Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 4. septembri 2015. a määruse nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad” ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2018, 21

Majandus- ja taristuministri 4. septembri 2015. a määruse nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad” ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele” muutmine

Vastu võetud 28.06.2018 nr 38

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 6 lõike 6, § 7 lõike 11, § 341 lõike 7 ja § 73 lõike 11 alusel.

§ 1.   Majandus- ja taristuministri 4. septembri 2015. a määruses nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Jagatava veose vedu eriveona eriloa alusel on lõikes 1 sätestatud võimalusest sõltumatult lubatud juhul, kui lisaks liiklusseaduse § 341 lõike 8 tingimustele on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) veose kohta on vormistatud elektrooniline veoseleht või muu veose elektrooniline saatedokument;
2) veduk on varustatud GPS-seadmega, mis võimaldab Maanteeametil määrata autorongi asukoha veo ajal;
3) autorongi koosseisus olevate sõidukite tegelikud massid ei ületa sõidukite registrimasse;
4) autorongi koosseisus olevate sõidukite tegelikud teljekoormused ei ületa sõidukite registriteljekoormusi;
5) autorongi mõõtmed ei ületa liiklusseaduse § 80 lõike 3 alusel kehtestatud suurimaid lubatud suurusi;
6) veose kaal tonnides koos andmetega autorongi asukoha kohta edastatakse Maanteeametile vastavalt Maanteeameti veebilehel avaldatud andmete edastamise tehnilistele tingimustele;
7) veoteena kasutatakse Maanteeameti veebilehel avaldatud lubatud teedevõrku või selle osa või kohaliku omavalitsuse üksuse poolt eriloale lisatud veoteed;
8) eriveo teostaja on eriloa taotluses kinnitanud, et ta täidab käesolevas lõikes sätestatud eriveo teostamise tingimusi.

(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud eriveoks avaldab Maanteeamet oma veebilehel eriveoks lubatud veotee. Maanteeamet võib nii lühiajalise kui pikaajalise eriloa lõigetes 1 ja 2 nimetatud eriveoks välja anda veoteele, mis hõlmab neid kohalikke teid ja erateid, milleks on vastava tee omaniku volitus.”;

2) paragrahvi 13 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tee omanik võib kehtestada avalikult kasutataval teel määruses sätestatust väiksemad eriveo tasumäärad nii lühiajalise kui ka pikaajalise eriloa alusel § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud eriveoks juhul, kui erivedu ei kahjusta oluliselt avalikult kasutatavat teed ja sellega ei suurene oluliselt teehoiukulu. Samuti võib tee omanik sõlmida § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud eriveo teostajaga või veose omanikuga lepingu, mille kohaselt eriveo teostaja või veose omanik kohustub taastama eriveoga kahjustatud tee või hüvitama teele tekitatud kahju.”;

3) paragrahvi 14 lõiked 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Lühiajalise eriloa, välja arvatud § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud eriveoks antud lühiajalise eriloa puhul arvestatakse eriveo tasu iga eriveo eest. Paragrahvi 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud eriveoks on lühiajalise eriloa eriveo tasu määramisel arvestuse aluseks üks vedu ööpäevas.

(6) Pikaajalise eriloa, välja arvatud § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud eriveoks antud pikaajalise eriloa puhul arvestatakse eriveo tasu määramisel vaatamata tegelikule vedude arvule eriveo sageduseks kaks vedu nädalas. Paragrahvi 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud pikaajalise eriloa eriveo tasu on esitatud määruse lisa 3 tabelis 2.”;

4) paragrahvi 16 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Paragrahvi 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud eriveo pikaajaline eriluba antakse nädalaks, kuuks, kolmeks kuuks, kuueks kuuks või üheks aastaks, kusjuures tegelik vedude arv eriloa kehtivuse perioodil ei ole piiratud.”;

5) lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määruses nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõike 3 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) märgil 351 teine märk 351 või märgid 38, millel on teistsugune suurim sõidukiirus;”;

2) paragrahvi 25 lõige 31 sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Märgis 949b „Kiiruspiirangu ala” tähistab märkidega 38 tähistatud kiiruspiirangu ala piiri (lisa 10 joonis 9). Märgis on punane.”;

3) paragrahvi 27 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) märgis 996 „Painduv püsttähis” tähistab liiklemiseks keelatud kohta ja selle post võib olla mistahes värvi.”;

4) lisa 9 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 3 Eriveo tasumäärad raskeveose eest

Lisa 9 Teemärgised

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json