Teksti suurus:

Sõjaväerelvade registri põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2018, 29

Sõjaväerelvade registri põhimäärus

Vastu võetud 29.06.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 241 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Registri ametlik nimetus

  (1) Registri ametlik nimetus on sõjaväerelvade register (edaspidi register).

  (2) Registri ingliskeelne nimetus on Register of Weapons of Armed Forces.

§ 2.   Registri pidamise eesmärk

  Registrit peetakse Kaitseväele lahingutegevuseks ning Kaitseministeeriumi valitsemisala asutustele teenistusülesannete ja -kohustuste täitmiseks soetatud relvade üle arvestuse pidamiseks.

§ 3.   Registriandmete õiguslik tähendus

  Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 4.   Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on Kaitseministeerium.

§ 5.   Registri volitatud töötleja

  (1) Kaitseliidu relvaregistri volitatud töötleja on Kaitseliit.

  (2) Kaitseväe relvaregistri volitatud töötleja on Kaitsevägi.

  (3) Välisluureameti relvaregistri volitatud töötleja on Välisluureamet.

2. peatükk Registri ülesehitus 

§ 6.   Registri pidamine ja ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

  (2) Register koosneb kolmest alamregistrist:
  1) Kaitseliidu relvaregister;
  2) Kaitseväe relvaregister;
  3) Välisluureameti relvaregister.

  (3) Kaitseliidu relvaregister koosneb kahest alamregistrist:
  1) Kaitseliidu valduses ja omandis olevate sõjarelvade register (edaspidi Kaitseliidu piiratud register);
  2) register Kaitseliidu relvadest, mis ei ole sõjarelvad (edaspidi Kaitseliidu tavaregister).

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud relvaregistrid koosnevad:
  1) digitaalregistrist;
  2) digitaalarhiivist.

  (5) Kaitseväe relvaregistri juures hoitakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatule andmetöötlusandmeid.

  (6) Kaitseliidu tavaregistri digitaalregistrisse kantakse teave Kaitseliidu relva, mis ei ole sõjarelv relvaseaduse tähenduses, ja tegevliikme relva kohta. Kaitseliidu piiratud registri digitaalregistrisse kantakse teave sõjarelva kohta.

  (7) Kaitseväe relvaregistri ja Välisluureameti relvaregistri digitaalregistrisse kantakse teave kõikide asutuse valduses olevate tulirelvade kohta. Kaitseväe relvaregistrisse kantakse ka Kaitseministeeriumi valduses olevate tulirelvade andmed.

§ 7.   Registriandmete kaitse

  (1) Kaitseliidu tavaregistri turbeaste on keskmine (M) ja registri turvaklass on K2T2S2.

  (2) Kaitseväe relvaregistri, Välisluureameti relvaregistri ja Kaitseliidu piiratud registri turvalisuse tagamisel kohaldatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses ning selle alusel antud õigusaktides elektroonilisele teabeturbele sätestatut.

3. peatükk Registriandmete koosseis 

§ 8.   Kaitseliidu relvaregistri andmed

  (1) Kaitseliidu relvaregistrisse kantakse tulirelva kohta järgmised andmed:
  1) relva liik;
  2) relva Kaitseliidu relvaregistrisse kandmise kuupäev;
  3) mark ja mudel;
  4) seerianumber;
  5) kaliiber;
  6) valmistamisaasta;
  7) soetamisaeg;
  8) lisaseadised ja olulised osad;
  9) relva ajutise väljaveo aeg ja alusdokument;
  10) relva laskekõlbmatuks muutmise aeg ja alusdokument;
  11) relva Kaitseliidu relvaregistrist kustutamise aeg ja alusdokument;
  12) märkused lammutamisele või hävitamisele määramise, ümbertegemise, kadumise ja teiste oluliste asjaolude kohta.

  (2) Kaitseliidu relvaregistrisse kantakse relvaomaniku ja relva asukoha kohta järgmised andmed:
  1) relvaomaniku ees- ja perekonnanimi või nimetus;
  2) relvaomaniku isikukood või registrikood;
  3) relva hoiustamiskoha aadress.

  (3) Kaitseliidu relva tegevliikme elukohas hoidmiseks andmisel märgitakse Kaitseliidu relvaregistrisse:
  1) tegevliikme ees- ja perekonnanimi;
  2) tegevliikme isikukood;
  3) tegevliikme elu- või asukoha aadress, kus relva hoidmine on lubatud;
  4) Kaitseliidu relvaloa number;
  5) Kaitseliidu relvaloa kehtivusaeg.

  (4) Kaitseliidu tavaregistrisse kantakse peale käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatu Kaitseliidu ülesannete täitmiseks soetatud tegevliikme relva soetamisloa number.

  (5) Kui Kaitseliidu tegevliikmel on lubatud relva hoida oma elu- või asukohas, ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 sätestatud nõuet andmete registrisse kandmisel.

