Teksti suurus:

Riigile kuuluva kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise täpsustatud nõuded ja kord

Riigile kuuluva kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise täpsustatud nõuded ja kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2018, 28

Riigile kuuluva kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise täpsustatud nõuded ja kord

Vastu võetud 29.12.2016 nr 161
RT I, 04.01.2017, 4
jõustumine 07.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.06.2018RT I, 03.07.2018, 2606.07.2018

Määrus kehtestatakse maapõueseaduse § 90 lõike 10 alusel.

1. peatükk Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmine 

§ 1.  Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise tähtaeg

  (1) Riigile kuuluv kinnisasi (edaspidi kinnisasi) antakse maavara kaevandamiseks kasutada maavara kaevandamise loa (edaspidi kaevandamisluba) andmise otsuses määratud loa kehtivusajaks.

  (2) Kaevandamisloa kehtivusaja pikendamise või muutmise korral maapõueseaduse §-de 67 ja 68 kohaselt muudab riigivara valitseja või tema volitatud asutus (edaspidi kinnisasja maavara kaevandamiseks andja) kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise tähtaega.

§ 2.  Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise ulatus

  Kinnisasi antakse maavara kaevandamiseks kasutada kaevandamisloa andmise otsusega määratud mäeeraldise ja selle teenindusmaa piirides. Põhjendatud juhul võib kinnisasja kasutada anda mäeeraldise teenindusmaa piiridest erinevas ulatuses.

§ 3.  Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise taotlemine

  (1) Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada saamiseks esitab kaevandamisloa omaja kinnisasja maavara kaevandamiseks andjale kirjaliku avalduse.

  (2) Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada saamiseks esitatavas avalduses märgitakse:
  1) kaevandamisloa omaja nimi ja isikukood või isikut tõendava dokumendi andmed, juriidilise isiku puhul registrikood, aadress ja kontaktandmed ning vajaduse korral juriidilist isikut esindama volitatud isiku andmed;
  2) kas kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmist taotletakse rendile andmise, kasutusvalduse seadmise või hoonestusõiguse seadmise teel.

  (3) Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada saamiseks esitatavale avaldusele lisatakse otsus kaevandamisloa andmise kohta ja kaevandamisluba.

  (4) Kinnisasja maavara kaevandamiseks andja nõuab vajaduse korral välja muud kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise korraldamiseks vajalikud dokumendid.

  (5) Kaevandamisloa omaja on kohustatud väljastama nõutavad dokumendid 15 päeva jooksul asjakohase taotluse saamise päevast arvates või sama tähtaja jooksul teatama asjaoludest, mis takistavad nõutud dokumendi väljastamist.

§ 4.  Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise eeltoimingud

  (1) Kinnisasja maavara kaevandamiseks andja korraldab vajaduse korral:
  1) maavara kaevandamiseks kasutada antava maa riigi omandisse jätmise vastavalt maareformi seaduse §-le 31;
  2) katastriüksuse sihtotstarbe muutmise;
  3) katastriüksuse jagamise, kui maavara kaevandamiseks antakse kasutada osa katastriüksusest, arvestades lõikes 2 sätestatut;
  4) riigivara valitsemise või ühe riigivara valitseja valitsemisala piires riigivara üleandmise vastavalt riigivaraseadusele;
  5) maavara kaevandamiseks kasutada antava maa kinnistusraamatusse kandmise.

  (2) Katastriüksuse moodustamise ja jagamisega seotud tööd tellib ning sellega seotud kulud kannab isik, kellele kinnisasi maavara kaevandamiseks kasutada antakse.

§ 5.  Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise otsus ja sellest teatamine

  (1) Kinnisasja maavara kaevandamiseks andja teeb kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise kohta otsuse, milles määrab kindlaks kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise tingimused.

  (2) Lõikes 1 nimetatud otsus tehakse 30 päeva jooksul kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada saamiseks esitatava avalduse saamisest või esimesel võimalusel pärast kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmiseks vajalike eeltoimingute tegemist.

  (3) Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise otsus tehakse isikule, kellele kinnisasi maavara kaevandamiseks kasutada antakse, teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

§ 6.  Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmine kaevandamisloa ümberregistreerimise korral

  Kaevandamisloa ümberregistreerimise korral maapõueseaduse § 73 kohaselt antakse kinnisasi maavara kaevandamiseks kasutada isikule, kelle nimele kaevandamisluba on ümber registreeritud.

2. peatükk Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise leping 

§ 7.  Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise lepingu sõlmimine

  (1) Rendileping sõlmitakse kirjalikult.

  (2) Hoonestusõiguse ja kasutusvalduse seadmise lepingud sõlmitakse notariaalselt tõestatud vormis.

§ 8.  Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise lepingu kohustuslikud tingimused

  Rendi-, kasutusvalduse või hoonestusõiguse seadmise lepingu kohustuslikeks tingimusteks on:
  1) vastutus lepingu täitmata jätmise korral;
  2) kui riigimetsa majandaja on Riigimetsa Majandamise Keskus, nõue sõlmida kasvava metsa raadamise korraldamiseks Riigimetsa Majandamise Keskusega leping või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping;
[RT I, 03.07.2018, 26 - jõust. 06.07.2018]
  3) kui riigimetsa majandaja ei ole Riigimetsa Majandamise Keskus ning riigivara valitseja ei korralda kasvava metsa raadamist, nõue sõlmida riigivara valitsejaga raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping.

§ 9.  Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise lepingu lisa

  Rendi-, kasutusvalduse või hoonestusõiguse seadmise lepingu lahutamatu lisa on katastriüksuse plaan või kui rendile anti osa katastriüksusest, siis rendile antud ala asendiplaan.

