Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016. a määruse nr 161 „Riigile kuuluva kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise täpsustatud nõuded ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2018, 26

Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016. a määruse nr 161 „Riigile kuuluva kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise täpsustatud nõuded ja kord” muutmine

Vastu võetud 28.06.2018 nr 50

Määrus kehtestatakse maapõueseaduse § 90 lõike 10 alusel.

Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016. a määruses nr 161 „Riigile kuuluva kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise täpsustatud nõuded ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kui riigimetsa majandaja on Riigimetsa Majandamise Keskus, nõue sõlmida kasvava metsa raadamise korraldamiseks Riigimetsa Majandamise Keskusega leping või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping;”;

2) kolmanda peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise tasu, kinnisasjal kasvava metsa raadamise korraldamine, kinnisasja kasutuslepingu ülesütlemisega seotud varalise kahju hüvitamine ja muud kinnisasjaga seotud koormatised”;

3) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Maavara kaevandamiseks kasutada antaval kinnisasjal kasvava metsa raadamise korraldamine ja kinnisasja kasutuslepingu ülesütlemisega seotud varalise kahju hüvitamine

(1) Kui riigimetsa majandaja on Riigimetsa Majandamise Keskus, sõlmib kaevandamisloa omaja kasvava metsa raadamise korraldamiseks Riigimetsa Majandamise Keskusega lepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.

(2) Kui riigimetsa majandaja ei ole Riigimetsa Majandamise Keskus ning riigimetsa majandaja ei korralda kasvava metsa raadamist, sõlmib kaevandamisloa omaja riigimetsa majandajaga raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.

(3) Kui kinnisasja suhtes on enne kaevandamisloa andmist sõlmitud kasutusleping ning kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise tõttu öeldakse kasutusleping erakorraliselt üles, hüvitatakse kinnisasja kasutajale kasutuslepingu erakorralise ülesütlemisega tekkiv otsene varaline kahju võlaõigusseaduses sätestatud korras ja ulatuses. Kahju hüvitatakse ühekordselt makstava rahasummana. Kahjuhüvitise suuruse kokkuleppimisel küsitakse ka kaevandamisloa omaja arvamust.

(4) Kinnisasja kasutaja ja kaevandamisloa omaja kokkuleppel ning kinnisasja maavara kaevandamiseks andja nõusolekul võib kahju hüvitada ka muul viisil kui rahalise hüvitise maksmisega.”;

4) paragrahvi 14 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise tasu maksmine, kinnisasja kasutuslepingu ülesütlemisega seotud rahalise kahjuhüvitise tasumine ja muul viisil kahju hüvitamise kokkulepe”;

5) paragrahvi 14 lõikes 3 asendatakse sõna „raadab” sõnadega „raadamise korraldab”;

6) paragrahvi 14 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 14 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise tasu laekub riigieelarvesse.”;

8) paragrahvi 14 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Määruse § 13 lõikes 3 nimetatud rahalise kahjuhüvitise tasub kaevandamisloa omaja riigieelarvesse enne kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise lepingu sõlmimist. Kokkuleppel kinnisasja maavara kaevandamiseks andjaga võib kaevandamisloa omaja kahjuhüvitise tasuda otse kinnisasja kasutajale. Sellisel juhul peab kaevandamisloa omaja esitama kinnisasja maavara kaevandamiseks andjale kahju hüvitamist tõendavad dokumendid enne kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise lepingu sõlmimist.

(7) Määruse § 13 lõikes 4 nimetatud muul viisil kahju hüvitamise kokkuleppe esitab kaevandamisloa omaja kinnisasja maavara kaevandamiseks andjale enne kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise lepingu sõlmimist.”.

Indrek Saar
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Tarmo Tamm
Maaeluminister keskkonnaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json