Teksti suurus:

Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded vedelkütusega varustamisel

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2018, 18

Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded vedelkütusega varustamisel

Vastu võetud 28.06.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määruses kehtestatakse nõuded hädaolukorra seaduse § 36 lõike 1 punktis 3 sätestatud elutähtsale teenuse osutamisele ning selle teenuse kirjeldus.

  (2) Määruses sätestatakse elutähtsa teenuse taseme, valmisoleku ja teenuse katkestuse ennetamise nõuded. Samuti sätestatakse tingimused, mille puhul on tegemist elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraga, ja nõuded elutähtsa teenuse põhitegevust toetavate teenuste sisseostmiseks teiselt ettevõttelt ning hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus.

§ 2.   Vedelkütusega varustamise kirjeldus

  (1) Vedelkütusega varustamine kui elutähtis teenus (edaspidi elutähtis teenus) on vedelkütust tarbivatele isikutele (edaspidi tarbijatele) Eesti territooriumil vedelkütuse kättesaadavuse tagamine.

  (2) Vedelkütusega varustamise kui elutähtsa teenuse osutaja on vedelkütuse seaduse § 3 lõikes 7 esitatud nõuetele vastav kütusemüüja (edaspidi vedelkütuse müüja).

§ 3.   Elutähtsa teenuse taseme ja valmisoleku nõuded

  (1) Vedelkütuse müüja tagab vedelkütuse kättesaadavuse vähemalt § 4 lõikes 1 märgitud tanklates koos hanke-, tarne- ja müügisüsteemi toimimisega.

  (2) Vedelkütuse müüja tagab hädaolukorras või muus sarnases olukorras § 4 lõikes 1 märgitud tanklates vedelkütuse kättesaadavuse eelisjärjekorras alarmsõidukitele.

  (3) Teise elutähtsa teenuse katkestuse korral, hädaolukorras või muus sarnases olukorras tagab vedelkütuse müüja teenuse toimimise vastavalt hädaolukorra seaduse § 39 lõikes 1 nimetatud elutähtsa teenuse toimepidevuse plaanile.

  (4) Hädaolukorra seaduse § 39 lõikes 1 nimetatud toimepidevuse riskianalüüsis ja plaanis tuleb vedelkütuse müüjal analüüsida ja kirjeldada oma tegevust sama seaduse § 36 lõike 1 punktides 1 ja 4–7 ning lõike 3 punktis 2 nimetatud teenuste ning muude võimalike ohtude korral.

§ 4.   Vedelkütuse varustamise teenuse katkestuse ennetuse nõuded

  (1) Vedelkütuse müüjal on kohustus elutähtsa teenuse osutamise tagamiseks varustada autonoomse elektritoitega üks tankla vähemalt kolmes maakonnas, millest üks tankla on Tallinnas või Harjumaal.

  (2) Vedelkütuse müüja teavitab autonoomse elektritoitega tankla asukohast Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit 30 päeva jooksul pärast asukoha valikut ja avaldab autonoomse elektriküttega tankla asukoha aadressi oma veebilehel.

  (3) Vedelkütuse müüja esitab 30 päeva jooksul pärast autonoomse elektritoite paigaldamist autonoomse elektritoitega varustatud tankla asukoha Järelevalve Ametile, kes teostab järelevalvet autonoomsete elektritoidete nõuetele vastavuse ja ohutusnõuete täitmise üle.

§ 5.   Nõuded autonoomse elektritoitega varustatud tanklale

  (1) Autonoomse elektritoitega tankla kütusemahutite summaarne mahutavus peab mootoribensiinide puhul olema minimaalselt 30 000 liitrit ja diislikütuste puhul minimaalselt 30 000 liitrit.

  (2) Autonoomse elektritoitega tankla mootoribensiini ja diislikütuse summaarne jääk ei tohi ühelgi ajahetkel mootoribensiinide puhul olla väiksem kui 15 000 liitrit ja diislikütuste puhul väiksem kui 15 000 liitrit.

  (3) Lõikes 2 nimetatud kohustust ei rakendata:
  1) diislikütusele oktoobri- ja novembrikuus, kui toimub ettevalmistus talvisele diislikütusele üleminekuks;
  2) mootoribensiini osas märtsi- ja aprillikuus, kui toimub ettevalmistus suvisele mootoribensiinile üleminekuks;
  3) seadusest tulenevate kütuse koostise muudatuste osas muudatuse jõustumise kuul ja sellele eelneval kalendrikuul.

§ 6.   Elutähtsa teenuse katkestuse lubatud aeg

  Elutähtsa teenuse katkestuse lubatud aeg on § 4 lõikes 1 nimetatud tanklates kuni 30 minutit.

§ 7.   Elutähtsa teenuse taastamise korraldus

  Vedelkütuse müüja lähtub elutähtsa teenuse taastamisel toimepidevuse plaanis esitatud teenuse taastamise prioriteetidest, arvestades võimalusel järgmisega:
  1) esimesena taastatakse teenus objektide valdajatele, kelle teenuse katkestusega kaasneb vahetu oht inimelule;
  2) teisena taastatakse teenus objektide valdajatele, kes tagavad elutähtsa teenuse või riigikaitseobjektide toimepidevuse.

§ 8.   Elutähtsa teenuse osutamist toetavate teenuste ostmise nõuded

  Vedelkütuse müüja lähtub elutähtsa teenuse osutamist toetavate teenuste ostmisel lepingupartneri võimest osutada teenust hädaolukorras ja teise elutähtsa teenuse katkestuse korral.

§ 9.   Elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukord

  Elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraga, mille lahendamist korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, on tegemist juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest tingimustest:
  1) elutähtsa teenuse osutaja ei suuda tagada § 4 lõikes 2 sätestatud tanklates katkematut teenust ja selle tulemusena on teenuse katkemise piirkonnas ohustatud teiste elutähtsate teenuste jätkamine;
  2) katkeb vedelkütusega varustamise tarneahel.

§ 10.   Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

  (1) Elutähtsa teenuse osutaja teavitab viivitamata elutähtsa teenuse toimepidevust korraldavat asutust hädaolukorra seaduse § 39 lõikes 1 nimetatud toimepidevuse riskianalüüsis ja plaanis kriitilisuse astet 15 ületavast teenuse katkestusest, teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust telefoni ja e-posti teel.

  (2) Lõikes 1 kirjeldatud teavitus sisaldab vähemalt järgmist teavet:
  1) katkestuse toimimise aeg ja kestus;
  2) katkestuse tegelik või oletatav põhjus ja hetkeolukorra lühikirjeldus;
  3) teenuse taastamiseks või teenuse katkestuse mõju vähendamiseks rakendatud ja rakendatavad meetmed;
  4) esialgsed andmed prognoositava kahju kohta teenuse tarbijale;
  5) esialgsed andmed prognoositava mõju kohta teiste elutähtsate teenuste toimepidevusele;
  6) vajadusel esialgsed andmed prognoositava mõju kohta keskkonnale.

  (3) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teavitab viivitamata avalikkust hädaolukorrast või selle ohust meediakanalite kaudu vastavalt majandus- ja taristuministri käskkirjaga välja antud kriisikommunikatsiooni plaanile.

§ 11.   Rakendussäte

  Paragrahvi 4 lõikes 1 sätestatud kohustus tuleb täita hiljemalt 2022. aasta 1. jaanuariks.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json