§ 10.  Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise lepingu registreerimine

  Kinnisasja maavara kaevandamiseks andja registreerib maavara kaevandamiseks sõlmitud rendi-, kasutusvalduse või hoonestusõiguse seadmise lepingu riigi kinnisvararegistris riigivaraseaduse § 95 lõikes 7 sätestatud tähtaja jooksul.

§ 11.  Maavara kaevandamiseks kasutada antud kinnisasja allrendile andmine

  (1) Maavara kaevandamiseks kasutada antud kinnisasi antakse allrendile vastavalt maapõueseaduse § 90 lõikele 9.

  (2) Allrendile andmiseks nõusoleku saamiseks esitab kaevandamisloa omaja taotluse kinnisasja maavara kaevandamiseks andjale, kes määrab allrendile andmise tingimused allrendile andmise kirjalikus nõusolekus.

3. peatükk Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise tasu, kinnisasjal kasvava metsa raadamise korraldamine, kinnisasja kasutuslepingu ülesütlemisega seotud varalise kahju hüvitamine ja muud kinnisasjaga seotud koormatised 
[RT I, 03.07.2018, 26 - jõust. 06.07.2018]

§ 12.  Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise tasu

  Maavara kaevandamiseks kasutada antud, riigile kuuluva kinnisasja kasutamise tasu aastamäär on sätestatud maapõueseaduse § 90 lõikes 7.

§ 13.  Maavara kaevandamiseks kasutada antaval kinnisasjal kasvava metsa raadamise korraldamine ja kinnisasja kasutuslepingu ülesütlemisega seotud varalise kahju hüvitamine
[RT I, 03.07.2018, 26 - jõust. 06.07.2018]

  (1) Kui riigimetsa majandaja on Riigimetsa Majandamise Keskus, sõlmib kaevandamisloa omaja kasvava metsa raadamise korraldamiseks Riigimetsa Majandamise Keskusega lepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.

  (2) Kui riigimetsa majandaja ei ole Riigimetsa Majandamise Keskus ning riigimetsa majandaja ei korralda kasvava metsa raadamist, sõlmib kaevandamisloa omaja riigimetsa majandajaga raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.

  (3) Kui kinnisasja suhtes on enne kaevandamisloa andmist sõlmitud kasutusleping ning kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise tõttu öeldakse kasutusleping erakorraliselt üles, hüvitatakse kinnisasja kasutajale kasutuslepingu erakorralise ülesütlemisega tekkiv otsene varaline kahju võlaõigusseaduses sätestatud korras ja ulatuses. Kahju hüvitatakse ühekordselt makstava rahasummana. Kahjuhüvitise suuruse kokkuleppimisel küsitakse ka kaevandamisloa omaja arvamust.

  (4) Kinnisasja kasutaja ja kaevandamisloa omaja kokkuleppel ning kinnisasja maavara kaevandamiseks andja nõusolekul võib kahju hüvitada ka muul viisil kui rahalise hüvitise maksmisega.
[RT I, 03.07.2018, 26 - jõust. 06.07.2018]

§ 14.  Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise tasu maksmine, kinnisasja kasutuslepingu ülesütlemisega seotud rahalise kahjuhüvitise tasumine ja muul viisil kahju hüvitamise kokkulepe
[RT I, 03.07.2018, 26 - jõust. 06.07.2018]

  (1) Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise tasu maksab isik, kellele kinnisasi maavara kaevandamiseks kasutada anti, järgneva perioodi eest ette võrdsete osadena kaks korda aastas, 1. jaanuariks ja 1. juuliks.

  (2) Tasu maksmise kohustus algab rendilepingu sõlmimisest. Kasutusvalduse või hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisel algab tasu maksmise kohustus kasutusvalduse või hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmise päevast. Tasu maksmise kohustuse algusest kuni esimese maksetähtajani tasu maksmise kord määratakse lepingus.

  (3) Kui kinnisasjal kasvava metsa raadamise korraldab või selle raieõiguse võõrandab Riigimetsa Majandamise Keskus, kuulub raadamisel saadav metsamaterjal või raieõiguse võõrandamisest saadav tasu Riigimetsa Majandamise Keskusele.
[RT I, 03.07.2018, 26 - jõust. 06.07.2018]

  (4) [Kehtetu - RT I, 03.07.2018, 26 - jõust. 06.07.2018]

  (5) Kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise tasu laekub riigieelarvesse.
[RT I, 03.07.2018, 26 - jõust. 06.07.2018]

  (6) Määruse § 13 lõikes 3 nimetatud rahalise kahjuhüvitise tasub kaevandamisloa omaja riigieelarvesse enne kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise lepingu sõlmimist. Kokkuleppel kinnisasja maavara kaevandamiseks andjaga võib kaevandamisloa omaja kahjuhüvitise tasuda otse kinnisasja kasutajale. Sellisel juhul peab kaevandamisloa omaja esitama kinnisasja maavara kaevandamiseks andjale kahju hüvitamist tõendavad dokumendid enne kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise lepingu sõlmimist.
[RT I, 03.07.2018, 26 - jõust. 06.07.2018]

  (7) Määruse § 13 lõikes 4 nimetatud muul viisil kahju hüvitamise kokkuleppe esitab kaevandamisloa omaja kinnisasja maavara kaevandamiseks andjale enne kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise lepingu sõlmimist.
[RT I, 03.07.2018, 26 - jõust. 06.07.2018]

§ 15.  Maamaksu maksmine ja muude kinnisasjaga seotud koormatiste kandmine

  Isik, kellele kinnisasi maavara kaevandamiseks kasutada anti, maksab maamaksu ning kannab kõik muud kinnisasjaga seotud koormatised.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json