§ 9.   Kaitseväe relvaregistri andmed

  (1) Kaitseväe relvaregistrisse kantakse riigi omandis oleva tulirelva kohta järgmised andmed:
  1) relva liik;
  2) relva Kaitseväe relvaregistrisse kandmise kuupäev;
  3) mark ja mudel;
  4) seerianumber;
  5) kaliiber;
  6) valmistamisaasta;
  7) soetamisaeg;
  8) lisaseadised või olulised osad;
  9) relva ajutise väljaveo aeg ja alusdokument;
  10) relva laskekõlbmatuks muutmise aeg ja alusdokument;
  11) relva Kaitseväe relvaregistrist kustutamise aeg ja alusdokument;
  12) märkused lammutamisele või hävitamisele määramise, ümbertegemise, kadumise ja teiste oluliste asjaolude kohta.

  (2) Registrisse kantakse relva valdava riigiasutuse või avalik-õigusliku isiku kohta järgmised andmed:
  1) valdaja nimetus;
  2) valdaja asukoht.

  (3) Relva valdava riigiasutuse või avalik-õigusliku isiku struktuuriüksusele ülesannete täitmiseks relva kasutada andmisel kantakse registrisse:
  1) kasutaja nimetus;
  2) kasutaja asukoht;
  3) kasutusõiguse tekkimise aeg ja alusdokument.

  (4) Kaitseväes sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohal töötavale tegevväelasele sõjaväerelva tema elu- või asukohas hoidmiseks andmisel kantakse Kaitseväe relvaregistrisse:
  1) tegevväelase ees- ja perekonnanimi;
  2) tegevväelase isikukood;
  3) tegevväelase elu- või asukoha aadress, kus relva hoidmine on lubatud.

§ 10.   Välisluureameti relvaregistri andmed

  (1) Välisluureameti relvaregistrisse kantakse Välisluureameti valduses oleva relva kohta järgmised andmed:
  1) relva liik;
  2) relva Välisluureameti relvaregistrisse kandmise kuupäev;
  3) mark ja mudel;
  4) seerianumber;
  5) kaliiber;
  6) valmistamisaasta;
  7) soetamisaeg;
  8) lisaseadised või olulised osad;
  9) relva ajutise väljaveo aeg ja alusdokument;
  10) relva laskekõlbmatuks muutmise aeg ja alusdokument;
  11) relva Välisluureameti relvaregistrist kustutamise aeg ja alusdokument;
  12) märkused lammutamisele või hävitamisele määramise, ümbertegemise, kadumise ja teiste oluliste asjaolude kohta.

  (2) Välisluureameti ametnikule sõjaväerelva tema elu- või asukohas hoidmiseks andmisel kantakse Välisluureameti relvaregistrisse:
  1) ametniku ees- ja perekonnanimi;
  2) ametniku isikukood;
  3) ametniku elu- või asukoha aadress, kus relva hoidmine on lubatud.

§ 11.   Registriandmete koondamine, liigitamine ja kopeerimine

  (1) Registriandmeid koondatakse ja liigitatakse Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni kodifitseerimisjuhiste alusel.

  (2) Volitatud töötleja teeb registrist vähemalt üks kord kuus digitaalse varukoopia, mida hoitakse kahjustumise eest kaitstud kohas. Varukoopia võib kustutada või hävitada vähemalt kolme kuu möödumisel koopia tegemisest arvates.

4. peatükk Andmete esitamine ja kandmine registrisse 

§ 12.   Andmete esitaja

  (1) Kaitseliidu relvaregistri volitatud töötlejale esitavad andmeid:
  1) Kaitseliit ja selle struktuuriüksused;
  2) Politsei- ja Piirivalveamet.

  (2) Kaitseväe relvaregistri volitatud töötlejale esitavad andmeid:
  1) Kaitsevägi ja selle struktuuriüksused;
  2) Kaitseministeerium;
  3) Kaitseliit.

  (3) Välisluureameti relvaregistrisse esitab andmeid Välisluureamet.

§ 13.   Andmevahetus

  (1) Registril puudub andmevahetus teiste isikute ja asutuste andmekogudega.

  (2) Andmevahetus Kaitseväe relvaregistri ja Kaitseliidu piiratud registri vahel toimub elektroonilist andmevahetust võimaldaval viisil.

  (3) Välisluureameti relvaregister ei vaheta andmeid teiste isikute ega asutuste andmekogude ega registri teiste alamregistritega.

§ 14.   Registritoimingud

  (1) Registritoimingud on:
  1) andmete registrisse kandmine;
  2) andmete muutmine;
  3) andmete kustutamine.

  (2) Registritoiminguid teeb volitatud töötleja.

