Teksti suurus:

Õiguskantsleri seaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2018, 14

Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.06.2018 otsus nr 290

Õiguskantsleri seaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 13.06.2018

§ 1. Õiguskantsleri seaduse täiendamine

Õiguskantsleri seaduse § 1 täiendatakse lõigetega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

„(10) Õiguskantsler täidab inimõiguste kaitse ja edendamise ülesandeid, lähtudes ÜRO Peaassamblee 1993. aasta 20. detsembri resolutsioonist nr 48/134 „Inimõiguste kaitse ja edendamise riiklike asutuste staatuse ja toimimise põhimõtted”.

(11) Õiguskantsler täidab tulenevalt puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikli 33 lõikest 2 konventsiooni rakendamise edendamise, kaitse ja seire ülesandeid.”.

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees