Teksti suurus:

Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.06.2017 otsus nr 126

Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.06.2017

§ 1.  Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmine

Õppetoetuste ja õppelaenu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesolevas seaduses ettenähtud sotsiaalkaitsele kohaldatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduse sätteid, arvestades käesolevas seaduses sätestatud erisusi.”;

2) paragrahvis 22 lisatakse läbivalt sõna „sügava” ette sõnad „raske või”;

3) paragrahvi 23 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigi poolt õppelaenulepingust tulenevate laenusaaja kohustuste täitmiseks esitab krediidiasutus Rahandusministeeriumile või valdkonna eest vastutava ministri määratud asutusele vastavasisulise kirjaliku taotluse ühe kuu jooksul arvates päevast, kui krediidiasutus sai teada käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 või § 22 lõikes 1 nimetatud asjaolust.”;

4) paragrahvi 23 täiendatakse lõigetega 11–14 järgmises sõnastuses:

„(11) Riigi poolt õppelaenulepingust tulenevate laenusaaja kohustuste täitmiseks käesoleva seaduse § 22 lõigete 2 ja 3 alusel esitab isik Sotsiaalkindlustusametile vastavasisulise kirjaliku taotluse. Taotluse esitamisel annab isik krediidiasutusele nõusoleku andmete edastamiseks Sotsiaalkindlustusametile.

(12) Isik võib esitada käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud taotluse Sotsiaalkindlustusametile krediidiasutuse kaudu.

(13) Riigitagatise rakendumisel käesoleva seaduse § 22 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel kantakse taotlusele järgmised andmed:
1) nimi, sünniaeg ja sugu või isikukood, kontaktandmed;
2) õppelaenu väljastanud krediidiasutuse andmed.

(14) Riigitagatise rakendumisel käesoleva seaduse § 22 lõikes 3 sätestatud juhul kinnitab isik taotluses, et teine vanem on teadlik ja nõus, et õppelaenu kustutamist taotleb taotlust allkirjastav isik.”;

5) paragrahvi 23 lõike 3 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „lõigetes 1 ja 2” tekstiosaga „lõikes 1”;

6) paragrahvi 23 lõike 3 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „, puuduva töövõime tuvastamise otsus”;

7) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Riigitagatise rakendumisel käesoleva seaduse § 22 lõikes 2 või 3 sätestatud juhul edastab krediidiasutus Sotsiaalkindlustusametile järgmised andmed:
1) õppelaenulepingu ja selle kõikide lisade ärakirjad;
2) õppelaenu andmed: laenu taotlemise ja väljamaksmise kuupäev, laenusumma, laenujääk riigitagatise rakendamise taotlemise ajal;
3) teavitus, kui riigitagatis on rakendunud käesoleva seaduse § 21 lõike 1 alusel.”;

8) paragrahvi 23 lõikes 4 asendatakse sõnad „Valdkonna eest vastutaval ministril” sõnadega „Rahandusministeeriumil või valdkonna eest vastutava ministri määratud asutusel”;

9) paragrahvi 23 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „krediidiasutuse poolt”;

10) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui laenusaaja kohustusele on rakendunud riigitagatis krediidiasutuse taotlusel vastavalt käesoleva seaduse § 21 lõikele 1, kuid isik esitab käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud taotluse Sotsiaalkindlustusametile, edastatakse isiku nõusolekul tema taotlus koos nõude aluseks olevate andmetega asjaomasele ametiasutusele.”;

11) paragrahvi 24 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse § 21 lõigetest 2 ja 4 tulenevates õigussuhetes esindab riiki valdkonna eest vastutava ministri määratud asutus ning käesoleva seaduse § 22 lõikest 3 tulenevates õigussuhetes esindab riiki Haridus- ja Teadusministeerium.”;

12) paragrahvi 24 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse § 21 lõigetest 2 ja 4 tulenevates õigussuhetes esindab riiki valdkonna eest vastutava ministri määratud asutus ning käesoleva seaduse § 22 lõigetest 2 ja 3 tulenevates õigussuhetes esindab riiki Sotsiaalkindlustusamet.”.

§ 2.  Töövõimetoetuse seaduse muutmine

Töövõimetoetuse seaduse § 221 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 lõikes 2 sätestatud riigitagatise saamise õiguse kindlakstegemiseks – töövõime hindamise otsuse andmeid.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 11 jõustub üldises korras.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json