  (3) Kaitseväe relvaregistris säilitatakse toimingu tegemisest arvates kolme aasta jooksul registritoimingute kohta järgmised andmed:
  1) registritoimingu tegija ees- ja perekonnanimi;
  2) registritoimingu kuupäev ja kellaaeg;
  3) registritoimingu liik.

  (4) Registri volitatud töötleja teeb registritoimingu kümne tööpäeva jooksul andmete saamisest arvates.

§ 15.   Registritoimingu alusdokumendid

  (1) Registritoimingu alusdokument on relva iseloomustav ja selle käitlemist kajastav kirjalik dokument.

  (2) Registritoimingute alusdokumentide üle peetakse arvestust registri volitatud töötleja dokumendihaldussüsteemis.

§ 16.   Andmete õigsus

  (1) Registrikande õigsuse eest vastutab volitatud töötleja.

  (2) Registrikande alusandmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

§ 17.   Andmete muutmine

  Volitatud töötleja võib andmeid muuta:
  1) andmete parandamiseks;
  2) uute andmete registrisse kandmiseks;
  3) kande alusandmete muutumisel;
  4) kande alusandmete kehtivuse tähtaja möödumisel;
  5) muul õigusaktist tuleneval põhjusel.

§ 18.   Andmete parandamine

  (1) Registriandmetes vea tuvastamisel või veast teadasaamisel on volitatud töötleja kohustatud pärast andmete kontrollimist ja vea tuvastamist vea parandama.

  (2) Volitatud töötlejal on õigus vea tuvastamiseks ja parandamiseks pöörduda andmete esitaja poole.

  (3) Andmete esitaja on kohustatud esitama tegelikkusele ja õigusaktide nõuetele vastavad andmed viie tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud pöördumisest arvates.

§ 19.   Andmete kustutamine

  (1) Andmed kustutatakse digitaalregistrist ja kantakse digitaalarhiivi:
  1) relva hävimise ja hävitamise korral;
  2) relva võõrandamisel välisriiki;
  3) relva kandmisel teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule kustutatakse Kaitseliidu relvaregistri alamregistri digitaalregistrist andmed ja kantakse alamregistri digitaalarhiivi, kui relva andmed kantakse Kaitseliidu relvaregistri teise alamregistrisse. Kaitseväe relvaregistri digitaalregistri andmed kustutatakse ja kantakse digitaalarhiivi, kui relva andmed kantakse Kaitseliidu tavaregistrisse või Välisluureameti relvaregistrisse. Välisluureameti relvaregistri digitaalregistri andmed kustutatakse ja kantakse digitaalarhiivi, kui relva andmed kantakse teise alamregistrisse.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 3 ei rakendata, kui relva kandmine teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse on ajutine.

  (4) Digitaalarhiivi kantud andmed võib volitatud töötleja kanda tagasi digitaalregistrisse, kui:
  1) andmete kustutamine on tühine;
  2) relv, mille andmed kustutati, on muutunud uuesti registriobjektiks;
  3) relv, mille andmed kustutati, soovitakse uuesti vastavasse alamregistrisse kanda;
  4) andmed on kustutatud ekslikult.

  (5) Kustutatud andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat nende digitaalarhiivi kandmisest arvates, kui seadus ei sätesta teisiti. Kaitseliidu tavaregistri digitaalarhiivis säilitatakse käesoleva määruse § 8 lõikes 1 ning lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud andmeid tegevliikme relva kohta 30 aastat nende digitaalarhiivi kandmisest arvates.

5. peatükk Juurdepääs digitaalregistri andmetele ja andmete väljastamine 

§ 20.   Juurdepääs digitaalregistri andmetele

  (1) Juurdepääs registrisse kantud andmetele on asutusel või isikul, kellel on selleks seadusest või seaduse alusel antud õigusaktist tulenev õigus.

  (2) Kaitseväe relvaregistri, Välisluureameti relvaregistri ja Kaitseliidu piiratud registri andmeid, mis kogumina või välislepingu alusel üksikult moodustavad riigisaladuse, salastatakse, kasutatakse ning kaitstakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusega ning selle alusel antud õigusaktidega sätestatud korras.

  (3) Juurdepääs Kaitseväe relvaregistri digitaalregistri registriandmetele võimaldatakse autentimise teel, või väljavõttena digitaalregistrist või -arhiivist.

  (4) Juurdepääs Kaitseliidu relvaregistri ja Välisluureameti relvaregistri registriandmetele võimaldatakse väljavõttena digitaalregistrist või -arhiivist.

  (5) Kaitseliidu tegevliikmel on juurdepääsuõigus ainult tema omandis oleva Kaitseliidu tavaregistrisse kantud tegevliikme relva andmetele.

