Teksti suurus:

Veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklasside määramise täpsemad nõuded ning kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise kord

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2018, 7

Veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklasside määramise täpsemad nõuded ning kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise kord

Vastu võetud 27.06.2018 nr 41

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõigete 2 ja 4, komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/1182, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 liidu veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning teatavatesse kategooriatesse kuuluvate rümpade ja elusloomade turuhindadest teatamise osas (ELT L 171, 4.7.2017, lk 74–99), artikli 2 lõike 1 ja artikli 8 lõike 7 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/1184, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses liidu veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaaladega ning teatavatesse kategooriatesse kuuluvate rümpade ja elusloomade turuhindadest teatamisega (ELT L 171, 4.7.2017, lk 103–112), artikli 1 lõike 2 ja artikli 3 lõike 2 punkti c alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artiklis 10 nimetatud turukorraldusabinõu (edaspidi veise-, sea- ja lambarümba kvaliteediklassi määramine) rakendamise täpsem kord osas, mida ei ole kehtestatud Euroopa Liidu määrusega.

§ 2.  Veise-, sea- ja lambarümba kvaliteediklassi määramine

 (1) Kvaliteediklassidesse määratakse toidukõlblikuks tunnistatud veise-, sea- ja lambarümbad lihakäitlemisettevõttes, kus tapetakse aastas keskmiselt:
 1) üle 55 kaheksa kuu vanuse või vanema veise nädalas;
 2) üle 200 nuumsea nädalas;
 3) üle 80 lamba nädalas.

 (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti A I alapunktis nimetatud rümp ja poolrümp (edaspidi koos veiserümp) esitatakse kvaliteediklassi määramiseks ja kaalumiseks sama punkti IV alapunktis sätestatud nõuete kohaselt.

 (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti C I alapunktis nimetatud rümp ja poolrümp (edaspidi koos lambarümp) esitatakse kvaliteediklassi määramiseks ja kaalumiseks sama punkti IV alapunktis sätestatud nõuete kohaselt.

 (4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti B I alapunktis nimetatud rümp, millelt on eemaldatud pea, esijalad ja saba (edaspidi searümp), esitatakse kvaliteediklassi määramiseks ja kaalumiseks sama punkti III alapunktis sätestatud nõuete kohaselt.

§ 3.  Veise-, sea- ja lambarümba kvaliteediklassid

 (1) Veiserümba kategooria ja kvaliteediklass määratakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti A II ja III alapunktis ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 artiklis 3 nimetatud kategooriatele ja klassidele. Lisaks võib veiserümba kvaliteediklassi määramisel kasutada alamklasse.

 (2) Kui veiserümba lihakus või rasvasus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti A III alapunktis nimetatud lihakus- või rasvasusklassi keskmisest suurem, märgitakse lihakus- või rasvasusklassi tähisele juurde „+”, ning kui veiserümba lihakus või rasvasus on samas alapunktis nimetatud lihakus- või rasvasusklassi keskmisest väiksem, märgitakse lihakus- või rasvasusklassi tähisele juurde „–”.

 (3) Searümba kvaliteediklass määratakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti B II alapunktis nimetatud klassidele. Searümba kvaliteediklassi määramiseks kasutatakse tailihamõõturit, mille tüübile vastav tailihasisalduse arvutamise valem on avaldatud Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi VTA) veebilehel.

 (4) Lambarümba kvaliteediklass määratakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti C III alapunkti kohaselt.

§ 4.  Veise-, sea- ja lambarümba märgistamine ning teatise esitamine

 (1) Kvaliteediklassi määramisel märgistatakse veise-, sea- või lambarümp komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 artikli 8 kohaselt templijäljendi või etiketiga, millel on lisaks sama artikli lõikes 2 nimetatud andmetele esitatud ka veise-, sea- või lambarümba tapanumber, tapamass, selle määramise kuupäev ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõikes 3 nimetatud isiku tunnustamise number.

 (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele esitatakse veise- ja lambarümba templijäljendil või etiketil põllumajandusloomade registrisse kantud veise või lamba identifitseerimisnumber.

 (3) Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/1184 artikli 1 lõikes 1 nimetatud teatises märgitakse kvaliteediklassidesse määratud veise- või lambarümba kohta looma põllumajandusloomade registrisse kantud identifitseerimisnumber.

§ 5.  Veise-, sea- ja lambarümba kvaliteediklassi määramise kontroll

 (1) VTA teeb § 2 lõikes 1 nimetatud lihakäitlemisettevõttes komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/1184 artikli 3 lõikes 2 nimetatud kohapealseid kontrolle vähemalt kaks korda iga kolme kuu jooksul.

 (2) VTA kontrollib kohapeal vähemalt 40 juhuslikult valitud rümpa. Kui kohapealse kontrolli ajal on lihakäitlemisettevõttes alla 40 rümba, kontrollitakse kõiki rümpi.

§ 6.  Veise-, sea- ja lambarümba kvaliteediklassi määramiseks tunnustamise kord

 (1) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõikes 3 nimetatud tunnustuse saamiseks esitab isik kirjalikult paberil või elektrooniliselt taotluse VTA-le ja läbib samas lõikes nimetatud koolituse.

 (2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõikes 3 nimetatud tunnustus antakse isikule, kes on läbinud samas lõikes nimetatud ja VTA korraldatud koolituse ning koolituse osana sooritatud eksamil vastanud õigesti vähemalt 80 protsendile küsimustest ja määranud kvaliteediklassid õigesti vähemalt 80 protsendil veise-, sea või lambarümpadest.

§ 7.  Määruste kehtetuks tunnistamine

 (1) Maaeluministri 17. juuni 2015. a määrus nr 67 „Veiserümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning veiserümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning veiserümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Maaeluministri 17. juuni 2015. a määrus nr 66 „Searümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning searümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus, meetodid ja kord ning searümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Maaeluministri 17. juuni 2015. a määrus nr 65 „Lambarümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning lambarümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning lambarümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 11. juulil 2018. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json