioon:
  1) projektlahendust iseloomustav informatsioon;
  2) objektiga piirnevate kinnisasjade piirid ja reformimata maaüksused. Kinnisasjad ja reformimata maaüksused tähistada positsiooni numbritega.

  (4) Kooskõlastuste tabelisse tuleb kanda järgnev informatsioon:
  1) järjekorra number;
  2) positsiooni number asukoha skeemil;
  3) kinnistu registriosa number ja nimi;
  4) katastriüksuse tunnus;
  5) katastriüksuse nimi;
  6) omaniku nimi, mitme omaniku puhul kõikide kaasomanike nimed;
  7) omaniku või omanike aadress, telefon, e-posti aadress;
  8) katastriüksuse sihtotstarve;
  9) kinnistu pindala;
  10) äralõike pindala ruutmeetrites;
  11) reformimata riigimaast ja riigi omandis olevast maast moodustatavate üksuste pindala ruutmeetrites;
  12) info maaüksuse suhtes kehtestatud detailplaneeringute kohta koos väljavõttega planeeringu joonistest, mis lisatakse vastava maaüksuse kooskõlastuse lehe juurde.

  (5) Kooskõlastuse leht koosneb järgmistest osadest:
  1) väljavõte plaanilisest lahendusest ja projektiga seotud osade lahendusest koos olemasolevat olukorda kirjeldava alusplaaniga;
  2) era-, riigi- või munitsipaalomandis oleva kinnistu andmed;
  3) reformimata riigimaa andmed.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 2 nimetatud kinnistu kohta esitatakse kooskõlastuste lehel järgmine informatsioon:
  1) positsiooni number;
  2) kinnistu registriosa number ja nimi;
  3) katastriüksuse tunnus;
  4) kinnistu pindala;
  5) äralõike pindala ruutmeetrites. Mitme eraldi äralõike puhul tuleb kajastada äralõike pindalad iga äralõike kohta eraldi;
  6) omaniku nimi, mitme omaniku puhul kõikide kaasomanike nimed;
  7) kooskõlastuse tekst;
  8) kooskõlastaja nimi ja allkiri. Volitatud isiku puhul tuleb lisada koopia volitusest;
  9) kooskõlastamise kuupäev.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 3 nimetatud reformimata riigimaa kohta esitatakse kooskõlastuse lehel järgmine informatsioon:
  1) positsiooni number;
  2) riigimaast moodustatavate üksuste piirid ja ulatus;
  3) riigimaast moodustatavate üksuste pindalad ruutmeetrites.

§ 34.   Töömahtude tabel

  (1) Tee omaniku nõudmisel lisatakse tee ehitusprojektile töömahtude tabel.

  (2) Töömahtude tabelis esitatakse kõik tee ehitusprojektis kavandatud tööd, nende mõõtühikud ning tööde maht.

§ 35.   Eeldatava ehitusmaksumuse kalkulatsioon

  (1) Tee omaniku nõudmisel lisatakse tee ehitusprojekti eeldatava ehitusmaksumuse kalkulatsioon.

  (2) Kui on koostatud töömahtude tabel, siis eeldatava ehitusmaksumuse kalkulatsiooni aluseks tuleb võtta töömahtude tabelis toodud mahud.

  (3) Eeldatava ehitusmaksumuse kalkulatsioon peab sisaldama kõiki tööde mahte, ühikhindasid ning tee ehitusprojekti realiseerimise kogumaksumust. Eraldi tuleb märkida käibemaksumäär, vajadusel ettenägematute tööde määr ning lõplik hind koos käibemaksuga ja ilma.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 36.   Enne käesoleva määruse jõustumist koostatud tee ehitusprojektidele tee ehitusloa taotlemine

  Kui leping tee ehitusprojekti koostamiseks sõlmiti enne käesoleva määruse jõustumist, siis enne 1. juulit 2016. a tee ehitusloa taotlemiseks esitatud tee ehitusprojekt loetakse nõuetele vastavaks ka siis, kui see vastab teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määruses nr 54 „Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded” sätestatud nõuetele.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json