  (6) Kaitsepolitseiametile, Politsei- ja Piirivalveametile ning Päästeametile võib käesoleva määruse § 8 lõike 1 punktides 1, 3‒5 ja 8 ning lõikes 3 sätestatud teavet edastada suuliselt.
14.05.2020 14:45
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud i-täht sõnas 'Piirivalve' Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

§ 21.   Andmete väljastamine registrist

  (1) Juurdepääsu võimaldamiseks peab isik või ametiasutus esitama volitatud töötlejale kirjaliku taotluse, milles tuleb esitada vähemalt järgmised andmed:
  1) taotluse esitaja nimi või nimetus;
  2) taotluse esitaja isiku- või registrikood;
  3) taotluse allkirjastaja ees- ja perekonnanimi;
  4) taotluse esitaja ametikoht, kui juurdepääsu taotleb juriidiline isik või ametiasutus;
  5) juurdepääsuõiguse vajaduse põhjendus ja viide andmete saamise aluseks olevale õigusaktile ning sättele;
  6) isiku, kellele juurdepääsuõigust taotletakse, ees- ja perekonnanimi, isikukood ning ameti- või töökoht;
  7) juurdepääsu kestus;
  8) andmete kirjeldus või loetelu, millele juurdepääsuõigust taotletakse;
  9) soovitav andmetele juurdepääsu viis.

  (2) Kaitseväe relvaregistrile, Välisluureameti relvaregistrile ja Kaitseliidu piiratud registrile juurdepääsuks tuleb taotlusele peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu lisada teave isiku riigisaladusele juurdepääsu loa ja selle taseme kohta, kui riigisaladusele juurdepääsu õigus ei tulene seadusest.

  (3) Registrist väljastatakse andmeid kirjaliku teatisena viie tööpäeva jooksul pärast päringu saamist.

  (4) Kaitsepolitseiamet, Politsei- ja Piirivalveamet ning Päästeamet võivad käesoleva määruse § 8 lõike 1 punktide 1, 3‒5 ja 8 ning lõike 3 alusel registrisse kantud andmete saamiseks esitada esialgse taotluse suuliselt, misjärel kinnitatakse taotlus 24 tunni jooksul kirjalikult. Suuliselt esitatud taotlusele vastatakse viivitamata taotluse esitaja soovitud vormis.
14.05.2020 14:45
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud i-täht sõnas 'Piirivalve' Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

  (5) Juurdepääsuõiguse taotlus registreeritakse volitatud töötleja dokumendihaldussüsteemis.

§ 22.   Juurdepääsuõigusega isiku tehtud päringute kohta teabe kogumine ja säilitamine

  (1) Digitaalregistrile juurdepääsuõigusega isiku tehtud päringu kohta kogutakse vähemalt järgmisi andmeid:
  1) päringu tegija isikukood;
  2) vaadatud andmed;
  3) päringu kuupäev;
  4) päringu kellaaeg Kaitseväe relvaregistrisse tehtud päringu puhul.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud andmeid säilitatakse kolm aastat päringu tegemisest arvates. Andmeid säilitatakse elektrooniliselt. Elektroonilise säilitamise võimaluse puudumisel peetakse arvestust viisil, mis võimaldab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teabe kirjalikku taasesitamist.

6. peatükk Vastutava ja volitatud töötleja õigused ning kohustused 

§ 23.   Vastutava töötleja ülesanded

  Vastutav töötleja:
  1) tagab registri pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) vastutab koos volitatud töötlejaga isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest.

§ 24.   Volitatud töötleja ülesanded

  Volitatud töötleja:
  1) tagab registri pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) vastutab registritoimingute õiguspärasuse eest;
  3) vastutab registrist andmete väljastamise nõuetekohasuse eest;
  4) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu registrile;
  5) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
  6) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri arendamiseks.

7. peatükk Järelevalve, finantseerimine ja likvideerimine 

§ 25.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teevad registri vastutav töötleja, Andmekaitse Inspektsioon ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides määratud asutused.

  (2) Kaitseväe relvaregistri, Välisluureameti relvaregistri ja Kaitseliidu piiratud registri üle järelevalvet tegeval isikul peab olema vähemalt salajase taseme riigisaladusele juurdepääsu õigus.

§ 26.   Registri pidamise kulu

  Registri pidamise kulu kaetakse volitatud töötleja eelarvest.

§ 27.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Register likvideeritakse kooskõlas arhiiviseaduse, avaliku teabe seaduse ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse nõuetega.

8. peatükk Rakendussäte 

§ 28.   Laskekõlbmatuks muudetud relvade andmete registrisse kandmine

  Laskekõlbmatuks muudetud relvade andmed, mis on digitaalregistrist kustutatud ning mille andmeid ei kanta relvaseaduses sätestatud tähtaja jooksul teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse, tuleb kanda sõjaväerelvade registrisse hiljemalt 2019. aasta 1. juuliks.

Jüri Luik
Minister

Jonatan Vseviov
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json