Teksti suurus:

Kiirgusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2017, 6

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.06.2017 otsus nr 140

Kiirgusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2017

§ 1.  Kiirgusseaduse muutmine

Kiirgusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Arengukavas käsitletavad valdkonnad on eelkõige kiirguskaitse ja tuumaohutuse tagamine, radioaktiivsete jäätmete käitlemine, avarii- ja püsikiirituse olukordade lahendamine, kiirgusteadlikkuse suurendamine ning loodus- ja meditsiinikiiritusega seotud probleemid.ˮ;

2) paragrahv 29 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 29. Kiirgusohutuse riiklik audit ja temaatiline vastastikhindamine

(1) Kiirgusohutuse riiklik audit on kiirgusohutuse suurendamise eesmärgil korraldatav audit, mille käigus hinnatakse riigi kiirgusohutuse õiguslikku ja organisatsioonilist korraldust ning kiirgus- ja tuumaohutust tagavaid asutusi. Auditisse kaasatakse rahvusvaheliselt tunnustatud kiirguseksperte.

(11) Temaatiline vastastikhindamine on tuumaohutuse tagamise eesmärgil koostatav riigisisene hindamine, mille kohta koostatav aruanne esitatakse hinnangu saamiseks teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile. Temaatilise vastastikhindamise tulemusi võetakse arvesse käesoleva seaduse §-des 26 ja 28 nimetatud arengukava ja tegevuskavade koostamisel.

(2) Kiirgusohutuse riikliku auditi korraldab Keskkonnaministeerium vähemalt iga kümne aasta järel või viivitamata, kui tuumakäitises on tekkinud avariikiirituse olukord.

(3) Temaatilisi vastastikhindamisi korraldab Keskkonnaministeerium vähemalt iga kuue aasta järel.ˮ;

3) seadust täiendatakse §-ga 1241 järgmises sõnastuses:

§ 1241. Esimene temaatiline vastastikhindamine

Esimene temaatiline vastastikhindamine korraldatakse 2017. aastal.ˮ;

4) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„nõukogu direktiiv 2014/87/Euratom, millega muudetakse direktiivi 2009/71/Euratom, millega luuakse tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev ühenduse raamistik (ELT L 219, 25.07.2014, lk 42–52).ˮ.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 15. augustil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json